Закон за народната просвета /знп/ и Правилник за приложение на Закона за народната просвета /ппзнпстраница6/7
Дата22.07.2016
Размер0.51 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7

Ученици


Ученикът има право да:

 1. избира училището, профила на обучение, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми;

 2. участва по собствен избор в организираните от училището извънкласни форми на дейност;

 3. получава от училището и от други длъжностни лица информация и консултации по професионалното му развитие и ориентиране;

 4. получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;

 5. получава индивидуална помощ от учителите, съобразно специфичните си педагогически потребности;

 6. бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности;

 7. бъде защитен от училището и другите институции при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права;

 8. дава предложения пред директора на училището по отношение организацията и провеждането на цялостната дейност на училището;

 9. ползва безплатно училищната материална база в учебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището;

 10. бъде поощряван с морални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищна дейност;

 11. участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси;

 12. получава стипендия при условия и по ред, определен с нормативен акт от МС и оценка за поведение отличен за съответния учебен срок;

 13. участва в изграждането на Ученически съвети по класове. Съставът на тези съвети се определя от учениците, съобразно спецификата на класа. Изборът на членовете се осъществява по демократичен начин;

  1. УС на класа участва при планиране дейността на ЧК и съвместно с класния ръководител създава условия за личностна изява на всеки ученик. Организира проявите в класа съобразно интересите на учениците;

  2. По един представител от всеки УС на класа участва в ПС на училището. Ръководството на УС на училището участва при планиране на възпитателната дейност в училището при създаването на извънкласните и извънучилищни форми, при реализиране на изявите от общоучилищния живот;

  3. Председателят или член на УС на училището участва в заседанията на ПС при разглеждане на проблемите, свързани с празниците и ритуалите в училище, с масовият спорт и туризъм, със социалното и рисково положение на учениците и т.н.;

 14. отсъства по домашни причини след представена молба от родителите:

  1. до 3 учебни дни за учебна година с разрешението на класния ръководител;

  2. до 7 учебни дни годишно с разрешението на директора и писмена молба от родител (Чл. 136 ППЗНП (1) т.3);

  3. над 10 учебни дни годишно с разрешението на ПС;

 15. иска удължаване на учебния срок и учебната година поради болест;

 16. иска по-ранно приключване на уч. срок или уч. година при подадена молба;

 17. бъде извинен след боледуване до 120 извинени отсъствия при представяне на медицинска бележка по установения ред /с подпис на родителя/;

 18. Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.

Всеки ученик е длъжен да:

 1. спазва Правилника на училището и ППЗНП.

 2. бъде в училище не по-късно от 10 мин. и не по-рано от 15 мин. преди началото на занятията. По време на всички учебни часове за деня влизането до 15 мин. след звънеца се счита за закъснение (1/3 отсъствие), а повече от 15 мин. за неизвинено отсъствие. Закъснения до 15 минути за 3 учебни часа се считат за 1 учебен час - неизвинени отсъствия.

 3. влиза в училище с ученическа книжка и/или лична карта.

 4. идва в училище в прилежен външен вид (без силен грим, предизвикателни аксесоари, къси поли и панталони, бюстиета, големи деколтета и обувки на висок ток- над 5 см.).

 5. посреща влизането на учителите и всички други официални лица в клас със ставане на крака.

 6. посещава редовно и подготвен учебните занятия.

 7. поднася бележника си на учителя след всяко изпитване и при поискване от учителя.

 8. изпълнява нарежданията на учителя.

 9. не пречи с действията си на учебния процес.

 10. опазва училищното имущество.

 11. възстанови със собствен труд или да възмезди парично, причинените от него щети.

  1. Ако повредата е умишлена, щетата се възстановява в троен размер, ученикът получава и дисциплинарно наказание. При неустановяване на извършителя целият клас носи материална отговорност.

  2. При кражба на дневник, ако не се установи извършителят, оформянето на успеха на учениците от класа става чрез провеждане на срочни контролни работи по всички учебни предмети

 12. изпълнява дежурствата си в клас;

 13. да носи и показва при поискване ученическата си лична карта, удостоверяваща, че е ученик на 2 СОУ;

 14. учениците от І до VІІ са длъжни да опазват предоставените им безплатни учебници. Учениците от ІІ до VІІ клас са задължени да ги върнат в края на учебната година в приличен вид;

 15. при неизпълнение на предходната точка ученикът възстановява учебниците;

 16. изоставащите ученици посещават задължително консултациите по съответните предмети.

Ученикът няма право да:

 1. отсъства от учебни занятия без уважителни причини;

 2. участва в хазартни игри,да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол, да организира спекулативна дейност;

 3. участва в политически партии и организации до навършване на 18 годишна възраст;

 4. накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя;

 5. създава пречки на учителя и персонала по повод изпълнение на служебните им задължения;

 6. носи в училище запалки, кибрити, ножове, пиратки и др. подобни, опасни за здравето и безопасността им предмети;

 7. бяга от час и фалшифицира документи;

 8. използва физическа саморазправа;

 9. влиза в учителската стая и дирекцията без разрешение. При нужда се обръща към класния ръководител.

 10. бъде отклоняван от учебни занятия за изпълнение за други задачи освен с изричното разпореждане на директора на училището;

 11. учи в дневна форма на обучение, ако е сключил граждански брак;

 12. ползва мобилни телефони по време на учебни часове;

 13. бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

 1. За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник и с ППЗНП, ученикът се наказва със:

 1. забележка;

 2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

 3. предупреждение за преместване в друго училище;

 4. преместване в друго училище;

 5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст.

 1. Дейности в полза на училището по ал. 1, т. 2 са:

 1. почистване на училищния двор по райони, според изработен график;

 2. участие в работата по почистване на училищната сграда;

 3. помощ в библиотеката.

Наложеното наказание по ал.2 е с продължителност една учебна седмица.

 1. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник или на Правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

 2. Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час. Тази мярка не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.

 1. Изгонените ученици да бъдат организирани от свободен от учебен час учител в актовата зала.

 1. При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в правилника за дейността на училището, освен наказание по ал. 1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

 2. Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

 1. За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

 2. Мерките по чл. 76, ал. 5 и 6 се налагат заедно с наказанията по чл. 78, ал. 1.

 1. Наказанията и мерките са срочни.

 2. Срокът на наказанието по чл. 76, ал. 1, т. 1 и 4 е до края на учебната година, а по чл. 76, ал. 1, т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му.

 3. Когато наказанията по чл. 76, ал. 1, т. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

 4. Срокът на мярката по чл. 76, ал. 5 се определя в заповедта за налагането ѝ.

 1. Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

 2. Наказанията по чл. 76, ал. 1, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

 3. Наказанията по чл. 76, ал. 1 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, както следва:
  - при 5 неизвинени отсъствия – „забележка“;
  - при 10 неизвинени отсъствия – „предупреждение за преместване в друго училище“;
  - при 15 неизвинени отсъствия – „преместване в друго училище“.

 4. Мярката по чл. 76 ал. 4 не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.

 5. Срокът на мярката по чл. 76, ал. 5 се определя, като се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.

 6. Видът и срокът на мерките по чл. 76, ал. 6 се определят, като се отчитат и възможностите на училището.

 1. Наказанието по чл. 76, ал. 1, т. 1 се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл. 76, ал. 1, т. 2 - 5 - със заповед на директора по предложение на ПС.

 2. Мярката по чл. 76, ал. 3 се налага със заповед на директора, а по чл. 76, ал. 5 и 6 - със заповед на директора по предложение на ПС.

 1. Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

 2. За всяко производство за налагане на наказание по чл. 76, ал. 1 и на мярката по чл. 76, ал. 5 се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.

 3. Преди налагане на наказанията по чл. 76, ал. 1 и на мярката по чл. 76, ал. 5 директорът - за наказанието по чл. 76, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет – в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

 4. Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

 5. При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.

 6. За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

 7. Преди налагане на наказанията по чл. 76, ал. 1, т. 2 - 5 и на мярката по чл. 76, ал. 5 задължително се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция „Социално подпомагане“ може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

 8. Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 76, ал. 3, се взема мнението на класния ръководител на ученика.

 1. В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

 2. Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалния инспекторат по образованието.

 1. Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

 2. Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

 3. Наложеното наказание по чл. 76 ал. 1, т. 1 се обявява от класния ръководител пред класа.

 1. При налагане на мярката по чл. 76, ал. 3 за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

 2. При налагане на мярката по чл. 76, ал. 4 за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.

 3. Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 76, ал. 1, т. 4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието.

 4. Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 76, ал. 5, за срока на мярката се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на училището.

 5. При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват учениците, на които не е наложена мярката по чл. 76, ал. 5.

 1. Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

 2. По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 76, ал. 1, т. 4 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

 3. Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница