Закон за приватизация и следприватизационен контрол /зпск/ Действащ законов текстДата28.10.2018
Размер253.71 Kb.
ТипЗакон
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА


І. Закон за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/


Действащ законов текст

Предложение за промяна


Вносител на предложение


Мотиви


В ЗПСК липсва изискването приватизационни-ят орган да се произнася с изричен акт при прекратяване или спиране на приватизационни-те процедури. Също така, не е регламентирана хипотезата на неодобрение на една сделка.


Надзорният съвет на Агенцията по приватизация /АП/ може да прекрати приватизационната процедура при следните условия: /условията на прекратяване на една приватизационна процедура следва да бъдат конкретизирани и включени като предложение след получаване на становището на съответните инстанции/. Надзорният съвет на АП може да спре започнала приватизационна процедура при следните условия: /условията на прекратяване на една приватизационна процедура следва да бъдат конкретизирани и включени като предложение след получаване на становището на АП/ Актовете на АП по отношение на спирането и прекратяването на приватизационната процедура подлежат на административен контрол. За тях следва да бъде предвидена възможността да бъдат обжалвани.

Главна прокуратура

На Агенцията за приватизация е възложено да подготвя и сключва приватизационни сделки. Надзорният съвет на Агенцията за приватизация е компетентен да одобрява приватизационните сделки. В закона не е регламентирана хипотезата на неодобрение на сделката, като в тази насока е предвидена само възможността на приватизационния орган да прекрати процедурата.Не съществуват обаче задължения за произнасяне с изричен акт в тази насока.Това изключва възможността за осъществяване на административен контрол върху действията на органа за приватизация.

Параграф 10 ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗПСК гласи следното:

“Членове 72 и 73 от Търговския закон не се прилагат за непарични вноски на държавата и общините в дружествата с повече от 50 на сто държавно или общинско участие.Оценката на непаричните вноски на държавата се извършва при условия и по ред, установени от Министерския съвет, а дълготрайните финансови активи се оценяват по счетоводната им стойност”.Разпоредбата на §10 ал.2 от ЗПСК да отпадне изцяло.


Главна прокуратура

Видно от цитирания по – горе законов текст, оценката на непаричните вноски на държавата се извършва при условия и по ред, установени от Министерски съвет, а дълготрайните финансови активи се оценяват по счетоводната им стойност.До този момент такива условия и ред не са установени. Това създава възможности за произволно определяне на оценката на апортните вноски по реда на цитираната разпоредба и наред с това изключва контрола върху действията в тази насока на съответните длъжностни лица. По същество са въведени два различни правни режима, единият от които, както е посочено по – горе не е обвързан с правила.

В ЗПСК да бъдат регламентирани критерии за определянето на съответния приватизационен метод от органа за приватизация


Конкретните критерии за определяне на приватизационния метод следва да бъдат определени след проучване на становището на Агенцията за приватизация за това.Главна прокура-тура

Преценката за определяне на приватизационния метод е предоставена на органа за приватизация без да е изрично регламентиран в Закона или в подзаконовите актове по приложението му. Липсата на критерии за прилагането на предвидените приватизационни методи създава възможност за произволното им определяне. Налице е непълнота на законовата и подзаконовата уредба, което създава възможности за корупционни действия.

В ЗПСК контрол да бъде включен текст, който установява задължителни изисквания към приватизационните органи при определянето на критериите за оценяването на офертите, сред които минимална конкурсна цена, под която да не бъдат сключвани сделки със съответните имущества.

Конкретните критерии за оценка на подадените оферти следва да бъдат съобразени и конкретен текст да бъде предложен след вземане на становище за това от Агенция за приватизация и Министерски съвет.Главна прокура-тура


Наредбата за търговете и конкурсите не предвижда като задължително условие при приватизация чрез конкурс наличието на определена минимална конкурсна цена. Не са регламентирани и случаите, изискващи определянето на такава цена, макар и да е предвидена такава възможност. Това създава възможност за извършване на приватизационни продажби на силно занижени цени, което противоречи на обществения интерес.

В закона липсва текст, който да изключва възможността на органа за приватизация да взема решенията за определяне на спечелилия конкурса или търга участник по целесъобразност. Тези решения следва да бъдат обвързани с направените класации от тръжните и конкурсните комисии.


В ЗПСК да се предвиди следния текст:

“Решението на приватизационния орган, с което се определя спечелилия съответния търг или конкурс се взема на базата на направените класации съобразно комплексното оценяване на предвидените и изпълнени критерии от участника.”
Главна прокура-тура


В областта на приватизацията е въведено правилото за вземане на решение по целесъобразност от органа за приватизация при определяне на участника, спечелил съответния търг или конкурс. Същевременно, натоварени с провеждането на процедурите са съответните тръжни и конкурсни комисии. В правомощията им е да предложат класиране на участниците, но нито законът, нито подзаконовата нормативна база обвързва крайоното решение на органа за приватизация с предложението.Административният контрол е контрол за законосъобразност. Целесъобразността остава извън обхвата му. В тази връзка се създават възможности за корупционни практики и предложената промяна ще изчисти тази възможност.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) Държавното участие в капитала на всички търговски дружества се счита за обявено за приватизация от момента на влизането в сила на този закон, с изключение на включените в списъка-приложение № 1 към този закон.


Чл.3 ал.1 от ЗПСК да бъде допълнен с изричен текст за забрана за извършването на всякакъв вид разпоредителни сделки с имуществото на търговски дружества с държавно участие.

Конкретното допълнение към текста следва да бъде уточнено с оглед становището на Министерски съвет по направеното предложение, тъй като допълнението на конкретния текст от закона е в пряка връзка с Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.Главна прокуратура, като конкретен текст за промяна в Правилника е предложила и Агенцията за приватизация


Условията и реда за приватизация са регламентирани в Закона за приватизация и следприватизационен контрол и подзаконовите актове по прилагането му. Съгласно чл.3 ал.1 от ЗПСК държавното участие в капитала на всички търговски дружества се счита за обявено за приватизация от момента на влизане в сила на закона, с изключение на включените в списъка – приложение № 1 към закона. Не съществуват обаче пречки за разпореждане с имуществото на тези дружества.Така, например в чл.11 и чл.12 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, едноличният орган е оправомощен да взема решения или да дава разрешения на органите на дружеството за извършването на такива действия. Включването на допълнителен текст в закона забраняващ разпоредителни действия с имуществото на тези дружества ще внесе допълнителна яснота и ясна забрана.

ІІ. Наказателен кодекс

Действащ законов текст

Предложение за промяна

Вносител на предложението

Мотиви

Чл.212 ал.1 от Наказателния кодекс гласи: “Който чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи без правно основание чуждо движимо имущество с намерение да го присвои се наказва с лишаване от свобода до осем години”.


В цитирания член 21 ал.1 от Наказателния кодекс да се заличи думата “движимо” и по този начин предмет на документна измама да стане всяко имущество, получено без правно основание при наличието на останалите елементи от обективна страна или текстът да придобие следното съдържание:

“Който чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи без правно основание чуждо имущество с намерение да го присвои се наказва с лишаване от свобода до осем години”Върховна касационна прокуратура /ВКП/


През последните години във ВКП са постъпили множество сигнали за разследване на измами при нотариални производства от страни по сделките или с участие на самите нотариуси /най – вече лишаване от правото на собственост на физически и юридически лица/.

В Наказателния кодекс няма състав за престъпление, по който да са обхванати признаците за измама с предмет – недвижим имот. Предвидените в НК състави по чл.209 и по чл.308 и сл. не покриват фактическите елементи на тази специфична документна измама Промяната в цитирания текст ще даде възможност за прилагането на адекватно наказание при този вид документни измами.


ІІІ. Данъчен процесуален кодекс

Действащ законов текст

Предложение за промяна

Вносител на предложението

Мотиви

Чл. 7. (1) Данъчната администрация и публичният изпълнител изпълняват своите функции самостоятелно и само въз основа на закона.

(2) Въпроси, отнасящи се до данъчното облагане, не могат да бъдат решавани от други административни органи.

(3) Започнало наказателно или административно-наказателно производство срещу данъчен субект не е основание за спиране или започване на данъчното производство за същия субект, освен когато е предвидено друго в този кодекс.


Чл. 7, ал. 3 от ДПК да се измени така:

“(3) Данъчно или съдебно производство по този кодекс се спират, когато се установи, че по отношение на лица, участващи в производствата, е образувано наказателно производство за деяния, свързани с тези производства. В случаите, когато в хода на данъчното или съдебното производство се установят престъпни обстоятелства, от които зависи изходът на производството, то се спира, а материалите се изпращат на съответния прокурор. След приключване на наказателното производство, материалите по него си изпращат на данъчната администрация или съда за продължаване на спряното производство.Временна анкетна комисия за разследване на измамите с ДДС при 39-то НС

Това предложение ще освободи данъчната администрация от несвойствени за нея дейности – да събира доказателства, за да откаже възстановяване на данъчния кредит, когато са съставени документи с невярно съдържание и др. подобни., доказването на които обстоятелства е в правомощия на други органи и при които следва да се търси друг вид отговорност.


Чл. 141. (1) Давността спира:

1. когато е започнала данъчна ревизия - до завършването й, но


за не повече от една година;

2. когато изпълнението на данъчния акт бъде спряно - за срока на спирането;

3. когато е дадено разрешение за разсрочване или отсрочване на плащането - за срока на разсрочването или отсрочването;

4. когато длъжник - физическо лице, пребивава извън страната повече от три месеца без прекъсване - до датата на завръщането му;

5. (нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) когато актът, с който е определено задължението, се обжалва;

6. (нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) с налагането на обезпечителни мерки;

7. (нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) с предприемането на действия по принудително събиране.В чл. 141, ал. 1 от ДПК да се създаде нова т. 8 със следното съдържание:

“8. Когато данъчното или съдебното


производство се спират поради образувано наказателно производство за деяния, предмет на тези производства.”


В чл. 141, ал. 1 от ДПК да се добави нова точка 4 със следното съдържание:

“4. С влизане в сила на осъдителна присъда за деянията, свързани с конкретния данъчен фактически състав.Временна анкетна комисия за разследване на измамите с ДДС при 39-то НС

Това предложение е в пряка връзка с предходното предложение, като чрез приемането му се осигури спиране и

прекъсване на давността, ако данъчното производство бъде прекъснато от започнало наказателно преследване на действия, свързани с ДДС. В противен случай ще се стигне до хипотезата, при която при доказване на престъпния състав да се реализира наказателна отговорност, но да е изтекла погасителната давност и да не може данъчното или съдебното производство да продължи да и да се съберат съответните данни.


Да се създаде нов чл. 22а от ДПК със следното съдържание:

Чл. 22а (1). Физически или юридически лица отговарят солидарно за задължението на данъчнозадълженото лице произтичащо от намаление на размера на дължимия данък, както и за незаконосъобразно възстановения или прихванат данък, когато при участие в сделки са знаели или били длъжни да знаят тези обстоятелства.


(2) По смисъла на предходната алинея, лицето е било длъжно за знае, когато:

1. Участва в привидна сделка;

2. Участват в сделка за

заобикаляне на

данъчното

законодателство

3. Участват в сделка,

при която се прехвърлят

стоки или се

предоставят услуги по

цена, отклоняваща се

повече от 25% от

пазарната, освен ако не

докажат, че разликата се

дължи на обективни

пазарни предпоставки;

(2) В случаите, когато

физическото или

юридическото лице е

действало в качество си

на орган,

представляващо

юридическо лице,

отговорността е за

представляващото се

юридическо лице.

(3) В случаите по ал. 1

отговорност носят и

представлявалите

юридическото или

физическото лице,

които са участвали с

сделката или

поредицата

от сделки.

(4) В случаите по предходните алинеи отговорността на третите лица се установява с издаден на тях данъчен ревизионен акт. Отговорността на третите лица отпада с отменянето на с влязъл в сила акт на задължението, за което е установена. “Временна анкетна комисия за разследване на измамите с ДДС при 39-то НС.

Целта на този текст е

да

създаде адекватнаформа на отговорност

на лицата, които се

облагодетелстват от

извършваните

данъчни измами чрез

неправомерно

възстановяване на

данък върху

добавената стойност

или намаляване на

дължимия данък.

Солидарната

отговорност е

възприета и от други

законодателства, като

е изведена

презумпцията

за солидарност между

лица, които са знаели

или са били длъжни

да знаят, че са част от “верига” за източване на ДДС.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) В случаите на заличаване от търговския или друг регистър при съответния съд на едноличен търговец или прекратяване на юридическо лице данъчната администрация се уведомява преди внасянето на съответното искане за това в съда.


Да се измени чл. 20, ал. 1 от ДПК както следва:

Чл. 20 (1) В случаите на заличаване от търговския или друг регистър при съответния съд на едноличен търговец или прекратяването на юридическо лице, както и прехвърляне на дялове или на предприятие по реда на ТЗ, данъчната администрация се уведомява преди внасянето на съответното искане за това в съда. Към искането се прилага и декларация за наличието или липсата на изискуеми публични, държавни и общински вземания.Временна анкетна комисия за разследване на измамите с ДДС при 39-то НС

Таз Тази промяна ще даде възможност да се ограничат прехвърлянията на фирми на лица, които нямата имущество ,за да се избегне плащането на данъци, както и своевременно уведомяване на органите на данъчната администрация, за да се предприемат необходимите обезпечителни или изпълнителни мерки.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) При всяка промяна на данните в декларацията по чл. 29, ал. 4, т. 2 регистрираното лице е длъжно в 14-дневен срок да уведоми писмено териториалната данъчна дирекция по регистрация. Срокът не се прилага в случаите на промяна на данъчен адрес.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Уведомяването се извършва чрез попълване и представяне на декларация по чл. 29, ал. 4, т. 2.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., отм., бр. 39 от 2005 г.).


6. Чл. 33(3) от ДПК се изменя както следва:

“(3) В случаите на промяна на седалището или местоживеенето, се уведомява данъчната дирекция по първоначалната данъчна регистрация в 7-дневен срок. В 14-дневен срок от вписване на промяната лицето подава декларация и в новата дирекция, която запазва неговия данъчен номер и в 3-дневен срок изисква цялото данъчно досие на данъчния субект от Териториалната данъчна дирекция по предходната регистрация, която го изпраща в 14 - дневен срок от поискването.”
Временна анкетна комисия за разследване на измамите с ДДС при 39-то НС

Тази промяна ще даде възможност за своевременно уведомяване на органите на данъчната администрация, за да се предприемат необходимите обезпечителни или изпълнителни мерки.

Чл. 129. (1) Държавните и местните органи са длъжни при поискване от страна на орган на данъчната администрация да оказват своевременно съдействие при проверка и издирване на обстоятелства или установяване на факти, пряко свързани с правата или задълженията на данъчнозадължените по този закон лица.

(2) (Попр. - ДВ, бр. 1 от 1999 г.) Органите на прокуратурата и органите на Министерството на вътрешните работи, сезирани от данъчен орган за наличие на доказателства за нарушение на този закон или за извършване на съставомерни деяния, свързани с този закон, са длъжни да уведомят сезиралия ги орган за предприемане на действия от тяхна компетентност или отказ от предприемането им, писмено в срок един месец от получаване на преписката.


7. В чл.129 от Закона за данък върху добавената стойност (обн.в ДВ. Бр.90 от 1998 г. ...изм. и доп.....бр.53, 70 и 108 от 2004 г.) се създават ал.3, 4:

“(3) Когато при извършването на митнически контрол са констатирани отклонения на данъчната основа от действителните пазарни цени на стоките повече от 25%, в случаите на износ на стоки, митническите органи отлагат с мотивирано решение даването на разрешение за вдигане на декларираните за режим износ стоки за срок до 3 работни дни, като уведомяват незабавно органите на данъчната администрация.

(4) В случай, че в срока по ал.3 митническите органи не са уведомени от органите на данъчната администрация за предприетите от тях мерки, вдигането на стоките се разрешава при спазване изискванията и формалностите за режима предвидени в действащото законодателство.”

(5) Митническите органи не разрешават износа, когато са уведомени от органите на данъчната администрация за предприетите от тях мерки.Временна анкетна комисия за разследване на измамите с ДДС при 39-то НС

1. Създаване на законово основание за вземане на решение от митническите органи при износ на стоки по смисъла на ЗДДС. Законовото регламентиране е във връзка с чл.15, ал.4 от Закона за митниците.

2. Осигуряване на ясни, еднозначни и стабилни условия за прилагане на мярката и изключване на предпоставките за корупционни действия – нормативна регулация в Правилника за прилагане на ЗДДС.

3. Недопускане създаването на неконкурентна среда за легитимните търговци, участващи активно в международния обмен на стоки – определянето на срок за прилагането на мярката на митническите органи.

8. “Създава се нов член 77а от ДПК със следното заглавие “Данни за пазарни цени”.

(1) При прилагането на методите за определяне на пазарните цени данъчните органи използват и данни за борсови цени, данни посочени в статистически справочници или други издания, съдържащи специализирана ценова информация включително когато данните са получени чрез интернет.

(2) При прилагането на ал.1 и ал.2 данъчният орган е длъжен да посочи борсата, изданието, съответно интернет страницата – източник на информацията, като приложи заверена от него разпечатка, съдържаща данните послужили за определяне на пазарната цена.


Временна анкетна комисия за разследване на измамите с ДДС при 39-то НС

Това ще позволи на данъчните органи да могат много по-бързо, оперативно и успешно (особено в случаите на отношение с чуждестранни лица да съберат необходимата информация за пазарни ценови условия и особени обстоятелства, без същевременно данъчно задължените лица да се лишават от възможността си да се защитят, като опровергаят посочените от администрацията данни. Същевременно следва да се посочи, че именно рязкото разминаване с реалните пазарни цени, договорено най-често със свързано лице или лице, за което се предполага че е свързано, но поради особения характер на законодателството в някои държави, това обстоятелство на практика не подлежи на проверка, е основния способ за прикриване на злоупотребата с право на данъчен кредит, водеща до източване на ДДС, съответно до отклонение от данъчно облагане.

Чл. 120. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.) Датата, на която регистрираното лице е подало заявление за дерегистрация, се счита за дата на прекратяване на регистрацията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., бр. 102 от 2000 г., доп., бр. 108 от 2004 г.) Дата на прекратяване на регистрацията е датата на връчването на данъчния акт, с който регистрацията на лицето е прекратена по инициатива на данъчния орган. В случаите по чл. 117, ал. 1, т. 4 регистрацията се заличава от деня, следващ деня на смъртта на физическото лице, съответно деня, в който едноличният търговец или юридическото лице е заличено от съответния публичен регистър.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г.) Лицето, на което е прекратена регистрацията по ал. 2, има задълженията по чл. 119, ал. 3 - 6.

(4) (Нова - ДВ, бр. 117 от 2002 г., доп., бр. 108 от 2004 г.) При преместване на седалището или при дерегистрация данъчната администрация извършва задължителна ревизия за установяване на задълженията по настоящия закон. При прекратяване на регистрацията на основание чл. 117, ал. 1, т. 4 ревизията не е задължителна.

(5) (Нова - ДВ, бр. 117 от 2002 г.) Ревизията по ал. 4 трябва да бъде започната от съответния данъчен орган не по-късно от 30 дни от подаване на декларацията за промяна на седалището по чл. 33, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс или от датата на влизане в сила на акта за прекратяване на регистрацията.


В чл. 120 от Закона за ДДС ал.4 и ал.5 се отменят.


Временна анкетна комисия за разследване на измамите с ДДС при 39-то НС

С отмяната на тези

текстове ще отпадне

задължението на

данъчната

администрация да

извършва

задължителни

ревизии


при смяна

седалището

на фирмите. Това ще

даде възможност на

администрацията да

насочи усилията си

към селектиране на

фирмите и

извършване

ревизии на рисковите

търговци.


ІV. Закон за общинската собственостДействащ законов текст

Предложение за промяна

Вносител на предложението

Мотиви

Според чл. 3, ал. 2, т. 3 “публична общинска собственост са....имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет”.


Да се даде легална дефиниция на понятието трайно задоволяване на обществени потребности

Върховна касационна прокуратура

За да няма произволно разширително или стеснително тълкуване на понятието.

Според чл.6, ал.1

“имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост”.Да се посочат конкретни изисквания за преобразуване на собствеността от публична в частна.

Върховна касационна прокуратура

За да няма произвол с оглед на частни или корпоративни интереси.

Според чл. 8 , ал. 2

Общинският съвет определя с наредба реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и конкретните правомощия на кметовете.Текстът да бъде допълнен с определяните на признаците за разпореждане с общинско имущество.

Върховна касационна прокуратура

При сегашната редакция се създава възможност за решения според частни интереси.

Според чл. 14, ал. 7 “части от имоти публична-общинска собственост... могат да се отдават под наем по реда на ал.2 за срок до 5 г. ....”

Текстът да се допълни с израза “наемането да се извършва по пазарна наемна цена определена от независим оценител.

Върховна касационна прокуратура

Определянето на наемната цена от общинския съвет без независимо оценяване създава възможност за занижаването й в зависимост от наемателя.

Чл. 23-31 уреждат материята за производството по отчуждаване на имоти на граждани за общински нужди.

Текстовете да се допълнят с ясни изисквания за определяне на нуждите като се представят утвърдени проекти и цялостна документация относно мероприятието, което ще се изгражда в бъдещия имот.

Върховна касационна прокуратура

Допълнението би осигурило изпълнение на мероприятието в определения в чл. 31 ал.1 3-годишен срок.

Чл.37-39 са уредени хипотезите на предоставяне на безвъзмездно право на строеж, пристрояване, надстрояване и ползване върху общински имоти

Текстът да се допълни, че ако лицето, придобило такова право, извърши разпоредителна сделка с изградения имот, стойността на безвъзмездно отстъпеното право да бъде възстановено по пазарната му цена.

Върховна касационна прокуратура

Това би препятствало злоупотребата с предоставеното вещно право.

Според чл.41, ал. 2 ”разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост се извършва на базата на пазарна оценка, определена по реда на чл. 22, ал. 3”

Текстът да се измени като отпаднат думите “на базата на” и остане “по пазарна оценка”.

Върховна касационна прокуратура

Сегашната редакция не гарантира реално пазарно оценяване.


V. Закон за държавната собственост


Действащ законов текст

Предложение за промяна

Вносител на предложението

Мотиви

Според чл. 2, ал. 2 т. 4 “публична държавна собственост са имотите от национално значение, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално значение чрез общо ползване, определени от Министерски съвет.

Да бъде дадена легална дефиниция на понятието трайно задоволяване на обществени интереси.

Върховна касационна прокуратура

За да няма разширително или стеснително тълкуване при прилагането на разпоредбата.

Според чл. 6, ал. 1 “имоти и вещи -публична държавна собственост, които са престанали да имат това качество, се обявяват за имоти и вещи – частна държавна собственост, с решение на Министерския съвет.”

В закона да се формулира ясна регламентация на условията за преобразуване.

Върховна касационна прокуратура

Това би препятствало субективната преценка за допустимостта на преобразуването.

Според чл. 19, ал.1

“имоти или части от тях-частно държавна собственост се отдават под наем от министъра, ръководителя на друго ведомство или областния управител...”Текстът да се допълни, че наемането се извършва по пазарни наемни цени, определени от независим оценител.

Върховна касационна прокуратура

За да не бъдат облагодетелствани наемателите.

Чл.32-42 уреждат материята по отчуждаване на имоти на граждани за държавни нужди.

Административното производство по отчуждаването да включва изискването държавният орган, който предлага отчуждаване да представи проект и друга документация относно осъществяване на мероприятието, за което се иска отчуждаване.

Върховна касационна прокуратура

За да има готовност за срочно реализиране на мероприятието.

Чл. 43 ал. 2 “държавата се разпорежда с имоти-частна държавна собственост, на база оценки на имотите, извършени от независим оценител, не по-ниски от данъчните им оценки...”

Да отпаднат думите “не по-ниски от данъчните им оценки” като остане само “по пазарни цени”.

Върховна касационна прокуратура

За да не се облагодетелстват някои лица, в чиято полза се извършва разпоредителното действие.

Чл.56, ал. 1, чл. 58, ал. 1, чл. 59 ал. 1 уреждат учредяването на право на ползване, право на строеж и право на надстрояване и пристрояване.

Текстът да се допълни, че това се извършва по “пазарни цени, определени от независим оценител”.

Върховна касационна прокуратура

За да не бъдат облагодетелствани лицата, в чиято полза се учредяват вещните права.

Чл. 54 ал. 1, чл. 56 ал. 2 и чл. 58 ал. 4 уреждат хипотезите по безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот частна –държавна собственост, безвъзмездно право на ползване и безвъзмездно право на строеж.

Текстът да се допълни, че ако придобилият такова право извърши разпоредителна сделка с безвъзмездно отстъпеното му право, да възстанови стойността на държавата по пазарна цена.

Върховна касационна прокуратура

За да се препятства неоснователното безвъзмездно предоставяне на вещни права.


VІ. Закон за обществените поръчки


Действащ законов текст

Предложение за промяна

Вносител на предложението

Мотиви
В ЗОП изрично да се забрани участието в процедури по възлагане на обществени поръчки на свързани с възложителите /извън секторните възложители/ фирми


Българска стопанска камара

Голяма част от общините и администрации възлагат изпълнението на договори за доставки, услуги на свързани с тях лица, в които могат да упражняват мажоритарен контрол чрез участие в собствеността. Следва да се избегне процедурата при която поръчките на общините се печелят от общински фирми или фаворизирани фирми.
Строго дефиниране на случаите и възможностите, при които може да става предоговаряне.


Българска стопанска камара

Следва да се избегне предпочитаната процедура по договаряне, въпреки че не са налице основанията за това.Възложителите пристъпват към процедури по договаряне, въпреки че не са налице възникнали непредвидени обстоятелства, изчерпателно изброени в ЗОП. Корупционния механизъм, намира почва когато кандидат – изпълнителя занижи своята оферта, като знае, че на по-късен етап ще може да увеличи цената чрез преговори.
Изготвяне вътрешни правила за провеждане на процедурите под праговете на Наредбата, които да бъдат контролирани от специализираните органи.


Българска стопанска камара

Това са едни от най-честите нарушения

С цел въвеждане на прозрачност е задължително всеки възложител да приеме вътрешни правила за провеждане на процедури под праговете на Наредбата, които да бъдат контролирани


Възможност за обжалване и санкция, във случаите, когато Възложителят не се е съобразил с обема на документацията за участие в процедурата и е определил кратки срокове за подготовка на офертите.

Българска стопанска камара

Необходими са по – дълги срокове от минималните срокове, установени в ЗОП.

Необходимо е нормативно да се регламентира задължителното огласяване на максималната част от офертната информация при нейното отваряне.


Българска стопанска камара

Цели се да бъде унищожена сегашната практика при отваряне на офертите присъстващите да научават единствено имената на своите конкуренти, без да се съобщават количествените параметри като цена, срокове за доставка, начини на плащане и др.
Ясно прецизиране действията на комисията за оценка с оглед осигуряване на прозрачност на всеки етап от нейната работа.Българска стопанска камара

Целта е да се избегнат практиките, да не се огласяват оценките по техническата компонента преди отваряне на ценовите предложения. Преграждане пътя на повторно разглеждане, след отваряне на ценовите предложения
Ограничаване възможностите за необосновано прекратяване на открити процедури от възложителите


Българска стопанска камара

Целта е да се попречи на практиките, когато фаворизиран кандидат не е имал шанс да спечели поръчката или той се е отказал в хода на процедурата. В тези случаи Възложителят не е задължен да покрие направените до момента разходи от кандидатите за разработване на офертите, откриване на банкова гаранция, закупуване на документация.
Да се въведе задължение при сключване на договорите за изпълнение, задължително трябва да се определят срокове за въвеждане в действие, както и срокове за освобождаване на гаранцията.

Българска стопанска камара

Цели се да се избегне масовата практика, Възложителя да забавя възстановяването на гаранциите за участие и изпълнение, което води до блокиране на значим финансов ресурс за кандидатите и изпълнителите
Да се въведе публичност на обществените поръчки.


Българска стопанска камара

Цели се да се избегне наличната непрозрачност и корупционни практики, тъй като голяма част от възложителите на обществени поръчки не са заявили качеството си на възложители и не предоставят информация за обявените от тях обществени поръчки, както и за сключените договори по тях.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница