Закон за туризма, дв бр. 30 от 26. 03. 2013 г са извършени промени в някой текстове на Закона за местните данъци и такси, които следва да бъдат отразени в съответните текстове на НаредбатаДата16.10.2018
Размер64 Kb.
ТипЗакон
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Б У Р Г А С

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС


Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет – Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На Вашето внимание е предоставена за обсъждане и приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, мотивите за предложенията са следните:Причините, които налагат приемането и целите, които се поставят:

С оглед прецизиране на някои текстове и извършени законодателни промени предлагаме приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, в следните направления:

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, ДВ бр.54/17.7.2012 г., Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г. ДВ бр. 102/21.12.2012 г. и Закон за туризма, ДВ бр.30 от 26.03.2013 г. са извършени промени в някой текстове на Закона за местните данъци и такси, които следва да бъдат отразени в съответните текстове на Наредбата.

Едната от предлаганите промени е свързана с новия Закон за туризма (ДВ. бр.30/26.03.2013г., изм. ДВ. бр.68/02.08.2013г.), конкретно чл.3 ал.2, където са определени видовете туристически обекти. Законът не предвижда туристически обект „средство за подслон“. Съгласно чл.3, ал.2, т.1, туристически обекти са местата за настаняване, които са разделени в два класа, а именно:

а) клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили;

б) клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги;

Съгласно разпоредбата на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, (изм. ДВ. бр.30/26.03.2013г.), размерът на туристическият данък се определя съобразно населените места в общината и категорията на местата за настаняване. Направеното предложение цели да се синхронизира текста на Наредбата с разпоредбите на Закона за туризма и Закона за местните данъци и такси, като в максимална степен се запази досега действащите размери на туристическия данък.

Основната промяна е свързана с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, ДВ бр. ДВ. бр.101/22.11.2013г., с който се предвиди възможност Общинските съвети да определят размера на данъчното облекчение за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, в границите от 20 до 40 на сто. При досега действаща редакция на закона тези автомобили ползваха 50 на сто облекчение, въпреки липсата на реална възможност за доказване наличието на действащо катализаторно устройство за всеки отделен автомобил. Първоначалната редакция на проекта на изменителен закон предвиждаше изобщо отпадане на преференцията. При последвалото обсъждане в Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, се предлагаше както отпадане на предложението, така и постепенно намаление на облекчението в следващите години до отпадането му през 2016г. С последната редакция на текстовете, правомощието да се определи размера на облекчението беше възложено на Общинските съвети.Финансовите и други средства, които ще бъдат необходими за прилагането на новата уредба ще бъдат предвидени в бюджета на общината.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите.

За Община Бургас засегнати ще бъдат 37 000 превозни средства, като предлаганото облекчение с 40 на сто, за разлика от сега действащите 50 на сто, ще доведе до увеличение в приходите от данък върху превозните средства в размер на 120 000лв., а същевременни няма да има съществено увеличение в данъчната тежест на задължените лица.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Доколкото настоящите промени се налагат във връзка с влезли в сила измененителни закони, които са съобразени с европейското законодателство, то същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.


Предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, е публикуван на сайта на Община Бургас и на сайта на Общински съвет Бургас на 29.11.2013г.

Ето защо предлагам на основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1 ал.2 Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет да приеме следните:
Р Е Ш Е Н И Я:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци (приета от Общински съвет – Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г.)
§ 1. В чл.6 се правят следните изменения:

 1. В ал.1 накрая се добавя „и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.“

 2. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:

„Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.“

§ 2. В чл.20 се правят следните изменения:

 1. В ал.1 т.7 се изменя така:

„Храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната;“

 1. В ал.1 т. 16 придобива следната редакция:

„сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "B", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;“


 1. В ал.1 се създава нова т.17 със следното съдържание:

„сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "D", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок три години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.“


 1. В алинея 2 т.4, 7, 8 и 9 стават съответно т.3, 5, 6 и 7.

 2. Създава се нова алинея 5 със следното съдържание:

„Освобождаването от данък по ал. 1, т. 16 и 17 се прилага за общ срок за съответната сграда, не по-дълъг от 10 години.“

§ 3. В чл.28 ал.1 се правят следните изменения: 1. В т.1 след израза „недвижимите имоти“ се добавя „на територията на страната“.

 2. Създава се нова т.7 със следното съдържание:

„недвижимите имоти на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на трета държава - по данъчна стойност, посочена в документ, издаден за целите на данъчно облагане от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.“

§ 4. В чл.42 ал.1 се създава буква „ж“:

„ж) законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите по чл. 24, ал. 1, т. 9 от Закона за местните данъци и такси;“§ 5. В чл.45 ал.1 накрая се поставя запетая и се добавя:

„като за регистрираните превозни средства задължително предоставят информация за екологичната категория, когато такава е налична.“§ 6. В чл.52 се създава нова алинея 4:

„Освобождават се от данък електрическите автомобили.“§ 7. В чл.53 се правят следните изменения и допълниня:

 1. Алинея 1 придобива следната редакция:

„За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по чл. 55 от Закона за местните данъци и такси данък за съответната година се заплаща с намаление от 40 на сто.“

 1. Създава се нова алинея 2:

„За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 от Закона за местните данъци и такси, данък.“

 1. Досегашната алинея 2 става алинея 3 и придобива следната редакция:

„За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от Закона за местните данъци и такси, данък.“

 1. Досегашната алинея 3 става алинея 4.

 2. Създава се нова алинея 5 със следната съдържание:

„Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.“

§ 8. В чл.60 ал.1 в т. 4 точки 12 и 13 се заличават.

§ 9. В чл.64 ал.3 изразът „средства за подслон“ се заличава.

§ 10. В чл.65 се правят следните изменения:

 1. Алинея 1 придобива следната редакция:

(1) Размерът на данъка за всяка нощувка е:

 1. Места за настаняване в гр. Бургас и съставните селища с категория 4 и 5 звезди – 1,50 лв.

 2. Места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили ) в гр. Бургас и съставните селища с категория 3 звезди – 1,20 лв.

 3. Места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили ) в гр. Бургас и съставните селища с категория 1 и 2 звезди:

а) в гр. Бургас– 0,60 лв.

б) в съставните селища – 0,50 лв. 1. Места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги) с категория 3 звезди:

а) в гр. Бургас– 0,60 лв.

б) в съставните селища – 0,50 лв. 1. Места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги) в гр. Бургас и съставните селища с категория 1 и 2 звезди – 0,50 лв.

 1. Алинея 4 и ал.5 се отменят.

§ 11. В Приложение 1 в т.1 изразът „Средства за подслон“ се заличава.

С уважение,


ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница