Закон за насърчаване на инвестициитеДата14.08.2018
Размер272.89 Kb.
ТипЗакон
Закон за насърчаване на инвестициите

Обн., ДВ, бр. 97 от 24.10.1997 г., в сила от 24.10.1997 г., попр., бр. 99 от 29.10.1997 г., доп., бр. 29 от 13.03.1998 г., в сила от 13.03.1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 4.08.2004 г., попр., бр. 40 от 14.05.2004 г., изм., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.07.2007 г. (*) - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., бр. 86 от 24.10.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 42 от 29.05.2007 г., в сила от 30.08.2007 г.

 

Глава първаОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., предишен текст на чл. 1, бр. 42 от 2007 г.) С този закон се уреждат условията и редът за насърчаване на инвестиции в страната, дейността на държавните органи в областта на насърчаване на инвестициите, както и тяхната закрила.

(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Основните цели на този закон са:

1. повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез нарастване на инвестициите за технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие;

2. подобряване на инвестиционния климат и преодоляване на регионалните различия в икономическото развитие;

3. създаване на нови и високопроизводителни работни места.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) Чуждестранно лице може да извършва инвестиции в страната по реда, предвиден за местните лица, като има равни права с тях, доколкото в закон не е предвидено друго.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) Разпоредбите за насърчаване на инвестициите в този закон се прилагат в съответствие с изискванията на Закона за държавните помощи .

Чл. 3. (1) Когато международен договор, по който страна е Република България, предвижда по-благоприятни условия за извършване на стопанска дейност от чуждестранни лица, прилагат се по-благоприятните условия според международния договор.

(2) Разпоредбите на този закон не се прилагат изцяло или отчасти за инвестициите на чуждестранни лица от определени от Министерския съвет държави, в които спрямо българските дружества или граждани се прилагат дискриминационни мерки.Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г.).

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г.).

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., отм., бр. 42 от 2007 г.).

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., в сила от 27.12.1998 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).

Глава втора

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.)Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) (1) Министърът на икономиката и енергетиката осигурява провеждането на държавната политика в областта на инвестициите във взаимодействие с органите на изпълнителната власт.

(2) Министърът на икономиката и енергетиката:

1. разработва стратегия за насърчаване на инвестициите в страната в сътрудничество с органите на изпълнителната власт и заинтересовани неправителствени организации, която се приема от Министерския съвет;

2. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) изготвя програми с мерки за насърчаване на инвестициите в изпълнение на стратегията по т. 1;

3. разработва и предлага проекти на нормативни актове за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;

4. представлява Република България в международни организации в областта на инвестициите;

5. прави предложения за включване в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година на необходимите средства за насърчаване на инвестициите по този закон;

6. (нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) издава сертификат за клас инвестиция и внася предложения в Министерския съвет за прилагане на мерки за насърчаване на инвестициите по реда на този закон.Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., бр. 42 от 2007 г.) (1) Областният управител:

1. осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта;

2. организира разработването на мерки за насърчаване на инвестициите и координира тяхното изпълнение; мерките се разработват в съответствие със стратегията по чл. 10, ал. 2, т. 1 и се включват в областната стратегия за развитие;

3. координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта по т. 1 и 2.

(2) Кметът на общината:

1. осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на общината при разработването и изпълнението на общинския план за развитие и на програмата за неговото изпълнение;

2. съдейства за прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите по този закон.

(3) Кметът на общината може да оправомощава кметовете на райони и кметовете на кметства да изпълняват функциите по ал. 2.Чл. 11а.< инвестициите. SPAN>

(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката и енергетиката.

(3) Устройството и дейността на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

(4) В годишния закон за държавния бюджет на Република България се предвиждат целеви средства за извършване на инвестиционен маркетинг от агенцията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) По предложение на изпълнителния директор на агенцията министърът на икономиката и енергетиката или оправомощено от него длъжностно лице определя служители от агенцията, които имат право на допълнително възнаграждение, както и индивидуалния му размер. Допълнителното възнаграждение се получава при преизпълнение на годишния план по чл. 11б, т. 4.

(6) Средствата по ал. 5 се определят в размер 20 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на агенцията и се включват в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., изм., бр. 42 от 2007 г.) Агенцията:

1. осъществява информационно обслужване на инвеститорите;

2. извършва инвестиционен маркетинг, като представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната;

3. осъществява индивидуално административно обслужване на инвеститори по реда на този закон;

4. изготвя годишен план за привличане и обслужване на инвеститори и го представя за одобряване на министъра на икономиката и енергетиката до 31 декември на предходната година; за текущата година планът се актуализира по тримесечия;

5. изготвя годишен доклад за инвестициите в страната и за условията за тяхното насърчаване, който представя чрез министъра на икономиката и енергетиката в Министерския съвет;

6. изготвя тримесечни доклади за дейността си във връзка с годишния план по т. 4, които представя на министъра на икономиката и енергетиката;

7. поддържа страница в интернет с информация за:

а) инвестиционния и бизнес климат в страната;

б) терени и индустриални зони за осъществяване на инвестиции по региони в страната с икономически и инвестиционен профил на региона;

в) формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за клас инвестиция и ползване на насърчителните мерки по реда на този закон;

г) друга информация.Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) (1) Агенцията води и поддържа за статистически цели единна информационна система, в която събира данни за всички инвестиции в страната.

(2) За попълване на единната информационна система агенцията събира индивидуални данни от фирмите инвеститори, както и от:

1. Националния статистически институт - за извършените за периода разходи за придобиване на дълготрайни активи - в края на всяко тримесечие;

2. Българската народна банка - за извършените за периода чуждестранни инвестиции в страната - в края на всяко тримесечие;

3. други централни и териториални органи на изпълнителната власт - при поискване от агенцията.

(3) Агенцията предоставя обобщени данни за инвестициите на министъра на икономиката и енергетиката, на други държавни органи и заинтересовани лица по ред, определен в устройствения правилник на агенцията.

Глава трета

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

Раздел I


(Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г.)

Условия и мерки за насърчаване на инвестициитеЧл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г.) (1) По реда на този закон се насърчават първоначални инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, съгласно Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Европейската комисия за прилагане на чл. 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ.

(2) Инвестициите по ал. 1 трябва да отговарят на следните условия:

1. да са свързани със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо предприятие, с диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието с нови продукти или със съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие;

2. да се осъществяват в следните икономически дейности:

а) от индустриалния сектор: преработваща промишленост и производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници;

б) от сектора на услугите: високотехнологични дейности в областта на компютърните технологии, научноизследователска и развойна дейност, както и образование и хуманно здравеопазване;

3. най-малко 80 на сто от бъдещите общи приходи да са от произведените продукти от икономическите дейности по т. 2;

4. срокът на осъществяване да е до три години, смятано от датата на издаването на сертификат за клас инвестиция по чл. 20, ал. 1, т. 1;

5. в един обект да не са под минималния размер, определен в правилника за прилагане на закона, който размер може да е:

а) до два пъти по-нисък за икономически изоставащите региони, в административните граници на които ще се реализира изцяло инвестиционният проект;

б) до два пъти по-нисък за инвестиции във високотехнологични дейности от индустриалния сектор на икономиката по т. 2, буква "а";

в) до три пъти по-нисък за инвестиции във високотехнологични дейности от сектора на услугите по т. 2, буква "б";

6. най-малко 40 на сто от приемливите разходи зa инвестицията да се финансират със собствени или привлечени средства на инвеститора; не се смятат за собствени или привлечени средствата, определени за държавна помощ или съдържащи елемент на държавна помощ, включително и преотстъпен корпоративен данък;

7. работните места, свързани с инвестицията, да се поддържат най-малко 3 години в съответния регион, смятано от датата на нейното осъществяване;

8. инвестицията да се поддържа най-малко 5 години в съответния регион, смятано от датата на нейното осъществяване;

9. други условия съгласно действащото законодателство в областта на държавните помощи.Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., бр. 42 от 2007 г.) (1) Не се насърчават инвестиции на лице:

1. осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано;

2. обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

3. в производство по ликвидация;

4. с парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

(2) Не се насърчават инвестиции на чуждестранно лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по ал. 1 съгласно националното му законодателство.

(3) Изискването по ал. 1, т. 1 се отнася за едноличните собственици на капитала, за управителите или за членовете на управителните органи на инвеститора, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Не се насърчават инвестиции:

1. в предприятия в затруднение;

2. за изпълнение на приватизационни или концесионни договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, съответно по отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (обн., ДВ, бр. 38 от 1992 г.; изм., бр. 51 от 1994 г., бр. 45, 57 и 109 от 1995 г., бр. 42, 45, 68, 85 от 1996 г.; попр., бр. 86 от 1996 г.; изм., бр. 55, бр. 61, 98 и 122 от 1997 г., бр. 39 от 1998 г.; попр., бр. 41 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г., бр. 47 от 1999 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 1999 г.; изм., бр. 56, 84 и 96 от 1999 г., бр. 20, 99 и 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., отм., бр. 28 от 2002 г.) и Закона за концесиите, и в изпълнение на компенсаторни (офсетни) споразумения;

3. за производство на продукти в отраслите въгледобив, стоманодобив, корабостроене, производство на синтетични влакна, рибарство и аквакултури, както и в дейностите, свързани с първичното производство на земеделски продукти, изброени в приложение I към Договора за създаване на Европейската общност, съгласно Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Европейската комисия за прилагане на чл. 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ.Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., нов, бр. 37 от 2004 г., изм., бр. 42 от 2007 г.) (1) Насърчаваните по реда на този закон инвестиции се определят като клас А и като клас Б въз основа на критериите за минимален размер на инвестициите по чл. 12, ал. 2, т. 5.

(2) За инвестициите от клас А и клас Б се издава сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1.Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., нов, бр. 37 от 2004 г., бр. 65 от 2006 г., бр. 82 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г.) (1) По реда на този закон инвестициите се насърчават чрез:

1. съкратени срокове за административно обслужване;

2. индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект;

3. придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти - частна държавна и частна общинска собственост;

4. финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура, необходими за осъществяване на един или повече инвестиционни проекти;

5. финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация на лица до 29-годишна възраст, включително и на стажанти от висшите училища в страната, заели новите работни места, свързани с инвестициите.

(2) Инвестициите се насърчават и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и Закона за насърчаване на заетостта, ако отговарят на предвидените в тях условия.

(3) Средствата от републиканския бюджет, необходими за прилагането на мерките по ал. 1, т. 4 и 5, се предвиждат ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., нов, бр. 37 от 2004 г., изм., бр. 42 от 2007 г.) Мерките за насърчаване на инвестициите по чл. 15, ал. 1, т. 3 - 5 се прилагат, когато:

1. инвеститорът е подал заявление по чл. 18, ал. 1 преди започване на работата по инвестиционния проект;

2. министърът на икономиката и енергетиката със сертификата по чл. 20, ал. 1, т. 1 е удостоверил писмено:

а) принципното съответствие на проекта с условията за приемливост на схемата за помощ съгласно чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Европейската комисия за прилагане на чл. 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ, или

б) намерението си да приложи мярката при условие, че бъде одобрена от Европейската комисия по реда на Закона за държавните помощи в случаите, когато мярката представлява държавна помощ, която не попада в обхвата на групово освобождаване, съгласно Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Европейската комисия за прилагане на чл. 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ;

3. са изпълнени условията по действащото законодателство в областта на държавните помощи;

4. за инвестиционния проект има издадено положително становище от съответния компетентен орган по околната среда, а за случаите по чл. 92 от Закона за опазване на околната среда - положително решение за оценката на въздействието върху околната среда съгласно действащото законодателство.

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., нов, бр. 37 от 2004 г., изм., бр. 42 от 2007 г.) (1) Мерките за насърчаване на инвестициите могат да се прилагат по отношение на юридически лица, в които инвеститорът, чийто инвестиционен проект е сертифициран, притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал.

(2) Инвеститорът и юридическите лица по ал. 1 отговарят солидарно за изпълнението на задълженията си по осъществяване на инвестицията.

Раздел II

(Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г.)

Ред за насърчаване на инвестициите

(Глава четвърта - Приоритетни инвестиционни проекти)

(Загл. отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., нов, бр. 37 от 2004 г., попр., бр. 40 от 2004 г., изм., бр. 42 от 2007 г.) (1) Инвеститорът подава заявление до изпълнителния директор на агенцията за получаване на сертификат за клас инвестиция, в което посочва мерките за насърчаване на инвестициите по чл. 15, ал. 1, които желае да ползва.

(2) Към заявлението си инвеститорът прилага инвестиционен проект и необходимите документи, посочени в правилника за прилагане на закона.

(3) Заявлението и документите по ал. 1 и 2 могат да се представят и в електронен вид, подписани с универсален електронен подпис, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(4) Изискванията към инвестиционния проект се определят с правилника за прилагане на закона.Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., нов, бр. 37 от 2004 г., изм., бр. 42 от 2007 г.) Изпълнителният директор на агенцията:

1. оценява постъпилите документи по чл. 18 по ред, определен с правилника за прилагане на закона;

2. уведомява инвеститора за констатирани несъответствия и/или непълноти на документите по чл. 18 и дава срок за отстраняването им;

3. изготвя въз основа на оценката по т. 1 мотивирано предложение до министъра на икономиката и енергетиката за издаване или за отказ за издаване на сертификат за клас инвестиция;

4. изпраща до министъра на икономиката и енергетиката предложението по т. 3 заедно с окомплектованите документи по чл. 18 в 30-дневен срок от подаването им.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Сертификат за клас инвестиция не се издава, когато:

1. не са спазени изискванията на чл. 18 , или

2. инвестицията не отговаря на условията по чл. 12 , или

3. е налице някое от обстоятелствата по чл. 13а , или

4. инвестицията е на лице по чл. 13 , или

5. са допуснати несъответствия и/или непълноти в представените документи по чл. 18 и те не са отстранени в срок до 6 месеца, смятано от датата на подаване на заявлението.Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., нов, бр. 37 от 2004 г., изм., бр. 86 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г.) (1) Министърът на икономиката и енергетиката или оправомощено от него длъжностно лице:

1. издава сертификат, с който се определя класът на инвестицията, по ред, определен в правилника за прилагане на закона;

2. отказва издаването на сертификат в случаите по чл. 19а;

3. уведомява министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика за сертифицираните по този закон инвестиции.

(2) По искане на министъра на икономиката и енергетиката министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика предоставят информация за сертифицираните по този закон инвестиции, които се насърчават по реда на чл. 15, ал. 2.

 

 Раздел III

(Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г.)

Прилагане на мерките за насърчаване на инвестициите

Чл. 21. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм., бр. 37 от 2004 г., бр. 42 от 2007 г.) (1) След представяне на сертификат за клас инвестиция централните и териториалните органи на изпълнителната власт извършват административно обслужване на инвеститорите в срокове с една трета по-кратки от предвидените в съответните нормативни актове, освен в случаите по ал. 2 - 5.

(2) Административното обслужване се осъществява от компетентните органи в 5-дневен срок от постъпване на искане от инвеститора в случаите по:

1. член 140, ал. 1 и чл. 144, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията;

2. член 26, ал. 3 от Закона за пътищата;

3. член 112а от Закона за опазване на околната среда.

(3) Административното обслужване се осъществява от компетентните органи в 14-дневен срок от постъпване на искане от инвеститора в случаите по:

1. член 141, ал. 7, предложение първо и чл. 144, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията;

2. членове 111 и 112 от Закона за опазване на околната среда;

3. член 62а, ал. 1 от Закона за водите.

(4) Административното обслужване се осъществява от компетентните органи в 30-дневен срок от постъпване на искане от инвеститора в случаите по чл. 9, ал. 5 и чл. 96, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

(5) За осъществяване на административно обслужване на инвеститорите, получили сертификат за клас инвестиция, органите на държавния санитарен контрол и органите на Националната служба "Пожарна безопасност и защита на населението", съобразно компетентността си, издават необходимите документи в 14-дневен срок.

Чл. 22. (Попр. - ДВ, бр. 99 от 1997 г., отм., бр. 37 от 2004 г., нов, бр. 42 от 2007 г.) (1) Индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяването на инвестиции от клас А, се извършва от служители на агенцията пред всички централни органи на изпълнителната власт, а в останалите случаи - от длъжностните лица от администрацията на териториалните органи на изпълнителната власт по чл. 22г, ал. 1.

(2) За осъществяване на индивидуално административно обслужване инвеститорът упълномощава лицата по ал. 1 и им предоставя необходимите документи.

(3) При осъществяване на индивидуално административно обслужване на инвеститор лицата по ал. 1 са длъжни да:

1. предоставят на инвеститора пълна и точна информация за необходимите документи, сроковете и таксите по специалните закони;

2. съдействат за издаването и получаването от съответните компетентни органи на всички необходими документи за осъществяване на съответната инвестиция и за извършване на свързаната с нея стопанска дейност.

(4) Таксите за издаване на документите по ал. 3, т. 2, определени с нормативен акт, са за сметка на инвеститора.

(5) Редът за индивидуално административно обслужване се определя с правилника за прилагане на закона.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) (1) По искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, съответният компетентен орган може да:

1. извършва продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, по местонахождението на инвестицията, без провеждане на търг, след оценка и писмено съгласие от министъра на икономиката и енергетиката и от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а за имоти, предоставени за управление на Министерството на отбраната - без провеждане на търг, след оценка и писмено съгласие и от министъра на отбраната, след което областният управител издава заповед за прехвърляне правото на собственост и сключва договор с инвеститора;

2. извършва продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, по местонахождението на инвестицията, без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на общинския съвет; въз основа на решението кметът на общината издава заповед и сключва договор с инвеститора;

3. учредява възмездно ограничено вещно право върху недвижим имот - частна държавна собственост, по местонахождението на инвестицията, без провеждане на търг, след оценка и писмено съгласие от министъра на икономиката и енергетиката и от министъра на регионалното развитие и благоустройството, след което областният управител издава заповед за учредяване на ограничено вещно право и сключва договор с инвеститора;

4. учредява възмездно ограничено вещно право върху недвижим имот - частна общинска собственост, по местонахождението на инвестицията, без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на общинския съвет; въз основа на решението кметът на общината издава заповед и сключва договор с инвеститора.

(2) Оценките по ал. 1 се извършват най-малко от двама независими лицензирани оценители, като крайната пазарна цена не може да бъде по-ниска от средноаритметичната стойност на изготвените независими оценки.

(3) Неизпълнението на инвестиционния проект относно срока и размера на инвестицията се включва в съответния договор като основание за разваляне.

(4) Договорите по ал. 1 се сключват в писмена форма и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота.

(5) Съответният компетентен орган по ал. 1 изпраща в агенцията екземпляр от договора в 7-дневен срок от сключването му.

(6) Информацията за осъществените сделки с недвижими имоти - частна държавна и частна общинска собственост, и за резултатите от изпълнението на договорите се предоставя своевременно от агенцията на министъра на икономиката и енергетиката и се включва в годишния доклад по чл. 11б, т. 5.

(7) Инвеститорът не може да се разпорежда с придобитите по реда на ал. 1 недвижими имоти и да прехвърля учредените върху тях ограничени вещни права до изтичането на срока по чл. 12, ал. 2, т. 8.

(8) Договорите по ал. 1 се сключват при условията на действащото законодателство в областта на държавните помощи.Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) (1) По предложение на министъра на икономиката и енергетиката Министерският съвет може да отпуска средства за финансово подпомагане изграждането на елементи на техническата инфраструктура - местни пътища и улици - публична общинска собственост, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения - публична общинска или държавна собственост, от най-близо изградения елемент на инфраструктурата до границите на имота:

1. за осъществяване на инвестиция от клас "А";

2. за осъществяване на два или повече сертифицирани инвестиционни проекта, осъществявани на територията на индустриална зона.

(2) Министърът на икономиката и енергетиката може да предлага на Министерския съвет да отпусне средства за финансово подпомагане по ал. 1, когато са изпълнени изискванията на чл. 16.

(3) Взаимоотношенията във връзка с изграждането на техническата инфраструктура по ал. 1 се уреждат с правилника за прилагане на закона съгласно действащото законодателство в областта на държавните помощи.

(4) Инвестициите по ал. 1, които се осъществяват във високотехнологичните дейности или в административните граници на икономически изоставащи региони, се насърчават приоритетно.Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) (1) По предложение на министъра на икономиката и енергетиката Министерският съвет може да отпуска средства за финансово подпомагане на обучението за придобиване на професионална квалификация на лица до 29-годишна възраст, включително стажанти от висшите училища в страната, заели новите работни места, разкрити при осъществяването на инвестиция от клас А и от клас Б, когато:

1. инвестицията се осъществява във високотехнологични дейности или изцяло в административните граници на икономически изоставащи региони;

2. новите работни места, разкрити при осъществяване на инвестицията, се поддържат най-малко три години от датата на нейното осъществяване;

3. годишното трудово възнаграждение на заетите по трудово правоотношение в предприятието е по-високо от средното в страната за съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестиционният проект, по данни на Националния статистически институт.

(2) Инвеститорът - работодател, може да проведе обучение за придобиване на професионална квалификация чрез обучаваща организация или самостоятелно в рамките на средствата по ал. 1.

(3) Взаимоотношенията във връзка с обучението за придобиване на професионална квалификация се уреждат съгласно Регламент (ЕО) № 68/2001 на Комисията, изменен с Регламент (ЕО) № 363/2004 на Комисията, относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение, и по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

(4) По реда на този закон не се отпускат средства за финансово подпомагане на обучението за придобиване на професионална квалификация на лица по ал. 1, за които на инвеститора - работодател, са предоставени или могат да бъдат предоставени средства по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

Чл. 22г. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) (1) Във всяка централна и териториална администрация се определят длъжностни лица, които осъществяват административно обслужване на инвеститори, получили сертификат за клас инвестиция, или на упълномощени техни представители във връзка с осъществяване на инвестиционните им проекти.

(2) Всички централни органи на изпълнителната власт са длъжни да оказват съдействие на служителите на агенцията за осъществяване на индивидуално административно обслужване на инвеститорите.Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) По искане на инвеститор министърът на икономиката и енергетиката може еднократно да удължи срока за изпълнение на инвестиционния проект до една година, когато:

1. инвестицията е от клас "А" и е с размер не по-малък от 100 млн. лв., или

2. административното обслужване не бъде извършено в сроковете по чл. 21 по причина, за която инвеститорът не отговаря.

Глава пета

(Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4.05.2004 г.)

ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИЧл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4.05.2004 г., нов, бр. 42 от 2007 г.) За чуждестранни инвестиции, извършени преди изменения в законодателството, които установяват нормативни ограничения само за чуждестранните инвестиции, се прилагат законовите разпоредби, които са действали в момента на извършване на инвестициите.

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4.05.2004 г., нов, бр. 42 от 2007 г.) (1) Чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в страната търговски представителства, които трябва да бъдат регистрирани в Българската търговско-промишлена палата.

(2) Представителствата по ал. 1 не са юридически лица и не могат да извършват стопанска дейност.

(3) Сделките, които чуждестранното лице сключва с местни лица за нуждите на регистрирано от него представителство по ал. 1, се осъществяват по реда за извършване на сделки между местни лица.

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4.05.2004 г., нов, бр. 42 от 2007 г.) Чуждестранно физическо лице или дружество, което не е юридическо лице, може да открива клон, ако е регистрирано с право да извършва търговска дейност според националния си закон. Клонът се вписва в търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4.05.2004 г.).

Глава шеста

(Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., отм., бр. 37 от 2004 г.)

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИЧл. 27 - 32. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.).

Глава седма

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни задължение по чл. 20, ал. 1, т. 1 и чл. 21 , се наказва с глоба в размер 500 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Длъжностно лице, което наруши чл. 22, ал. 3 и чл. 22г, ал. 2 , се наказва с глоба в размер 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(3) Който не предостави искана информация от агенцията, която е свързана с обслужването на инвестиционен проект, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.

(4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 - 3 глобата или имуществената санкция се налага в двоен размер.Чл. 35.35. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) (1) Актовете за установяване на извършени нарушения по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 се съставят от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на агенцията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания .

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(Нови - ДВ, бр. 37 от 2004 г.)§ 1. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) По смисъла на този закон:

1. "Чуждестранно лице" е:

а) юридическо лице, което не е регистрирано в Република България;

б) дружество, което не е юридическо лице и е регистрирано в чужбина;

в) физическо лице - чужденец с постоянно местопребиваване в чужбина.

2. "Независим лицензиран оценител" е лице, получило лиценз по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители (ДВ, бр. 57 от 2002 г.) или по отменената Наредба за оценка на обектите, подлежащи на приватизация (обн., ДВ, бр. 50 от 1992 г.; изм., бр. 9 и 30 от 1993 г., бр. 53, 63 и 96 от 1994 г., бр. 32 от 1996 г., бр. 26 от 1997 г., бр. 39 и 61 от 1998 г., бр. 39 от 1999 г., бр. 39 от 2001 г.; отм., бр. 28 от 2002 г.).

3. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) "Индивидуално административно обслужване" е всяка дейност, извършвана от служители на агенцията или от определени длъжностни лица от администрацията на териториалните органи на изпълнителната власт, свързана с подаване и получаване от компетентните органи на всички необходими според действащото законодателство документи за осъществяване на определена инвестиция.

4. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

5. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) "Информационно обслужване" е предоставяне от агенцията на устна и писмена информация на лице, заинтересовано да инвестира и желаещо да се информира за инвестиционния климат или да получи информация за потенциални партньори в страната, както и за всички административни процедури по осъществяване на инвестицията.

6. "Чуждестранна инвестиция" е всяко вложение или увеличение на вложението на чуждестранно лице или негов клон във:

а) акции или дялове в търговски дружества;

б) право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти;

в) право на собственост и ограничени вещни права върху движими вещи с характер на дълготрайни материални активи;

г) право на собственост върху обособени части от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

д) ценни книжа, в т. ч. облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата, общините или други български юридически лица с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца;

е) кредити, включително под формата на финансов лизинг, за срок не по-кратък от 12 месеца;

ж) интелектуална собственост - обекти на авторското право и сродните му права, патентоспособни изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн;

з) права по концесионни договори и по договори за възлагане на управление.

7. (Нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) "Обект" е икономически неделима съвкупност от дълготрайни активи, които са свързани помежду си физически и функционално за производство на определен продукт или продукти.

8. (Нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) "Възобновяеми енергийни източници" са източниците по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за енергетиката.

9. (Нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) "Предприятие в затруднение" е предприятие по смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

10. (Нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) "Икономически изоставащи региони" са:

а) общини, в които равнището на безработица за предходната година преди годината, в която е подадено заявлението с искане за ползване на мерките за насърчаване по този закон, е по-високо от средното за страната за същия период, или

б) области, в които брутната добавена стойност на глава от населението за предходната година преди годината, в която е подадено заявлението с искане за ползване на мерките за насърчаване на инвестициите по този закон, е по-ниска от средната за страната за същия период.

11. (Нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) "Високотехнологични дейности" са дейностите, определени с правилника за прилагане на този закон по съществуващата класификация на ЕВРОСТАТ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) съгласно Статистическия класификатор на икономическите дейности в Европейската общност, на който съответства класификаторът на Националния статистически институт - НКИД 2003.

12. (Нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) "Индустриална зона" е един или няколко съседни поземлени имота, с площ не по-малка от 50 дка, които с влязъл в сила подробен устройствен план са застроени или са предвидени за застрояване с производствени и/или административни сгради с прилежаща инфраструктура.

13. (Нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) "Първоначална инвестиция", "материални и нематериални активи", "инвестиционен проект", "приемливи разходи", "земеделски продукт", "започване на работа по инвестиционен проект", "работни места" са понятия по смисъла на Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Европейската комисия за прилагане на чл. 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ.

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., изм., бр. 42 от 2007 г.) Инвестиционните проекти от клас А се смятат за приоритетни инвестиционни проекти.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 3. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) Този закон отменя Закона за насърчаване и закрила на чуждестранните инвестиции (обн., ДВ, бр. 8 от 1992 г.; изм., бр. 92 и 102 от 1995 г., бр. 109 от 1996 г.; попр., бр. 110 от 1996 г.; изм., бр. 55 и 58 от 1997 г.).

§ 4. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) В Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 25 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 64 от 1991 г. и бр. 60 от 1992 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 21 думите "петстотин до хиляда" се заменят с "80 000 до 600 000".

2. В чл. 22 думите "хиляда до хиляда и петстотин" се заменят с "600 000 до 2 000 000".

3. В чл. 23 думите "хиляда до две хиляди" се заменят с "1 000 000 до 2 000 000".

4. В чл. 24 думите "пет хиляди до десет хиляди" се заменят с "1 000 000 до 3 000 000".

§ 5. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) В двумесечен срок от влизане на закона в сила Националният статистически институт изработва методология, по която се произвежда статистическа информация за чуждестранните инвестиции, съобразена с международните стандарти.

§ 6. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) Дружествата с чуждестранно участие, извършили внос при условията на чл. 15а от Закона за насърчаване и закрила на чуждестранните инвестиции , посочен в § 1 , представят на митническите органи съдебно решение за включване на непаричната вноска в капитала на дружеството в 6-месечен срок от влизане на закона в сила.

§ 7. (Нов - ДВ, бр. 29 от 1998 г., предишен § 4а, бр. 37 от 2004 г.) Извън случаите по предходния параграф, чл. 14, 15 и 17 от закона не се прилагат за стоки, които към 24 октомври 1997 г. са били оформени при режим на временен внос.

§ 8. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) В случаите, когато се ползват данъчни облекчения по други закони, разпоредбата на чл. 20 се прилага за остатъка от 10-годишния срок.

§ 9. (Предишен § 6 - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) В двумесечен срок от влизането на закона в сила Министерският съвет приема правилник за устройството и дейността на Агенцията за чуждестранни инвестиции.

§ 10. (Предишен § 7 - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) В едномесечен срок от влизането на закона в сила Министерският съвет публикува списък по чл. 18, т. 3 , който се актуализира ежегодно.

§ 11. (Предишен § 8 - ДВ, бр. 37 от 2004 г., изм., бр. 42 от 2007 г.) Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

§ 12.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на

Закона за чуждестранните инвестиции

(ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4.08.2004 г.)

§ 26. (1) Българската агенция за инвестиции е правоприемник на Агенцията за чуждестранни инвестиции.

(2) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на икономиката и енергетиката внася в Министерския съвет проект на постановление за изменение на устройствения правилник на Агенцията за чуждестранни инвестиции.

§ 27. (В сила от 4.05.2004 г.) (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон ръководителите на всички администрации назначават или възлагат функции на едно или повече лица в съответната администрация по осъществяване на взаимодействие със служителите на агенцията и съдействие на инвеститорите или на упълномощени техни представители, получили сертификат за клас инвестиция, и уведомяват Българската агенция за инвестиции за определените лица.

(2) Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции определя служители на агенцията за осъществяване на индивидуално административно обслужване на инвеститори и в двумесечен срок от влизането в сила на този закон представя на министъра на икономиката и енергетиката поименен списък на лицата по ал. 1.

§ 28. (В сила от 4.05.2004 г.) В срок до три месеца от обнародването на този закон в "Държавен вестник" Министерският съвет приема правилник за прилагането му.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*)ЗАКОН за изменение на Закона за търговския регистър (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от 3.10.2006 г.)

§ 1. В § 56 от преходните и заключителните разпоредби думите "1 октомври 2006 г." се заменят с "1 юли 2007 г.".

.......................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.)

§ 34. Навсякъде в закона след думите "министърът на икономиката" и "министъра на икономиката" се добавя "и енергетиката".

§ 35. (1) Инвестиционните планове, получили сертификат за клас инвестиция по досегашния ред, се насърчават до осъществяването на инвестицията за срок не по-дълъг от три години, смятано от датата на издаване на сертификат.

(2) Инвестиционните планове по ал. 1 от първи клас могат да бъдат насърчавани по досегашния ред на изменения с този закон чл. 20, ако отговарят кумулативно на следните условия:

1. да е подадено искане от инвеститора до министъра на икономиката и енергетиката за ползване на мярката в срок до три месеца от влизането в сила на този закон;

2. да са изпълнени условията на Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Европейската комисия за прилагане на чл. 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ за предоставяне на индивидуална помощ за изграждане на елементи на техническа инфраструктура със средства от републиканския бюджет;

3. да е получено одобрение от Европейската комисия за съвместимостта на планираната държавна помощ по реда на Закона за държавните помощи.

(3) Инвестиционните планове по ал. 1 от първи клас се насърчават по досегашния ред на изменения с този закон чл. 18 съгласно действащото законодателство в областта на държавните помощи.

§ 36. Обхватът на икономическите дейности по чл. 12, ал. 2, т. 2 и продуктите, произведени в резултат на осъществяване на инвестициите в тези дейности, се определят с правилника за прилагане на закона съгласно класификацията на Националния статистически институт в съответствие със Закона за статистиката .

§ 37. Постъпилите до влизането в сила на този закон заявления за издаване на сертификат за клас инвестиция се разглеждат по досегашния ред.

.......................................................................§ 39. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник".

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница