Закон за регионално развитие зут закон за устройство на териториятастраница1/10
Дата14.01.2018
Размер1.99 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ДОКЛАД ОТ

МЕЖДИННА ОЦЕНКА

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

2014 – 2020

СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 2

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 3

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ 5

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ 6

1.ВЪВЕДЕНИЕ 7

2.МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН (2014-2020) 10

2.1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: УСКОРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА. 11

Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на целта 11

Оценка на степента на постигане на целта 39

Оценка на ефективността 43

Изводи и препоръки относно изпълнението на целта 44

2.2. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИНФРАСТРУКТУРНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ТЕРИТОРИЯ 45

Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на целта 45

Оценка на степента на постигане на целта 59

Оценка на ефективността 63

2.3. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: СМЕКЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ В РАМКИТЕ НА ОБЩИНАТА И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 65

2.4. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА 110

ОЦЕНКА НА ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ 120

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА 121ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ


АГКК - Агенция по геодезия, картография и кадастър

БФП – Безвъзмездна финансова помощ

ГИС – географска информацонна система

ДДС – Данък добавена стойност

ДМА – Дълготрайни материални активи

ЕЕ – енергийна ефективност

ЗРР – Закон за регионално развитие

ЗУТ – Закон за устройство на територията

ИАНМСП – Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия

ИПА – Институт по публична администрация

ИПГВР – Интегриран план за градско възстановяване и развитие

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение

КАВ – Качество на атмосферния въздух

МВР – Министерство на вътрешните работи

МТБ – материално-техническа база

НПО – Неправителствена организация

НСИ – Национален статистически институт

НССЗ – Национална служба за съвети в земеделието

ОБСНВ – Общински съвет по наркотични вещества

ОДЗ – Обединено детско заведение

ОДП – Областна дирекция на полицията

ОИЦ – Областен информационен център

ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет“

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда“

ОПР – Общински план за развитие

ОПРР – Оперативна програма „Региони в растеж“

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОС – оценка на съвместимостта

ОУП – общ устройствен план

ПИЦ – Превантивно-информационен център по зависимости

ПМС – Постановление на Министерския съвет

ПП – предварителен проект

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУГМ – План за устойчива градска мобилност

ПЧП – публично-частно партньорство

РЗИ – Регионална здравна инспекция

РЗП – разгъната застроена площ

РУО – Регионално управление на образованието

СКФ – Структурни и Кохезионен фондове

СМР – строително-монтажни работи

УО – Управляващ орган

ФПЧ – Фини прахови частици

ЦАОГ - Център за административно обслужване на гражданите

ЦДГ – Централна детска градина

ШЗО – Школа за запасни офицери
СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ


Табл. 1 Индикатори за изпълнение на приоритет 1.1.

Табл. 2 Индикатор за изпълнение на приоритет 1.2.

Табл. 3 Индикатори за изпълнение на приеоритет 1.3.

Табл. 4 Индикатори за изпълнение на приоритет 1.4.

Табл. 5 Индикатори за изпълнение на приоритет 1.5.

Табл. 6 Оценка на степента на постигане на стратегическа цел 1

Табл. 7 Индикатори за изпълнение на приоритет 2.1.

Табл. 8. Индикатори за изпълнение на приоритет 2.2.

Табл. 9 Индикатори за изпълнение на приоритет 2.3.

Табл. 10. Оценка на степента на постигане на стратегическа цел 2

Табл. 11 Индикатори за изпълнение на приоритет 3.1.

Табл. 12 Индикатори за изпълнение на приоритет 3.2.

Табл. 13 Организанирани периодични профилактични прегледи

Табл. 14 Индикатори за изпълнение на приоритет 3.3.

Табл. 15 Индикатори за изпълнение на приоритет 3.4.

Табл. 16 Капацитет на социална услуга „Личен асистент“

Табл. 17 Оценка на степента на постигане на стратегическа цел 3

Табл. 18. Индикатор на ниво стратегическа цел 4

Табл. 19. Индикатори за изпълнение на приоритет 4.1.

Табл. 20. Индикатори за изпълнение на приоритет 4.2.

Табл. 21 Оценка на степента на постигане на стратегическа цел 4

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ


Фиг. 1 Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия в хил. лв. в Община Плевен

Фиг. 2 Разходи в хил. лв. за придобиване на дълготрайни материални активи за Община Плевен

Фиг. 3 Брой промишлени и брой високотехнологични предприятия в Община Плевен

Фиг. 4 Средна брутна заплата в лв. на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Община Плевен

Фиг. 5 Брой новооткрити предприятия в Община Плевен

Фиг. 6 Преки чуждестранни инвестиции в хил. евро в нефинансовите предприятия в Община Плевен

Фиг. 7 Нетни приходи (в хил. лв.) от продажби в селското, горското и рибното стопанство в Община Плевен

Фиг. 8 Брой сертифицирани производители, преработватели и търговци на био земеделски продукти

Фиг. 9 Брой проведени обучения от НССЗ в Община Плевен в областта на агробизнеса

Фиг. 10 Брой обучени от НССЗ в Община Плевен в областта на агробизнеса

Фиг. 11 Заети лица в Сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" в Община Плевен

Фиг. 12 Произведена продукция в хил. лв. от всички сектори и произведена продукция от Сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" в Община Плевен

Фиг. 13 Пренесено количество ел. енергия до клиенти на ЧЕЗ в община Плевен (в kWh)

Фиг. 14 Население в Община Плевен по стопен на образование

Фиг. 15 Проведени профилактични годишни прегледи в Община Плевен от УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД - гр. Плевен

  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница