Закон за ветеринарномедицинската дейност ззж закон за защита на животнитестраница2/2
Дата05.10.2016
Размер463.26 Kb.
1   2
Раздел VI. Домашни любимци и кучета за служебни, ловни и други цели.

Чл. 172. Собствениците на домашни любимци са длъжни:

1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;

2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;

3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните;

4. при използването им за размножаване да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.

Чл. 173. Собствениците на кучета са длъжни:

1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;

2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар;

3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;

4. когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват необходимата разходка;

5. когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно движение.

Чл. 174. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

(2) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса по чл. 175, ал. 1.

(3) При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип, които съдържат идентификационен код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици на населеното място и индивидуален номер на животното.

(4) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община.

(5) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на татуировката или микрочипа.

Чл. 175. (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.

(2) Освобождават се от такса собствениците на:

1. кучета на инвалиди;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета.

(3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Чл. 176. (1) Собствениците на обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, на пансиони, изолатори и приюти за животни ги регистрират по реда на чл. 137, като към заявлението прилагат и удостоверение за завършен курс по защита и хуманно отношение към животните.

(2) Изискванията към обектите по ал. 1 се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 177. (1) Забранява се:

1. извършването на следните хирургически интервенции на домашни любимци:

а) рязане на опашка;

б) рязане на уши;

в) изрязване на гласни струни;

г) отстраняване на нокти и зъби;

2. отглеждането и развъждането на домашни любимци за добив на месо и кожи от тях;

3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник;

4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци.

(2) Интервенциите по ал. 1, т. 1 се допускат по изключение по преценка на ветеринарен лекар.

Чл. 178. Кметовете на общини, райони и кметства организират контрола за спазване изискванията по чл. 172, т. 1 и 2, чл. 173, т. 1 и чл. 177, ал. 1, т. 3 и 4.


 • Закон за защита на животните:

Глава четвърта. ЖИВОТНИ-КОМПАНЬОНИ

Чл. 33. Собствениците на животни-компаньони ги отглеждат при спазване изискванията за защита на животните по този закон и по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 34. (1) Не могат да се отглеждат кучета и котки в жилища в сграда - етажна собственост, на площ по-малка от:

1. за куче:

а) от малки породи до 10 кг - 6 кв. м;

б) за средни породи до 25 кг - минимум 8 кв. м;

в) за големи породи над 25 кг - минимум 10 кв. м;

2. за котка - минимум 6 кв. м.

(2) Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището.

(3) На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия.

(4) На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра тел (въже) за свободно движение, както и ежедневна разходка.

Чл. 35. (1) Собственикът на животно-компаньон взема мерки да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.

(2) Собственикът е длъжен да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.

(3) Собствениците на кучета са длъжни да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост.

(4) Изключение по ал. 1 се допуска за кучета - пазачи на стада, ловни, следотърсачи, планински спасители и водачи на инвалиди, по ред, определен от Българската агенция по безопасност на храните.

(5) Собственикът на куче, който го отглежда с цел развъждане, се регистрира по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и заплаща в общината такса.

(6) Таксата по ал. 5 не се заплаща от развъдчици и членове на киноложки клубове, членове на Българската републиканска федерация по кинология или на други български или международни киноложки федерации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета.

Чл. 36. (1) Собствениците на животни-компаньони осигуряват стерилизацията им, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици.

(2) Собствениците на кастрирани кучета не заплащат таксата по чл. 35, ал. 5 и таксата по чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 37. (1) Регистрацията на кучета се извършва по реда на чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(2) В базата данни се въвеждат:

1. име на страната на произход на кучето;

2. име, пол, цвят и порода;

3. дата и място (адрес) на раждане на кучето;

4. адрес, име на собственика;

5. данни на ветеринарния лекар, поставил чипа;

6. датата на поставяне на чипа или татуировката;

7. извършени ветеринарномедицински манипулации;

8. кастрация на кучето.

(3) Данните по ал. 2 се въвеждат от ветеринарния лекар, поставил чипа или татуировката.

(4) В 7-дневен срок от промяната на адреса, на собствеността или при смърт на кучето собственикът уведомява съответната областна дирекция по безопасност на храните.

(5) Когато чипът или татуировката е поставен от ветеринарен лекар, който няма достъп до базата данни, той попълва данните на хартиен носител и ги предава в областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия практикува.

Чл. 38. Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа национална електронна база данни за регистрираните кучета.

Чл. 39. Не се заплаща такса по чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

Глава пета. БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ

Чл. 40. (1) Общинските съвети приемат програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Кметовете на общини организират изпълнението на програмите по ал. 1 и ежегодно внасят отчет за тяхното изпълнение пред изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните ежегодно внася за приемане от Министерския съвет отчет за изпълнението на програмите по ал. 1.

(4) Мерките за овладяване на популацията на безстопанствените кучета се осъществяват в регистрирани подвижни или стационарни амбулатории от общините или организациите за защита на животните.

(5) Организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, участват при изготвянето и могат да участват при изпълнението на програмите по ал. 1.

Чл. 41. (1) Безстопанствените животни се настаняват от органите и организациите по чл. 40, ал. 2 и 4 в приюти, регистрирани по чл. 137, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(2) Органите на местната власт изграждат приюти за безстопанствени животни.

(3) Кметовете на населените места отговарят за дейността на приютите по ал. 2.

(4) Приютите за безстопанствени животни се стопанисват от общините и/или организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(5) Организациите за защита на животните могат да създават собствени приюти за безстопанствени животни.

(6) Всеки приют разработва и прилага система за информиране на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане, в т. ч. в интернет страница и публикации в медиите.

Чл. 42. (1) Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.

(2) Транспортирането до приюта на заловените кучета по ал. 1 се извършва със специално оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация.

(3) Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени животни трябва да са преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните.

(4) Екипите за залавяне на безстопанствени животни се ръководят и контролират от ветеринарен лекар.

(5) При залавянето на кучето се поставя нашийник с идентификационен номер.

Чл. 43. (1) Кметовете и организациите за защита на животните, които стопанисват приюти:

1. сключват и прекратяват договор с управител на приюта, който трябва да има висше образование;

2. осигуряват ветеринарен лекар за ветеринарномедицинско обслужване на животните;

3. осигуряват необходим брой и вид служители;

4. осигуряват свободен достъп на гражданите в приюта;

5. създават условия за обществен контрол;

6. осигуряват възможност за връзка с приюта.

(2) Лицата по ал. 1, т. 1 - 3 преминават курс за обучение за защита на животните.

Чл. 44. (1) Управителят на приют за животни:

1. предприема мерки при получаване на сигнали за изоставени животни;

2. ръководи настаняването и грижите за животните в приюта;

3. прилага програма за намиране на нови собственици на настанените в приюта животни;

4. води дневник, в който вписва данните за настанените животни.

(2) Дневникът по ал. 1, т. 4 съдържа:

1. идентификационен номер на нашийника;

2. дата и място на залавяне;

3. индивидуални белези на животното;

4. дата и причини за напускане на приюта;

5. името и адреса на собственика.

(3) За всеки случай на транспортиране на животни управителят на приюта или упълномощено от него лице изготвя транспортен документ, в който са посочени дата и час на излизане на автомобила, район на посещение и данни за броя и идентичността на събраните или върнатите животни.

Чл. 45. Ветеринарният лекар по чл. 43, ал. 1, т. 2:

1. контролира здравословното състояние и спазването на изискванията за защита на животните;

2. изпълнява програмата на Българската агенция по безопасност на храните за вземане на проби за лабораторно изследване на заразни болести по животните и ги изпраща в лаборатория;

3. отразява резултатите от лабораторните изследвания и всички ветеринарномедицински манипулации и лечения в амбулаторен дневник;

4. контролира извършването на дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;

5. извършва лечебни и профилактични мероприятия, кастрация и маркиране на животните;

6. регистрира кучетата съгласно чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност при придобиване от собственик;

7. съставя констативен протокол при смърт на животно, в който се посочват времето, причината и/или диагнозата за смъртта;

8. при назначаване на евтаназия съставя индивидуален протокол, който съдържа основанията за прилагането й; протоколът се подписва от ветеринарния лекар, от управителя на приюта и от трето лице.

Чл. 46. (1) Кучетата в приюта се настаняват при спазване на изискванията за защита на животните.

(2) При постъпване на животното се извършва преглед за идентификация за собственост и клиничен преглед и ако е необходимо - лабораторни изследвания, резултатите от които се вписват в амбулаторния дневник.

(3) На болните и наранените животни се оказва ветеринарномедицинска помощ.

(4) По време на престоя на животните се осигуряват достатъчно количество храна, вода, пространство за движение и почивка.

Чл. 47. (1) Кучетата, настанени в приют, се кастрират, обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс.

(2) Кучетата по ал. 1 се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони, и се регистрират по чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(3) Кучетата, за които не се явят лица по ал. 2, се маркират и се настаняват във временни приюти, определени от съответния общински съвет, или се връщат по местата, от които са взети. Кучетата са под надзора и грижите на общините, организациите за защита на животните или други лица, които са подписали декларация за спазване изискванията на чл. 49 и 50.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Временните приюти по ал. 3 трябва да се намират извън границите на съответното населено място, да са оградени и да се поддържат в добро хигиенно състояние, съобразно изисквания, определени от Българската агенция по безопасност на храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и този закон.

(5) Организацията на работата и условията на отглеждане на кучетата във временните приюти по ал. 4 се определят с наредба на съответния общински съвет и се осъществяват под постоянното наблюдение на организациите за защита на животните.

(6) Маркировката на кучетата по ал. 3 е татуиран на едното ухо идентификационен номер или електронен чип и V-образно купиране на другото ухо или друга видима ушна маркировка.

(7) Управителят на приюта вписва кучетата в регистър и издава ветеринарномедицински паспорт.

(8) Управителят на приюта изпраща данните от регистъра по ал. 7 на кмета на съответната община.

Чл. 48. Не се допуска връщането на кучетата по чл. 47, ал. 3 в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца, автомагистрали и летища.

Чл. 49. Отговорните за надзора и грижата лица, организациите за защита на животните или общините обезпаразитяват на три месеца и реваксинират срещу бяс върнатите по места животни по чл. 47, ал. 3.

Чл. 50. Организациите и лицата по чл. 49 са длъжни да:

1. заверяват ежегодно паспорта на кучето в съответната общинска администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации;

2. вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или животни.

Чл. 51. Евтаназия на настанени в приюта кучета се допуска при условията на чл. 179, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност след поставяне на диагноза при клиничен преглед и изследвания.

Чл. 52. Труповете на животните в приюта се съхраняват съгласно изискванията на чл. 272 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 53. (1) При настаняване в приюта на регистрирано куче-компаньон управителят на приюта издирва собственика на животното и го уведомява писмено за местонахождението на кучето.

(2) Ако в 7-дневен срок от датата на получаването на писменото уведомление по ал. 1 собственикът на кучето не се яви да го вземе или не бъде открит, кучето се предоставя на нов собственик по реда на чл. 47, ал. 2 или се настанява в приют на организации за защита на животните.

(3) Кучета-компаньони по ал. 1 се връщат на собственика им след представяне на ветеринарномедицински паспорт и заплащане на разходите по престоя.

Чл. 54. Във всяка общинска администрация или в приюта се поддържа регистър на кучетата по чл. 47, ал. 3, който съдържа:

1. дата и място на залавяне на животното;

2. дата и място, на което е върнато животното;

3. дати на обезпаразитяване, кастрация и ваксиниране срещу бяс;

4. отговорното по надзора лице или организация.

Чл. 55. След блокиране на раждаемостта на безстопанствените кучета в населеното място те се настаняват поетапно в приюти по програми за намиране на собственик или за доживотно отглеждане.

Чл. 56. (1) В случаите на увеличена популация от безстопанствени котки се прилагат разпоредбите на чл. 40 - 47,чл. 51, 52 и чл. 54.

(2) Не се допуска залавянето на безстопанствени котки с упойващи вещества. • Закон за лова и опазване на дивеча:

Чл. 40. (1) За запазване на екологичното равновесие и устойчиво развитие на популациите при доказана необходимост се регулира числеността на някои видове дивеч при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.

(2) Подивелите и скитащи кучета и котки в ловностопанските райони се унищожават.

Чл. 67. (1) Опазването и охраната на дивеча в ловностопанските райони по чл. 5, ал. 5 се осъществява от лицата, стопанисващи дивеча.(2) Функциите по опазване и охрана на дивеча се възлагат на лица с лесовъдско образование.

(3) Лицата по ал. 2 в поверените им охранителни участъци:

1. охраняват дивеча и рибата;

2. следят спазването на режима за стопанисване и ползване на дивеча;

3. следят състоянието на дивеча и изпълнението на ловностопанските мероприятия в поверените им участъци;

4. проверяват всички документи за лов и риболов;

5. извършват проверки на личния багаж на ловуващите лица;

6. съставят актове за констатирани нарушения по този закон;

7. задържат вещите - предмет на нарушението, както и вещите, послужили за неговото извършване;

8. следят за спазването на противопожарните правила;

9. опазват специализираната фуражна база, изградените ловностопански съоръжения, сгради и други обекти в поверените им охранителни участъци;

10. следят за опазването на сватбовищата и токовищата;

11. следят за щети, нанесени от и на дивеча;

12. регулират числеността на хищниците, подивелите и скитащите кучета и котки;

13. охраняват защитените животински видове.

(4) Правомощията по ал. 3 имат и служителите по охрана на защитените територии - изключителна държавна собственост. • Наредба № 1 на Общински съвет – Тутракан за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Тутракан:

Чл. 21. Собствениците на кучета са длъжни:

(1) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче да подадат декларация в Общината по постоянния му адрес/седалище.

(2) При навършена 6-седмична възраст на кучето да го представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

(3)


(4) При съмнения за бяс и бруцелоза да съобщят веднага в Районната ветеринарна служба.

(5) Собствениците на кучета са длъжни да ги отглеждат до края на живота им, а при невъзможност да намерят нов собственик или да ги предадат в общинския приют-изолатор за бездомни кучета, където при желание могат да заплатят еднократна такса за евтаназия или годишната такса за отглеждането му.

(6) Всеки собственик на куче е длъжен да го разхожда с нашийник и повод, да носи със себе си паспорта и медальона му, а едрите и агресивни породи и с намордник на определените за целта места от Общината.

(7) Собсвениците на куче спазват общите изискания от Правилника за вътрешния ред на етажната собственост.

(8) Собственикът на куче трябва да събира фекалиите му.

Чл. 22. Борба с безстопанствени кучета:

(1) Кметът на общината организира улавянето и изолирането на скитащи се кучета в населените места на община Тутракан.

(2) Куче без нашийник и не придружавано от собственика се счита за безстопанствено и се третира съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Куче, не потърсено в 14-дневен срок от собственика си, се подлага на манипулациите съгласно правилника за работа на приюта.

(3) Подивели или безстопанствени кучета и котки извън населените места се третират като дивеч и подлежат на ловуване.

(4) Животни, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и здравето на хората и животните се подлагат на незабавна евтаназия съгласно чл.179, ал.3, т.4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(5) В Община Тутракан се завежда регистър за всички регистрирани кучета със следните данни:

1. Трите имена на собственика и постоянния му адрес;

2. Адрес, на който пребивава кучето;

3. Име на кучето, порода, външни белези;

4. Имунизационен паспорт - номер, дата на издаване, издател;

5. Дата на имунизация през съответната година;

6. Номер на идентификационния медальон за съответната година.

Чл. 23. Собствениците на умрели животни са длъжни да ги предават на Екарисажа за обезвреждане.9. Ресурси за осъществяване на програмата.

Наличните ресурси, върху които ще се базира реализирането на настоящата програма са следните: • Изграден изолатор за безстопанствени / безпризорни животни, който функционира на територията на общината от 2003 г..

 • Има обучен персонал, притежаващ необходимия опит в борбата със скитащите и безстопанствени кучета.

 • Има изградена методика на работа и утвърдени правила, които се спазват от работещите в приюта.

 • Съвместно с ловните дружини на територията на общината периодично се провеждат хайки за отстрел на подивели и скитащи кучета, извън населените места на общината. 

През периода за изпълнение на настоящата програма ще се търсят възможности за:

 • Закупуване на специализиран товарен автомобил с рампа за превоз на безстопанствени или изпуснати от контрол едри животни.

 • Закупуване на автомобил за лов, предвид необходимостта от изпълнение на нормативните изисквания, касаещи дейностите по отношение на безстопанствените животни.

 • Назначаване на лица за работа с автомобилите по предназначение.

 • Назначаване на лице за връзки с обществеността и деловодна работа в ОИБЖ.

10. План за действие.

мерки

срок за изпълнение

отговорници по изпълнение

необходими финансови средства

източници за финансиране

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка (за кратко наричани обработка) и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.

1.1. Осигуряване на специално оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация за транспортирането до приюта на заловените кучета съгласно изискванията на чл. 42, ал. 2 от ЗЗЖ.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

1.2. Разработване и прилагане на система за информиране на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане, в т. ч. в интернет страница и публикации в медиите, съгласно чл. 41, ал. 6 от ЗЗЖ.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

1.3. Организиране на публични мероприятия с цел информиране на гражданите за възможностите за задомяване на безстопанствени кучета.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

2. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.

2.1. Издаване на ветеринарномедицински паспорт за всяко обработено куче и предоставяне на паспорта на отговорното по надзора лице.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

2.2. Поддържане в Община Тутракан на регистър на домашните кучета, изготвен съгласно чл. 22, ал. 5 от Наредба № 1 на Общински съвет – Тутракан за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Тутракан.

До изтичане на срока за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

2.3. Ежегодно заплащане на такса за притежаване на куче по Закона за местните данъци и такси, съгласно чл. 175, ал. 1 и ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

2.4. Използване на приходите, постъпващи в общинския бюджет от събраните такси, за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета, съгласно чл. 175, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

2.5. Организиране на кампании за обработване и регистрация на кучетата, отглеждани на територията на община Тутракан.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

3. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.

3.1. Организиране на кампании за разясняване на ползата от кастрацията чрез брошури, медийни кампании и др..

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

3.2. Презентации на ЗЗЖ, организирани от общинската администрация, със съдействието на ОИБЖ и ОЗЖ по населените места на общината за собствениците на домашни кучета.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

3.3. Съвместна работа с ветеринарните лекари в общината.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

4. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета.

5. Кампании за подобряване чистотата на околната среда в общината.

5.1. Определяне на алеи за разходка на кучета.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

5.2. Ограждане на съществуващите детски площадки, детски градини, училища и др..

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

5.3. Поставяне на кошчета за събиране на кучешки екскременти.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

6. Изготвяне и провеждане на образователни програми, конкурси и спортни мероприятия с кучета.

ОКРУПНЯВАНЕ НА МЕРКИТЕ

1. Контролиране на кучешката популация, подобряване на условията в ОИБЖ и създаване на кастрационен център в него.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

2. Саниране и оздравяване на околната среда, чрез организиране и обозначаване на местата, забранени за разходка на домашни кучета – поставяне на указателни и забранителни табели.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

3. Обучение и повишаване знанията на населението при отглеждане и развъждане на кучета и провеждане на системна здравна просвета сред населението, включваща следните дейности:

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

3.1. Рекламно-информационни кампании с цел намиране на дом за част от уличните кучета и предпазването им от насилие на улицата.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

3.2. Изготвяне и провеждане на общообразователни програми, насочени срещу безотговорното и нехуманно отношение към животните.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

3.3. Съвместни адекватни и навременни действия срещу прояви на жестокост към животните между Община Тутракан, ОДБХ – Силистра – Тутракан, РУП – Тутракан и ОЗЖ.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

3.4. Настаняване в приют за постоянно обитаване на кучета, за които стопаните не могат повече да се грижат, с цел подпомагане на кучетата от изоставяне.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

3.5. Осигуряване на възможност за осиновяване на кучета, които са настанени в приюта. Обработване срещу паразити, бяс и маркировка на всяко куче, напускащо приюта.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

4. Въвеждане на кастрацията като основен метод за ограничаване на популацията на кучетата.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

5. Организация, координация и контрол по изпълнението на програмата за овладяване популацията от безстопанствени кучета на територията на община Тутракан.

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

6. Организация на спортни мероприятия и конкурси с кучета

До изтичане на периода за реализация на програмата.

Кмет на общината

Ще бъдат уточнени в хода на реализация на програмата.

Общински бюджет и др.

Настоящата програма е отворен документ и може да се актуализира в периода на изпълнение с решение на Общински съвет – Тутракан.


1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница