Закон за народната просвета /знп/ и Правилник за приложение на Закона за народната просвета /ппзнп


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕСстраница5/7
Дата22.07.2016
Размер0.51 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 1. Учители.


Учителят има следните права:

 1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

 2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

 3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

 4. да повишава образованието и професионалната си квалификация;

 5. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;

 6. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения;

 7. да членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи;

 8. да дава мнение и прави предложение по дейността на училището до административните органи в системата на НП;

 9. да проявява творчество в педагогическата си работа;

 10. да участва в органите за управление на училището;

 11. да получава информация по методически, практическо-теоретически и организационни въпроси, свързани с дейността му;

 12. да получава равноправно всички съществуващи облекчения и права за творческа дейност, както и общи социални придобивки;

 13. да ползва обедна, междудневна и междуседмична и годишна почивка и отпуск, съгласно изискванията на КТ.

 1. Учителят има следните задължения:

 1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

 2. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети „чужд език“ и „майчин език“, както и на учебните предмети на чужд език;

 3. да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

 4. да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;

 5. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

 6. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

 7. да не ползва мобилен телефон по време на час;

 8. да изпълнява задълженията си, отредени в КТ;

 9. да проверява системно и оценява знанията на учениците;

 10. да идва в училище 15 минути преди началото на първия учебен час и не по-късно от 10 минути преди започване на часовете му след първия час;

 11. по време на учебните занятия дневникът се взема от съответния преподавател и задължително се оставя в учителската стая след часа;

 12. да вписва в началото на учебния час отсъствията на учениците, задължително се разписва, ежечасно регистрира в дневника и в ученическия бележник получените оценки при изпитване на учениците; неизпълнението ще подлежи на санкции;

 13. да съпровожда учениците от начален и среден курс до входа след последния за паралелката учебен час;

 14. да не допуска в учебния час външни лица;

 15. да провежда учебните занятия според учебния план и учебната програма;

 16. да уплътнява учебния час и да не нарушава неговата продължителност, като стриктно се придържа към сигнала на училищния звънец;

 17. да вписва в материалната книга методичните единици в края на учебния ден, в който са взети;

 18. да участва в родителските срещи на паралелките, в които преподава;

 19. да уважава гражданските права и човешкото достойнство на колегите, родителите и учениците;

 20. стриктно да попълва и води задължителната училищна документация.

 1. Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време.

Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

 1. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

 1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

 2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

 3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

 4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

 5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

 6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл.138а от ППЗНП

 7. да организира и да провежда родителски срещи;

 8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

 9. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този Правилник;

 10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

 11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

 12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

 13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката.

 1. По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси,свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

 2. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.

Училището създава условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

Средствата за повишаване професионалната квалификация на учителите се осигуряват от държавния бюджет, ако се въвеждат нови или се променят съществуващите държавни образователни изисквания.

 1. Учителските длъжности са:

 1. „младши учител“;

 2. „учител“;

 3. „старши учител“;

 4. „главен учител“;

 5. (в сила от 1.01.2010 г. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) „учител методик“.

 1. Длъжностите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се заемат от лица с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, а длъжностите по ал. 1, т. 4 и 5 - с висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“.

 2. Учителските длъжности по ал. 1 по учебни предмети или модули от професионалната подготовка, както и по учебни предмети или модули по изкуствата в училищата по изкуствата и в профилираните паралелки по изкуства, може да се заемат и от лица с диплома за завършена степен на висшето образование по съответна специалност.

 3. Длъжността „възпитател“ се заема от лица с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.

 4. Условията и редът за заемането на длъжностите по ал. 1 и 4 се определят съгласно държавното образователно изискване за учителската правоспособност и квалификация.

 5. Условията и редът за заемането на други длъжности в системата на народната просвета, свързани с възпитателната, с образователно-възпитателната, с диагностичната, корекционната и рехабилитационната дейност с деца и ученици, се определят съгласно държавните образователни изисквания за, придобиването на квалификация по професии, за обучението на деца с хронични заболявания и/или специфични образователни потребности и за извънкласната и извънучилищната дейност.

 6. Директорът на училището, в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал. 1, при условие, че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

Длъжностите по по чл. 67, ал. 1, 4 и 6 не могат да се заемат от лица, които:

 1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

 2. са лишени от право да упражняват професията си;

 3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.

Учителят е длъжен

 1. В едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подава писмена декларация пред директора на училището относно обстоятелствата дали през предходната учебна година е предоставял образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт на интереси.

 2. При установяване на конфликт на интереси, както и в случай на неподаване на декларация или на подаване на декларация с невярно съдържание, учителят носи дисциплинарна отговорност по реда на КТ.

Учителят няма право да:

 1. нарушава правата на учениците, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие над тях;

 2. видоизменя произволно учебните планове и програми с цел претоварване или намаляване образоваността на учениците;

 3. пропагандира партийно политическа или религиозна идеология, както и друг вид пристрастност в УВП;

 4. използва служебното си положение за лично облагодетелстване;

 5. събира пари от учениците /изключения се допускат с решение на ПС/;

 6. подстрекава, организира, провежда мероприятия в дейността с учениците, застрашаващи тяхната безопасност, морал и здраве;

 7. ползва мобилни телефони по време на учебни часове, ПС, квесторство;

 8. предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси;

 9. напуска работното си място, дори и при бягства на учениците от целия клас;

 10. напуска класната стая по време на час;

 11. отсъства от ПС без да уведоми училищното ръководство;

 12. изнася конфиденциална информация от заседания на ПС;

 13. обсъжда работата и поведението на колеги пред ученици и родители;

 14. провежда политика на дискриминация на религиозна и етническа основа.

 1. Закъсненията на учителите се вписват в материалната книга от помощник-директорите в присъствието на дежурен учител.

 2. При допуснати 3 /три/ закъснения учителят се санкционира съгласно КТ.

 3. При допуснати 3 /три/ отсъствия от ПС учителят се санкционира съгласно КТ.

 1. Учителите дежурят по определен график, изготвен от помощник-директора и отговарят за дисциплината и материалната база на етажа.

 2. Дежурството се организира и контролира от Главен дежурен.

 3. Главният дежурен е длъжен:

 1. да бъде в училище 20 мин. по-рано от началото на първия учебен час и 15 минути след края на последния за смяната му час;

 2. да посреща и приема учениците на входа на училището;

 3. да осъществява контрол за своевременното явяване на учителите на работа;

 4. при отсъствие на преподаватели да извършва промени в разписанието за деня /при отсъствие на помощник директора на смяна/;

 5. при невъзможност да бъдат осъществени промени да влезе в класа, чийто преподавател отсъства, и да организира подходяща дейност;

 6. да организира и контролира дейността на дежурните учители за деня;

 7. да информира ръководството за драстични нарушения на дисциплината и имуществото;

 8. да контролира и следи изпълнението на задълженията на дежурните класове.

 1. Дежурните учители по етажи са длъжни:

 1. да бъдат в училище 15 минути по-рано от началото на първи учебен час;

 2. да влизат последни в час, след като всички ученици и учители са сторили това;

 3. да изискват от учениците да са в клас след биенето на първи звънец;

 4. да извеждат учениците на двора през голямото междучасие при хубаво време. 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница