Закон за висшето образование Чл. Висшето светско образование е независимо от идеологии, религии и политически доктрини. То се осъществява в съответствие с общочовешките ценности и националните традицииДата05.10.2017
Размер35.42 Kb.
Приложение 1
КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Чл. 53.

(1) Всеки има право на образование.

(4) Висшите училища се ползват с академична автономия.

(6) Държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и преквалификация. Тя упражнява контрол върху всички видове и степени училища.
ЗАКОН за висшето образование
Чл. 3. Висшето светско образование е независимо от идеологии, религии и

политически доктрини. То се осъществява в съответствие с общочовешките ценности и

националните традиции
Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г.) Висшите училища

се ползват с академична автономия. В нея намира израз интелектуалната свобода на

академичната общност и творческата природа на образователния, изследователския и

художествено-творческия процес като върховни ценности.

(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г.) Академичната общност

обхваща членовете на академичния състав, студентите, докторантите и

специализантите.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г.) Академичната

автономия включва академични свободи, академично самоуправление и

неприкосновеност на територията на висшето училище.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г.) Висшето

училище осъществява цялостната си дейност върху принципа на академичната

автономия в съответствие със законите на страната.
Чл. 22. Автономията на висшето училище не може да се нарушава чрез:

1. намеса в дейността на висшето училище, освен в случаите, изрично посочени в

закон;

2. влизане или оставане на органите на сигурността и обществения ред без

съгласието на академичните власти, освен за предотвратяване на непосредствено

предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в

случаите на природни бедствия и аварии;

3. създаване и дейност на политически и религиозни организации във висшето

училище;

4. осъществяване на дейност, накърняваща конституционни права на членовете на

академичната общност, свързани с раса, народност, етническа принадлежност,

произход, религия, убеждение, политическа принадлежност.
Правилник за устройството и дейността на Софийския университет „Свети Климент Охридски”
Автономия

Чл. 3. (1) Университетът осъществява дейността си върху принципа на академичната автономия в съответствие с Конституцията и законите на Република България.

(2) Академичната автономия е прогласената и гарантирана от Конституцията възможност Университетът самостоятелно, свободно и независимо да решава всички въпроси, които се отнасят до академичното самоуправление на територията на Университета.

(3) Академичната автономия се изразява в академична свобода, академично самоуправление и неприкосновеност на територията на Университета.
Академична свобода

Чл. 4. (1) Академичната свобода се изразява в свобода на преподаването, свобода на научните изследвания, свобода на творческите изяви и свобода на обучението.

(2) Образованието в Университета е независимо от идеологии, религии и политически идеи. То се осъществява в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и съвременните тенденции във висшето образование.
Академично самоуправление

Чл. 5. (1) Академично самоуправление е самостоятелното определяне на предметното съдържание, организацията и провеждането на всички дейности, които се осъществяват в Университета.

(2) Академичното самоуправление се изразява в:

2. право на Университета да урежда устройството и дейността си във вътрешни актове в съответствие със Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България и другите закони;

9. изграждане, притежаване и ползване на материална база, необходима за дейността на Университета;
Неприкосновеност на територията на Университета

Чл. 6. (1) Автономията на Университета не може да се нарушава чрез намеса в дейността му освен в случаите, изричано предвидени в закон.

(2) В сградите на Университета и прилежащите им територии не може да се извършват политическа, партийна или религиозна дейност.

(3) Не се допуска насилствено възпрепятстване на дейността на Университета и на членовете на академичната общност.

(4) Органите на сигурността и обществения ред имат право на достъп до сградите на Университета и прилежащите им територии само със съгласието на Ректора, освен за предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаи на природни или обществени бедствия и аварии.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница