Закон за регионалното развитие исун информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюзстраница1/5
Дата31.12.2016
Размер0.84 Mb.
  1   2   3   4   5


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

2014-2020 Г.

2014

СЪДЪРЖАНИЕ


СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 3

ВЪВЕДЕНИЕ 4

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА 7

ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 7

SWOT АНАЛИЗ 47

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 49

ВИЗИЯ 60

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 61

ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ 63

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА e разработена в ПРИЛОЖЕНИЕ 1; 69

ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 76

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 79
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АЗ – Агенция по заетостта

ДМА – дълготрайни материални активи

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”

ЕСФ – Европейски социален фонд

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие

ЗРР – Закон за регионалното развитие

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МО – Междинна оценка

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МСП – малки и средни предприятия

НПО – неправителствени организации

НСИ – Национален статистически институт

НСРР – Национална стратегическа референтна рамка

NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз

ОП – Оперативна/и програма/и

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”

ОПР – Общински планове за развитие

ОПРКБИ – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ОУ – основно училище

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води

СОУ – средно общообразователно училище

ТБО – твърди битови отпадъци

ТСБ – Териториално статистическо бюро

ЦДГ – Целодневна детска градина

ВЪВЕДЕНИЕ

Общинският план за развитие на Кайнарджа за периода 2014-2020 г. е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво. В него са отразени средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с актуалните областни, регионални, национални и европейски политики за пространствено развитие на общината, както и в съответствие със следващия планови период на ЕС. ОПР на община Кайнарджа 2014-2020 г. е разработен на база на изводите от направената оценка на изпълнението на сега действащия Общински план за развитие (2007-2013), актуалния анализ на икономическото и социално развитие на общината, определените европейски, национални и регионални цели и приоритети на развитието за периода до 2020 г.

Общинският план е разположен на най-ниското ниво за планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. ОПР осъществява прехода между документите на областно и градско ниво, въведени от Закона за регионалното развитие и Закона за устройство на територията. Общинският план в най-голяма степен спомага за съгласуваността на отделните стратегии, концепции и планове за стратегическото и устройственото планиране на националното пространство. При разработването на Плана са спазени изискванията за обем и съдържание на ОПР, които се определят от постановките на Закона за регионалното развитие и правилника за неговото прилагане. В съответствие с чл. 12 и чл. 13 от ЗРР, общинският план задължително следва Стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие. ОПР на Кайнарджа е съобразен със Закона за регионалното развитие, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за устройство на територията, Методическите указания на МРРБ за разработване на Общински планове за развитие (2014-2020). Планът е съгласуван и с основните документи за регионално и социално-икономическо развитие: Стратегия „Европа 2020“, Национална програма за развитие: България 2020, Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022, Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014 - 2020, Областна стратегия за развитие на Област Силистра 2014 - 2020 г. Основна функция на Общинския план за развитие е да съчетае местните инициативи с тези на областно и централно ниво, за да осигури мобилизиране и пълноценно използване на ресурсите на всички равнища.

Основните задачи на плана за развитие на община Кайнарджа са: • Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода 2014-2020 година;

 • Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти, институционалното и финансово осигуряване на плана;

 • Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на мотивираните цели;

 • Да очертае приоритетните области и подпомогне институционалната и проектна готовност за ефективно привличане и усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.

 • Да стимулира утвърждаването на нова ценностна система и нов подход при решаването на проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и принципите за устойчиво развитие;

 • Да привлече всички заинтересовани страни към изпълнението на мерките, заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията и ефективността на управлението.

Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори. Той очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината.

Планът е разработен при спазване на следните принципи: • Структурираност. Общинският план е съвкупност на смислово, функционално и хронологично свързани елементи.

 • Комплексност. Изследванията и изводите на ОПР са съотносими към разнообразните социални, икономически, екологични, културни и управленски проявления на местното развитие.

 • Точност. Приложените анализи се основават преобладаващо на официална статистическа информация, както и на данните от теренните изследвания. Същият принцип е използван и при дефинирането на системата от индикатори, с оглед на нейната реална приложимост и резултатност.

 • Публичност. Активният контакт и обмен на идеи с всички заинтересовани страни е ръководен принцип във всички етапи от създаването и обхвата на ОПР.

 • Партньорство. Съвместно ще бъдат проследени характеристиките на общината, проблемите и потенциалите, ще бъдат формулирани стратегическите предложения и по този начин ще бъдат положени основите за споделено реализиране на ОПР на Кайнарджа.

В Плана са заложени дейности за мониторинг, оценка, контрол, публичност и прозрачност при неговото изпълнение. Финансовото осигуряване на изпълнението на Плана се осъществява чрез средства от общинския бюджет, държавния бюджет и европейските фондове, в допълнение с частни капитали и други привлечени средства.
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница