Закон за образуване на етд с държавно имущество специални Правни сделки, представителство, погасителна давност кмчп: 61-63Дата19.07.2018
Размер65.95 Kb.

Физически и юридически лица - КМЧП: 48-60-общ


1. Договори за взаимно насърчаване на инвестициите – двустранни, няма многостранни.
2. Регламент 44/2001 (Брюксел 1) - общ
3. Регламент 1435/2003 г. - Устав на Европейско кооперативно сдружение - спец
4. Регламент 2157/2001 г. - Устав на Европейско дружество – спец.
5. Регламент 2137/1985 г. - Европейско обединение по икономически интереси-спец.
Вътрешни източници:
ТЗ, ЗКИ, ЗДС – частна държавна собственост, Закон за образуване на ЕТД с държавно имущество - специални

Правни сделки, представителство, погасителна давност - КМЧП: 61-63

Договори за правна помощ


погасителна давност – Виенска конвенция...?
представителство – ЗНИ, ЗНВЗИ, ЗКИ

Вещни правоотношения - КМЧП: 64-70


1. Акт за присъединяване на РБ и Румъния – чл. 23, Приложение 6
2. Директива 2004/38 на ЕС
Вътрешни източници:
КРБ – чл. 22, ЗС-чл. 29, ЗСПЗЗ – чл. 3, ЗГВ, КТК

Брак, семейство, лични отношения, осиновяване - КМЧП: 75-88

Международни източници: брак


1. Договори за правна помощ
2. Международен пакт за гражданските и политическите права
3. Международен пакт за икономическите,културни и социални права
4. Европейска конвенция...?
5. Конвенция за статут на бежанци
6. Конвенция за гражданството на омъжената жена
7. Регламент 2201/2003 г. (Брюксел 2а) - международна компетентност

Вътрешни източници: брак


1. КРБ, ГПК (Част 7)

Международни източници: семейни отношения


1. Договори за правна помощ и консулски конвенции
2.Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване
3. Конвенция за правата на детето заедно с 2 факултативни протокола към нея
4. Конвенция за съгласието за брак, минимална възраст..., регистрация на браковете
5. Конвенция за компетентност, приложимо право, признаване и сътрудничество във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата
6. Хагска конвенция за гражданските аспекти на международните отвличания на деца
7. Регламент 2201/2003 г

Вътрешни източници: семейни отношения


1. КРБ, СК, подзаконови актове – Наредба 3

Наследствени отношения - КМЧП: 89-92 общ, ЗН

(няма регламенти, има проект), Договори за правна помощ, консулски конвенцииДоговорни отношения - КМЧП: 93-104

1. Римска конвенция за определяне на приложимия по отношение на договорните задължения закон – 1980 г.


2. Регламент Рим 1...? - 17.12.2009
Има други източници, но те са по-скоро с търговски характер
Вътрешни източници:
КТК, ЗМВП

Извъндоговорни отношения - КМЧП: 105-116

Регламент 864/2007 г. (Рим 2) – от 11.01.2009 г.Международна продажба на стоки

Виенска конвенция на ООН относно договора за международна продажба на стоки – 1980 г.

Международни инвестиции
1. Двустранни договори за насърчаване и взаимна закрила на инвестициите
2. Конвенция за създаване на Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите (MIGA)
3. Конвенция за уреждане на инвестиционните спорове между държави и граждани на други държави – ICSID
4. Учредителен договор  на международната финансова корпорация
5. Маракешко споразумение за създаване на СТО, заедно с приложение TRIMS
6. Конвенция на ООН срещу корупцията
7. Конвенция на Съвета на Европа за борба срещу корупцията
8. Конвенция на ОИСР за борба срещу подкупването на чуждестранни длъжностни лица при международни търговски сделки

Вътрешни източници:


ЗНИ, заедно с правилника за прилагането му, Устройствен правилник на българската агенция за инвестиции, ТЗ, Зконцесии и т.н. субсидиарно.

Международен транспорт

Международни източници


морски – Конвенции от Хага, Брюксел, Атина (към повечето не сме се присъединили)
речен – Белградска и Будапещенска конвенция - Дунав, Шиофокско споразумение за общи условия за международни превози на товари по р. Дунав
жп – Конвенция за международни жп превози COTIF (CIM & CIМ), Споразумение за международно сточно съобщение.
автомобилен – Конвенция относно договор за международен автомобилен превоз на стоки - CMR, iNTERBUS
въздушен – Монреалска конвенция за уеднаквяване на някои правила на международните въздушни превози (BG ОТ 2004 г.) До 2004 г. - Варшавска конвенция

Има множество регламенти относно вътрешния пазар:


Регламент 2027/ 1997 г.
Регламент 889/2002 г.
Регламент 261/2004 г.

Вътрешни източници:


Закон за автомобилните превози, КТК, Закон за железопътните превози, ЗГВ, ЗдвП, З за морските пространства, вътрешните водни пътища и пространства, уредба на договорите за превоз в ТЗ.


Международна закрила на интелектуална собственост: КМЧП: 71-74, регламент 44, няма двустранни договори.

Международни източници:


Международна конвенция за създаване на СОИС
Авторско и сродно право: (тук регламенти няма)
Бернска конвенция за закрила на литературните и художествените произведения, Женевска конвенция за авторското право (универсална)
Мадридска конвенция за закрила на артистите изпълнители и т.н.
Индустриална собственост:
Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост
Мадридска конвенция за международната регистрация на марките
Хагска спогодба за международната регистрация на промишлени образци
Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход
Мадридска спогодба за преследване на фалшивите или заблуждаващи указания за произход на стоките
Договор за патентно коопериране
Европейска патентна конвенция
Вашингтонски договор
Регламент за търговската марка на общността - 40/1994
Регламент за промишлен дизайн на общността - 6/2002
Регламент за новите сортове растения

Вътрешни източници:


ЗАПСП, ЗПРПМодели, ЗПД, ЗМГО, З за новите сортове растения и породи животни, З за топологията на интегралните схеми, Наредба за секретни патенти, Н за представители по индустриална собственост.

Търговски ценни книги

1. Женевски конвенции за менителничните ефекти – България не е страна, но ТЗ е съобразен с нея - 563 - 572
Търговска несъстоятелност с международен елемент

Регламент 1346/2000 г. относно търговската несъстоятелност


ТЗ – специален вътрешен източник.

Съотношение на източниците:

Международни източници се делят на многостранни и двустранниСъотношение между ПЕС и вътрешно право:

1. ПРАВО НА ЕС


2. КРБ
3. КОДЕКСИ
4. ЗАКОНИ
5. ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ

Съотношение между ПЕС и международни конвенции:

1. Многостранни международни конвенции
2. ПЕС

Ако има международни ДВУСТРАННИ конвенции, в които европейската общност има компетентност:

1. ПЕС
2. Двустранни международни конвенции – те по същество се дерогират, реално ПЕС ги замества.

Това не може да се случи с многостранните конвенции, откъдето идва и проблема (императивни правни норми с универсално действие). Затова се решава всеки път отделно!

Например в регламент 44 – чл. 69 и чл. 71 определя кои конвенции се отменят и кои остават в сила, докато в регламент 2201 – чл. 60 и чл. 61 урежда кои имат предимство пред регламента!!!

Иначе:
1. Право на ЕС


2. Конвенции
3. Вътрешно право – КРБ, специални закони и т.н.)
4. КМЧП

Алгоритъм за казус:


1. Правна квалификация
2. Международна компетентност – 1. бг, 2. чужда;
1) Съдебен имунитет?
2) Има ли налице висящ процес?
3) Има ли данни за арбитраж?
4) Местна подсъдност по регламент 44?,
5) Проверка за активна и пасива легитимация на страните – лицето субект ли е?


Ако компетентността е по регламент 44:

1. изключителна – чл. 22


2. мълчаливо учредена – чл. 24
3. споразумение за избор на съд – чл. 23
4. по-слаба страна – чл. 9
5. обща компетентност – местоживеене на ответник
6. Специална компетентност: чл. 5 и 6

3. Приложимо право – сезиран съд прилага собствено мчп (бг съд – бг мчп); гледа се каква е квалификацията, и се търсят международни източници. Така ако са договорни отношения – Римска конвенция например, международна продажба на стоки – виенска конвенция и т.н. После – вътрешни източници. С какви норми е определено – преки или стълкновителни? - механизъм на действие на двустранните привръзки. След като се установи съдържанието на правото, което трябва да се приложи – противоречи ли на обществения ред?

Lex fori – право на сезирания съд, приложимо материално право

Изключителна компетентност:


Forum rei sitae – компетентност на съда по местонахождение на недвижимата вещ
Forum societatis - компетентност на съда по седалище/месторегистрация на ЮЛ
Forum loci actus - компетентност на съда по място на правното действие
Forum loci protectionis - компетентност на съда, където е подадена заявката (ИС)
Forum loci executionis - компетентност на съда в държавата, където се извършва принудителното изпълнение


Мълчалива компетентност:

Forum silentio – мълчаливо учредена компетентност


Forum prorogratio - компетентност на съда, учредена по споразумение/ избор между страните


По-слаба страна:

Forum domicilii debitoris - компетентност на съда по местоживеене на длъжника


Forum domicilli creditoris - компетентност на съда по местоживеене на кредитора
Forum loci delicti/damni - компетентност на съда по място на извършеното вредоносно деяние или настъпването на вредоносния резултат.
Forum loci laboris - компетентност на съда по място, където се полага труда.
Forum prorogratio


Специална компетентност:

Forum loci solutionis -  компетентност на съда на държава, където е изпълнено задължението


Forum loci destinationis -  компетентност на съда на държава, където се доставя стоката
Forum communis patriae -  компетентност на съда на държавата, където страните по отношението имат общо гражданство.
Обща компетентност:


Forum domicilii debitoris - компетентност на съда по местоживеене на длъжника

Формули за приложимо право, обективни привръзки:


Lex fori – право на сезирания съд, приложимо материално право или процесуално право
Lex rei sitae/lex situs – право по местонахождение на вещта
Lex banderae – право по знаме на държава (кораби, самолети)
Lex loci actus – право на държава по местоизвършване на правното действие - сделка
Lex monetae – право на валутата на дълга
Lex venditoris – право на държава на продавача
Lex loci laboris - право на държава, където се полага труда
Lex delegationis - право на изпращащата държава (работник)
Lex concursus - право на държавата, където е открито производство по несъстоятелност
Lex loci delicti commissi – право на държава по местоизвършване на деликта
Lex loci damni commissi - право на държава, където е настъпил/има възможност да настъпи вредоносния резултат
Lex communis personalis – общо лично право на причинител и потърпевш
Lex loci conictionis – право на държавата, където е извършено неправомерното разместване (неоснователно обогатяване
Lex originiis - право на държава по произхода на едно право (ценна книга )
Lex protectionis – право на държава, където е подадена заявка за ИС
Lex successionis – право на държавата, според която се дава закрила на наследството
Lex loci registrationis - право на държава, където е извършена регистрацията на ЮЛ
Lex loci celebrationis – право на държава по местосключване на брака
Lex loci solutionis – право на държавата по местоизпълнение на задължението
Lex loci contractus - право на държава по местостключване на договора
Lex loci competitionis - право на държава, където се е осъществила конкуренцията
Lex expeditionis – право по местоизпращането на валута
Lex destionationis – право по местоподаване

Формули за приложимо право, субективни привръзки:

Lex voluntatis – право, определено от страните по пътя на избор (автономич на волята)


Lex causae – право по същество, не е формула
Lex proxima – право по най-тясна връзка

 

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница