Закон за туризма; Наредба за организацията на единната система за туристическа информацияДата14.01.2018
Размер61.57 Kb.

Вписване на заявена промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър


Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Лица за контакт:Даниела Ненкова, Ангелина Илиева, Гергана Миткова, Ваня Велкова, Елена Костова
Телефон: 02/9046813, 02/9046811
Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

Изисквания, процедури, инструкции

Правно основание:

  • Закон за туризма;

  • Наредба за организацията на единната система за туристическа информация;

  • Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;

  • Наредба № 1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене;

  • Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г.за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност

  • Устройствен правилник на Министерство на туризма;

  • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Процедура по извършване на административната услуга

Вписване на промени в заявените декларирани данни и обстоятелства за:

1. Категоризирани места за настаняване и заведения за хранане и развлечения:

Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистъра, са длъжни да заявят писмено в Министерството на туризма промяната в едномесечен срок от настъпването й.

А. При промяна на лицето, извършващо дейност в обекта, новото лице подава следните документи:

1. Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър;

2. Копие от акта за собственост - при промяна на собствеността;

3. Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;

4. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец съгласно Приложение № 7 или 8 (от Наредбата), както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта;

5. Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Б. В случай на промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление за вписване в Националния туристически регистър на настъпилите промени в обстоятелствата, копие от акта за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

В случаите по-горе определената категория на туристическия обект се запазва и се издава ново удостоверение.

Определената категория се запазва и при промяна на наименованието на туристическия обект, в случай че не е настъпила промяна във вида на обекта, както и при промяна на капацитета на туристическия обект, когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция или разширение.

Срокът се запазва, както на първоначално издаденото удостоверение.

Таксата за отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, включва издаване на удостоверение, отразяващо променените обстоятелства.

2. Категоризирани туристически хижи и прилежащи към тях заведения за хранене:

Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, са длъжни да заявят писмено в Министерството на туризма промяната в едномесечен срок от настъпването й.

А. При промяна на лицето, извършващо дейност в обекта, новото лице подава следните документи:

1. Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър;

2. Копие от акта за собственост - при промяна на собствеността;

3. Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;

4. Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Б. В случай на промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление за вписване в Националния туристически регистър на настъпилите промени в обстоятелствата, копие от акта за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

В случаите по-горе определената категория на туристическия обект се запазва и се издава ново удостоверение.

Определената категория се запазва и при промяна на наименованието на туристическия обект, в случай че не е настъпила промяна във вида на обекта, както и при промяна на капацитета на туристическия обект, когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция или разширение.

Срокът се запазва, както на първоначално издаденото удостоверение.

Таксата за отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, включва издаване на удостоверение, отразяващо променените обстоятелства.3. Регистрирани лица (туроператори и туристически агенти):

При промяна на вписаните обстоятелства регистрираното лице уведомява министъра на туризма за промяната в 14-дневен срок от настъпването й.

Към заявлението за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър се прилагат документи, удостоверяващи промяната, и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

При необходимост се издава ново удостоверение за регистрация.Такси

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма:

За вписване на настъпили промени в обстоятелства за регистрираните лица, както и за категоризираните обекти се събира такса 150 лв.

Процедура по отразяване на промяна в обстоятелствата по чл. 68, ал. 3 от Закона за туризма.

Правата по регистрацията могат да се прехвърлят или преотстъпват, когато регистрираното лице се е преобразувало чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма, при прехвърляне на търговско предприятие или наследяване, ако лицето, на което се прехвърлят или преотстъпват правата, отговаря на условията за вписване в регистъра.

Процедурата за отразяване на промяната в обстоятелствата в горните случаите се открива по заявление по образец, което се подава в 14-дневен срок от настъпване на промяната до министъра на туризма или до оправомощено от него длъжностно лице, към което се прилагат:
1. Договор за преобразуване или план за преобразуване, съответно договор за прехвърляне на предприятие или удостоверение за наследници, от които да е видно съгласието за прехвърляне или преотстъпване на правата по регистрацията или поемането им;
2. Справка по образец за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност;
3. Справка по образец за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;
4. Копие на документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност;
5. Декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена или му е отказана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2;
6. Копие на сключения договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 на името на заявителя - за туроператорите;
7. Общи условия за извършване на дейността в съответствие с изискванията на закона;
8. Документ за платена такса съгласно тарифата.

Таксата се превежда по банковата сметка на:

Министерство на туризма

БЮДЖЕТНА СМЕТКА:

Идентификатор: IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSDНовото удостоверение, отразяващо настъпилите промени, се предоставя на лицето само при връщане на първоначално издаденото. В случай че първоначално издаденото удостоверение е изгубено или унищожено, лицето прилага писмена декларация за обстоятелствата, при които то е изгубено или унищожено.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница