Закон за народната просвета /знп/ и Правилник за приложение на Закона за народната просвета /ппзнпстраница2/7
Дата22.07.2016
Размер0.51 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7

Учебен процес.


 1. Учебната година е с продължителност 12 месеца.

 2. Учебната година започва на 15 септември.

 3. В случай, че денят по ал. 2 е почивен, учебната година започва на първия следващ работен ден.

 4. Учебните занятия са с продължителност не повече от 36 и не по-малко от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока.

 5. Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

 6. Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.

 1. Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни за учебни със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

 2. В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни дни, освен когато учениците са във ваканция.

 3. Кметът на общината след съгласуване с началника на регионалния инспекторат по образованието може да обявява до три дни за неучебни за училищата на територията на общината в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства, както и за отбелязване на празника на общината.

 4. В случаите по ал. 1, 2 и 3 след възстановяване на учебния процес и при необходимост началникът на регионалния инспекторат по образованието създава организация преструктуриране на тематичното разпределение на учебното съдържание.
 1. Учебно време и учебен процес


 1. Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

 2. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, зимна, пролетна и лятна ваканция. Учениците в I клас ползват и допълнителни дни за отдих през първия учебен срок. За 2012/2013 учебна година графикът на ваканциите е както следва:

01.11.2012 г. – 04.11.2012 г. вкл.

есенна

 

22.12.2012 г. – 06.01.2013 г. вкл.

Коледна

 

23.02.2013 г. – 25.02.2013 г. вкл.

зимна

 

29.03.2013 г. – 07.04.2013 г. вкл.

пролетна за І-ХІ клас

 

29.03.2013 г. – 31.03.2013 г. вкл.

пролетна за  ХІІ клас


 1. Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може да бъде повече от:

 1. двадесет и два учебни часа - в I и II клас;

 2. двадесет и пет учебни часа - в III и IV клас;

 3. тридесет учебни часа - в V, VI, VII и VIII клас;

 4. тридесет и два учебни часа - в IX, X, ХI, ХII и ХIII клас.

 1. Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

 1. Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна и включва от 4 до 7 задължителни учебни часа. Полудневната организация може да се осъществява на две смени - предобед и следобед.

 2. Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможностите на Наредба на министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.

(3) За учениците от първи, втори и трети клас се въвежда целодневна организация на учебния ден според желанието на родителите.

 1. Продължителността на учебния час е:

 1. тридесет и пет минути - в I и II клас;

 2. четиридесет минути - в III и IV клас;

 3. четиридесет и пет минути - в V - XII клас - в дневна форма на обучение.

 1. Почивките между учебните часове са с продължителност от 5, 10 и 20 минути.

 2. Когато обучението се организира на две смени, продължителността на учебния час в V - XII клас може да бъде 40 минути с разрешение на началника на регионалния инспекторат по образованието.

 3. Учениците от I, II и III клас се обучават целодневно.

 1. Общообразователната подготовка е задължителна, задължителноизбираема, профилирана и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културно-образователни области, както и в други области и дейности.

 2. Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум в зависимост от степента на образование. Общообразователният минимум за гимназиалния етап на средното образование включва:

 1. културно-образователните области по чл. 10, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 8 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план;

 2. културно-образователните области по чл. 10, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план - за всички гимназии от IX до XII клас включително, профилирани гимназии и СОУ от I до XII клас включително.

 1. Задължителноизбираемата подготовка осигурява знания и умения на по-високо равнище по учебните предмети от културно-образователните области и/или от професионалната подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.

 2. Профилираната подготовка осигурява усвояването на знания и умения на по-високо равнище по група учебни предмети от културно-образователните области. Профилираната подготовка започва от IX клас или от Х клас и продължава до XII клас съгласно училищния учебен план.

 3. Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение освен по учебните предмети от културно-образователните области и по други области и дейности, предложени на учениците за избор, и се провежда извън задължителните учебни часове.

Извънкласната и извънучилищната дейност се организират през свободното от учебни часове време и осигуряват обучение и развитие на специфични интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта.

Часът на започване на учебните занятия се определя с решение на ПС в началото на учебната година, а тяхната продължителност е съобразена с изискванията на МОМН и РИОКОЗ. При необходимост те могат да бъдат променяни с решение на ПС и заповед на директора.

Организацията и реализирането на учебно-възпитателния процес /УВП/ се осъществява от директора, помощник-директорите, класните ръководители и всички учители, на основата на ЗНП, ППЗНП, Правилника на училището и решенията на ПС.

Училищните учебни планове се разработват в съответствие с утвърдените от Министъра на образованието, младежта и науката учебни планове, приемат се от ПС и се одобряват от Началника на РИО

 1. Желанията за ЗИП се декларират от ученика в края на учебната година за следващата и се утвърждават от директора.

 2. Желанията за СИП се декларират от ученика в края на учебната година за следващата и се утвърждават от директора. 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница