Закон за предучилищното и училищното образование; Нар. №10/2016 г. Наредба №10/2016 г за организация на дейностите в училищното образованиеДата28.10.2018
Размер61.24 Kb.
ТипЗакон
Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Велико Търново - 5002, ул. „Арх. Георги Козаров” № 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:
ЗПУО - Закон за предучилищното и училищното образование;

Нар. №10/2016 г. - Наредба №10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Нар. №4/2015 г. – Наредба №4/2015 г. за учебния план

Нар. №8/2016 г. - Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Нар. №5/2015 г. - Наредба №5/2015 г. за общообразователната подготовка

Нар. №7/2016 г. - Наредба №7/2016 г. за профилираната подготовка

Нар. №11/2016 г. - Наредба № 11/ 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
За организиране на учебния процес директорът на основание:
чл.76, ал.8 ЗПУО – утвърждава учебни програми по: учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.
чл.79, ал.2 ЗПУО - утвърждава по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие индивидуалните учебни програми за учениците, които се обучават по индивидуални учебни планове.
чл.82, ал.4 ЗПУО – утвърждава учебни програми за разширената подготовка по съответния учебен предмет за съответния клас /за учебната 2016/2017 година от общообразователната подготовка в І и V клас/.
чл.83, ал.8 ЗПУО – утвърждава учебни програми за избираемите модули за профилираната подготовка.
чл.85, ал.3 ЗПУО - утвърждава учебни програми за допълнителна подготовка /за учебната 2016/2017 година в І и V клас/.
чл.95, ал.2 ЗПУО - утвърждава със заповед индивидуални учебни планове за учениците в индивидуална форма на обучение и при необходимост за:

1. учениците със СОП в дневна, вечерна, комбинирана, дистанционна форма или в дуална система на обучение;2. учениците с изявени дарби в комбинирана, дистанционна форма или в дуална система на обучение.
чл.104, ал.3 ЗПУО - за всяка учебна година директорите на спортните училища в съответствие със заповедта по чл.104, ал. 1 ЗПУО, държавния спортен календар и училищния учебен план определят със заповед началото и края на ваканциите, времето за учебно-тренировъчни и възстановителни лагери и за производствена практика.
чл.188, ал.3 ЗПУО – със заповед създава екип за подкрепа за личностно развитие за определено дете или ученик по чл. 187, ал. 2.
чл.6, ал.4 Нар. №10/2016 г.преди началото на всяка учебна година определя началото и края на учебния ден
чл. 9, ал. 2 и 3 Нар. №10/2016 г. – определя почивките между учебните часове;
чл.10, Нар. №10/2016 г. - следи при приемане на правилника за дейността на училището да бъде вписана продължителността на часовете и почивките;
чл. 11, ал. 2 Нар. №10/2016 г.не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок утвърждава седмичното разписание
чл.19, ал.2 Нар. №10/2016 г. до 15 септември утвърждава приетата от ПС годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден.
чл. 27, ал.4 Нар. №10/2016 г. – със заповед определя всяка учебна година за всяка паралелка учебните предмети и броят на учебните часове за самоподготовка /само за спортно училище/
чл. 28, ал.8 Нар. №10/2016 г.до 15 септември със заповед определя учител и/или треньор за учебните часове по спортни дейности, времето и мястото за провеждането им по паралелки или групи
§ 3. Нар. №10/2016 г. - за учебната 2016 - 2017 година учениците избират спортни дейности по чл. 92, ал. 1 ЗПУО в началото на учебната година.
чл. 31, ал.6 Нар. №10/2016 г. - издава заповед за записване на ученик в индивидуална, самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма на обучение.
чл.36, ал.5 Нар. №10/2016 г. - утвърждава седмично разписание за обучението в индивидуална форма на обучение на основата на индивидуалния учебен план.
чл. 39, ал. 3, т. 8. и ал. 4, т. 3 Нар. №10/2016 г. - утвърждава седмично разписание за всеки ученик, който се обучава в комбинирана форма на обучение, съгласувано с родителя/настойника.
чл. 39, ал. 5, т. 3 Нар. №10/2016 г. в началото на учебната година утвърждава със заповед организацията на обучението в комбинирана форма /само за спортно училище/
чл.45, ал.3 Нар. №10/2016 г.- до началото на учебната година утвърждава списъците на приетите ученици в І и V клас по паралелки;
чл. 14, ал.2 и чл. 17, ал.1 Нар. №4/2015 г.всяка учебна година със заповед утвърждава училищния учебен план за всяка паралелка, който е приет с решение на ПС и съгласуван от обществения съвет към училището.
Чл.8, ал.1 от Нар. №7/2016 г. – утвърждава учебни програми по всеки от избираемите модули на учебните предмети от профилираната подготовка
чл.11 , ал.1 от Нар. №7/2016 г. - преди началото на учебната година утвърждава годишното тематично разпределение на учителя /за предмет от профилиращата подготовка/ за съответната учебна година и за съответния клас
чл. 14 Нар. №5/2015 г. - преди началото на учебната година утвърждава годишното тематично разпределение на учителя за съответната учебна година и за съответния клас
чл.9, ал.7 Нар. №11/2016 г. - със заповед, след решение на педагогическия съвет, определя системата от качествени показатели за поставяне оценка от изпитванията на учениците от I - III клас.
чл.12 Нар. №8/2016 г. определя със заповед длъжностни лица, които събират, съхраняват и ползват информацията в НЕИСПУО.
чл.13, ал.2, т.1 и ал.3, т.1 Нар. №8/2016 г. – до 5 октомври утвърждава Списък – образец №1 след съгласуване с началника на РУО
чл. 38 Нар. №8/2016 г. определя със заповед постоянно действаща експертна комисия съгласно чл. 42 от Закона за Националния архивен фонд.
чл. 39 Нар. №8/2016 г. - определя за всеки вид документ:

1) длъжностното лице, което изготвя/води документа;

2) мястото на съхранение на документа до приключването му;

3) редът за предаване, съхраняване и използване в архива на институцията след приключване на документа.ВАЖНО!
§ 7. Нар. №11/2016 г. - Наредбите по § 6, т. 1 и 2 /Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). и Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити /продължават да се прилагат през учебната 2016 - 2017 г., учебната 2017 - 2018 г., учебната 2018 - 2019 г., учебната 2019 - 2020 г. и през учебната 2020 - 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО.
§ 11. Нар. №8/2016 г. - Водените до влизане в сила на тази наредба документи се съхраняват по реда на държавното образователно изискване по чл. 16, т. 10 от отменения Закон за народната просвета.
§ 1. Нар. №5/2015 г. (1) Учебните програми, утвърдени при условията и по реда на тази наредба, влизат в сила за учениците, които през учебната 2016 - 2017 г. постъпват в I и в V клас, учениците, които през учебната 2017 - 2018 г., учебната 2018 - 2019 г. и учебната 2019 - 2020 г. постъпват в I, в V и в VIII клас, както и учениците, които през учебната 2020 - 2021 г. постъпват в VIII клас.

(2) През учебните години по ал. 1 учениците извън посочените в ал. 1 се обучават и завършват обучението си в съответния етап по учебни програми, утвърдени въз основа на отменената Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание (ДВ, бр. 48 от 2000 г.) при условията и по реда на Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и подзаконовите актове за прилагането им.§ 1. Нар. №7/2016 г. (1) Учебните програми, утвърдени при условията и по реда на тази наредба, влизат в сила за учениците, които през учебната 2020 - 2021 г. постъпват в ХI клас.

(2) През учебните години по ал. 1 учениците извън посочените в ал. 1 се обучават и завършват обучението си в съответния етап по учебни програми, утвърдени въз основа на отменената Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание, при условията и по реда на Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и подзаконовите актове за прилагането им.


§ 1. Нар. №4/2015 г. (1) Учебните планове, утвърдени при условията и по реда на тази наредба, влизат в сила за учениците, които през учебната 2016 - 2017 година постъпват в I и в V клас, учениците, които през учебната 2017 - 2018 година, учебната 2018 - 2019 година и учебната 2019 - 2020 година постъпват в I, в V и в VIII клас, както и учениците, които през учебната 2020 - 2021 година постъпват в VIII клас.

(2) През учебните години по ал. 1 учениците извън посочените в ал. 1 се обучават и завършват обучението си в съответния етап по учебни планове, утвърдени въз основа на отменената Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование и по реда на Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и подзаконовите актове за прилагането им.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница