Закон за регионалното развитие и под ръководството на кмета на общинатастраница1/7
Дата17.08.2018
Размер1.35 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОБЩИНА ПОРДИМ
ЗА ПЕРИОДА - 2007 до 2013 година
І.Увод.
Причини за съставяне на общински план за развитие.

Община с административен център Пордим определя съставянето и изпълнението на общински план за развитие като най-важна задача за местното управление , взаимно свързано с държавното управление.

При приемането на Република България в Европейския съюз, необходимо е да бъдат изпълнени определени критерии и набелязани определени цели и задачи за развитие, които трябва да бъдат отразени в общинският план за развитие.

В общинският план за развитие са определени целите и приоритетите за развитието на общината, както и финансовите ресурси за тяхната реализация.

Подготовка за съставяне.

Общинският план за развитие е разработен въз основа на Закон за регионалното развитие и под ръководството на кмета на общината.

С Решение № 259 на Общински съвет Пордим е открита процедура за разработване на Общински план за развитие за периода 2007-2013 г.

Със Заповед № 78/22.03.05 на Кмета на общината са назначени работни групи по сектори за разработване на общинския план за развитие. Групите работеха в следните сектори: стопански, човешки ресурси и инфраструктура и екология.В работните групи бяха включени общински служители, общински съветници, представители на: бизнеса, неправителствените организации, образователна сфера, здравеопазване и земеделски кооперации.

В обединената работна група съгл. Заповед № 77/22.03.2005 г. са включени Кмета на общината, Председателя на Общинския съвет, кметовете на кметства и общински служители.

Необходимата информация за ситуационните анализи е предоставена от Националният статистически институт, отдел ЕСГРАОН, финансов и стопански отдел към общината, общинска служба “Земеделие и гори”, Дирекция “Социално подпомагане” гр.Пордим, кметски администрации, Дирекция “Бюро по труда”гр.Левски и др.


Резюме на социално-икономическата ситуация.

В община Пордим е развита предимно леката промишленост – текстилната, хранително-вкусовата преработка на селскостопанска продукция.

Основен поминък на населението е селското стопанство, предимно зърнопроизводство, животновъдство, тютюнопроизводство и рибовъдство.

Главни социално-икономически проблеми представляват безработицата и отрицателният демографски прираст.

В екологично отношение общината не е застрашена от промишлени замърсители.
Визия – Общината да се превърне в територия с устойчиво развиваща се икономика в областта на селското стопанство и преработка на селскостопанска продукция, с високо качество на живот и модерни населени места предпочитано място за живеене , работа и отдих.
Резюме на плана.

Общинският план за развитие има за цел да определи стратегическите насоки в развитието на Община Пордим и конкретните мерки и проекти за изпълнение в средно-срочен план. За целта е събрана, актуализирана и оценена информация за териториалните процеси в общината с основно внимание към ефективното използване на природните дадености и стопански обекти, както и към проблемите, породени от изисквания за членство в Европейския съюз.

Използвана е утвърдената от Общински съвет стратегия за устойчиво развитие 2000-2006 г. При изготвяне на Общински план за развитие са приложени основни принципи като партньорски подход, публичност и прозрачност, съгласуване изискванията за устойчиво развитие, интегриране на отделни сектори, реалистичност.

ІІ.Оценка на природните потенциали и фактори за развитие.
Кратка географска и историческа характеристика на община Пордим.

Община Пордим с административен център гр.Пордим се намира в Централна Северна България, в Дунавската равнина.Съставна част от област с административен център гр.Плевен. Граничи с общини Плевен, Левски, Летница и Ловеч. Град Пордим е общински център на седем села - Вълчитрън, Каменец, Одърне, Згалево, Тотлебен, Борислав и Катерица.

Град Пордим е наследник на древни селища, съществували на тези земи още от античността.Първото писмено споменаване на селото е от 1430 год. в турски документи с две имена “Рупча” и “Пордим”. В следващите сведения от ХІІ и ХVІІ век селото се споменава само като “Пордим”. Това име е старинно прилагателно, означаващо “пораждащ се, възобновяващ се”. През време на Освободителната руско-турска война 1877-78 г., на територията на гр. Пордим са разположени главните квартири на руската и румънската армии, тук е проектиран и Санстефанския мирен договор. През 1909 г. комитетът “Цар Освободител Александър ІІ” превръща тези сгради в къщи-музей с красиви благоустроени паркове около тях. Неразделна част от историческото наследство на гр.Пордим са камбанарията и църквата “Свети Димитър”. Камбаните са подарени от руския император Александър ІІ в знак на благодарност към жителите на града през 1879 г.

Църквата в с.Згалево е обявена за художествен паметник на културата.

На 17.11.1977 г. с Указ на Държавния съвет на България село Пордим е обявено за град.  • Географско положение:

Община Пордим е разположена в Централна Северна България, Дунавската равнинно хълмиста област /приложение №1/. Общината се разполага на площ – 240 кв.км., с преобладаващ релеф – равнинно-хълмист, а средната надморска височина е 183,5 м. Климата е умерено континентален и сравнително сух. Зимата е особено студена. Средните температури през месец януари се движат -5º С и -1º С, съобразно надморската височина. Броят на дните със средна температура под нулата за трите зимни месеца е около 50-60. Зимните валежи са предимно от сняг 70-90% от общото количество на валежите. Снежната покривка е устойчива поради ниските температури и обилните снеговалежи. Пролетта е топла, а лятото изключително горещо поради равнинния характер на територията. Средните температури през най-горещия месец се движат между 30-35º С. Есенните студени дни настъпват към средата на месец октомври.


  • Топографска характеристика:

На територията на общината преобладават следните почвени видове: карбонатни черноземи, типични черноземи, излужени черноземи, алувиално-ливадни, делувиално-ливадни. В землищата на с.Одърне, с.Борислав, с.Катерица и с.Згалево се срещат и тъмносиви горски, оподзолени черноземи и антропогенни почви.


  • Поземлени и горски ресурси:

Обработваеми земеделски земи – общо за цялата община – 147 200 дка, 60%от територията на цялата община.

- гори – общо за цялата община – 10 680 дка, 4,5% от територията на общината;

- мери и пасища – 16 770 дка, 7% от територията на цялата община.

* Водни ресурси:

С национално значение са преминаващата през землището на с.Тотлебен река Осъм и язовир Каменец в землището на с.Каменец.

На територията на общината се намират 21 язовира и водоеми с местно значение, предназначени за напояване и риболов.


* Подземни природни богатства в община Пордим не се добиват.
* Защитени територии:

- Защитена местност “Пожара” с площ 0,3 хектара в землището на с.Борислав

- Защитена местност “Вълчитрънска гора” – дъбови гори разположени на площ 25 хектара край с.Вълчи трън.
* Административно-териториална характеристика:

Община Пордим включва 8 населени места, в това число един град и седем села. Общият брои на населението към м. февруари 2005 г. е 7513 човека, за м. февруари 2003 г. е 7740. Гъстотата на населението за 2005 г. е 31,30 жители на кв.км, а за 2003 г. е 32,25. Административен индустриален и културен център е гр.Пордим /обявен за град през 1977г./. 31,5% от населението на общината е концентрирано в общинския център /2343 жители в началото на 2005 г./ . По-големите села в общината са с.Вълчи трън – 1221 жители, с.Каменец – 1159 жители и с. Одърне – 1113 жители. Най-малко е с.Катерица с 120 жители /данните са от февруари.2005г./ - виж прил.2. Функционалният тип на селищата в общината е предимно VІ и VІІ, само общинският център е V категория.


Населено място

Площ в регулация

кв.км.


Категория

1.

гр.Пордим

2,5

V

2.

с.Вълчи трън

2,33.

с.Каменец

1,44.

с.Одърне

1,35.

с.Тотлебен

1,6

VІІ

6.

с.Згалево

1,2

VІІ

7.

с.Борислав

0,7

VІІ

8.

с.Катерица

0,4

VІІІ

ІІІ. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината /анализ на ситуацията/.
1.Стопански сектор.

1.1.Обща характеристика на местната икономика.

■ Икономиката на общината се характеризира с преобладаващ дял на селското стопанство спрямо промишленото производство. Делът на селското стопанство продължава да се увеличава за сметка на промишлеността, като последната е концентрирана в общинския център.

■ Структуроопределящите отрасли на местната икономика са селско стопанство, лека промишленост, хранително-вкусова промишленост.Насоките за развитие на икономиката в общината следва да се насочат преди всичко към използване на местните ресурси и тясното обвързване на производството на суровини с преработката им. Има много добра обезпеченост от местни суровини в преработвателната промишленост на зърнени култури, зеленчуци и плодове.

■ В общината преобладава частната и кооперативна собственост. Поради протичащите процеси на пазарната икономика все още частните малки и средни фирми не могат да прогресират и да преуспяват. Това предполага усилия от всички структури за развитие на сектора на малките и средни предприятия, стимулиране на местното предприемачество, укрепване на частния сектор с повишаване информираността, уменията и квалификацията на работещите в този сектор.

■ В техническото оборудване и технологиите в съществуващите предприятия от общината се наблюдава тенденция към разширяване на производствените мощности, обогатяване на асортимента на продукцията. В изградения през 2003 г. завод за производство на фуражи “НОРЕКС - АГРО” ООД се работи по съвременна холандска технология с модерно оборудване. Предстои изграждането на складова база и производството на храни за домашни любимци. Завода заема важно място в затваряне цикъла на производство, пласмент и продажба на селскостопанска продукция.
1.2.Селско стопанство.

■ Растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл за общината. Равнинният релеф и умерено-континентален климат благоприятстват развитието на селскостопански култури. Застъпено е производството на зърнени и технически култури.

■ Общо, на територията на общината селскостопанския земеделски фонд е: 210 520 дка, от които ниви – 171 134 дка., пасища, мери и ливади – 22 654 дка. и трайни насаждения – 3 762 дка. Основни форми на обработка на земеделската земя в общината са частните земеделски кооперации и сдружения, 13 на брой. С всяка следваща година все повече се утвърждават и арендаторите като успешна форма за обработка на земя. Сключваните от кооперациите и арендаторите арендни договори им дават предимство при тегленето на кредити и ползването на субсидии по целеви финансови линии. За цялата община са одобрени шест проекта по пред – присъединителната програма “САПАРД”.

■ Въпреки благоприятните климатични и почвени условия, в района на Община Пордим, зеленчукопроизводството е слабо развито. Една от причините за това е не поддържане на създадените напоителни системи през последните петнадесет години, в резултат на което част от тях са неизползваеми. Възможност за преодоляване на тази слабост в растениевъдството е създаването и подпомагането на сдружения на водоползвателите. В с.Каменец е основано такова сдружение, на което Дирекция “Напояване и хидромелиорации” гр.Плевен безвъзмездно предостави своя собственост за срок от 5 години, с тенденция за прехвърляне на собствеността.

■ Отглежданите трайни насаждения на територията на общината са ябълки – 70 дка., сливи – 29.800 дка. и кайсии – 5 дка., лозя – 990 дка. В процес на създаване е кайсиева градина в с.Каменец. В същото землище са засадени 18 дка. с малини, с тенденция на увеличаване на площите. Както при зеленчукопроизводството, така и при отглеждане на трайните насаждения се констатира неотложната нужда от възстановяване на напоителните съоръжения на територията на общината.

■ Развитието на растениевъдството е в пряка зависимост от пазара, изкупните цени, търсенето на произведената продукция и конкурентноспособността на земеделските производители.

■ Графики на отношението между засятите площи и добив от декар през периода 2000 – 2004 г.
Наблюдава се увеличение на засетите площи и повишаване на добивите.

■ Важен дял от растениевъдството, за общината заема отглеждането на тютюн. За целта се използват вече създадените бази в гр. Пордим и с. Одърне, които са снабдени с тютюносушилни и складови помещения.

Количествата тютюн се съобразяват с годишните квотите отпускани за общината, които стават все по – малки, а това от своя страна определя свиването на производството.

■ Диаграма за съотношение между засети площи и количество произведен тютюн за периода 2001 г. – 2004 г.

■ Животновъдството в общината се развива главно в личното стопанство, причина за което е високата безработица в региона и установените традиции.
■ Високите производствени разходи и ниските изкупни цени на животинската продукция са причина за отлив от този отрасъл на земеделските кооперации и преминаването му към частни стопани и по-малки семейни ферми или фирми, занимаващи се с угояване и търговия на животни. Това извежда на преден план като перспективи създаването на елитни животни за подобряване породния състав, механизиране процесите на отглеждане.
■ Изискването на ЕС до 2007 г.( с гратисен период до 2010 г.) всички ферми да са извън населените места, също значително ще повлияе върху темповете на развитие и структурата на животновъдството. От голямо значение е времето за което българското животновъдство ще се синхронизира с всички изисквания на Европейския съюз.
■ През последните години добре се развива пчеларството, нараства броят на регистрираните пчелари и пчелни семейства. За община са одобрени два проекта по пред – присъединителната програма “САПАРД”.Основен проблем е осигуряването на пазар за пчелните продукти. Той определя и нуждата от създаване на Асоциация на пчеларите за реализиране на продукцията.


година

брой пчелни семейства

брой пчелари

2003

2025

110

2004

2808

147

2005

3297

164

■ В област Плевен, община Пордим е общината с най – много язовири, 23 на брой. Наличието им е предпоставка за развитие на рибовъдството. 13 язовира са отдадени под наем за отглеждане на риба. Продукцията е предназначена основно за пазара на общинско и областно ниво. И в сферата на рибовъдството, създаването на сдружение с цел реализиране на продукцията, ще окаже положително влияние върху неговото развитие.1.3.Промишленост, търговия и услуги
■ В общината като селскостопански район се обуславя развитието на хранително-вкусовата промишленост, която е представена от мелница “Нов път”, колбасарски цех ЕТ ”Солун – И.А.Д.”, маслобойна ЕТ ”Ниагара”, цехове за безалкохолни напитки, за преработка на селскостопанска продукция функционира завод за фуражни смески “Норекс Арго” и зърнена база ”Зърно” ЕООД.
■ Перспективите за развитието на хранително-вкусовата и преработващата промишленост са свързани с навлизане на нови инвестиции за технологично обновление и подобряване качеството на произвежданата продукция, професионален маркетинг, изграждане на борси за регулиране на цените и качеството на изходните суровини.
■ Тежката промишленост в общината не се развива. Леката промишленост е представена от шивашка фирма “Спринт КО” с два шивашки цеха в гр.Пордим и един цех в с.Каменец.

■ Строителство в общината е незначително.

■ Основни показатели на стопанските единици /нефинансов сектор/ за периода от 1999 до 2003 година е както следва:

Наименование

1999

г./хил.лв.

2000

г./хил. лв.

2001

г./хил. лв.

2002

г./хил. лв.

2003

г./хил. лв.

1

Бруто продукция

7314

6312

7428

8749

9858

2

Приходи от дейността

10450

17158

12035

10336

13039

3

Нетни приходи от продажби

8608

15560

10577

10299

12679

4

Разходи от дейността

10496

17450

12449

10972

13469

5

Брой стопански единици

96

111

101

91

93


■ Търговската дейност в общината се изразява предимно в търговия на дребно.

■ В сферата на услугите се предлагат основни типове услуги, като преобладават заведенията за обществено хранене. Предлагат се още занаятчийски, битови, компютърни и интернет услуги.

■ Брои на предприятията по категории за 2003 г.- преобладаващата част от предприятията са микро категория:


Категория

брои

отн.дял

1.

Микро до 10заети

82

89,10%

2.

Малки от 11 до 50 заети

7

7,60%

3.

Средни от 51 до 100 заети

3

3,30%
Общо:

92

100%

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница