Закон за опазване на околната среда мосв министерство на околната среда и водите риосв регионална инспекция по околна среда и водиДата19.11.2018
Размер162.78 Kb.


Схема

за провеждане на консултации При изготвяне НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАРСЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение 4

1. Провеждане на консултации и отразяване на резултатите от тях 5

1.1 Вид на консултациите 5

1.2 Обхват на консултациите 6

1.3 Отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО 8

1.4 Обществено обсъждане на доклада за ЕО 8

3. Описание на етапите на провеждане на консултациите, начина им на провеждане и отразяване на резултатите от тях в екологичната оценка 11Списък на съкращенията:

ЗООС Закон за опазване на околната среда

МОСВ Министерство на околната среда и водите

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води

ОУП Общ устройствен план

БДУВ Басейнова дирекция за управление на водите

ДЕО Доклад за екологична оценка

ЕО Екологична оценка

НУРИЕОПП Наредба за условията и реда за извършване на екологична

оценка на планове и програмиВъведение


Възложител на плана и на екологичната част към него е Община Нови Пазар. Разработката на Задание за изработване на общ устройствен план на община Нови пазар е възложена с. Договор №.337 от 01.06.2015 сключен между Обединение “ЕСПИ Консулт“ град Шумен и Община Нови пазар на база на спечелена обществена поръчка.

В съответствие с изискванията на чл. 125, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията Община Нови пазар е изготвила планово задание, което е представено и в РИОСВ Шумен по реда на чл. 125 ал. 6 на ЗУТ за преценяване необходимостта от екологична оценка.

С писмо с изх. № 5771/09.11.2016 г. Инспекцията информира Общината че Общите устройствени планове подлежат на задължителна екологична оценка, като процедурите по нея се съвместяват изцяло с действащите процедури по изготвяне на плановете и Компетентен орган е Директорът на РИОСВ-Шумен.

Действащото законодателство в областта на пространственото и урбанистично планиране (ЗУТ, Наредба №8/14.06.01. за обема и съдържание на устройствени схеми и планове) регламентира изработването на планово задание – предпроектни проучвания на Общ устройствен план – ОУП (чл.125 и126, ЗУТ), което включва информация, свързана с устройството на територията на Община Нови пазар, осигурена от общината, националните и териториалните администрации и дружества, които изработват специализирани карти, регистри и информационни системи, осигуряващи необходима информация за съществуващото положение и за действащата за съответната територия устройствени схеми и планове; Общият устройствен план се изработва в две фази - Предварителен и Окончателен проект, което създава оптимална структура за комплексно устройство и устойчиво развитие на територията и посоките за развитие, екологосъобразно съвместяване на функции и дейности в благоустроена среда като част от системата за социално-икономическо развитие на региона и страната, оптимална комуникационна и транспортна мрежа, техническа инфраструктура и природна среда.

Провеждането на консултации за екологичната оценка (ЕО) и отразяване на резултатите от тях се извършва съгласно изискванията на чл. 19 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр бр.12 от 12.02.16.). Възложителят (Община Нови пазар) организира консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от Общия устройствен план през различните фази на подготовката й, съответно на ЕО. Консултациите се провеждат по схема, разработена от възложителя, която включва и информация за начина на съвместяване процеса на планиране и основните етапи на ЕО, в т.ч. за взаимодействие на екипите по разработване на доклада за ЕО. Схемата се консултира с компетентния орган – РИОСВ-Шумен. В схемата се включват и предвидените начини за провеждане на консултации и общественото обсъждане, ако такова е необходимо да се провежда. Консултациите с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица се извършват и по реда, предвиден за съгласуване на проекта на нормативния или индивидуалния административен акт, с който планът или програмата се одобрява.

1. Провеждане на консултации и отразяване на резултатите от тях


Консултациите по време на процедурата по ЕО се провеждат по схема,разработена от възложителя, която се консултира с компетентния орган –РИОСВ-Шумен. В схемата се включват и предвидените начини за провеждане на консултации и на общественото обсъждане, ако е необходимо да се прави такова. Консултациите с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица се извършват и по реда,предвиден за съгласуване на проекта на нормативния или индивидуалния административен акт, с който програмата се одобрява.

Съгласно нормативните изисквания за извършване на процедурата по ЕО, Община Нови пазар в качеството си на възложител на ОУПО трябва да изготви схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от реализирането на плана през различните фази на подготовката му, съответно и на ЕО, съобразено с глава четвърта от Наредбата за ЕО. В схемата са включени: • задължителни консултации в процеса на изготвяне на ЕО, в т.ч. по заданието за определяне на обхвата на оценката с РИОСВ (на основание чл. 19а т. 1 от Наредбата за ЕО), регионалните структури на Министерство на здравеопазването (относно съдържанието и обхвата на оценката па здравно-хигиенните аспекти на околната среда, на основание чл. 19а, г. 2 от Наредбата за ЕО) и други специализирани ведомства например Басейнова дирекция за управление на водите (на основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за ЕО)

 • консултации по ЕО и ОУПО по реда, определен с чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ЕО;

Изпълнителят на ЕО на ОУПО ще бъде изцяло въвлечен по време на провеждането на консултациите.

1.1 Вид на консултациите


По време на разработването на доклада за ЕО ще бъдат проведени консултации с компетентния орган - РИОСВ, различни институции, неправителствени организации, физически и юридически лица, които могат да бъдат заинтересовани от прилагането на ОУПО. Провежданите консултациите ще бъдат формални и неформални, като ще включват:

 • Формални консултации - Те ще бъдат проведени посредством:

 • официални писма (на хартия или чрез електронна поща), публикации в средствата за масово осведомяване и/или в интернет страницата на Възложителят;

 • официални писма и публикации в печата и в интернет за консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от ОУПО през различните фази на разработването на ЕО и ОУПО.

 • Неформални консултации - Консултациите ще бъдат извършени посредством неформални срещи между експертите по екологичната оценка с представители на възложителя на ОУПО с представители на компетентния орган - РИОСВ и др.

1.2 Обхват на консултациите


Съобразно глава четвърта от наредбата за ЕО се предвиждат следните консултации:

 • Задължителни консултации в процеса на изготвяне на ЕО (Чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО):

 • по Доклада за ЕО се провеждат консултации с компетентният орган (РИОСВ) и с регионалните структури на Министерство на здравеопазването относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве (РЗИ – Шумен);

 • Консултации с други заинтересовани органи (Чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ЕО):

1.„В и К” ООД - гр. Шумен

2. „Енерго Про мрежи” АД– гр. Варна

3. РЗИ - гр. Шумен

4. Общинска Служба по Земеделие - гр. Нови пазар

5. БДУВ - ЧР - гр. Варна

6. Министерство на културата – НИНКН София

7. Регионален музей гр. Нови пазар

8.РДГ град Шумен • Консултации с обществеността (Чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ЕО):

Консултиране по Екологичната оценка и ОУПО с заинтересованите органи ще се извършват по реда, определен с чл. 20, ал. 1 от Наредбата за ЕО - консултациите по изготвения доклад за ЕО на програмата включват:

Изпращане на писма до съответните органи за провеждане на консултации, които съдържат: • информацията за плана по чл. 8, ал. 1, както и информация за одобряващите и прилагащите плана органи;

 • място с публичен достъп и време за запознаване с проекта за плана, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него;

 • срок за изразяване на становище, който не може да бъде по-кратък от 30 дни след публикуването на съобщението и осигуряване на достъп за запознаване с проекта за програмата, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него;

 • начин на изразяване на становище, който не може да бъде само чрез интернет или други електронни средства;

Осигуряване на:

 • достъп и достатъчна техническа възможност за запознаване с материалите по доклада за ЕО, с проекта на плана и с нагледните материали по всяка от оценяваните алтернативи;

 • експерт или лице с необходимата квалификация от планиращия екип, отговорно да предоставя допълнителни устни разяснения на място;

 • приемането на изразените в срок становища.

Консултиране по Екологичната оценка и ОУПО с обществеността ще се извършват по реда, определен с чл. 20, ал. 1 от Наредбата за ЕО - консултациите по изготвения доклад за ЕО на програмата включват:

Публикуване на съобщение за провеждане на консултации, което съдържа: • информацията за плана по чл. 8, ал. 1, както и информация за одобряващите и прилагащите плана органи;

 • място с публичен достъп и време за запознаване с проекта за плана,доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него;

 • срок за изразяване на становище, който не може да бъде по-кратък от 30 дни след публикуването на съобщението и осигуряване на достъп за запознаване с проекта за програмата, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него;

 • начин на изразяване на становище, който не може да бъде само чрез интернет или други електронни средства;

Осигуряване на:

 • достъп и достатъчна техническа възможност за запознаване с материалите по доклада за ЕО, с проекта на плана и с нагледните материали по всяка от оценяваните алтернативи;

 • експерт или лице с необходимата квалификация от планиращия екип, отговорно да предоставя допълнителни устни разяснения на място;

 • приемането на изразените в срок становища.

Възложителят провежда консултации по доклада за ЕО на програмата и с компетентният орган по чл. 4 - РИОСВ и със специализираните компетентни органи по чл. 13, ал. 1 – структурите на Министерството на Здравеопазването, като им предоставя документацията за становище.

Съобщението за провеждане на консултации се разпространява чрез страницата на възложителя в интернет и/или по друг общодостъпен начин. Съобщението се предоставя на компетентния орган по чл. 4 - РИОСВ за сведение и публикуване на интернет страницата му.


1.3 Отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО


Докладът за ЕО се оформя като единен документ, който включва и справка за проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването им. В тази справка възложителят на доклада за ЕО и експертите описват приетите или неприетите бележки, препоръки или предложения и прилагат съставените за резултатите от консултациите документи (протоколи, становища, анкети др.).

1.4 Обществено обсъждане на доклада за ЕО


Обществено обсъждане на доклада за ЕО на ОУПО е задължително, когато.:

 • се изисква за проекта на плана съгласно специален закон;

 • са постъпили повече от две мотивирани негативни становища или предложения за алтернативи, отразени в доклада за ЕО или при провеждане на консултациите.

Общественото обсъждане се съобразява със следните минимални изисквания за организирането и провеждането му, съгласно Наредбата за ЕО:

 • възложителят уведомява писмено компетентният орган, както и органите, участвали в консултациите, за наличието на обстоятелствата за провеждане на Обществено обсъждане, като определя мястото, датата и часа за провеждане на срещата за общественото обсъждане, както и за мястото за публичния достъп и срока за запознаване с проекта за програмата, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него, които се съобразяват с консултациите;

 • възложителят уведомява писмено лицата, представили становище, и по своя преценка може да уведоми писмено и други лица, органи и организации за срещата за обществено обсъждане;

 • срещата за общественото обсъждане се провежда след приключване на консултациите по доклада за ЕО и се ръководи от възложителя или от упълномощено от него длъжностно лице;

 • възложителят осигурява присъствието на срещата на представител на проектантския колектив, на ръководителя и на независимите експерти, като те запознават накратко присъстващите с плана или програмата и съответно с резултатите от извършената ЕО;

 • за общественото обсъждане се води протокол от лице, определено от възложителя; протоколът се подписва от представителя на възложителя и от протоколиста и към него се прилагат писмените становища, предоставени предварително или по време на обсъждането;

 • лицето, което води протокола, предоставя материалите с резултатите от общественото обсъждане на възложителя в срок 3 дни от датата на срещата.

2. СЪВМЕСТЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ПЛАНИРАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР С ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ ЕТАПИ НА ЕО

В Таблица 2-1 е показана Схема на съвместяване на процеса на планиране на ОУПО с основните процедурни етапи на ЕОТаблица 2-1 Съвместяване на процеса на планиране на ОУПО с основните процедурни етапи на ЕО

Стъпки за изготвяне на ЕО

Стъпки на планиране на ОУПО

1.Набиране на необходимата информация относно състоянието на компонентите на околната среда в момента и информация за реализация на инвестиционни намерения в обхвата на защитени зони. Изготвяне на схема за провеждане на консултации и подготовка задание за обхват и съдържание на доклад за ЕО, провеждане на консултации по обхвата и съдържанието и по изготвеното задание на ЕО.


Изготвяне на ескизен план на ОУПО – набиране на необходимата информация и консултации с ведомства и организации, анализ на съществуващото състояние, създаване на графична и текстова база, разработване на социално икономическа и демографска прогноза. Ескизът на ОУПО се съгласува с общинската администрация и се предоставя на екипа разработващ ЕО.


2.След съгласуване на заданието от РИОСВ Шумен се изготвят ЕО, която се предава за оценка в РИОСВ Шумен. След положителна оценка се провеждат консултации по изготвения доклад ЕО.

Изготвяне на предварителен проект на ОУПО с обем и съдържание, съгласно нормативните изисквания са отразени препоръки от обсъждане на ескиза. След предаване на проекта екипът разработващ ОУПО участва в процедурите по обсъждане и приемане на предварителния проект.

3. Провеждане консултации по изготвената ЕО

Провеждане на обществено обсъждане на Предварителния ОУПО, ЕО .

4. Провеждане на заседание на Експертен екологичен съвет към РИОСВ Шумен. Изготвяне от страна на възложителя на обобщена справка по реда на чл.29 от Наредбата за ЕО и осигуряване на обществен достъп до нея след приемането й от РИОСВ Шумен.

Изготвяне на окончателен вариант на ОУПО с отразените препоръки, постъпили при процедиране на предварителния проект включително и консултациите, и общественото обсъждане на Експертния съвет на РИОСВ Шумен.

3. Описание на етапите на провеждане на консултациите, начина им на провеждане и отразяване на резултатите от тях в екологичната оценка


В Таблица 3-1 са описани консултациите в процеса на изготвяне на доклада за екологична оценка.

Таблица 3-1 Консултации в процеса на изготвяне на доклада за екологична оценка

Етап на консултациите в процеса наекологична оценка

Начин на провеждане на консултациите и отразяване нарезултатите

1. Консултации по Задание за обхват на доклада за екологична оценка(консултации съгласно чл.19 а, т. 1, т. 2 и т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми)

1. На този етап се провеждат както вътрешни консултации с възложителя на плана. При наличие на становищата на се отразяват от екипа по екологична оценка в окончателното задание за обхват на доклада за екологична оценка.

2. Извършва се консултация с компетентни и специализирани органи: • компетентният орган - РИОСВ;

 • съответните специализирани компетентни органи на МЗ (РЗИ) относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве;

 • други специализирани ведомства и заинтересованата общественост, съгласно схемата за провеждане на консултации - БДУВ - ЧР - гр. Варна

Становищата на специализираните органи се отразяват в заданието за обхват на доклада за екологична оценка.

3. Окончателното задание за обхват на доклада за екологична оценка се съгласува с компетентния орган – РИОСВ и РЗИ Шумен

Консултациите се провеждат като на компетентния орган се изпратят официално писмо, с които:


 • се предоставят схемата за провеждане на консултации и заданието за обхват на всички определени като засегнати органи и лица за изразяване на становище;

Заданието за обхват на доклада за екологична оценка на ОУПО и схемата за провеждане на консултации се публикуват за обществен достъп и изразяване на становища и на интернет страницата на възложителя за 20- дневен срок.Получените в срок становища се отразяват от екипа по екологична оценка, съгласувано с Възложителя, при изготвяне на доклада за екологична оценка.

2. Провеждане на консултации по доклада на Екологична оценка

Консултациите се провеждат по реда на чл.20, ал.1 и ал.2 от Наредбата за ЕО, като се включат:

 • публикуване на съобщение на интернет страницата на община Нови пазар и се осигури подходящо място за запознаване с ОУПО, Екологичната оценка и се осигури човек с необходимата квалификация и компетентност от екипа за разяснения.

 • Провеждане на консултации по изготвените доклади с РИОСВ Шумен, Басейнова дирекция, РЗИ Шумен и др.

3. Подготовка и провеждане на обществено обсъждане на ОУРО, ЕО .

Този етап включва изпращане на съобщения до РИОСВ Шумен, Басейнова дирекция и другите ведомства , депозирали становища по доклада в срока за провеждане на консултации.При постъпване на предложения за становища е възможно удължаване на срока за консултациите или да се проведе ново обществено обсъждане на предварителния ОУПО и на ЕО .


4.Внасяне в РИОСВ Шумен Искане за издаване на становище по ЕО

В РИОСВ Шумен се внася доклада по ЕО с приложенията, нетехническото резюме, резултатите от консултациите, справка с мотиви за приемане или не на предложенията.Таблица 3-2 Консултации на заданието за екологична оценка

Оценка качеството на изготвеното задание за екологична оценка

Институция с която е извършена консултацията и препоръки от тяхна страна по задание за ЕО

Резултат от консултацията

1. Оценка на качеството на задание на ЕО Енерго Про

Енерго Про с изх.№ EPR-2574#1/26.10.2016

Запознати са с Заданието на ЕО на ОУП на Община Нови пазар и нямат забележки към него. При необходимост от допълнителни консултации в хода на по нататъшната работа ще се отзоват с готовност.


2. Оценка на качеството на заданието на Доклад на ЕО от РЗИ

РЗИ с изх.№ЗК-1637 за заданието за обхват и съдържание към доклада на ЕО на ОУП на община Нови пазар.

Към ДЕО да се включи подробно разработена информация по отношение : - здравно хигиенните аспекти на околната среда, като се обърне внимание вероятността за наднормено натоварване на средата с вредности и оказването им като неблагоприятно въздействие върху населението на общината., да се предвидят мерки за контрол на въздействието върху качеството и количеството на водите на водоизточниците за питейно битови нужди и СОЗ.,при ОУП да се има в предвидхустройственото зониране на бившите стопански дворове при отреждане на терени за животновъдни и производствени обекти.Да се изготви здравен статус на населението на общината.Ще се има в предвид при разработване на ДЕО.

3. Оценка на качеството на изготвеното задание на Доклад на ЕО от В и К

Водоснабдяване и канализация – Шумен ООД след запознаване със заданието дава следното становище:

В ОУП в „Баланс на териториите“ да се предвидят всички площи около съществуващите водоизточници, водоеми, помпени станции и др.съоръжения по водопроводните мрежи.

За пояс ­1 на съоръженията и водоизточниците, които не са отразени в КВС в самостоятелни имоти, на които предстои обособяване като такива и пред вид че са подадени от В и К оператора, че са в експлоатация следва да се определят като площи за предстоящо обособяване. Размерът им следва да отговаря на Наредба 7 от 22.12.2003 за правила и нормативи за устройство на отделните устройствени зони по чл.58

За пояс 11 и 111 на СОЗ за водоизточници, за които предстои да бъде учредена СОЗ по Наредба 3 от 16.10.2000 г за условията, реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно битово водоснабдяване, следва да се предвидят приблизителни площи.

За водопроводи, трасетата на които минават извън урбанизирани територии, които не са отразени със сервитутни граници, следва да се предвидят площи за предстоящо обособяване пред вид дължината и диаметъра на същите при спазване на Наредба 7 от 22.12.2003 г. за Правилата и нормативите за устройство на отделните устройствени зони, чл.58.

Трасетата и водопроводите са посочени ориентировъчно в Опорния план. Площите които трябва да се предвидят за сервитути около тях трябва също да се определят ориентировъчно в предвид дължината и диаметъра съгласно Наредба 7.Ще бъдат спазени препоръките на В и К и ще се определят площи за предстоящето обособяване за пояс 1 и за пояс 11 и 111.

Тези условия ще бъдат предадени на колектива изготвящ ОУП на община Нови пазар.4. Оценка на качеството на изготвеното задание на Доклад на ЕО от БДЧР

Липсват цели в заданието, които е нужно да се представят. В ДЕО да се включи информацията за връзка на ЕО с ПУРБ 2010-2015 и 2016-2020,РЗПРН и проекта на ПУРН. Да се извърши анализ на текущото състояние на повърхностните и подземни води и част „Води“ да се изготви съобразно информацията за водите, да се оценят съответните отрицателно въздействие върху водите, да се спазват съответните забрани и ограничения в поясите на СОЗ, да бъдат съобразени изискванията, забраните и ограниченията регламентирани в Закона за водите.


Ще бъдат включени изискванията в ДЕО.

5. Оценка на качеството на заданието на Доклад на ЕО от РДГ - Шумен

РДГ изразява следното становище на задание на ЕО на ОУП на община Нови пазар, да се включат всички горски територии предмет на ОУП на общината, ДЕО да бъде съобразен с ОС на ТП ДГС Нови пазар., горските територи да се устройват и застрояват при спазване на Закона за горите и Закона за защитените територии.


Ще се има в предвид всичко това при изготване на ДЕО.

6. Оценка на качеството на заданието на изготвения Доклад на ЕО от НИНКН София

НИНКН изисква да се отразят всички обекти фигуриращи в регистъра, да има анализ на текущото състояние, да се отрази в опорния план, да се отрази правилно въздействието върху тях, да се разгледат и нематериалното културно наследство. Да се направи и оценка на риска.


Ще бъде взето в предвид всичко това при изготвяне на ДЕО.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница