Закон за рибарството и аквакултуритестраница1/4
Дата20.08.2016
Размер0.96 Mb.
  1   2   3   4
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.


Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) С този закон се уреждат отношенията, свързани със собствеността, организацията, управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република България, търговията с риба и други водни организми.

(2) Законът има за цел да осигури:

1. устойчиво развитие на рибните ресурси, възстановяване и опазване на биологичното равновесие и обогатяване на разнообразието на рибните ресурси във водните екосистеми;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) развитие на стопанския и любителския риболов и аквакултурите;

3. прилагане на правилата за отговорен риболов;

4. повишаване потреблението на риба и рибни продукти в страната.

Чл. 2. (1) Рибностопанските обекти са собственост на държавата и общините, на юридически и физически лица.

(2) Правото на собственост върху рибните ресурси в обектите по ал. 1, които са предмет на този закон, принадлежи на собственика на съответния обект или на лицата, на които са предоставени права за ползване на рибния ресурс по силата на договор или на друго правно основание.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Правото на собственост върху рибните ресурси в обектите и съоръженията за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми принадлежи на лицето, регистрирано за производство на аквакултури по реда на чл. 25.

Чл. 3. (1) Рибностопански обекти са:

1. естествени води и водни обекти - по смисъла на Закона за водите; вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталният шелф и изключителната икономическа зона на Черно море и българският участък на р. Дунав - по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България; всички останали реки и стари речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;

2. изкуствени водни обекти - язовирите, бентовете и изравнителите, каналите, баластриерните водоеми, хидропарковете, технологичните водоеми на електрическите централи и на други индустриални предприятия или земеделски стопанства;

3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) специализирани обекти за аквакултури - басейни и други съоръжения, изградени за тази цел.

(2) Рибните ресурси в рибностопанските обекти по ал. 1 се ползват от физически и юридически лица при условията и по реда на този закон и на Закона за водите, както следва:

1. за стопански и любителски риболов се ползват българският участък на р. Дунав, вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона в Черно море, крайдунавските и крайморските езера и блата;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) за любителски риболов се ползват и вътрешните езера и блата, реките и старите речни корита, баластриерните водоеми, бентовете и изравнителите, гребните канали, хидропарковете и язовирите;

3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) обектите по ал. 1, т. 2 и 3 се ползват за стопански риболов и аквакултури; същите обекти могат да се ползват и за любителски риболов при условия и по ред, определени от лицето, което притежава разрешителното за стопански риболов, или от регистрираните по чл. 25 лица.


Глава втора.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните, министъра на транспорта и министъра на околната среда и водите приема Национална програма за рибарството и аквакултурите.

(2) Националната програма за рибарството и аквакултурите включва:

1. анализ на състоянието и тенденциите за развитие на рибарството и аквакултурите, производството, равнището на технологиите, маркетинга, качеството на продукцията, потребителското търсене и други елементи на отрасъла;

2. мерки за опазване на биоразнообразието във водните екосистеми и за устойчиво развитие на рибните ресурси в тях;

3. подпомагане на рибарството и аквакултурите чрез мерки за:

а) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) технологично и техническо обслужване и оборудване;

б) изпълнение на краткосрочни и дългосрочни проекти в областта на рибарството и аквакултурите;

в) преструктуриране и модернизация на риболовния флот и риболовните пристанищни съоръжения;

г) организация на пазара на риба и други водни организми;

д) организиране и провеждане на изследователски програми и проекти;

е) финансиране на включените в програмата мероприятия за развитие на отрасъла;

ж) наблюдение, оценка и контрол върху изпълнението на програмата по ал. 1.

(3) Средствата по изпълнение на програмата се набират от:

1. субсидии от републиканския бюджет;

2. целеви постъпления от местни и чуждестранни лица или от международни организации или помощи, предоставени по програми на Европейския съюз.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните съвместно с министъра на транспорта и министъра на околната среда и водите, според компетенциите си, ръководят и контролират изпълнението на Националната програма за рибарството и аквакултурите.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Националната програма за рибарството и аквакултурите по ал. 1 се приема за период до 7 години.

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Изпълнението на Националната програма за рибарството и аквакултурите се отчита ежегодно до месец март пред Министерския съвет от министъра на земеделието и храните, министъра на околната среда и водите и министъра на транспорта.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните определя с решение видовете държавни помощи в областта на рибарството съгласно изискванията на правото на Европейския съюз в областта на държавните помощи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните уведомява Европейската комисия за планираните нови схеми за помощ или индивидуални помощи или съществени промени на съществуващи държавни помощи, подлежащи на уведомяване съгласно чл. 88, ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните поддържа регистър на разрешените от Европейската комисия държавни помощи и регистър на минималните помощи, предоставяни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Европейската комисия.

(4) Държавен фонд "Земеделие" прилага разрешените от Европейската комисия схеми на помощ или индивидуални помощи и минимални помощи.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Условията и редът за прилагане и наблюдение на прилагането на държавните помощи се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Управлението, наблюдението и контролът върху рибарството, аквакултурите и търговията с риба и други водни организми се извършват от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към министъра на земеделието и храните.

(2) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и териториални звена.

(3) Дейността и структурата на ИАРА се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Чл. 6. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява дейностите по:

1. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) управление на Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г. съгласно Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство в качеството си на управляващ орган;

2. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) прилагане на Общата политика по рибарство на Европейския съюз;

3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 1 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) изпълнение на Националната програма за рибарството и аквакултурите съвместно с Министерството на околната среда и водите и Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта;

4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) опазване на рибните ресурси и контрол по спазването на правилата за любителския риболов и рибностопанските дейности;

5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) издаване на разрешителни за стопански риболов и регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;

6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) създаване и поддържане на информационно-статистическа система за рибарство и аквакултури;

7. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) представяне на Република България в международните организации;

8. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) разпределяне на квотите на Република България за улов на риба, предоставени по международни споразумения и договори;

9. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) предоставяне на правото на ползване върху рибните ресурси - частна държавна собственост;

10. (предишна т. 5, доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) други дейности, възложени й със закон или с решение на Министерския съвет.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Изпълнителната агенция "Морска администрация" осъществяват съвместна дейност по регистрацията и контрола на риболовните кораби. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури води регистър на риболовните кораби.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява съвместна дейност с Главна дирекция "Гранична полиция" за контрол на чуждестранните риболовни кораби.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните осъществява охраната на рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов на териториите на действие на неговите териториални поделения и звена, и контрол по спазване на правилата за любителски риболов при условията и по реда на този закон и на Закона за горите.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Към министъра на земеделието и храните като консултативен орган се създава Научно-технически съвет по рибарство и аквакултури (НТСРА).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед състава на Научно-техническия съвет по рибарство и аквакултури, в който се включват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Националната ветеринарномедицинска служба, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителната агенция по горите, Изпълнителна агенция "Морска администрация", научни организации в областта на рибарството и аквакултурите, организациите по чл. 10, признати за представителни, и националното риболовно сдружение по чл. 11, ал. 3.

(3) Научно-техническият съвет по рибарство и аквакултури:

1. обсъжда и дава становища по съставянето и изпълнението на Националната програма за рибарството и аквакултурите, по правилата за отговорен риболов, участва в разработването на проекти на нормативни актове, програми и документи, свързани с отрасъла;

2. въз основа на състоянието на запасите от риба и други водни организми предлага мерки за тяхното опазване и възпроизводство;

3. обсъжда и предлага за утвърждаване общия допустим улов за определени видове риба и други водни организми, квотите и начина на тяхното разпределение;

4. докладва за икономическите и социалните последици по всички въпроси, за които дава становища, препоръки и съвети.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните издава правилник за устройството и дейността на НТСРА.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Контролът по опазването на биологичното разнообразие на рибните ресурси се упражнява от министъра на околната среда и водите и от министъра на земеделието и храните.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Въвеждането на неместни видове и повторното въвеждане на местни видове риби и други водни организми във водните обекти се извършва по реда на Закона за биологичното разнообразие.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните признава организации на производители на риба и други водни организми, които могат да бъдат кооперации, с изключение на кооперативните съюзи по чл. 54, ал. 3 от Закона за кооперациите, събирателни дружества или дружества с ограничена отговорност, учредени от група производители на един или няколко вида риба или други водни организми.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Организациите по ал. 1 се признават, когато отговарят на изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета за общата организация на пазарите на рибни продукти и аквакултури, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 104/2000".

(3) Организациите по ал. 1 се признават въз основа на заявление до ИАРА, в което се посочват наименование, седалище и адрес на организацията. Към заявлението се прилагат:

1. копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на организацията;

2. учредителният акт;

3. вътрешният правилник за дейността на организацията;

4. доказателства за икономическата активност;

5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) документ за регистрация по БУЛСТАТ;

6. последният счетоводен отчет с всички приложения към него или начален счетоводен баланс;

7. доказателства за способността да осъществяват заложените в правилника дейности;

8. декларация, че организацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на чл. 17 от Закона за защита на конкуренцията.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

(5) При установени непълноти или неточности в представените документи в срок до 14 дни от получаването на заявлението на заявителя се изпраща съобщение да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от получаването му. Ако в определения срок от получаване на съобщението заявителят не отстрани нередовностите, заявлението се оставя без разглеждане.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В двумесечен срок от подаването на заявлението ИАРА изпраща представените документи на министъра на земеделието и храните с предложение за признаване или отказ за признаване на организацията на производители. В едномесечен срок от получаването на документите министърът на земеделието и храните със заповед признава организацията или прави мотивиран отказ, който може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните прави мотивиран отказ, когато не са представени достатъчно доказателства за икономическа активност и способност да осъществява заложените в правилника дейности съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 104/2000.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните отменя със заповед признаването по ал. 6 в случаите, когато:

1. организацията не спазва изискванията по ал. 2;

2. признаването на организацията се основава на неверни данни;

3. организацията използва полученото признаване за цели, различни от посочените в нейния правилник.

(9) При промяна на обстоятелствата по ал. 3 в 14-дневен срок организацията на производителите подава заявление до ИАРА и документи, удостоверяващи промяната.

(10) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява контрол на признатите организации на производители за спазване на условията за признаване.

(11) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните признава браншови организации, които са регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и отговарят на изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 104/2000.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

(4) Браншовите организации се признават въз основа на заявление до изпълнителния директор на ИАРА, в което се посочват наименование, седалище и адрес на организацията. Към заявлението се прилагат:

1. копие от съдебното решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на организацията;

2. учредителният акт;

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) документ за регистрация по БУЛСТАТ;

4. вътрешният правилник за дейността на организацията;

5. доказателства за представителност на организацията;

6. информация относно дейността на членовете на организацията;

7. информация за района, в който организацията ще осъществява своята дейност.

(5) При установени непълноти или неточности в представените документи в срок до 14 дни от получаването на заявлението на заявителя се изпраща съобщение да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от получаването му. Ако в определения срок от получаване на съобщението заявителят не отстрани нередовностите, заявлението се оставя без разглеждане.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В двумесечен срок от подаването на заявлението ИАРА изпраща представените документи на министъра на земеделието и храните с предложение за признаване или отказ за признаване на браншовата организация. В едномесечен срок от получаването на документите министърът на земеделието и храните със заповед признава организацията или прави мотивиран отказ.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните прави мотивиран отказ, когато не са представени достатъчно доказателства за представителност на браншовата организация съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 104/2000.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните може да отмени признаването по ал. 6 в случаите, когато:

1. браншовата организация не спазва условията на признаването;

2. браншовата организация не спазва изискванията по ал. 2;

3. признаването на браншовата организация се основава на неверни данни.

(9) При промяна на обстоятелствата по ал. 4 в 14-дневен срок браншовата организация подава заявление до ИАРА и документи, удостоверяващи промяната.

(10) ИАРА осъществява контрол на признатите браншови организации за спазване на условията на признаване.

(11) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

Чл. 10г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните издава наредба по прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 относно признаването на организациите на производителите на риба и други водни организми и браншовите организации.

(2) Списъкът на признатите организации по ал. 1 се публикува на интернет страницата на ИАРА.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, могат да се сдружават на основание на общността на техните интереси в териториални риболовни сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Сдруженията по ал. 1 могат да се сдружават на доброволен принцип в регионални сдружения и национално сдружение, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Национално риболовно сдружение е това, което обединява повече от половината риболовни сдружения, регистрирани в страната.

(4) Националното риболовно сдружение представлява риболовците, сдружени при условията на ал. 3, и защитава техните интереси на национално и международно равнище, както и осъществява дейности във връзка с обучението, повишаване на риболовната култура на своите членове, популяризиране на риболовния спорт, съдействие за запазване на екосистемите и обогатяване на рибните запаси.

(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдруженията по ал. 1 и 3 чрез своите членове и ръководни органи осъществяват програмите на сдружението за опазване на рибните ресурси, тяхното обогатяване и ползване.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдруженията по ал. 1 и 2 не могат да участват в търговски дружества.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдруженията по ал. 1 и 2 могат да учредяват търговски дружества без право на непарична вноска в тях. Реализираната печалба от дейността на търговските дружества се разпределя за постигане на определените в Устава цели на риболовните сдружения.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Лицата по ал. 1 и 2 могат да се сдружават с лицата по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Организациите по чл. 11, ал. 1 и 2 участват в изпълнение на мероприятия за разселване на носители на генетичен материал в обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 - държавна собственост, предназначени за любителски риболов, като осигуряват не по-малко от 10 на сто от финансирането, а останалата част се осигурява от средствата по чл. 53, ал. 2, т. 3.

(2) Организациите по чл. 11, ал. 1 и 2 осъществяват охраната на обектите, определени само за любителски риболов, на териториите на действие на съответните сдружения, където управлението на рибните ресурси им е възложено по реда на чл. 15а, и съдействат за опазване на рибните ресурси.Глава трета.

РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

Раздел I.

Условия и ред за извършване на риболов

Чл. 12. (1) Риболовът се организира и провежда по начин, който не препятства естественото възпроизводство на рибните ресурси и техните миграционни пътища, не застрашава устойчивото развитие на техните запаси и благоприятства опазването на биоразнообразието.

(2) Риболовът в рибностопанските обекти, които са в границите на защитените територии, обявени по Закона за защитените територии, се извършва съгласно плана за управление на съответната територия и установения за нея режим.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато се извършва любителски и/или стопански риболов във водните обекти, държавна или общинска собственост, лицето, на което е издаден билет за любителски риболов или разрешително за стопански риболов, става собственик на рибите и другите водни организми:

1. при любителски риболов - от момента, в който рибата и другите водни организми са уловени или освободени от средството за риболов;

2. при стопански риболов - от момента, в който рибата и другите водни организми са уловени или освободени от средството за риболов и се съхраняват във водата, на риболовен кораб, на друго транспортно средство или на брега, в хладилни или други специализирани съоръжения, съдове или помещения.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Лицата, които извършват стопански риболов, трябва да притежават свидетелство за правоспособност. Свидетелствата се издават от ИАРА след проведен курс за обучение и успешно положен изпит, които се организират при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Не се изисква свидетелство за правоспособност по ал. 1 от лицата, които са завършили висше или средно образование по специалност, с която се придобива квалификация в областта на рибарството и аквакултурите.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и водите определят с наредба ползването на язовирите - държавна собственост, само за любителски риболов, само за стопански риболов или само за аквакултури.

(2) В язовирите - държавна собственост, определени само за любителски или само за стопански риболов, могат да бъдат определяни зони за аквакултури по ред, определен с наредбата по ал. 1.

(3) С наредбата по ал. 1 се определят и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в язовирите - държавна собственост, Черно море и река Дунав.

(4) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури публикува в национален ежедневник списък на язовирите - държавна собственост, определени за стопански и любителски риболов и за аквакултури.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните възлага на сдруженията по чл. 11 управлението на рибните ресурси в реките, старите речни корита и водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 - държавна собственост, определени само за любителски риболов.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдружение, на което е възложено управлението на рибните ресурси по реда на ал. 1, за извършване на любителски риболов в съответния обект изисква билет за любителски риболов и членска карта на сдружението или членска карта на сдружение, с което има подписано споразумение с цел взаимното им признаване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Редът за предоставяне управлението на рибните ресурси по ал. 1 се определя с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите.

(4) Общинските съвети могат да възлагат управлението на рибните ресурси във водни обекти - общинска собственост, за любителски риболов на сдруженията по чл. 11 за осъществяване на общественополезна дейност.

(5) За извършване на любителски риболов в обект по ал. 4 се изисква членска карта на съответното сдружение по чл. 11.

Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) В язовирите - държавна собственост по приложение № 1 от Закона за водите, не се извършва стопански риболов.

(2) В язовирите, предназначени за питейнобитово водоснабдяване, любителски риболов се извършва извън санитарно-охранителните зони.

(3) В язовирите по ал. 1 се определят технологични зони за експлоатация на водностопанските съоръжения.

Чл. 15в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Зоните за аквакултури се определят в подходящи водни участъци, извън границите за естествено възпроизводство на риба и други водни организми, които обхващат устията на вливащите се във водния обект реки в радиус 200 м, независимо от моментното водно ниво в обекта и други подходящи места за размножаване на рибата и другите водни организми.

(2) Техническите съоръжения за аквакултури се разполагат в зоната за аквакултури. Зоната на действие на техническите съоръжения обхваща зоната, определена в разрешителното за ползване на воден обект, издадено по реда на Закона за водите.

Чл. 15г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Зоните за аквакултури за всеки отделен воден обект се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.

(2) Със заповедта по ал. 1 се определят параметрите на съответните зони по предложение на ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА, съгласувано с лицето, стопанисващо водностопанските съоръжения, и със съответната басейнова дирекция на МОСВ.

(3) Параметрите на зоните се определят в съответствие с изискванията за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

(4) В зоната на действие на техническите съоръжения за аквакултури е забранен риболовът и достъпът на плавателни съдове, освен тези, обслужващи техническите съоръжения.

Чл. 16. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съставя и поддържа регистри на:

1. издадените разрешителни за стопански риболов;

2. издадените билети за любителски риболов;

3. лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;

4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) риболовните кораби;

5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) центровете за първа продажба на продукти от риболов;

6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) регистрираните по чл. 46д, ал. 1 купувачи;

7. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) лицата по чл. 10 и 10в;

8. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) разрешителните по чл. 40, ал. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осигурява на Изпълнителната агенция "Морска администрация" достъп до електронна база данни "Регистър на риболовните кораби". При регистриране на промяна в техническите характеристики и собствеността на риболовен кораб в тридневен срок от установяването Изпълнителната агенция "Морска администрация" уведомява и предоставя на ИАРА заверени копия на документите, удостоверяващи настъпилите промени.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Регистрите по ал. 1 се водят по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

Раздел II.

Стопански риболов

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Стопански риболов в определените за това обекти или зони от тях се извършва след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона случаи.

(2) Наличието на придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми е необходимо при извършване на стопански риболов в обекти - държавна собственост.

(3) Правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, е възмездно.

(4) Придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, се удостоверява за съответната календарна година чрез издадено от ИАРА удостоверение.

(5) Кораби от трети държави могат да извършват стопански риболов съгласно приложимите нормативни актове на Европейската общност при условията и по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

(6) Разрешително за стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се издава за кораб, вписан в регистровите книги на корабите, водени от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(7) Разрешително за стопански риболов във водите на Черно море се издава при спазване изискванията за референтно ниво на общия капацитет на риболовния флот на Република България съгласно Регламент (EO) № 2371/2002 на Съвета относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството.

(8) Условията и редът за отписване и вписване на кораби в Регистъра на риболовните кораби се определят с наредбата по чл. 16, ал. 3.

(9) Разрешително за стопански риболов в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 2 се издава на лице - собственик или ползвател на водния обект или на част от него.

(10) Разрешително за стопански риболов със специализиран уред във водите на Черно море се издава на лице, определено след конкурс, проведен при условията и по реда на този закон.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Разрешително за стопански риболов се издава на физическо лице, което отговаря на изискванията на чл. 14.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешително за стопански риболов се издава на юридическо лице, когато капитанът на риболовния кораб или упълномощено лице, което извършва риболова от името и за сметка на юридическото лице, отговаря на изискванията на чл. 14.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) За издаване на разрешително за стопански риболов и за получаване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, се заплащат такси по тарифа на Министерския съвет, освен в случаите на риболов със специализиран уред за стопански риболов по чл. 21, ал. 1.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешително за стопански риболов и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се издават от изпълнителния директор на ИАРА или от оправомощено от него длъжностно лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните утвърждава със заповед образци на разрешителните за стопански риболов.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) За издаване на разрешително за стопански риболов с кораб в Черно море и река Дунав кандидатът подава в ИАРА или в съответното й териториално звено заявление по образец, към което се прилагат:

1. копие от позволителното за плаване (временно позволително за плаване), издадено от Изпълнителна агенция "Морска администрация", или копие от акта за националност (временен акт за националност);

2. нотариално заверено пълномощно от корабопритежателя на капитана или друго упълномощено лице, когато извършват риболова от името и за сметка на корабопритежателя или ползвателя;

3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) документ по чл. 14;

4. документ за собственост на кораба или документ, удостоверяващ основанието, на което се ползва;

5. документ за платена такса за издаване на разрешително за стопански риболов.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) За издаване на разрешително за стопански риболов в рибностопански обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 или в зона от него кандидатът подава в ИАРА или в съответното териториално звено заявление по образец, към което прилага:

1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;

2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) документ по чл. 14;

3. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.)

4. документ за платена такса за издаване на разрешително за стопански риболов.

(3) За издаване на разрешително за стопански риболов на юридическо лице или едноличен търговец се прилагат освен документите по ал. 1 или 2 и:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

3. копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ.

(4) За издаване на разрешително за стопански риболов за чуждестранен риболовен кораб към документите по ал. 1 се прилага и разрешително (лицензия) за стопански риболов, издадено от държавата на знамето.

(5) В заявленията по ал. 1 и 2 се посочват видът и броят на риболовните уреди. Посочените и разрешени риболовни уреди се маркират в срока по чл. 18а, ал. 1.

(6) За маркиране на риболовни уреди и средства се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 17а, ал. 4.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешителното за стопански риболов се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 18, освен в случаите на издаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред по чл. 21, ал. 1.

(2) В разрешителното за стопански риболов с кораб се посочват:

1. органът, издал разрешителното;

2. данни за идентификация на риболовния кораб:

а) регистрационният номер на акта за националност или на позволителното за плаване;

б) име на плавателния съд;

в) държава на знамето;

г) външна маркировка;

д) повиквателен сигнал (МРС);

3. име/наименование и адрес/седалище на притежателя на разрешителното;

4. име, адрес и единен граждански номер на капитана на кораба, когато извършва риболова от името и за сметка на притежателя на разрешителното;

5. технически данни за риболовния кораб:

а) мощност на двигателя;

б) тонаж;

в) обща дължина;

6. риболовни уреди (брой, размери: дължина, широчина, размер на окото);

7. дата на издаване и срок на действие на разрешителното;

8. район на плаване;

9. пристанище на регистрацията;

10. номерата на пломбите, с които са маркирани риболовните уреди.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) В разрешителното за стопански риболов в обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 се посочват:

1. органът, издал разрешителното;

2. име/наименование и адрес/седалище на притежателя на разрешителното;

3. име, адрес и единен граждански номер на физическото лице, което извършва риболова от името и за сметка на притежателя на разрешителното;

4. дата на издаване и срок на действие;

5. водният обект или зоната от него, където се извършва риболовът;

6. риболовни уреди (брой, размери: дължина, широчина, размер на окото);

7. номерата на пломбите, с които са маркирани риболовните уреди;

8. норми за задължително минимално зарибяване на обекта, в случай че риболовът се извършва в обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 - държавна собственост.

(4) При установени непълноти или неточности органът по чл. 17б, ал. 1 в 7-дневен срок от получаване на заявлението изпраща съобщение за отстраняването им.

(5) Заявителят отстранява нередовностите в 14-дневен срок от получаването на съобщението.

(6) Изпълнителният директор или оправомощено от него лице отказва с мотивирана заповед издаването на разрешително за стопански риболов:

1. на лице, което не отговаря на изискванията на чл. 14;

2. на лице, което към датата на подаване на заявлението е лишено от право да извършва стопански риболов;

3. на лице, което не е изпълнило вписаните в разрешителното норми за задължително минимално зарибяване на ползвания обект, в предвидените от закона случаи;

4. за кораб, който не е вписан в регистровите книги на корабите, водени от Изпълнителна агенция "Морска администрация";

5. (отм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.)

6. на лице, което не е изпълнило в срок указанията за отстраняване на непълноти и/или неточности в представените документи.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът за издаване на разрешително за стопански риболов подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(8) Внесените такси за издаване на разрешително за стопански риболов се възстановяват в едномесечен срок след влизането в сила на отказа.

Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешителното за стопански риболов е безсрочно, освен в случаите по чл. 21, ал. 6.

(2) Притежателят на разрешително за стопански риболов е длъжен да уведомява органа, издал разрешителното, за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 18 в 7-дневен срок от настъпването им.

Чл. 18в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице прекратява със заповед действието на разрешителното за стопански риболов:

1. по искане на лицето;

2. при смърт на физическото лице;

3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) при прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец;

4. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) при отпадане на основанието за издаване на разрешителното;

5. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) в предвидените от пряко приложимите нормативни актове на Европейската общност случаи.

(2) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице с мотивирана заповед отнема разрешителното за стопански риболов за срок до една година от установяване на нарушението, когато лицето, което притежава разрешително за стопански риболов:

1. не спазва условията на издаденото разрешително;

2. лови риба и други водни организми в периода на забраната по чл. 32;

3. лови риба и други водни организми със забранени риболовни уреди, средства, принадлежности и приспособления в нарушение на чл. 35;

4. лови морски бозайници в нарушение на чл. 43;

5. не спазва изискването на чл. 18б, ал. 2;

6. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) извършва стопански риболов, без да е придобило право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта по ал. 2 може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.

Чл. 18г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) При извършване на стопански риболов задължително участва лице, което отговаря на изискванията на чл. 14.

(2) При извършване на стопански риболов в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 разрешителното за стопански риболов се съхранява от лицето по ал. 1.

(3) При извършване на стопански риболов с кораб разрешителното се съхранява на борда на плавателния съд от неговия капитан.

(4) Стопански риболов се извършва само с маркирани и вписани в разрешителното риболовни уреди и средства.

Чл. 18д. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, се издава на лице, което има валидно разрешително за стопански риболов за съответния обект и е платило определената такса съгласно тарифата по чл. 17а, ал. 4, освен в случаите на придобиване на право за извършване на стопански риболов със специализиран уред по чл. 21, ал. 1.

(2) За издаване на удостоверение по ал. 1 кандидатът подава в ИАРА или в съответното й териториално звено заявление по образец, в което се отбелязва номерът на разрешителното за стопански риболов и се прилага документ за платена такса.

(3) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощеното от него лице в тридневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 издава удостоверението или отказва издаването му с мотивирана заповед.

(4) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощеното от него лице отказва издаването на удостоверението по ал. 1, в случай че кандидатът няма валидно разрешително за стопански риболов за съответния обект или не е платил определената такса.

(5) Отказът за издаване на удостоверение за придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в обекти - държавна собственост, подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При извършване на стопански риболов се води дневник, в който се вписват данни за улова по видове и количества.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Риболовният дневник се издава от ИАРА. Образецът на риболовния дневник за всяка риболовна дейност и реда за воденето му се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

(3) В риболовния дневник се нанасят данните за улова по видове и количествен състав, както следва:

1. за калкана - в бройки и по размерни групи в килограми;

2. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) за есетровите риби - по видове, пол, тегло и размери за всяка поотделно;

3. за останалите риби и други водни организми - по видове и количества в килограми, включително и допустимия прилов.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Изпълнителният директор на ИАРА по предложение на НТСРА определя и други видове риба и водни организми, които се отчитат в риболовния дневник по размерни групи, по размери на отделните индивиди или други показатели.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Капитаните на риболовни кораби с дължина над 10 метра отразяват в дневника и времето, координатите на районите и местата на извършване на риболова.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) При предаване на улов или части от него от един кораб на друг в открито море капитаните на риболовните кораби с дължина над 10 метра освен данните по ал. 3 поотделно за уловената и предадена риба и/или други водни организми и по ал. 5 отразяват в риболовния дневник и данни за мястото, където се предава уловът, кораба, който приема улова, и пристанището, за което е предназначен.

(7) Риболовният дневник се представя на контролните органи при поискване.

Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лицата, извършили стопански риболов, след разтоварване на улова съставят и предават на длъжностните лица на ИАРА декларация за произход в срок до 48 часа по образец съгласно наредбата по чл. 19, ал. 2. Декларацията съдържа данни за количеството уловена риба по видове и мястото, където е уловена.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Специализиран уред за извършване на стопански риболов в Черно море е далянът.

(2) Далянът е стационарен мрежен уред за пасивен стопански риболов, който е разположен в определена част от акваторията на Черно море - зона на действие, и има точка на привързване на морското дъно или на брега.

(3) Стопански риболов със специализиран уред се извършва след получаване на разрешително за стопански риболов, издадено след проведен конкурс по реда на този закон, и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.

(4) Местоположението и зоните на действие на специализираните уреди за стопански риболов по ал. 1 и техните основни технически параметри се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА съгласувано със съответните ръководители на териториалните звена на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и със съответните ръководители на военноморските бази на Българската армия за специализирани уреди във водите на Черно море.

(5) Обезопасяването на специализираните уреди при въвеждането им в действие се извършва съгласно Кодекса за търговското корабоплаване.

(6) Разрешителното за стопански риболов със специализиран уред за стопански риболов се издава за срок 10 години от изпълнителния директор на ИАРА след проведен конкурс по реда на този закон.

Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Конкурсът за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред се открива със заповед на изпълнителния директор на ИАРА, която се обнародва в "Държавен вестник".

(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:

1. вида и наименованието на уреда, техническите параметри, местоположението, координатите на характерните гранични точки на зоната на действие;

2. минималните изисквания към участниците, както и необходимите документи, с които те се доказват;

3. критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест;

4. минималната цена за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използването на специализирания уред за 10-годишен период, която е равна на трикратния размер на таксата за стопански риболов с кораб над 40 бруто тона, определена с тарифата по чл. 17а, ал. 4;

5. подробна методика за оценка на офертите съгласно предвидените от закона критерии;

6. място и срок за получаване на документацията за участие в конкурса;

7. място и срок за подаване на офертите;

8. място, дата и час на отваряне на офертите;

9. лице за връзка - име, длъжност, адрес, факс и електронен адрес;

10. ред и срок за обжалване на заповедта.

(3) Срокът по ал. 2, т. 7 не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от два месеца от деня на обнародването на заповедта по ал. 1.

(4) След обнародването по ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА публикува заповедта за откриване на процедурата и в един местен или национален ежедневник.

Чл. 21б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Документацията за участие в конкурса съдържа:

1. копие от заповедта по чл. 21а, ал. 1;

2. карта (схема) в подходящ мащаб с обозначена номерация на характерните гранични точки на зоната на действие на уреда;

3. изисквания за представяне на информацията по отделните критерии за оценка на офертите;

4. методиката за оценка на офертите;

5. правилата за провеждане на конкурса;

6. образец на офертата и указания за нейното съставяне;

7. изискванията относно приложенията към офертата;

8. образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за произхода на средствата за осъществяване на стопанския риболов.

Чл. 21в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Оферта за участие в конкурса може да подаде всяко заинтересовано лице, което има квалификация и професионален опит в областта на стопанския риболов не по-малко от 5 години и разполага с технически възможности.

(2) Не се допуска до участие в конкурса търговец:

1. обявен в несъстоятелност;

2. в производство по несъстоятелност;

3. в процедура по ликвидация;

4. който има задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

5. който има просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които е работодател;

6. извършил нарушение по този закон, установено с влязло в сила наказателно постановление;

7. на който управител или член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице - неговият представител в съответния управителен орган, е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари или измама, за престъпление по служба или за подкуп, както и за участие в престъпна група;

8. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) на който член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси със служители на ръководна длъжност в ИАРА;

9. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) който е сключил договор с лице по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

(3) Не се допуска до участие в конкурса физическо лице, което не е търговец:

1. осъдено с влязла в сила присъда за престъпление по ал. 2, т. 7;

2. лишено от правото да осъществява търговска дейност;

3. извършило нарушение по този закон, установено с влязло в сила наказателно постановление.

(4) Обстоятелствата по ал. 2 и 3 се удостоверяват със следните документи:

1. съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен, удостоверяващи, че лицето не е обявявано в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност или в процедура по ликвидация;

2. съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган от държавата по отечественото право на физическото лице, удостоверяващи, че лицето не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление, посочено в ал. 2, т. 7, и не е лишено от правото да осъществява търговска дейност;

3. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липсата на задължения за публични вземания по ал. 2, т. 4;

4. декларация за липсата на обстоятелства по ал. 2, т. 5 и 6.

(5) За доказване на професионалния опит, квалификацията и техническите възможности на участниците в зависимост от вида на уреда се представят следните документи:

1. декларация за дейността на участника в областта на риболова през последните 5 години, в т. ч. данни за видовете риба, уловени през този период, копия от разрешителни за стопански риболов, риболовни дневници и други, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

2. свидетелства за правоспособност по чл. 14 и други документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще извършват риболова;

3. описание на техническото оборудване, с което ще се извършва риболовът, и документи за собственост или основание за ползването му.

Чл. 21г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Офертата съдържа:

1. представяне на участника - информация за неговата правно-организационна форма и други данни относно професионалния му опит;

2. информация по критериите, които формират комплексната оценка на офертата, включително представяне на:

а) техническите характеристики, на които ще отговаря съоръжението;

б) мерките за обезопасяване на дейността по извършване на стопанския риболов.

(2) Към офертата се прилагат:

1. заверени копия на документ за актуална регистрация на участника или копие на документа за самоличност, когато офертата се подава от физическо лице;

2. документ за упълномощаване - когато участникът се представлява от пълномощник;

3. документи по чл. 21в, ал. 4 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 21в, ал. 2 и 3;

4. документи по чл. 21в, ал. 5;

5. декларация за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

6. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

7. предлагана цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използването на специализирания уред за 10-годишен период, която се подава в отделен запечатан плик.

8. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) декларация на участника, че няма частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

(3) Офертата се подписва от участника или от упълномощено от него лице и се подава на определеното място в запечатан плик. Върху плика се посочват номерът на заповедта за откриване на конкурса, адрес за кореспонденция, телефон и, по възможност, факс и електронен адрес на участника.

(4) Не се приемат оферти, подадени на място, когато:

1. са подадени след определения в заповедта срок по чл. 21а, ал. 2, т. 7;

2. са подадени в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост;

3. върху плика не са посочени реквизитите по ал. 3, изречение второ.

(5) Не се приемат оферти, подадени по пощата или по друг нерегламентиран начин.

Чл. 21д. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) След изтичане на срока за приемане на офертите изпълнителният директор на ИАРА назначава комисия за класиране на участниците, като определя нейния състав и резервни членове.

(2) Съставът на комисията включва нечетен брой лица и се състои най-малко от петима редовни членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В състава на комисията се включват представители на ИАРА, на Министерството на земеделието и храните, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на околната среда и водите, на Министерството на транспорта и на областната администрация на съответната област.

(4) Не може да е член на комисията лице, което:

1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) има частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от издаването на разрешителното за стопански риболов на определен участник;

2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в конкурса, а в случаите, когато участникът е юридическо лице - с член на неговия управителен или контролен орган.

(5) Членовете на комисията са длъжни в тридневен срок от:

1. получаването на заповедта за назначаване на комисията да подадат декларация за липсата на материален интерес от издаването на разрешителното за стопански риболов на определен участник;

2. узнаването на обстоятелството, че в конкурса участва свързано с тях лице, да подадат искане за освобождаване от състава на комисията.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) При наличие на частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, при подадено искане за освобождаване от състава на комисията, както и в други случаи, при които по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да се замени от резервен член, изпълнителният директор на ИАРА издава заповед за определяне на нов член.

(7) Изпълнителният директор на ИАРА определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на конкурса и не може да е по-дълъг от един месец.

Чл. 21е. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Отварянето на офертите се извършва на открито заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители.

(2) Комисията отваря подадените оферти по реда на тяхното постъпване, като проверява съдържанието им съгласно изискванията на чл. 21г.

(3) При разглеждане на офертите комисията може по всяко време да:

1. проверява заявените от участниците обстоятелства и верността или автентичността на приложените документи, включително чрез официално запитване към компетентни органи;

2. иска разяснения относно представената информация или приложените документи;

3. изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата.

(4) При непълноти и/или несъответствия в документите по чл. 21г, ал. 2, т. 1 - 6 участникът се уведомява писмено да ги отстрани в тридневен срок от уведомяването.

(5) При непредставяне на документите в срока по ал. 4 комисията отстранява участника. Офертите на отстранените участници не се разглеждат и оценяват.

(6) При разглеждане на офертите най-малко трима членове на комисията подписват всяка оферта и всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии.

Чл. 21ж. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Комисията оценява възможностите на всеки участник по следните критерии:

1. професионален опит и квалификация;

2. технически възможности;

3. предложена цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използване на специализирания уред за 10-годишен период.

(2) Комисията оценява критериите по ал. 1, т. 1 и 2 с оценка от 1 до 10, като получената оценка на критериите се умножава със следните коефициенти:

1. професионален опит и квалификация - 0,6;

2. технически възможности - 0,4.

(3) Общата оценка на комисията се формира от сбора на оценките по всеки от критериите по ал. 2, умножен с предложената цена за правото да се усвоява ресурс от риба или други водни организми чрез използване на специализирания уред за 10-годишен период.

(4) Комисията съставя протокол за проведения конкурс, който съдържа:

1. състав на комисията;

2. списък на участниците, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

3. резултати от разглеждането на офертите и кратко описание на всяка от тях;

4. таблица за оценка и класиране на всеки от участниците;

5. предложение до изпълнителния директор за издаване на разрешително за стопански риболов със специализирания уред.

(5) Протоколът от работата на комисията се подписва от всички членове на комисията.

(6) При наличие на повече от един участник, допуснат до оценка, комисията предлага на изпълнителния директор на ИАРА да издаде разрешително за стопански риболов на участника с най-висок резултат при оценяването.

(7) Комисията предлага конкурсът да се прекрати, когато не е подадена нито една оферта, всички участници са отстранени или са установени нарушения при откриването и провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени.

(8) В тридневен срок от приключване на работата комисията представя протокола на изпълнителния директор на ИАРА.

Чл. 21з. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) В 7-дневен срок от представянето на протокола изпълнителният директор на ИАРА определя със заповед участника, класиран на първо място от комисията, на когото да се издаде разрешително за стопански риболов със специализиран уред.

(2) В заповедта по ал. 1 се определят:

1. класирането на участниците;

2. отстранените от конкурса участници и мотивите за отстраняването им;

3. техническите параметри, местоположението, координатите на характерните гранични точки на зоната на действие на специализирания уред;

4. дължимата годишна цена за придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използване на специализирания уред, която е 1/10 част от предложената от участника цена;

5. срокът за заплащане на цената по т. 4.

(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица в тридневен срок от издаването й.

(4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) След влизането в сила на заповедта риболовът в зоната на действие на специализирания уред от трети лица се забранява, което се обявява в един ежедневник и на интернет страницата на ИАРА.

Чл. 21и. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Изпълнителният директор на ИАРА прекратява конкурса за издаване на разрешително за извършване на стопански риболов със специализирания уред с мотивирана заповед, когато:

1. не е подадена нито една оферта;

2. всички участници са отстранени;

3. са установени нарушения при откриването и провеждането на конкурса, които не могат да бъдат отстранени.

(2) Изпълнителният директор на ИАРА е длъжен в тридневен срок от издаването на заповедта по ал. 1 да уведоми участниците за прекратяването на процедурата.

(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 21к. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешителното за извършване на стопански риболов със специализиран уред съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;

2. номер и дата на издаването му;

3. трите имена и постоянен адрес на титуляря на разрешителното - за физическите лица, съответно фирма и седалище - за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;

4. единен граждански номер за физическите лица или единен идентификационен код за юридическите лица и едноличните търговци;

5. номер и дата на документа по чл. 14;

6. номер на заповедта на изпълнителния директор за определяне зоната на действие на специализирания уред;

7. техническите характеристики, местоположението и координатите на характерните гранични точки на зоната на действие на специализирания уред;

8. плавателен съд за обслужване на специализирания уред;

9. срок за заплащане на дължимата годишна цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми - държавна собственост;

10. срок на действие на разрешителното.

Чл. 21л. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) Действието на издаденото разрешително се прекратява при условията на чл. 18в, ал. 1, освен в случаите по ал. 2.

(2) При смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, действието на разрешителното може да се продължи с правоприемник, когато последният е поискал това в едномесечен срок от смъртта, съответно от прекратяването.

(3) Продължаването на действието на разрешителното по реда на ал. 2 се извършва със заповед на изпълнителния директор на ИАРА при спазване изискванията на чл. 21в, ал. 2 и 3. Въз основа на заповедта се издава ново разрешително със съдържанието по чл. 21к. С новоиздаденото разрешително не може да се продължава срокът, определен с първоначалното разрешително.

(4) Заповедта по ал. 3 се издава в 10-дневен срок от подаване на искането на правоприемника. Отказът за продължаване действието на разрешителното може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Изпълнителният директор отменя разрешителното за стопански риболов със специализиран уред при наличието на едно от следните обстоятелства:

1. неизграждане на специализирания уред в срок една година, считано от датата на влизане в сила на заповедта;

2. при извършване на повторно нарушение на разпоредбите, отнасящи се до обезопасяването на специализирания уред, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган;

3. неплащане на дължимата годишна цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми - държавна собственост.

(6) В случай на отнемане на разрешителното или прекратяване на действието му изпълнителният директор на ИАРА определя срок на титуляря на разрешителното за отстраняване на уредите.

Раздел III.

Любителски риболов

Чл. 22. (1) Любителски риболов извършват физически лица, които притежават билет за любителски риболов.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За издаването и презаверката на билета за любителския риболов се събира такса по тарифата по чл. 17а, ал. 4.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Членовете на сдруженията по чл. 11 заплащат 80 на сто от определената такса за издаване и презаверка на билета за любителски риболов след представяне на членска карта на съответното сдружение.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Билетите за любителски риболов се отпечатват от ИАРА и се разпространяват чрез териториалните й звена, държавните горски стопанства, организациите по чл. 11 и други лица при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

(2) Билетът за любителски риболов е личен и поименен и не може да се преотстъпва на трети лица.

(3) Билет за любителски риболов се издава за срок една седмица, един месец, шест месеца и една година по образец, определен с наредбата по ал. 1.

(4) Лицата, които разпространяват билети за любителски риболов, превеждат на ИАРА 95 на сто от стойността на билета при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 1.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Физическите лица могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов, като:

1. на децата до 14 години се издава билет за любителски риболов с валидност до навършването им;

2. на хората с увреждания до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока на валидност на документа, удостоверяващ увреждането;

3. на хората с увреждания, на които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски риболов.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лицата на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете могат да извършват любителски риболов срещу заплащане на такса за билет в размер 50 на сто от таксата по чл. 22, ал. 3.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За стимулиране развитието на любителския риболов сред подрастващите НТСРА и организациите по чл. 11 правят предложения:

1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) пред министъра на земеделието и храните за обособяване на държавни язовири или зони от тях като учебно-практически комплекс и определя условията и реда за тяхното ползване;

2. пред съответния общински съвет за определяне подходящи водни обекти.

Чл. 24. (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни:

1. да използват не повече от 3 броя въдици (пръчки) за риболов с монтирани на тях до две куки (единични, двойни или тройни) в изкуствените водни обекти, в Черно море и река Дунав; във водите на Черно море може да се постави чепаре на една от въдиците;

2. да използват една въдица (пръчка) с монтирани до 2 броя куки (единични, двойни или тройни) при риболов в реките, старите речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;

3. да записват улова от всеки риболовен излет по видове и количество (в килограми и бройки) в билетите за любителски риболов;

4. да носят по време на риболовен излет билетите за любителски риболов и да ги представят на контролните органи при поискване.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) След еднодневен риболовен излет риболовците могат да запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 8 бройки, или до 3 кг от всички останали видове риби, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. В случаите на улов на жаби и раци могат да задържат до 50 екземпляра.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Уловената риба и другите водни организми по ал. 2 не могат да бъдат предмет на покупко-продажба.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Любителският риболов, с изключение на пъстървови риби, се разрешава само през светлата част на денонощието през всички дни на седмицата, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Любителският риболов на пъстървовите риби е разрешен през светлата част на денонощието само в събота, неделя и в празничните дни, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) При извършване на любителски риболов, организиран от сдруженията по чл. 11 в обекти, в които им е възложено управлението на рибните ресурси по реда на чл. 15а, лицата трябва да притежават билет за любителски риболов, като не са длъжни да спазват правилата на ал. 1, т. 1, 2, 3 и ал. 2 - 5.

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) При провеждането на спортни състезания за улов на риба ИАРА осъществява контрол за спазване разпоредбите на този закон, с изключение на чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, ал. 4, 5 и 6 и спазването на правилата и програмата на състезанието.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Спортни състезания за улов на риба във водни обекти - държавна собственост, се провеждат в периода на забраната по чл. 32 с разрешение на министъра на земеделието и храните.

Раздел IV.

Аквакултури (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, се регистрират в ИАРА.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми в мрежени клетки (садки) и в други плаващи на повърхността на водата и потопяеми съоръжения във водите на Черно море и в язовирите, се регистрират след положително решение за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, че не е налице необходимост от извършване на процедура по ОВОС, в която се залагат лимити за обема на производството, необходимите площи за рибностопанска дейност и задължения за промяна на мястото на техническите съоръжения през определен период. Когато техническите съоръжения са във водите на Черно море, регистрацията се извършва и след съгласуване с ръководителите на териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За издаване на документи за регистрация се заплаща такса, определена с тарифата по чл. 17а, ал. 4.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Регистрацията на лицата по ал. 1 се извършва поотделно за всеки обект.

(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и водите определят с наредба условията и реда за определяне на лимити за обема производство в обектите за аквакултури.

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) За вписване в регистъра лицата по чл. 25, ал. 1 подават заявление до ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползването на обекти държавна, общинска или частна собственост;

2. съответните разрешителни по Закона за водите;

3. положително решение по ОВОС или решение, че не е налице необходимост от извършване на процедура по ОВОС, издадено от органите на Министерството на околната среда и водите, и съгласувателни скици с органите по чл. 25, ал. 2;

4. техническо описание на обекта и технологична схема на производство;

5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ - за юридическо лице или едноличен търговец;

6. документ за платена такса за регистрация;

7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) разрешение по чл. 67, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие, когато това е необходимо;

8. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) документ за определяне на лимит за производство.

Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 25а, ал. 1 лицето се вписва в регистъра и се издава удостоверение за регистрация.

(2) При установени непълноти или неточности в представените документи изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице в 7-дневен срок от получаване на заявлението изпраща съобщение за отстраняването им.

(3) Заявителят отстранява нередовностите по ал. 2 в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

(4) Когато нередовностите не са отстранени в срок, изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице отказва вписване в регистъра и издаване на удостоверение.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 25в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Регистрацията по чл. 25б, ал. 1 е безсрочна.

(2) При промяна в данните по чл. 25а, ал. 2 регистрираното лице в 30-дневен срок уведомява съответното териториално звено на ИАРА за вписване на промените в регистъра на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми.

Чл. 25г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Изпълнителният директор на ИАРА със заповед заличава от регистъра лице при следните условия:

1. по молба на лицето;

2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;

3. при смърт на физическото лице;

4. при преустановяване на дейността за повече от една година;

5. при отнемане на разрешителното по Закона за водите;

6. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) при изтичане на срока на документа, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;

7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) при изтичане на срока на съответното разрешително по Закона за водите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За язовирите, в които при условията и по реда на този закон се извършват стопански и/или любителски риболов, не се прилагат процедурите на оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда, освен когато в тях се извършват дейности по развъждане и отглеждане на риби и други водни организми в специализирани участъци.

Чл. 27. Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, са длъжни:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) да предоставят на ИАРА всяка година до края на м. януари данни за произведената и продадена от тях през предходната година риба и други водни организми по възраст, видове и количества;

2. да следят здравословното състояние на рибите и другите водни организми; при наличието на признаци за заболявания са длъжни незабавно да уведомяват регионалните ветеринарномедицински служби и териториалните звена на ИАРА;

3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) да водят дневник на продажбите и при първа продажба да издават декларация за произход по ред, определен с наредбата по чл. 19, ал. 2;

4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) да предоставят ежемесечно на длъжностните лица на ИАРА копия от издадените декларации за произход;

5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) да представят дневника на продажбите на контролните органи при поискване;

6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) да спазват приложената технологична схема на производство;

7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) да не превишават определения лимит за производство.

Чл. 28. (1) Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, могат да предлагат на НТСРА чрез ИАРА проекти, свързани с развитието на рибарството и аквакултурите.

(2) Проектите по ал. 1 се придружават от обосновка и финансов план.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Условията и редът за одобряване на проекти по ал. 1 и редът за финансирането им се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) С наредбата по ал. 3 се определят условията и редът за предоставяне на носители на генетичен материал, специализирано оборудване и други материали или финансиране за:

1. опазване на съществуващия национален генофонд от риби и други водни организми, реинтродукция на местни аборигенни видове;

2. извършване на племенно-селекционна дейност с цел генетично усъвършенстване на породи и линии риби и други водни организми за повишаване на продуктивните им и други полезни качества;

3. създаване и поддържане на чисти линии и племенни стада от стопански значими видове риби и други водни животни, които се използват за възпроизводство и снабдяване на производителите на аквакултури със здрав и високопродуктивен зарибителен материал;

4. начина и методите за утвърждаване на нови породи и линии.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Контрол по спазване на изискванията по ал. 4 се извършва по морфологични, биохимични, физиологични, имунологични и генетични характеристики.

Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Ръководителите на териториалните звена на ИАРА представят служебно извадка от регистъра на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, на областните дирекции "Земеделие и гори" за включване на информацията в регистъра на земеделските производители.

(2) Производителите на аквакултури, регистрирани по реда на този закон, се ползват с правата на земеделски производители по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители.  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница