Закон за водите от Приложение №2 към чл. 2 ал. 2, т. 1 от същата Наредбастраница1/6
Дата30.04.2017
Размер1.23 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6

България, Проект за развитие на общинската инфраструктура

Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в западен регион на Република България, MIDP-MP-QCBS3, Заем №: 7834-BG
Информация

за преценяване необходимостта

от Екологична оценка

(чл.8 (2)от Наредбата за условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми –ПМС №139/ДВ бр57 /2004 г., посл.изм.и доп. ДВ бр.94 /30.11.2012 г.)

Регионален генерален план

за водоснабдяване и канализация на обособена територия на «ВиК-Кресна» ЕООД, гр. Кресна

Възложител: МРРБ


февруари 2013 г.  1. Характеристика на плана

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия

Съгласно чл.2, ал.2 от Наредба за условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми - ПМС №139/ДВ бр. 57 /2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г., Регионални генерални планове на В и К и инвестиционните програми към тях са предмет на преценка необходимостта от извършване на ЕО, тъй като попадат в обхвата на т. 6 Управление на водните ресурси т.6.1 Закон за водите от Приложение №2 към чл.2 ал. 2, т.1 от същата Наредба ( Област по чл.85, ал.1 ЗООС).

В Инвестиционната програма в краткосрочен и дългосрочен аспект на Регионалния план „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна, инвестиционните предложения, спрямо които предлаганият план определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им решаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия:

- не са включени по приложение № 1 към чл.92, т.1 инвестиционни предложения;

- включените инвестиционни предложения по приложение № 2 инвестиционни предложения (изграждане на ПСОВ, водоснабдителни и канализационни системи и съоръженията) са екологосъобразни обекти и при спазване на предложените мерки за строителството и експлоатацията им не се очаква значително негативно въздействие върху околната среда.

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията

Регионалният Генерален план за водоснабдителните и канализационните системи за обособена територия на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна, в Западния регион е с период на планиране до 2038 г.

Регионалният Генерален план за ВиК, отговарящ на законовите изисквания, ще съдържа:

- Инвентаризация, анализ и оценка на цялата налична и необходима информация за изготвянето на регионални генерални планове;

- Оценка на съществуващото положение и нуждите на водоснабдителните и канализационните системи и съоръженията към тях;

- Определяне на приоритетите в краткосрочен аспект-2014-2020 г., средносрочен до 2028 г. и в дългосрочен аспект до 2038 г., за да се даде основата за идентифициране на приоритетни инвестиции за рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови съоръжения за водоснабдяване, канализация и третиране на отпадъчните води според изискванията на националното законодателство, хармонизирано с достиженията на правото на ЕС;

- Изготвяне на Инвестиционна Програма – краткосрочна, средносрочна и дългосрочна.

С Инвестиционната програма ще се постигне:

- Подобряване качеството на водата, съобразена със стандартите за питейна вода и в частност Директивата за питейни води (ДПВ), Директива на комисията 98/83/EC EО и съответното българско законодателство;

- Изграждане на съоръжения за пречистване на отпадъчни води за агломерации между 2000 – 10 000 е.ж. съгласно Директивата за градски отпадъчни води (91/271/EО) и съответното българско законодателство (Предложение за мерки за оптимизация в системата на отпадъчните води с цел осигуряване на висока ефективност на събиране и пречистване на отпадъчните води, Предложение за разширение на системата за събиране и пречистване на отпадъчните води, съгласно плановете за регионално развитие в обособената територия);

- Ефективно използване на водите, с отчитане на климатичните промени и фокусиране върху намаляване на потреблението на енергия и намаляване загубите на вода от мрежата;

- Предложение на мерки за оптимизация на водоснабдителната система с цел осигуряване висока ефективност на водоснабдяването;

- Създаване на условия за осигуряване на безопасни и висококачествени услуги за водоснабдяване.Основна структура на Регионалния генерален план

РЕЗЮМЕ

Въведение

Обхват

Обекти на проекта, контекст и цели

Правна рамка на проекта

Структура на доклада

Институционална и регулаторна рамка

Обща административна рамка

Регулаторна рамка (българска и европейска)

Институции, свързани с опазването на околната среда

Национален регулатор

Институции във ВиК сектора

Правни аспекти на възможностите за финансиране

Заключения и препоръкиПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница