Закон за регулиране на в и к услугитестраница1/5
Дата03.11.2017
Размер1.45 Mb.
  1   2   3   4   5


"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД

Враца 3000, ул."Александър Стамболийски"№2

тел: 092/ 66 12 23, факс: 092/ 66 09 77

e-mail:vik_vratza@abv.bg, www.vik.vratza.com

БИЗНЕС ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА

В и К” ООД гр. ВРАЦА2016г.

м. октомври 2015г.

Въведение

Настоящият бизнес план на “В и К” ООД гр. Враца е изготвен в съответствие с изискванията на: • Закон за регулиране на В и К услугите;

 • Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги и указания за прилагането й, приети от ДКЕВР с протоколно решение №54/18.05.2006, т. 2;

 • Наредба за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез норма на възвращаемост на капитала и за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването, приети от КЕВР с протоколно решение №54/18.05.2006г., т.2 и указанията за прилагането й;

 • Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за изготвяне на петгодишен бизнес план за развитието на дейността на В и К операторите /КЕВР/;

 • Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2016г.;

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/14.09.2004г за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи на МРРБ/ДВ бр.63/2012г./;

 • Регионален Генерален План за обособена територия на “Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца;

 • В съответствие с чл. 10 ал. 4 от ЗРВКУ бизнес планът предвижда дейности за експлоатация, мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, както и за реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел постигане на дългосрочните нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги.


РАЗДЕЛ І


Общи данни за “В и К” ООД гр. Враца 1. Юридически и административни данни за “В и К”ООД гр.Враца

“Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Враца е регистрирано като ЕООД на 18.11.1991г. с решение на Врачанския окръжен съд по фирмено дело № 3907. Първоначално дружеството е 100 % държавна собственост, като функциите на принципал на държавната собственост се изпълняват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. През 1998г. с решение № 1987 на Врачанския окръжен съд от 02.12.1998г. “Водоснабдяване и канализация” гр. Враца е преобразувано от ЕООД в ООД чрез прехвърляне на дялове от капитала на дружеството от Министъра на регионалното развитие и благоустройството на общините от Врачанска област. По този начин е създадена новата структура на собственост на дружеството. В нея 51 % принадлежат на държавата, в лицето на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, и 49 % на общините от Врачанска област, с изключение на община Козлодуй, която няма дял в собствеността на дружеството.

Собствеността на дружеството е разпределена, както следва:

Държавата 10 070 дяла на стойност 100 700лв. - 51%

Община Борован 395 дяла на стойност 3 950лв. - 2%

Община Б.Слатина 1 579 дяла на стойност 15 790лв. - 8%

Община Враца 3 949 дяла на стойност 39 490лв. - 20%

Община Криводол 592 дяла на стойност 5 920лв. - 3%

Община Мездра 1 185 дяла на стойност 11 850лв. - 6%

Община Мизия 395 дяла на стойност 3 950лв. - 2%

Община Оряхово 790 дяла на стойност 7 900лв. - 4%

Община Роман 395 дяла на стойност 3 950лв. - 2%

Община Хайредин 395 дяла на стойност 3 950лв. - 2%

Основният предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадни води. От 5 април 2002г. дружеството се управлява и представлява от г-н Ангел Цветков Престойски, в качеството му на Управител.


 1. Стратегия за развитие на “В и К” ООД гр.Враца

през 2016 г. – цели и срок за реализация

ГЛАВНА ЦЕЛ:

Осигуряване на висококачествено обслужване на потребителите от Врачанска област при предоставяне на цялостни водоснабдителни и канализационни услугиОСНОВНИ ЗАДАЧИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ГЛАВНАТА ЦЕЛ:

 • Поддържане на високо ниво на водоснабденост на населението;

 • Поддържане на висока степен на непрекъснатост на водоснабдяване;

 • Поддържане на оптимално налягане във водоснабдителната система;

 • Подаване на питейна вода с качества, отговарящи на нормативните изисквания по физикохимични, радиологични и микробиологични показатели;

 • Намаляване на общите загуби на вода;

 • Разширение на канализационната мрежа;

 • Пречистване на отпадъчните води до степен, отговаряща на нормативните изисквания за заустване в повърхностни водни обекти, чрез реконструкция на съществуващата ПСОВ гр. Враца и изграждане на нови ПСОВ;

 • Прецизно отчитане на уредите за търговско измерване и създаване на добра организация при проверката им;

 • Поддържане на висока събираемост на приходите от услуги;

 • Свеждане до минимум на недоборите;

 • Постигане на висока степен на ефективност на мерките срещу кражби на вода;

 • Изготвяне на пълен подземен кадастър;

 • Постигане на организационна структура с добре разгърнат териториален обхват.Оптимизиране на персонала на дружеството с цел подобряване на съотношението на персонала спрямо общия брой обслужвани потребители и повишаване на производителността на труда;

 • Повишаване на квалификацията на персонала;

 • Своевременна организация при отстраняване на авариите и осведомяване на засегнатите потребители;

 • Въвеждане на качествено нова система за регистриране и отчет на аварии;

 • Подмяна на амортизирани ДМА;

 • Осъществяване на поетапно компютъризиране и въвеждане на нов тип информационна система с база данни;

 • Постигане на относително добро равнище на локалната автоматизация на В и К -дейностите ;

 • Постигане на пълна автоматизация за контрол и управление на В и К- системите;

 • Съсредоточаване на повече наблюдавани елементи от контрола в диспечерските пунктове;

 • Намаляване на разхода за ел. енергия, чрез системно и поетапно изпълнение на дейностите по подобряване на енергийната ефективност на дружеството;

 • Търсене на средства за външно финансиране;

 • Подобряване на системата за регистриране, разглеждане и отговор на сигнали и жалби на потребители;

За постигане на посочените цели и задачи в настоящият бизнес план е определен ръст на прогнозните показатели, отразен в съответните програми, планове и приложения със срокове за изпълнение до 31.12.2018г.

Така определената стратегия на “В и К” ООД гр. Враца трябва да отговори на изискванията на поставените в ЗРВКУ задачи за достъпност и качество на В и К услугите, извършвани от дружеството. 1. Обслужвано население

Основното потребление на водоснабдителните и канализационните услуги е съсредоточено в общинските центрове.

“В и К” ООД гр. Враца през 2014г. е обслужвало 81241 абонати, като 77511 от тях са битови, а 3730 са обществени, търговски, промишлени и други стопански потребители.

Основен клиент на “В и К” ООД гр. Враца е населението, чието потребление представлява 72,8 % от общото потребление на вода.Обслужваното население от Врачанска област е 193 418жители от общо 194 137жители. Средното дневно потребление на жител от областта достига до 92 л/ж./ден през 2014г при установени норми за потребление до 190 л/ж./ден. Потреблението на вода за обществени, търговски, промишлени и други стопански абонати за 2014г възлиза на 2 210 хил. м3 или 27,2 % от общото потребление на вода. От промишлеността най-голям потребител на вода е АЕЦ гр.Козлодуй. За отчетната 2014 г средното потребление на вода по общини варира от 6 до 9 м3 за битови абонати и от 10 до 200 м3 за промишлени абонати / не се взема пред вид потреблението от АЕЦ-гр.Козлодуй /.

В периода от 2011г. до 2014г. се наблюдава тенденция на спад на потреблението на питейна вода спрямо 2008г. (Фигура 1а, 1б, 1в) . В общите количества са включени продадените водни количества на други В и К оператори.Година

За населението

За промишлеността

Общо

2011г.

6 227 423

2 699 332

8 926 755

2012г.

7 734 593

1 446 675

9 181 268

2013г.

6 386 991

2 224135

8 611 126

2014г.

5 913 548

2 210 325

8 123 873

Тази динамика в потреблението на водоснабдителните услуги е свързана с променливите климатични условия, редуването на дъждовни и сухи години, намаляването на населението на Врачанска област, основни причини за което са: отрицателният прираст и миграцията на населението към столицата и извън страната (Фигура 1.в.).

По отношение на полезно използваната вода от промишлените и другите стопански потребители се наблюдава същата тенденция както при битовите потребители свързана със свиване на обемите на производство на редица промишлени предприятия и търговски фирми работещи в условията на тежка икономическа криза (Фигура 1.б).

Особено тревожно е положението във връзка с намаляването на водопотреблението на най-големия промишлен консуматор – АЕЦ гр.Козлодуй, предопределено от закритите четири енергийни блокове.

Динамиката на потреблението на питейна вода обосновава и променливите фактурирани количества отведена отпадна вода и пречистена отпадна вода (Фигури 2 и 3).

игура 2


Фигура 3


Населението от областта, ползващо водоснабдителните услуги на дружеството за 2014 г. наброява 193 418 жители от общо 194 137 жители. Необслужвани от “В и К” ООД гр.Враца са жителите, населяващи селата Крива бара, Галово, част от село Остров, Средни рът и Марково равнище. Населението, ползващо канализационни услуги наброява 111 152 души, съсредоточени в градовете Враца, Козлодуй, Бяла Слатина, Мездра, Оряхово и Роман.

Количествените измерители на потреблението на водоснабдителните и канализационните услуги, реализирани от “В и К”ООД гр. Враца показват съществени разлики от изискванията по еталона (средните европейски норми), постигането на които е предимно функция на икономическото благосъстояние на потребителите на областта и по същество е извън възможностите на дружетсвото за въздествие върху тези процеси.


 1. Политика на “В и К” ООД гр.Враца за обслужване на потребителите

“В и К” ООД гр. Враца извежда като приоритет в работата си с потребителите осигуряването на достъпност, надежност и сигурност на водоснабдителните и канализационните услуги при гарантиране на тяхното качество и ефективност.

От съществено значение за подобряването на обслужването на потребителите е гарантирането на задоволяването на нуждите им от вода с питейни качества.

Цялостната дейност на дружеството е подчинена на изискванията за опазване на околната среда, здравето на потребителите и качеството на произведените стоки и услуги в някои сектори на хранително-вкусовата промишленост. Водещи в това отношение са дейностите по пречистване и обеззаразяване на питейните води, намаляването на загубите на вода по водоснабдителната мрежа - в частност намаляването на броя на авариите и недопускане разрушаване на собствеността на потребителите, следствие на аварии, както и безаварийното отвеждане на отпадните води, пречистването и връщането им в природните водни басейни с показатели, отговарящи на изискванията на Директива 91/271 на ЕС.

Наред с повишаване на ефективността на основните дейности на дружеството от съществено значение за подобряване на обслужването на потребителите са коректното и точно отчитане на изразходваната от тях вода, навременното изготвяне на фактурите и обработката на информацията за платените и неплатени сметки за вода на потребителите, улесняването им при заплащане на сметките за вода чрез разкриване на повече компютърни каси и пунктове за плащане, осигуряването на възможности за плащане по текущи сметки и по банков път и проверка на задължението им за вода на интернет-страницата на дружеството; подобряването на административното и информационното обслужване на потребителите.

“В и К” ООД гр.Враца в своята дейност се стреми да отчита и балансира интересите на всички свои потребители и тези на дружеството. Всеобщ достъп, равнопоставеност, отчитане на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, както и недопускането на злоупотреби, са в основата на стратегията на дружеството за работа с потребителите.

В съответствие с установените приоритети, дружеството предоставя вода с питейни качества с предимство на питейно-битовите абонати. В случаите на използване на питейна вода за поливни цели или при нейното разхищение, “В и К”ООД гр. Враца може да ограничи водоподаването според колебанията в дебита на водоизточниците или ограничените възможности на водопреносната мрежа. При наличие на достатъчно водни количества дружеството доставя вода на промишлените абонати, ползващи водоснабдителните мрежи на населените места за технологични нужди или за предоставянето й на други потребители, след съответна обработка по самостоятелна водопроводна инсталация, непредназначена за питейна вода. Потребителите, ползващи вода с непитейни качества имат всички правни задължения, както и останалите потребители.5. Стратегия за работа с потребителите

5.1. План за подобряване обслужването на потребителите

В маркетинговото си развитие „В и К”ООД гр. Враца се стреми да прилага клиентски ориентиран подход към потребителите. За постигането на тази цел дружеството ще продължава да осъществява редица дейности, обобщени в настоящия План за подобряване обслужването на потребителите.А. Информационна обезпеченост на Дружеството

 • Основна цел - подобрение на базата данни на Дружеството

В момента съществуващата база данни е ориентирана и съсредоточена към нуждите на фактурирането. Планира се развитието й в две посоки:

* да се разшири информацията за потребителя ( категория, ползвани услуги, бр.живущи и др.; идентифициране на клиенти със специални нужди и такива в неравностойно положение, потребителска сегментация и др.); за имота ( история на собствеността, особености, площ и др.); за водомерите (наличност, тип, година на инсталиране, дата на последна проверка и др.); за историята на взаимоотношенията с клиентите;

* да се интегрират различни информационни системи в обща система. Дружеството е възприело систематичен подход и вече работи в това направление.

Първата стъпка в осъществяване на горепосочените задачи е техническото събиране на данни, което първоначално ще се реализира с наличните човешки и организационни ресурси.Някои от възможностите в тази насока е инкасаторите и инспекторите Водомерно Стопанство да събират тези данни чрез разработени въпросници, монтиране на водомери с дистанционно отчитане и др.

Срок: 2016г.

Б. Контакти с потребителите


 • Прием на потребители:

„В и К”ООД гр. Враца е осигурило възможност да се извършва ежедневен прием на потребители във връзка със запитвания, предложения, оплаквания, сигнали и жалби. Процедурата за разглеждане, решаване и отговор е подробно разгледана в т.5.2. от настоящия бизнес план.

Осигурена е база и предстои откриването на Център за обслужване на Клиенти, който да обединява съществуващата телефонна (мобилна и стационарна) и компютърни мрежи в цялостна автоматична информационна система. Този контактен център ще обслужва потребителите и ще предлага услуги като:

- информация за предлаганите от ВиК дружеството услуги – документи, срокове и пр.

- справки по партидите на потребителите

- информация за аварии

- гореща телефонна линия и др.

Срок : 2016 г.

От 2004г. дружеството има интернет – страница, която предлага допълнителна възможност на потребителите да получат актуална информация за цялостната дейност на дружеството, да проверяват задълженията си, да отправят запитвания относно проблеми с предоставяната им ВиК-услуга и др.В. Оптимизиране на процесите - отчитане, фактуриране, събиране

В процесите на отчитане на водомерите, (съставяне на сметките) и получаване на дължимите суми, дружеството осъществява ежемесечен контакт с обществените и промишлените потребители и един път на тримесечие с битовите потребители.

Сигурността на процеса на отчитане на водомерите се обезпечава от следните действия:

Датата на отчитане на водомерите се обявява предварително, в съответствие с предвидения начин в Общите условия за доставка на ВиК услугите и Наредба №4/14.09.2004г. на МРРБ, като по този начин се дава възможност на потребителите да организират осигуряването на достъп до измервателните уреди.

Докладваните от системата „Инкасо” грешно въведени или отчетени водомери се проследяват и анализират, като бъдат следвани от действия за коригиране на грешката, изясняване на причините за възникването й и прилагане на мерки за предотвратяване разрастването на подобен тип грешки.

Периодично (всяка година) се преразглеждат маршрутите на инкасаторите с оглед намиране на най-ефективните решения.

Посочените по-горе действия, както и досега, ще се осъществяват със собствени методологически и налични организационни и човешки ресурси.

Удовлетворяването на изискванията на потребителите да получават навременни и точни сметки се обезпечава от следните действия в процеса на фактуриране:

Честота на фактуриране: За да се осигури равномерно създаване на задължения за предоставяната и респективно ползвана услуга, „В и К”ООД гр. Враца се придържа към ежемесечен цикъл на фактуриране на потребителите (освен ако те не са изявили друго желание).

Срок: постоянен.Г. Изготвяне на фактури и обработка на информацията за платените и неплатени сметки за вода на потребителите.

   • 1-во – 2-ро число на месеца – обработка на информацията за платените и неплатените суми на потребителите, заплащащи сметките си за вода по банков път. Отразяване на преведените суми от съдия - изпълнители по фактури на потребители, осъдени като нередовни платци. Въвеждане на информация в база данни за нови осъдени нередовни платци. Зареждане на информация за новите месечни задължения на потребителите по компютърните каси;

   • 5-то - 8-мо число на месеца – обработка на аналитично ниво на плащанията в пощенските станции по фактурите на битовите потребители (за населените места, където няма компютърни каси);

   • 5-то – 10-то число – въвеждане на информация за изразходваната вода от обществените, търговските, промишлените и други стопански потребители. Разпечатване и получаване на фактурите от длъжностните лица (инкасатори) по технически райони;

   • 10-то – 20-то число – въвеждане на информация за изразходваната вода от битовите потребители в общините Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин. Разпечатване на фактурите за населените места без компютърни каси и предаване в съответните пощенски станции за събиране на инкасираните суми. Подготовка на информацията за задълженията на битовите потребители в населените места с компютърни каси. Такива са с. Борован, гр. Бяла Слатина, гр. Козлодуй, гр. Криводол, гр. Мездра, гр. Мизия, гр. Оряхово, с. Селановци и с.Хайредин. Подготовка на информацията за битовите потребители, които плащат сметките си за вода по банков път. Отразяване на аналитично ниво плащанията по фактурите на юридическите лица.

 • 25-то - 5то число на следващия месец – въвеждане на информация за изразходваната вода от битовите потребители за гр.Враца. Подготовка на информацията за потребителите, които заплащат сметките си за вода по банков път. Разпечатване на фактурите им. Зареждане на 5-те компютърни каси в гр.Враца с месечните задължения на битовите потребители. Отразяване на аналитично ниво плащания по фактурите на юридическите лица.

Срок: ежемесечно.

Д. Заплащане на сметките за изразходваната вода на потребителите.

 • По банков път с платежно нареждане;

 • По текущи сметки в клоновете на банките;

 • По интернет;

 • В брой на компютърните каси;

 • В брой в пощенските станции;

 • В брой на служителите на дружеството срещу временни разписки;

Срок: постоянен

С въведената организация за ежемесечно и тримесечно отчитане на водомерите се създава възможност сметките на потребителите да се формират на основание действително ползвана услуга. Следващата необходима мярка в това направление, която Дружеството предприема даването на предписания за осигуряването на точно измерване чрез реализиране на годишни програми за „Проверка на водомерите” и „Ремонт и подмяна на водомерите”.

Надеждността на сметките на потребителите се гарантира и от ползвания програмен продукт „Инкасо”, напълно съобразен с приложимата

нормативна уредба, в т.ч с Наредба №4/14.09.2004г. за присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Системата докладва за неправилно разпределен разход вода за общи нужди, както и за случаите при които той надвишава 20% от индивидуалната консумация. Това ни дава възможност своевременно да предприемем изискваните по Наредба №4/2012г. действия.

Управлението на събираемостта се осъществява чрез осигуряване на достатъчно възможности за заплащане на услугата. В настоящият момент общо в дружеството има 16 електронни каси в гр.Враца, гр.Мездра, гр. Бяла Слатина, гр. Козлодуй, гр. Оряхово, гр. Криводол, с. Борован, с. Селановци, с. Хайредин. Потребителите от населените места без компютърни електронни каси заплащат услугата в местните пощенски станции. “В и К” гр. Враца е в готовност да открие нова компютърна каса и в гр. Роман, а на по-късен етап и в селата Бутан, Гложене, Хърлец, Търнава, Галиче, Попица, Зверино.

За всички абонати е осигурена и друга възможност за заплащане на задълженията за вода и водни услуги – автоматично заплащане по разплащателни сметки чрез банките ДСК, Си Банк, ЦКБ , Изи-пей, които имат договорни отношения с „В и К”ООД - гр. Враца.

Дружество “В и К” Враца проучва възможността за разработване и внедряване на модул „Инкасо с дебитни карти”: Целта е да се реализира възможност за заплащания чрез използване на дебитните карти от банковите автомати.

Срок: 2016г

За подобряване събираемостта се използват различни механизми на въздействие:


 • Осигурен е различен гратисен период, през който не се начисляват лихви - за населението – 30 дни, за фирми и бюджетни предприятия - 30 дни;

 • Закъснели плащания могат да се правят както на електронна каса, така и при местния инкасатор срещу фактура;

 • Поддържат се връзки с общинските администрации с цел идентификация на партидите на общинските жилища и съвместни действия за събиране на натрупани задължения;

 • Изпращат се предупреждения, известия и покани във връзка със закъснели плащания;

 • Въпреки, че българската правосъдна система не дава възможност за бързо събиране на вземанията от неизправни длъжници, „В и К”ООД Враца реализира действия и в изпълнение на тази законова възможност. В последните четири години дружеството подобри значително взимодействието си с органите на съдебната власт. Успешната съвместна работа има и конкретни измерители. През 2014г са образувани над 6 500 съдебни дела за принудително събиране на задълженията, извършени са над 300 описа и запори на имущество на нередовни платци. За 2014г платените присъдени вземания възлизат на 481 132лв. “В и К”ООД гр. Враца е първото в страната водоснабдително дружество, осъдило абонат за незаконно присъединяване към В и К-мрежата, съгласно измененията на Наказателния Кодекс от 2004г.

Е. Въвеждане и придържане към общи стандарти за обслужване на клиенти

„В и К”ООД гр. Враца възприе някои от стратегическите принципи при предоставянето на административни услуги, въведени от Държавната администрация на Република България, които е възможно да се внедрят като общи стандарти на обслужване на нашите потребителите, а именно: • Да се отнасяме към всички потребители равнопоставено, честно и любезно;

 • Да предоставяме информация за дейността на дружеството на потребителите, като използваме различни комуникационни/информационни канали;

 • Да комуникираме с клиентите по ясен и достъпен начин;

 • Да въведем механизми за обратна връзка с клиентите и измерваме тяхната удовлетвореност;

 • Да поемаме публична отговорност и отчитаме работата си;

 • Да използваме комплект от унифицирани бланки и документи за уведомяване на потребителите за улеснението им при заявяване на различните водоснабдителни и канализационни услуги като:

   • молби за откриване, закриване и прехвърляне на партида;

   • заявление и предварителен договор за присъединяване към водоснабдителните и канализационни системи;

   • покана за доброволно плащане;

   • покана за събиране на дълга по съдебен ред;

   • съобщение;

   • обяви и други.

В изпълнение на посоченото по-горе ще бъдат реализирани следните мероприятия:

 • Отговаряйки на по-високите изисквания при обслужването на клиенти (основаващи се на по-доброто разбиране на потребностите на клиентите, целите на дружеството и философията на обслужването) през 2016г. ще бъде организирано обучение за персонала, контактуващ с потребители и/или ангажиран с обслужването на клиенти. В подкрепа на провежданото обучение ще бъдат разработени и вътрешни процедури и указания при контактите с клиенти.

 • Периодично обновяване на интернет страницата на „В и К”ООД гр. Враца, което да продължи да улеснява пътя на информацията в двете посоки - от В и К към потребителите и обратно. Интернет-страницата подпомага изпълнението и на още една от посочените цели – да отчита пред обществеността работата на дружеството и напредъка в изпълнението на Бизнес плана.

 • Търсене на възможности за подобряване на партньорството с общинските администрации и в по-малките населени места.

 • Търсене на възможности за подобряване на партньорството с РПУ, Съд и Прокуратура.

 • Разширяване на връзките с медиите, които в много случаи имат първостепенно значение за информираността на населението

 • Въвеждане на “Пощенска кутия на потребителя” в отделните населена места, по райони и в централата на Дружеството. Те ще бъдат инспектирани всеки месец и информацията ще бъде предоставяна на управителя на Дружеството. Примери за предложения от потребители ще бъдат публикувани на интернет - страницата. Целта е да се създаде среда на взаимно доверие и потребителите да придобият увереност, че мненията и предложенията им се разглеждат и анализират.

 • Проучване на удовлетворението на клиентите ще се извършва поне веднъж годишно чрез вътрешно разработени и проведени анкети или при възможност - чрез наемане на подходяща агенция.

 • Подобряване в обслужването на потребителите се реализира чрез подобрение на предоставяните услуги, измервани чрез различните показатели за качество. Всички действия и дейности в настоящия Бизнес план (разгледани в Раздел ІІІ и Раздел ІV ) са насочени именно към осъществяването на тази първостепенна цел.
  1. План за разглеждане и отговор на жалби на потребителите
ЦЕЛИ :
 • “В и К”ООД гр. Враца да създаде условия и гарантира правото на потребителите да подават жалби, молби и др. във връзка с осъществяваната от дружеството дейност;
 • Да се създадат условия потребителите непосредствено да въздействат върху работата на “В и К” ООД гр. Враца за повишаване на качеството и ефективността в неговата дейност, защото предложенията, сигналите, жалбите и молбите са източник на информация за дейността на дружеството и важно средство за усъвършенстване на организацията на неговата работа.

Потребителите имат право да подават жалби и молби за задоволяване на определени нужди и за признаване и удовлетворяване на права и интереси, в т.ч. при неизпълнение на задълженията от страна на “В и К” ООД гр. Враца, както и да правят предложения и да отправят сигнали за подобряване на дейността на дружеството.

Подадените молба, сигнал или жалба трябва да отговарят на следните условия: да са написани на български език; да са посочени името и адресът на имота; да е посочено в какво се състои искането; да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако има такива; да са подписани от подателя или от упълномощен негов представител.

“В и К” ООД гр. Враца е обезпечило разглеждането (и решаването) на предложенията, сигналите, жалбите и молбите в определените срокове.

Писмените и устните предложения, сигнали, жалби и молби се регистрират и движат по един и същи ред във всички експлоатационни райони на дружеството в областта. Ако е необходимо предложението, сигналът, жалбата или молбата да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, на потребителя се дават съответните разяснения.А. Регистриране на жалбите и сигналите на потребителите.

“В и К” ООД гр. Враца приема и завежда молбите, сигналите, жалбите и предложенията по ред и начин в съответствие със Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица.

Решението по предложение, сигнал, жалба или молба се взема, след като се изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите страни. Когато е необходимо за установяване на фактите и обстоятелствата се организират проверки, в т.ч. и в присъствието на служители от определени учреждения и организации за изясняване на същността на проблема.

Б. Възлагане за изготвяне и изпращане на отговор на жалбата или сигнала.

Решенията и отговорите по подадени жалби или молби са писмени и се мотивират. “В и К” ООД гр. Враца се задължава да отговаря на постъпилите жалби, предложения и сигнали в срок не по-дълъг от 14 дни с изключение на анонимни сигнали или жалби и тези, които не отговарят на изискванията.

След като уважи сигнала или жалбата, с решението си дружеството отстранява или разпорежда да се отстрани допуснатото нарушение или взема други подходящи мерки.

Служителят, на когото е възложено изпълнението на решението по сигнал или жалба, уведомява за изпълнението ръководството на дружеството.

За цялостната работа с предложенията, сигналите, жалбите и молбите отговарят съответните специалисти, до които документите достигат след пренасочването им от Управителя на дружеството.

Предложения и жалби с обществено значение могат да се обсъждат на срещи в населените места, в печата или по друг подходящ начин. Решенията по тях може да се разгласяват чрез печата и по друг подходящ начин по преценка на ръководството на дружеството.

За предложения, сигнали и жалби се приемат и публикациите в средствата за масова информация, изпратените такива по електронната поща, по факса, както и писмените материали, събрани в ''Пощенската кутия на потребителя'', когато имат такова съдържание. Когато предложението е обсъдено чрез средство за масова информация, решението се разгласява по същия начин.

Срокът за вземане на решение по сигнал или жалба, които се съдържат в критична публикация, тече от деня, в който дружеството получи критичната публикация или подробни сведения за нея. Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за постановяване на решението може да бъде удължен.

Специалистът по връзки с обществеността периодично анализира предложенията, сигналите, жалбите и молбите, за да бъдат взети мерки за усъвършенстване на дейността на съответните звена и за отстраняване на причините за нарушаване на правата на потребителите.

Юристът на дружеството осъществява надзор за законност при разглеждане на предложенията, сигналите, жалбите и молбите и взема мерки за възстановяване на нарушените права и за защита на законните интереси на дружеството, както и за привличане към отговорност на виновните лица.

Когато потребителят не е удовлетворен от отговора и предприетите от “В и К” ООД гр. Враца мерки, той има право да подаде жалба до Държавната комисия по енергийно и водно регулиране в съответствие с компетенциите й по ЗРВКУ и ЗЕ чрез “В и К” ООД гр. Враца, която изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в три дневен срок.

В случай, че потребителят не е уведомил “В и К” ООД гр. Враца за промяна на адреса си за кореспонденция, се счита, че предизвестията и уведомленията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в партидата адрес.

За подобряване на процеса на разглеждане и отговор на жалби на потребителите дружеството разчита на:


 • ясния и йерархичен модел на подаване и разглеждане на оплакванията;

 • ясно регламентираната процедура, която очертава звената, към които трябва да се отправят оплакванията;

 • периодичното преразглеждане на процедурата въз основа на мненията на потребителите;

 • използване на интернет;

Процедурата за разглеждане на жалби и оплаквания ще бъде разгласявана чрез информационни табла, брошури и др. Потребителите ще бъдат насърчавани да изказват своите оплаквания чрез предоставяне на информация за положителни резултати, постигнати вследствие на предходни оплаквания.

Потребителите трябва да са наясно с факта, че служителите оценяват мненията и оплакванията и на тази база предприемат съответните действия. За това ще спомогне въвеждането, както вече отбелязахме, на ''Пощенска кутия на потребителите'' в отделните населени места, по райони и в централата на дружеството.

Писмените предложения, сигнали, жалби и молби на неподвижни и трудно подвижни граждани ще бъдат приемани по местонахождение.

Схема на информационния потокЛегенда: Постъпила информация за разглеждане

Разгледана и върната информация

6.План за действие при бедствия и аварии.

Ч А С Т П Ъ Р В А


 1. Общи положения

Плана е разработен на основание чл. 36 от Закона за защита при бедствия
 1. Информация за фирмата:

-Име на фирмата: „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Враца

-Адрес: гр.Враца ул.”Александър Стамболийски „№2

-Управител: Ангел Цветков Престойски

-Телефон: 092/66-12-23 Факс: 092/66-09-77 Имейл: vik_vratza@abv.bg
 1. Основна дейност на фирмата:

Събиране, пречистване и доставяне на води
3. Фирмата има общо личен състав към 31.12.2014г.:
ЦЕЛОДНЕВНО
Общ брой: 501
От тях:

първа смяна – няма

втора смяна - няма


ПОСТОЯННО
Общ брой през деня: 478
Общ брой през нощта: 23
Общ брой през почивните дни: 53
4.Други данни:

- обща площ на обекта:

Административна сграда-Управление – 1080 м2

ПБ – 4050 м2- застроена площ:

-Производствена база която включва административна сграда, складове, работилница ВиК,гаражи и КПП.

-Пречиствателни станции за отпадни води в градовете Враца, Козлодуй, Бяла Слатина, Мездра.


II. ЦЕЛИ НА ПЛАНА
1. Да се извърши организация за работа и действия на ръководството и персонала при в възникване на бедствия или техногенни аварии, застрашаващи живота и здравето им, след извършване и оценка на обстановката, даденостите и категорията.

2. Да определи и разпредели отговорностите и задачите на органите за ръководство на обекта и персонала при възникване на бедствие или техногенна вария.

3. Да създаде условия за провеждане на защитни и спасителни мероприятия за персонала.

III. РИСКОВЕ ЗА ОБЕКТА СЪГЛАСНО ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
На територията на дружеството могат да възникнат следните бедствия, аварии и катастрофи: земетресения, наводнения, снегонавявания и обледнявания, пожари, промишлени аварии, радиационни аварии,биологично замърсяване и терористична дейност.


 1. ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

Земетресението е едно от най-опасните и непредсказуеми стихийни бедствия. То възниква в следствие на подземни удари (тласъци) и размествания на земната повърхност, предзвикани от съществуващите напрежения в Земята.

Силата на земетресението съвременната наука оценява посредством две скали – магнитудна скала на Рихтер, свързана с отделената сеизмична енергия, и скалата на сеизмичните интензивности – по Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64).

Територията на дружеството попада в сеизмична зона от второстепенно значение, където максималните земетресения се очакват до IV степен по скалата на Рихтер.

Част от сградния фонд на „ВиК” ООД гр.Враца ще получи силни разрушения, друга частично и слабо. Възможно е да има пострадали и затрупани хора, а така също и разрушени водопроводи и електро-съоръжения.Вероятно ще бъде нарушена системата на електроснабдяване, от там и на водоснабдяването.

Основните задачи на дружеството при този тип бедствия са:

1.Незабавно уведомяване Ръководството на дружеството за разрушени водопроводи и електро-съоръжения.

2.Устройване на проходи за въвеждане на силите за провеждане на СНАВР.

3.Укрепване или разрушаване на неустойчиви и опасни конструкции.

4.Организирано отстраняване на аварии по водопроводните и електросъоръжения и мрежи.

 1. НАВОДНЕНИЯ

Наводненията представляват временно заливане на значителна част от земната повърхност. Наводненията възникват при обилни валежи и интензивно снеготопене. Същите могат да настъпят от преливане на водата, при частично или пълно разрушаване на стените и дигите на язовири и образуване на високи води в реките. Наводненията могат да настъпят от земетресения, в резултат на което се пропукват стени на язовири,водохранилища и други водоеми.

Потенциалната опасност за населението на гр. Враца са река Лева, която при проливни дъждове може да излезе от коритото си и да залее определени участъци от града. На коритото на реката е направена трайна корекция .

При очакваното пролетно пълноводие ще се затрудни нормалната работа на канализационните системи. Възможно е да се създадат сложни и опасни за населението ситуации.

Очаква се да възникнат завирявания в следните обекти:

Район Враца:

1.Гл.колектор I - от кв.Медковец до ПСОВ, включително и подлезите при Автогара и на Оряховско шосе.

2.Дюкерите при Винпром и Дома на туриста.

3.Дъждопреливниците по главните колектори:

№1 - на гл.колектор пред I ПСОВ

№2 - на гл.колектор I а пред ПСОВ

№3 - на гл.колекторVI

№4 - на гл.колектор VI а

№5,6 и 7 - на прилежащите клонове в кв.”Подбалканска”

№8 - на гл.колекторVI пред ПСОВ

Район Мездра:

1.ул.”Янко Сакъзов” /ЦГЧ/

2.ул.”Александър Стамболийски” /ЦГЧ/

Район Роман:

1.Двата дома за сираци

2.Жилищен панелен комплекс

При наводнения застрашени са следните водоизточници:Район Мизия:

1.Тръбните кладенци за водоснабдяване на гр.Мизия в местността „Герена”, част от В и К мрежата в с.Крушовица по поречието на река Скът;Район Оряхово:

1.Тръбните кладенци за водоснабдяване на селата Остров, Горни и Долни ВадинРайон Козлодуй:

1.Кладенците на с.БутанРайон Хайредин:

1.Шахтовите кладенци за водоснабдяване на група Хайредин-Манастирище.Район Мездра:

1.Шахтовия кладенец за водоснабдяване на с.Старо село.Район Бяла Слатина:

1.ПС „Пишурата“


При наводнение най-рискови са следните Помпени станции:

Район Роман: с.Кунино, Хубавене1 и Хубавене 2, Синьо Бърдо, Струпец

Район Мездра: с.Люти брод, Дърманци, Лик, Старо село и Горна Кремена.

Район Враца: с.Девене, Оходен, Баница, Върбица.

Район Бяла Слатина:ПС Подем, с.Тлачене, Габаре, Търнак и Алтимир1.

Район Борован: ПС Рибине

Район Криводол: гр.Криводол

Район Мизия: ПС Герена

Район Хайредин: Група Хайредин-Манастирище.

Основната задача на дружеството е разработване и поддържане на план за подобряване на проводимостта на смесените канализационни системи и за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, който включва за изпълнение следните мероприятия:

1.Извършване всяка седмица на обход, почистване на наноси и ремонтни работи /при необходимост/ на посочените проблемни участъци в районите.

2.Каналочистачната машина да извършва по седмичен график профилактично промиване на канализационната мрежа, като се дава предимство на рисковите места.

3.Поставяне на уплътнения на водоизточниците и метални входни врати за ПС.Уплътняване на отворите за вентилаторите и другите места, през които водата може да проникне в машинната зала.

4.Изграждане в рисковите обекти на поставки за резервните ел.двигатели на по-висока кота, с цел защита при евентуално наводнение.

5.Подобряване на системата за ранно оповестяване при наводнение с цел своевременно изключване на ел.захранването в рисковите ПС.


 1. СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЕНЯВАНИЯ

При обилни снеговалежи, придружени с ветрове и имайки предвид пресечения характер на релефа,ще се затрудни или блокира напълно (частично) движението по пътната мрежа на определени райони в населените места.

Възможно е да се създаде сложна за пътуващите обстановка, с опасни заледени участъци, преспи от сняг, катастрофирали МПС, затрупани автомобили и измръзвания и наранявания на хора.

Очаква се по далекопроводите с високо напрежение да се получат аварии, с което ще се наруши електроснабдяването в селищата, предприятията и учрежденията, ще бъде сериозно нарушено водоснабдяването и нормалната жизнена дейност на населението.

Очаква се да възникнат снегонавявания и обледенявания на пътищата и електросъоръженията захранващи Помпените станции на „ВиК” ООД гр.Враца, разположени главно в общините:

ВРАЦА - Главен път Е79 Видин-София, Враца-Борован, Враца-Лютаджик, Враца-Челопек, Враца -хижа „Пършевица” , Враца-местността „Леденика”.

МЕЗДРА-Главен път Е 79, Горна Кремена-Кален, Дърманци-Лик, Люти дол-Типченица, Зверино-Игнатица, Елисейна-Очин дол.

РОМАН- Роман-Камено поле, Роман-Курново, Роман-Кунино.

КРИВОДОЛ - Криводол-Пали лула, Криводол-Градешница, Криводол-Ботуня, Криводол-Фурен.

БОРОВАН - Борован-Малорад, Борован-Нивянин-Соколаре, Борован-Алтимир.

БЯЛА СЛАТИНА - Б.Слатина-Бърдарски геран, Б.Слатина-Галиче, Б.Слатина-Драшан.

ХАЙРЕДИН - Лехчево-Хайредин, Рогозен-Хайредин, Ботево-Хайредин.

КОЗЛОДУЙ - Хайредин-Хърлец-Козлодуй, Козлодуй-Лом.

МИЗИЯ - Алтимир-Мизия, Крушовица-Бутан, Мизия-Оряхово.

ОРЯХОВО - Оряхово-Остров- Долни Вадин, Оряхово-Селановци-Кнежа, Оряхово-Мизия.

След валежи и падане на температурите, придружени с бурни ветрове, е възможно да се обледенят и скъсат в някои участъци електропроводи – ниско и високо напрежение, което сериозно ще затрудни водоподаването и цялата дейност на дружеството в съответния район.
 1. ПОЖАРИ

Пожарът е горене, в резултат на което се унищожават или повреждат материални ценности, създава се опасност за живота и здравето на хората.

За пожарите са характерни общи и специфични явления, подчиняващи се на определени закономерности. Познаването на тези закономерности позволява правилно да се определят способите и начините на гасенето им.

Пространството, в което се развива пожарът условно се разделя на три отделни зони: зона на горене, зона на топлинно въздействие, зона на задимяване.Зона за горене е част от пространството, в което се извършва подготовка на горимите вещества за изгаряне и тяхното изгаряне.

При пожар в помощения тя се ограничава от повърхността на горящите вещества и

и материали, стаите на помещението и повърхността на пламъка.

При пожар на открито зоната за горене се заключва между повърхността на горящите вещества и материали и повърхността на пламъка.Зона за топлинно въздействие се нарича част от пространството, граничещо със зоната на горене в което въздействието на топлината променя състоянието на матгериалите и конструкцийте и е невъзможно да престояват хора без топлозащитни средства.

Зона на задимяване е част от пространството, граничещо със зоната на горене и е запълнена с дим в концентрация, опасна за живота и здравето на хората или затруднява действията на противопожарните подразделения.

За всеки пожар тези три зони са различни по форма, размери и явления, които протичат при тях.

Във всяка зона протичат определени процеси, характеризиращи се със свои параметри. Тези параметри определят обстановката на пожара.

Всяко нарушение на технологичния процес ,невнимание, умишлено създаване или терористична дейност може да предизвика пожар в дадена инсталация. Поради това във „ВиК” ООД гр.Враца са направени инструкции за безопасна работа и. издадени заповеди. за противопожарната охрана в сградите, районите и обектите. Особености в строителството на жилищни и обществени сгради, въвеждането на нови строителни материали и пожароопасни технологии, изграждането на крупни промишлени обекти, складове и складови бази, изискват създаването на съвременни технически и гасителни средства и промяна на способите и начините за гасене на пожари.

Наличието на голям брой бензиностанции и газостанции в гр. Враца представляват потенциална опасност от възникване на пожари в гъстонаселени райони.

Целта на плана е създаване на оптимална организация за своевременни СНАВР за защита на работниците, служителите и водопроводните съоръжения, прогнозиране на характера и последствията от пожари, успешно привеждане и управление на административната и стопанска дейност във „ВиК”ООД гр.Враца за работа в условията на сложна обстановка..

Наличието на голям брой бензиностанции и газостанции в гр. Враца представляват потенциална опасност от възникване на пожари в гъстонаселени райони.

Дружеството включва следните технически райони:

1.Технически район гр.Враца

2.Производствена база гр.Враца

3.ПСОВ гр.Враца

4.Технически район Роман

5.Технически район Мездра

6.Технически район Криводол

7.Технически район Борован

8.Технически район Бяла Слатина

9.Технически район Мизия

10.Технически район Оряхово

11.Технически район Козлодуй

12.Технически район Хайредин

13.Учебен център -Вършец

При възникването на пожар на което и да е поделение от територията на „ВиК” ООД гр.Враца ще се създаде сложна обстановка, при която е възможно да бъдат опожарени сграден фонд, машини, съоръжения и суровини намиращи се в района на пожара, работници и служители ще бъдат изложени на въздействието на огъня.

Обстановката налага задължително провеждане в пълен обем на спасителни и неотложно аварийно-възстановителни работи в засегнатите от пожари райони.

Създадена е организация за своевременно загасяване на малки локални пожари, а при по-големи - оповестяване ,извеждане и оказване на първа медицинска помощ на пострадалите работници и служители.


 1. КРУПНИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ

Износеното техническо оборудване на фирмите и ниската технологична дисциплина са предпоставка за възникване на различни по характер и мащаби аварии, част от които крупни, съпроводени с разрушения на отделни технологични линии или цели обекти, свързани със заразяване с промишлени отровни вещества на големи райони и предизвикване на човешки жертви.

Най-сериозни последствия биха възникнали при авария в обектите, работещи с промишлени отрови и в други предприятия на промишлеността, които при пожари и взривове предизвикват отделяне на токсични газове, като „Свежест” ЕООД, “Камибо”ООД.

Основните отровни вещества, които представляват опасност при авария са: амоняк, хлор, серен двуоксид, серен триоксид, сероводород, серовъглерод, хлороводород, формалдехид, винилхлорид, акролейн, етилен, пропилен и други.За тази цел във всички райони на дружеството са изградени със заповед на Управителя групи за защита на водоснабдителните системи от радиационно, химическо и биологическо замърсяване.Всички работници и служители са снабдени с противогази .

 1. АВАРИЯ В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

АЕЦ “Козлодуй” е разположен на около 70 км северно от гр.Враца.

В зоната за аварийно планиране на АЕЦ-Козлодуй / 30 километрова зона/ попадат населени места и територия от Област Враца, влизащи в състава на общините:Козлодуй,Хайредин,Криводол,Мизия,Бяла Слатина,Борован и Оряхово

Проникващата радиация представлява гама лъчи и неутрони и по своята същност не се различава от проникващата радиация, формираща се при ядрен взрив.

Радиоактивното замърсяване се формира от изхвърлените при аварията радиоактивни вещества,състоящи се от продуктите на делението на ядреното гориво, съставляващи около 250 вида радиоактивни изотопи. Изхвърлените при аварията радиоактивни вещества се издигат на височина няколкостотин метра до няколко километра, отнасят се от въздушните течения на големи разстояния и се отлагат върху повърхността,почвата, растителността, водата и храните от растителен и животински произход.

Потенциалните пътища за облъчване на организма на човека през различните фази на аварията са няколко от които и вътрешно облъчване при употреба на вода и хранителни продукти, замърсени с радиоактивни вещества.

Това налага своевременно провеждане на комплекс от защитни мероприятия за населението от града: информиране и получаване на указания за поведение и действие, укриване, херметизация на помещения, използване на индивидуални средства за защита, йодна профилактика, евакуация от засегнатия район, дозиметричен контрол, оказване на медицинска помощ на пострадали.

Провеждането на спешни мероприятия, като изключване от мрежата на откритите водохващания, дренажи и карстови водохващания, извършване на херметизация на водоизточниците от групи ,чиито състав е определен със заповед на Управителя на дружеството и водоснабдителните съоръжения, осигуряване на питейна вода за населението, консервиране на подземните водоизточници , оборудване на укрития за личния състав в районите на водоснабдителните съоръжения са от особена важност за дружеството.

При установяване на над допустимите норми на радиационни м-ли на засегнатите водоизточници, същите да се изключат от експлоатация и се премине на режимно водоподаване

Да се организира строг контрол на радиоактивната замърсеност на най-уязвимите водоизточници/яз.Среченска бара”, речните водохващания, каптажите, дренажните и шахтови кладенци/.За целта се прави пробовземане и изпращане на пробите за анализ в специализираната лаборатория на РЗИ-Враца.При радиоактивно замърсяване над допустимите норми на всички водоизточници от водоснабдителната група на засегнатото място, необходимите количества питейна вода да се осигури от подземни резервни водоизточници от най-близкото населено място.


7. Биологично замърсяване
При биологичното замърсяване може да бъдат заразени огромни територии заедно с всички обекти от външна и вътрешна среда или хора, животни, сгради и техника. Счита се, че биологичното замърсяване е с много високо поразяващо действие. Някои от микроорганизмите причиняващи биологичното замърсяване притежават висока патогенност. т.е. в малки количества, те могат да заразяват хора и животни и да предизвикат тежки и масови заболявания.

8. ПРОИЗВОДСТВА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА,

КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОПАСНОСТ ПРИ БЕДСТВИЕ ИЛИ

ТЕХНОГЕННА АВАРИЯ
В обекта няма производства и съоражения, които представляват опасност от отделяне на опасни вещества и материали.

IV.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1.Разработване и поддържане на план за защита при бедствия.

2.Своевременно информиране при възникване на бедствена ситуация

- Единен европейски номер за спешни повиквания – 112

- Оперативен комуникационен информационен център /ОКИЦ/-ОУПБЗН-Враца-092/661035

- денонощно – дежурен при Общински съвет за сигурност – Враца на телефон 092/623000

- денонощно – дежурен при Областен съвет за сигурност – Враца на телефони 092/661171 и 092/661191

3.Оповестяване на персонала и ограничаване достъпа до засегнатия район.

4.Вземане на незабавни мерки за защита на персонала.

5.Създаване на организация за своевременно откриване,извеждане и оказване на първа медицинска помощ на пострадалите и транспортиране в болнични заведения.

6.Осигуряване на индивидуални средства за защита и създаване организация за раздаване в максимално съкратени срокове.


1.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

1. Предварително се определя наличие опасни обекти в близост до наши съоръжения, които при земетресение биха предизвикали вторични поражения.

2. При възникване на трус, работниците и служителите намиращи се в помещения се прикриват на подходящи места до преминаване на труса.

3. След преминаване на труса всички се евакуират и застават на открито място, отдалечени от сгради, съоръжения и електропроводи.

4. Извършва се проверка на хората. При наличие на изостанали се организира тяхното издирване и спасяване.

5. Оказва се долекарска помощ на пострадали и транспортиране в болнични заведения.

6. Организира се наблюдение за уточняване на обстановката в обекта - пострадали, пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално-енергийната система и др., и определя пътищата за извеждане на персонала

7. По възможност се осигурява храна, вода и подслон на персонала.

8. След първия трус не е препоръчително влизане в сградите за време от 2 до 4 ч. защото са възможни вторични трусове.

9. Извършва се възтановяване на комунално енергийната система и производството, ако са нарушени в следствия на земетресението.

10. Извършва се оглед на ВиК системата за разрушения и пробиви, извършва се въстановяване на водоподаването.

2.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЕ


1.Предварително се извършва прогнозна оценка за въздействие от наводнение върху обекта.

2.Определят се сигнали за оповестяване на персонала.

3.Определят се органи и сили, с които ще си взаимодействат.

4.Ред за действие:

4.1.При опасност от наводнение:

4.1.1.Организира дежурство с цел наблюдение територията на обекта за установяване началото на наводнението;

4.1.2.Осигурява изпълнението на всички решения, взети от Общинския съвет за сигурност и управление за кризи /ако се отнасят за обекта/

4.1.3.Организира се изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в които има опасност от наводнение;

4.1.4.Организира временно прекратяване на работата в помещения и участъци, застрашени от наводнение;

4.1.5.Доуточняват се маршрутите и местата за установяване до преминаване на опасността.

4.1.6. При възможност се изготвят диги от чували и пясък на застрашените участъци.

4.2.След възникване на наводнение:

4.2.1.Оповестява личния състав;

4.2.2.Прекратява се работата;

4.2.3. Прави проверка на изведените хора. Ако има липсващи, организира издирването им в сградите;

4.2.4. Организира своевременно извеждане на персонала на безопасно място и се дават указания за тяхното поведение съобразно конкретната обстановка. Персонала и работниците се евакуират във високи сгради или високи участъци от местността;

4.2.5.Оказва се долекарска помощ на пострадали, при възможност се осигурява храна, вода и подслон на евакуираните;

5.След преминаване на наводнението се възстановява комунално енергийната система и производството.При наличие на наводнени сгради и съоръжения се отводняват.

6. Извършва се оглед на ВиК системата за разрушения и пробиви, извършва се въстановяване на водоподаването.Провежда се контрол качеството на водата
3.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ
1. При силни снежни бури и ниски температури се прекратяват работите на открито, при необходимост от продължаването на дейностите на открито на работниците се организира посменен режим, като им се осигурява почивка и топли напитки. Води се точна информация колко работници и къде работят.

2. Осигурява почистването и опесъчаването на пътищата на обекта.

3.Организира транспортирането на личния състав до место живеенето, ако обекта се намира в друго населено място или е извън населен район;

4.При невъзможност за придвижване до место живеенето, организира настаняването на личния състав в подходящи условия и изхранването им до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете;

5.Организира осигуряването на първа и лекарска помощ при необходимост;

6. При спиране на ток, вода и газ, се създава организация за безаварийно спиране на производството и в последствие тяхното възстановяване.

7. Извършва се оглед на ВиК системата за разрушения и пробиви, извършва се въстановяване на водоподаването.

4.ЗАЩИТНИ МЕРКИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИИ С ХИМИЧНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА


1. Организира се събиране на информация за часа на аварията, вида и количеството на изтеклите /изхвърлените/ в околната среда токсични вещества, посоката и скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, отдалечеността на обекта;

2.Незабавно се оповестява персонала се и дават указания за поведение и действия;

.Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата :

1.Организира максимално бързото извеждане на личния състав от сградата и застрашения район в посока перпендикулярна на разпространението на токсичния облак на безопасно място съгласно указанията на специализираните органи. Придвижването се извършва с наличните транспортни средства или пеша.

2. Организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени превръзки за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на промишлените отровни вещества;

3.Осигурява първа долекарска помощ при необходимост и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата:

1.Организира се своевременното затваряне на вратите, прозорците, отдушниците и херметизирането на предварително определените за целта помещения с подръчни средства и материали;

2. Организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени превръзки за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на промишлените отровни вещества;

3.Осигурява първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и пострадали и се вземат мерки за транспортирането им в болнично заведение.Действия след приключване на аварията:

Проветряват се всички помещения, при необходимост се изискват замервания на въздуха за опасни вещества от специализираните органи.

Извършва се измиване на коридори, помещения и съоръжения с вода и миещи препарати.

4. Извършва се оглед на ВиК системата за разрушения и пробиви, извършва се въстановяване на водоподаването. Провежда се контрол качеството на водата


5.ЗАЩИТНИ МЕРКИ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ
Информацията за възникнала радиационна авария се получава само от компетентните органи. До настъпването на радиоактовното замърсяване се извършват следните подготвителни мероприятия:

1.Извършва се инструктиране на личния състав за поведението при радиационна авария ;

2.Извършва се херметизация на врати, прозорци, отдушници, климатици с цел недопускане навлизане на радиоактивни вещества в помещенията. Подготвят се помещения които могат да се използват като противорадиационни укрития /приземни и подземни етажи;

3. Ограничава се работата на открито, както и всички дейности, изискващи събирането на много хора на едно и също място;

4. Всички служители се осигуряват и имат готовност за използване на противогази или памучно марлени превръзки

5. Създават се запаси от бутилирана вода и консервирани храни.

Дейности при настъпване на радиоактивно замърсяване. Сигнал за замърсяване се получава от националната състема за оповестяване и съобщения на компетентните органи.


 1. Незабавно работниците и служителите поставят подготвените ИСЗ

 2. Ако има указания от Министерството на здравеопазването се използват таблетки с калиев йодид.

 3. Преустановява се работата на открито. При необходимост от дейности на открито се провеждат само най наложителните за кратко време.

 4. Извършва се измиване на пътищата на обекта с вода с цел да не се вдига прах.

 5. Вътрешни помещения се измиват с вода и миещи препарати.

 6. Във стола на обекта се предлагат само бутилирана вода и консервирани храни.

 7. В сградите и помещенията се влиза след почистване /изтупване/ на горните дрехи.

 8. Вода от водопроводната мрежа се използва само ако има разрешение от компетентните органи. Ежедневно с личния състав се провежда инструктаж за поведение в условия на радиоактивно замърсяване

 9. Извършва се херметизция на помпените станции, кладенци и водоизточници Провежда се контрол качеството на водата.
 1. ЗАЩИТНИ МЕРКИ ПРИ БИОЛОГИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ

1. При биологично замърсяване и епидемии се спазват указанията на Министерството на здарвеопазването и Районната здравна инспекция.

2. При необходимост се извършва ваксинация и имунизация

3. Ограничава се събирането на големи групи на едно място

4. Използват се респиратори за зщита на дихателните органи

5. При необходимост се извършва дезинфекция, дератизащия, дезинсекция

6. Стриктно се спазва обществената и лична хигиена

7. Извършва се херметизция на помпените станции, кладенци и водоизточници Провежда се контрол качеството на водата

V. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ОТГОВОРНИТЕ СТРУКТУРИ И ЛИЦАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ
1. Ръководство и управление при възникване на бедствие или техногенна авария.

Ръководството се извършва от щаб за координация, който се определя със заповед на ръководителя на обекта /прил. № 1/. Състава на щаба се определя според мащабите и големината на обекта. Задачите на щаба са: • Да създаде организация за управление на обекта в бедствени ситуации.

 • Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение.

 • Да организира и проведе предвидените защитни мерки за персонала и работниците в зависимост от ситуацията

 • Да координира и взаимодейства със съставните части на единната спасителна система.

Отговорно лице за задействане на плана:Ангел Цветков Престойски - Управител
При негово отсъствие плана се задейства от:инж.Кирил Борисов Кочев – Гл.инженер
2. Плана се въвежда в следните случаи:

- при възникване на бедствие или авария засягащи територията на обекта

- при въвеждане на национален, областен или общински план за защита при бедствия

- при въвеждане на външен авариен план на „АЕЦ-Козлодуй”

За подпомагане на щаба и извършване на конкретни дейности при бедствия и техногенни аварии се създават аварийни, санитарни и др. групи / прил. № 2/. Задълженията на групите са дадени в приложение № 7

3.Време за готовност на щаба и групите:

Оповестяване на Щаба се извършва съгласно Приложение № 3 от 3 до 5 мин.

Щаба за координация се привежда в готовност в работно време до 15 мин. Извънработно време до 1 час и се събира на определеното място, анализира обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват:

-мероприятията за незабавно изпълнение;

-редът за действия;

-задачите;

-редът за обмен на информация;

-съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях.

На групите

Оповестяването на групите се извършва съгласно Приложение № 3. до от от 5 до 10 мин.

Привеждане в готовност на групите в работно време до 30 мин., извън работно време до 1 час. Работниците и персонала се оповестяват с локалната система за оповестяване.

Групите се събират на предварително определени места.

4.Взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.

Взаимодействието се осъществява от председателя на щаба за координация или определено от него лице. Координацията се осъществява по време място и задачи. На пристигналите екипи се оказва помощ със специалисти и налична техника. Реда за оповестяване на външни организации е посочен в прил.№ 4. Предоставя се информация която съдържа:- обстоятелствата по възникването на бедствието/аварията;

- опасни вещества отделени в следствие на бедствието/ аварията

- засегнати участъци в обекта и места в които се предполага, че има изостанали хора

- предприетите действия до този момент;

5. Ресурси, необходими за изпълнение на предвидените защитни мерки.

За изпълнение на предвидените защитни мерки се използва наличната техника и имущества според ситуацията /прил. № 5/


VI. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА


 1. С плана се запознат срещу подпис целия личен състав на обекта.

 2. Веднъж годишно се провежда тренировка и обучение с личния състав на обекта за усвояване на плана.

 3. Плана се актуализира при промяна на вида и количествата на опасните вещества, промяна на инфраструктурата на обекта, при организационни промени в обекта и при промени в наименования, телефонни номера на структурите по взаимодействие.  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница