Закон за собствеността и ползуването на земеделските земистраница2/5
Дата22.07.2016
Размер1.01 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5
Глава трета.
ЗЕМЯ НА ДЪРЖАВАТА, ОБЩИНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 98 ОТ 1997 Г.)Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Държавата запазва собствеността си върху земеделските земи, заварени от този закон, с изключение на земите, чиято собственост подлежи на възстановяване. Министърът на земеделието и храните упражнява правата на собственика за земите от държавния поземлен фонд, като ги отдава под наем или аренда, учредява ограничени вещни права върху тях, извършва продажба и замяна със земеделски земи на физически и юридически лица по парична равностойност, определена съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2.

(2) (Отм., нова - ДВ, бр. 28 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 1995 г., изм., бр. 79 от 1996 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Правото на собственост на държавата върху земеделски земи, предоставени на научни, научно-производствени и учебни заведения, включително и на Министерството на транспорта, на местата за лишаване от свобода, на семепроизводствени и племенни стопанства, овощни разсадници, пепиниери и маточници, на горски разсадници и на ловни стопанства и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, доколкото са необходими за тяхната дейност, се запазва в размер, съответстващ на основната им дейност, определен от Министерството на земеделието и храните след вземане мнението на заинтересуваните ведомства.

(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Правото на собственост на държавата върху земеделските земи, предоставени на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи и на други ведомства за цели, свързани непосредствено с отбраната и сигурността на страната, се запазва в места и размери, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната, съответно министъра на вътрешните работи или ръководителя на ведомството. При отпадане на необходимостта, свързана с отбраната и сигурността на страната, тези земеделски земи се включват в Държавния поземлен фонд с решение на Министерския съвет.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Не се възстановява правото на собственост върху земеделски земи, включени в паркове с национално значение и природни резервати - изключителна държавна собственост, определени по реда на Закона за защитените територии, както и върху земите, под и върху които се намират неотделими от тях археологически обекти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 1995 г.) Земите по ал. 2, 3 и 4 са държавна собственост. Те могат да се ползват само за целите, за които са предоставени. Ползвателите им нямат право да ги предоставят за ползване на други лица.

(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 45 от 1995 г.) Собствениците на имоти по алинеи 2, 3 и 4 се обезщетяват по реда на чл. 10б, ал. 1.

(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Земите от държавния поземлен фонд не могат да се придобиват по давност. Изземването им от лицата, които ги държат или владеят без правно основание или ги ползват не по предназначение, се извършва при условията и по реда на чл. 34, независимо от начина, по който държавата ги е придобила.

(8) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) В случаите по ал. 3 при отпадане на необходимостта, свързана с отбраната и сигурността на страната, по искане на бившия собственик или неговите наследници областният управител отменя отчуждаването, ако лицата не са били обезщетени. Областният управител изпраща искането на министъра на земеделието и храните за становище.

(9) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Искането по ал. 8 се предявява в 6-месечен срок от датата на обнародването на решението на Министерския съвет по ал. 3 в "Държавен вестник".

(10) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Условията и редът за отмяна на отчуждаването се определят с наредба на Министерския съвет.

(11) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)

(12) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) По дела, които се отнасят до земи от държавния поземлен фонд, държавата се представлява пред съда от министъра на земеделието и храните.

(13) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Оценката на ограничени вещни права и сервитути върху земи от държавния поземлен фонд се определя съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2. Определената стойност е най-ниската цена, по която може да се учредяват ограничени вещни права и сервитути.


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) Отдаването на земите от Държавния поземлен фонд под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия, ред и цени, определени в правилника за прилагане на закона. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.

(2) Земеделските земи от Държавния поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:

1. когато са заети с трайни насаждения;

2. когато не са били използвани две или повече стопански години;

3. на ползвателите по реда на чл. 24, ал. 2, когато те са образували търговски дружества;

4. при приватизация на търговските дружества по т. 3 - за срока, с който задължението за запазване предмета на дейност съгласно договора за приватизация надвишава срока на договора за наем или аренда;

5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) в случаите по чл. 37в, ал. 10.

(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните по предложение на областните дирекции "Земеделие" определя маломерни имоти от държавния поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за едногодишно ползване без търг или конкурс.

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.

(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:

1. когато са заети с трайни насаждения;

2. когато не са били използвани две или повече стопански години;

3. в случаите по чл. 37в, ал. 10;

4. в други случаи, определени в закон.

(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.


Чл. 24б. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните може да предоставя безвъзмездно земи от държавния поземлен фонд на организациите и ведомствата по чл. 24, ал. 2 и 3, необходими за тяхната дейност.

(2) Земите по ал. 1 могат да се ползват само за целите, за които са предоставени. Ползвателите им нямат право да ги предоставят за ползване на трети лица.
Чл. 24в. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) За възлагане на изработването на подробен устройствен план, с който се засягат земи от държавния поземлен фонд, се изисква предварителното съгласие на министъра на земеделието и храните.


Чл. 24г. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Замяната на земеделски земи от държавния поземлен фонд със земеделски земи на граждани и юридически лица и общини не може да бъде извършвана, освен в посочените в закон случаи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Замяната на земеделски земи от държавния поземлен фонд със земеделски земи на граждани и юридически лица може да се извърши, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) е способ за прекратяване на съсобственост;

2. е единствен способ за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;

3. имотите, предмет на замяна, са включени в проект за уедряване по чл. 37е и 37з.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните се произнася с предварително писмено становище по предложението за замяна в едномесечен срок. Когато становището е положително, в него се посочват и условията за извършване на замяната.

(4) Замяна на земеделски земи по ал. 1 не се извършва, когато земите - собственост на граждани, юридически лица или общини, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда, намират се в санитарно-охранителни зони, няма пряк пътен достъп до тях, както и в други случаи, определени с правилника за прилагане на закона, или замяната не е в интерес на държавата.

(5) За подготовка на замяната се комплектува преписка с документите, удостоверяващи правото на собственост върху имотите, подлежащи на замяна, техните оценки, спазването на законните изисквания и на условията по ал. 3.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) За извършване на замяната министърът на земеделието и храните издава заповед. В едномесечен срок от съобщаването на заповедта заинтересованото лице заплаща дължимите данъци, такси, разноски и други плащания.

(7) В едномесечен срок след заплащането на сумите по ал. 6 въз основа на заповедта се сключва писмен договор. Договорът се вписва в службата по вписванията по местонахождение на имотите за сметка на заявителя. Нотариална форма не е необходима.

(8) Когато заявителят не е заплатил дължимите суми в срока по ал. 6 или не се е явил, за да подпише договора в срока по ал. 7, се смята, че се е отказал от сключването на сделката.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Замяната на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица и държавата се извършва с решение на общинския съвет при условията и по реда на този закон и на Закона за общинската собственост след представяне на мотивирано становище на общинската служба по земеделие.

(10) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Земеделските земи, които физически или юридически лица, с изключение на общините, са придобили в собственост при условията на ал. 2, т. 3 чрез замяна със земеделски земи от държавния поземлен фонд или от общинския поземлен фонд, не могат да се раздробяват чрез разпоредителни сделки и да се променя предназначението им за срок 10 години от извършването на замяната.

(11) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните публикува на интернет страницата на министерството заповедите за замяна на земеделски земи от държавния поземлен фонд, с изключение на съдържащите се лични данни.
Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Земеделската земя, която не принадлежи на граждани, юридически лица или държавата, е общинска собственост. Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и пасищата по реда на Закона за общинската собственост в определените в ал. 3 случаи. Общинският съвет може да определя такса за ползване на общинските мери и пасища, приходите от която се използват за поддържането им.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) Възстановява се правото на собственост на общините върху земеделските земи, отнети им безвъзмездно и предоставени на държавни земеделски стопанства, трудовокооперативни земеделски стопанства, аграрно-промишлени комплекси и агрофирми, както и на държавни горски стопанства, когато са били включени в държавния горски фонд, освен ако са горски разсадници и полезащитни горски пояси.

(3) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Промяна на предназначението на мерите и пасищата по ал. 1 се допуска по изключение за:

1. изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;

2. инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б по Закона за насърчаване на инвестициите;

3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;

4. инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на общината;

5. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) други случаи, определени в закон.

(4) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) В случаите по ал. 3 върху мерите и пасищата могат да се учредяват ограничени вещни права и сервитути.

(5) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Общинският съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението по ал. 3 и за учредяване на правата по ал. 4 с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. С решението общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие.

(6) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Промяната на предназначението на мерите и пасищата се извършва при спазване на условията и реда на Закона за опазване на земеделските земи.

(7) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Промяната на предназначението на мерите и пасищата за нуждите на юридическо и физическо лице се допуска, след като в полза на лицето бъдат учредени ограничените вещни права по ал. 4.

(8) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

(9) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Условията и редът за промяна на начина на трайно ползване на мерите и пасищата за други земеделски нужди се определят в правилника за прилагане на закона.

(10) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.)


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него лица и общинските съвети могат да предоставят на гражданите безвъзмездно правото на ползуване от държавния или общинския поземлен фонд върху слабопродуктивни земи и върху земи в обезлюдени райони, определени от Министерския съвет. Лицата, обработвали предоставената им земя повече от десет години, могат да придобият безвъзмездно правото на собственост по решение на общинския съвет, а когато се придобива правото на собственост върху земя от държавния поземлен фонд - със заповед на министъра на земеделието и храните.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 1996 г.) Собствениците на земи, включени в трудовокооперативни земеделски стопанства и държавни земеделски стопанства, членовете на трудовокооперативни земеделски стопанства или на други образувани въз основа на тях селскостопански организации, както и лицата в трудовоправни отношения с тях, имат право на дялове от имуществото на посочените организации. Размерът на дяловете се определя въз основа на приноса им при придобиването му - внесена земя, трайни насаждения, трудов стаж и неизплатени инвентарни вноски. Разпределението им се извършва при условия и по ред, посочени в правилника за прилагането на този закон, при равно съотношение между внесената земя и трудов стаж след приспадане на неизплатените инвентарни вноски. Ако правоимащото лице не е внесло земя и основни средства, трудовото му участие се взема предвид, когато не е по-малко от 5 години.

(2) Членовете на кооперативните земеделски стопанства имат право да получат своя дял при прекратяване на членството си.

(3) Право на дял имат и лицата и техните наследници, които са прекратили членството си преди влизането на закона в сила.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., нова - ДВ, бр. 45 от 1995 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) Когато няколко лица по ал. 1 са поискали предоставяне на определена вещ, свързана със земеделското производство, срещу дялове в имуществото на организация по § 12 от преходните и заключителните разпоредби, предимство имат тези, които произвеждат земеделска продукция или извършват производствени услуги във връзка с това, а ако няколко лица отговарят на това изискване - тези, чиито дялове покриват по-голяма част от стойността на исканата вещ.

(6) (Нова - ДВ, бр. 45 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 1996 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Лицата, които са придобили собствеността върху сгради и съоръжения от имуществото на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби, могат да ползват възмездно от деня на придобиване на сградите и незастроената част от земята около тях в нормативно определените размери в срок 1 година от влизане в сила на плана за земеразделяне. Размерът на наема се определя от областния управител. Те могат да придобият собствеността върху нея и върху застроената част чрез:

1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) плащане с разсрочване за 3 години на равни годишни вноски и индексация на дължимата сума с 20 на сто от размера на годишната инфлация;

2. (отм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г.)

3. внасяне на равностойна земя в държавния поземлен фонд. Ако лицето е юридическо, внасянето може да стане от негови членове по съответния ред.

(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) Лицата, внесли дял в кооперация по чл. 27, при напускане на кооперацията имат право да получат дял от имуществото на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби в размер, съответстващ на дяловете им.

(8) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице може да се разпорежда със земи, незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби и по § 29 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 45 от 1995 г.; попр., бр. 46 от 1995 г., бр. 59 от 1995 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г., бр. 15 от 1997 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 98 и 124 от 1997 г.), които са негодни за земеделско ползване и не подлежат на възстановяване само чрез търг при условия и по ред, определени в правилника за прилагането на закона.

(9) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните прави предложение до областния управител за издаване на актове за държавна собственост по данни, предоставени от областните дирекции "Земеделие".

(10) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Областният управител по местонахождението на имота издава акт за държавна собственост за земите от бившите стопански дворове на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби и по § 29 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ бр. 45 от 1995 г.; попр., бр. 46 от 1995 г., бр. 59 от 1995 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г., бр. 15 от 1997 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 98 и 124 от 1997 г.), върху които са разположени сгради и/или съоръжения от тяхното имущество, без оглед на това, дали същите са били законно построени, както и за незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях, но негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване земи, в едномесечен срок от постъпването на предложението по ал. 9. Актът за държавна собственост подлежи на вписване.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г.) Възстановява се на трудовокооперативните земеделски стопанства правото на собственост върху имуществото и парите, които са иззети от тях или от преобразувани въз основа на тях държавни земеделски стопанства, или е предадено на други организации.

(2) (Отм., нова - ДВ, бр. 28 от 1992 г.) Когато това имущество съставлява неделима част от съществуващите фондове и обектът не е изменил предназначението си от създаването му до сега, то се възстановява на собственика, който заплаща разликата в стойността.

(3) Когато имуществото на трудовокооперативното земеделско стопанство е било предадено на държавно земеделско стопанство, машинно-тракторна станция и на други държавни организации и впоследствие е влязло в имуществото на фирми, дяловото участие на трудовокооперативното земеделско стопанство, респективно на правоприемниците му, се определя в съответствие с имуществото, предадено от трудовокооперативното земеделско стопанство на държавно земеделско стопанство и на други държавни организации.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г.)


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Правото на собственост върху земеделски земи, отнети от Българската православна църква и другите религиозни общности, кооперации и от други организации, се възстановява по тяхно искане, освен ако след отнемането им са законно застроени със сгради, които нямат земеделско предназначение или с тях са оземлени граждани. В тези случаи на съответните организации се предоставя равностоен имот от държавния или общинския поземлен фонд. При липса на такава земя собствениците се обезщетяват с поименни компенсационни бонове.

(2) Със съгласието на организациите по ал. 1 възстановяването на правото на собственост може да стане и в други райони на страната.
Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 1997 г., предишен текст на чл. 30 - ДВ, бр. 68 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Имуществото на заличените организации по § 12 от преходните и заключителните разпоредби, което лицата по чл. 27, ал. 1 не желаят да получат в дял и което не може да бъде продадено, се предоставя безвъзмездно на общината, в която то се намира. При наличие на държавно имущество общините са длъжни да предоставят същото на Министерството на земеделието и храните.

(2) (Нова - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) След изтичане на 5-годишен срок от предаването на имуществото по ал. 1, изречение първо, то става общинска собственост.

(3) (Нова - ДВ, бр. 68 от 1999 г.) Документите на заличените организации по § 12 се предават по опис от лицата по § 29 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 45 от 1995 г.; попр., бр. 46 от 1995 г.; бр. 59 от 1995 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; бр. 15 от 1997 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 98 от 1997 г.) на кмета в кметството, където е било седалището на организацията.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница