Закон за водите от Приложение №2 към чл. 2 ал. 2, т. 1 от същата Наредба


Преглед и събиране на данни Район на проектастраница2/6
Дата30.04.2017
Размер1.23 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6

Преглед и събиране на данни

Район на проекта

Район на регионалния генерален план

Басейнова(и) дирекция(и), области, общини, населени места

Карта на обособените територии (1: 25 000)

Природни характеристики

Географски характеристики

Климат

Състояние на околната среда

Хидроложки и хидрогеоложки условия

Водни обекти

Социално-икономически характеристики

Икономически индикатори – БВП, инфлация, обменен курс, брой население

Доходи и разходи на домакинствата

Равнище на безработицата

Гъстота на застрояване и тип на сградите

Икономическо развитие в обособената територия

Основни работодатели

Планиране на градското развитие

Търговски и индустриални дейности

Предназначение на земята и собственост

Потенциални здравни проблеми от замърсена вода

Заключения и препоръки

Характеристика на предоставяните ВиК услуги

В и К оператор - организационна структура; технически съоръжения и основни проблеми, свързани с тяхната експлоатация; финансово състояние на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Кресна

ВиК услуги и цени

Централизирано доставяне на топла вода

Частни системи за доставяне, отвеждане и пречистване на води

Заключения и препоръки

Оценка на съществуващата ситуация и нуждите от водоснабдителни и канализационни системи

Водни ресурси

Обща характеристика

Повърхностни водоизточници и тяхното използване (количество и качество)

Подземни почвени водоизточници и тяхното използване (количество и качество)

Права върху водата и цялостно оползотворяване на ресурсите

Потенциални заплахи от замърсяване

Заключения и препоръки

Замърсяване на водата

Основни източници на замърсяване

Въздействие на заустването на отпадъчни води

Въздействие върху повърхностните води

Въздействие върху подпочвените води

Управление на утайките и депониране

Мониторинг на качеството на водата

Заключения и препоръки

Настоящо потребление на на вода

Общо потребление

Битово потребление

Потребление от бизнеса

Потребление от други административни организации

Загуби на вода

Воден баланс

Заключения и препоръки

Водоснабдителна инфраструктура

Основни характеристики

Водовземания

Пречистване на питейна вода

Водохранилища

Помпени станции

Главни водопроводи

Водоснабдителни разпределителни системи

Измерване на водопотреблението

Канализационна инфраструктура

Основни характеристики

Канализационна и събирателна система

Канализационни помпени станции

Пречиствателни съоръжения

Управление на утайките

Индустриални канализационни съоръжения

Функциониране на канализационната система и слаби места в нея

Достатъчност на данните

Списък с източниците на данни

Преглед на данните по качество, количество, пълнота и пропуски

Препоръки

Заключения и препоръки

Приоритети за развитие на водоснабдителната и канализационна инфраструктура за постигане съответствие с Европейски директиви и законодателството в областта на околната среда

Методология и допускания

Основни критерии за проектиране

Предложени единични разходи

Варианти за развитие на водоснабдителната система

Главна водоснабдителна система

Разпределителна система

Оценка на вариантите

Предложени варианти

Канализационни мрежи

Пречистване на отпадъчните води и управление на утайката

Предложени варианти

СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА МАКРО-ПОНОСИМОСТТА

Макроикономическапрогноза

Демографска прогноза

Прогноза на развитието на бизнеса

Прогноза на за доходите на населението

Прогноза за водопотреблението

Прогноза за водопотреблението от населението

Прогноза за водопотреблението от административни, индустриални и търговски единици)

Загуби на вода

Прогноза за общото водопотребление

Прогнозни количества на отпадъчните води

Битови отпадъчни води

Небитови отпадъчни води

Инфилтрация

Обобщение на потока и натоварването на отпадъчните води

Оценка на макро - поносимостта

КРАТКОСРОЧНА, СРЕДНОСРОЧНА И ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПОКРИВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ЦЕЛИ

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Обществени обсъждания

Приложения2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата

Необходимо е да се изготви Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна, за да се осигури строг контрол и ефективно управление на водния сектор, като се решават етапно редица проблеми на В и К системите и съоръженията към тях.

  • Водоснабдителни мрежи и съоръжения

В обособената територия няма голям град. Най-големото населено място е град Кресна с 3 470 жители. Поради релефа на терена водоснабдителната система работи като гравитачна. На главните водопроводи има инсталирани облекчителни шахти, които намаляват налягането в системата, между водоизточниците и населените места. Няма инсталиран вентил за редуциране на налягането (редуцил вентил). Нивото на автоматизация на услугите е много ограничено.

Детайлна информация относно референтната година (2011 г.) и проектираното разпределение на населението в населените места за годините 2020, 2028 и 2038 са описани в Таблица 1. Като допълнение в таблицата са представени съществуващите проблеми с недостига на вода. Тази информация е разделена на сезонен недостиг (до 183 дни) и годишен недостиг (повече от 183 дни) на вода. Анализите са направени с данни за 12-годишен период (1999 – 2010 г.). Стойностите в колоните представляват повторяемостта на недостига на вода в рамките на периода от 12 години, т.е. сериозността на недостига на вода за конкретното населено място.

Таблица 1. Население на селищата, включени във водоснабдителните системи на обособена територия на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. КреснаКатегория /ВС/ Населено място

Население

Воден режим за последните 12 години

% от общото

2011

2020

2028

2038

Сезонен

Целогодишен

Основна ВС Кресна

87.0%

4 730

4 227

3 628

2 810

12
Долна Градешница

12.2%

661

591

507

392

4
Кресна

63.8%

3 470

3 101

2 661

2 062

4
Сливница

11.0%

599

535

459

356

4
Извън основна ВС > 50 жители

12.9%

701

626

538

416Горна Брезница

10.4%

564

504

433

335Ощава

1.2%

66

59

51

39Стара Кресна

1.3%

71

63

54

42Извън основна ВС < 50 жители

0.1%

5

4

4

2


0.1%

5

4

4

2Общо всичко

100.0%

5 436

4 857

4 169

3 228

12
Фигура 1 представя схема на основните водоснабдителни мрежи в обособената територия. Основните водоснабдителни системи (ВС), разгледани в РГП, са оцветени в синьо, а малките ВС – в сиво.

Фигура 1. Обща схема на ВС Кресна
Техническите показатели в обособената територия на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна, са посочени в Таблица 2.
Таблица 2. Технически показатели за “ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна - водоснабдяванеТехнически показатели за „ВиК-Кресна” ЕООД - гр. Кресна

мярка

2008

2009

2010

1

Съотношение на покритие на услугата

%
97,5

97,5

2

Консумация на вода

л/жит./ден.

233

221

220

3

Произведена вода

м3

1135164

1135164

1135164

5

Обем фактурирана вода

м3

473135

443608

393000
Обем фактурирана вода в  от подадената

%

42

39

35

9

Дължина на преносната мрежа

км

28.0

28.0

28.0

12

Капацитет на съхранение на водата

м³

1900

1900

1900

13

Вода неносеща приходи

м3/ден.

1814

1895

2033

14

Вода неносеща приходи

%

58

61

65

ВС Кресна се водоснабдява предимно от водоизточник Разкола, който се намира в Национален парк Пирин (Таблица 3, Фигура 2 ). Капацитетът на водоизточника се променя през годината. Има допълнителен водоизточник Мандрата. Останалите населени места в обособената територия се водоснабдяват от местни водоизточници.

Таблица 3. Основни водовземания по водоснабдителните системи

ВС

EKATТE

Име на водоизточника

Дебит (л/сек.)

Тип

ВС_Кресна

11569

Мандрата

15

Подпочвени води предимно кладенци с речна инфилтрация

ВС_Кресна

11569

Разкола

15

Подпочвени води предимно кладенци с речна инфилтрация

Фигура 2. Схема на водоизточниците от симулационния модел - ВС КреснаСъхраняването на водата във ВС Кресна се осигурява чрез един основен резервоар - Подина 1500 м3. Резервоар с обем 300 м3 съхранява вода за село Сливница (Фигура 3).

Фигура 3. Схема на резервоари от симулационния модел - ВС Кресна

Като цяло, основният проблем на повечето от резервоарите в обособената територия е лошото им техническо състояние. Необходима е цялостна реконструкция на основните резервоари в обособена територия на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна. Анализът на капацитета за съхранение на вода показва, че капацитетът за съхранение във ВС Кресна е достатъчен – 63% е обемният индекс на резервоарите.

Водоснабдяването на ВС Кресна се извършва гравитачно без помпени станции. Има изграден водопровод от водоизточник Разкола до събирателна шахта (Фигура 4). Дължината му е 9 000 м, азбестоциментов с диаметър 300 мм. От водоизточник Мандрата до събирателна шахта е изграден стоманен водопровод с диаметър 250 мм и дължина 4 500 м. Водопровод с диаметър 300 мм и дължина 20 000 м е изграден от събирателна шахта до резервоар Подина.

От облекчителна шахта 6 (ОШ6) до ВЕЦ е положен нов частен стоманен водопровод с диаметър 325мм и дължина около 5 500 м. ВЕЦ е разположена на около 10 м над резервоар Подина. По този начин е осигурено постаянното водоподаване към ВЕЦ. В момента, за водоснабдяване на ВС Кресна се използва частния водопровод. Старият азбстоциментов водопровод има забрана за ползване от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), поради честите аварии.

Посредством азбестоцимнтов водопровод с диаметър 350мм и дължина 1 200м водата се доставя от резервоар Подина до разпределителна шахта. От тази разпределителна шахта се водоснабдяват град Кресна и селата Сливница и Долна Градешница с питейна вода.


Фигура 4. Схема на главните водопроводи от симулационния модел – ВС Кресна


Общата дължина на водоразпределителни мрежи в обособената територия, включени в РГП (и в симулационния модел), е 9.3 км (Фигура 5).
Фигура 5. Схема на водоразпределителната мрежа от симулационния модел –

ВС Кресна


Проблеми

Състоянието на главните довеждащи водопроводи е лошо. Те са изградени преди повече от 40-50 години. Основните проблеми са течове, причинени от корозия на стоманени тръби или от неправилни връзки между бетонни или азбестоциментови тръби. Освен това, азбестоциментовите тръби представляват сериозен проблем, поради тяхната ненадеждност и потенциалните рискове за здравето.

В момента се използва частен стоманен водопровод с дължина 5 500 м за водоснабдяване на ВС Кресна. Старият водопровод, който има забрана за ползване от ДНСК, е азбестоциментов и е в лошо състояние. Въпреки това е необходима подмяна на водопровода по цялата му дължина, тъй като собственикът на ВЕЦ изисква „ВиК“ ЕООД-гр. Кресна да му плаща за използването на новия стоманен водопровод, а също така често освобождава водата от турбините директно в реката, което води до прекъсване на водоподаването към ВС Кресна. Община Кресна е започнала юридическа процедура, която продължава много бавно и проблемът ще остане нерешен още дълги години. Поради тази причина, общината изисква собствен водопровод. За да се осигури сигурност на водоснабдяването без прекъсвания за ВС Кресна, в РГП се предлага подмяна на целия азбестоциментов водопровод с обща дължина 28 км.

Все още не е въведено измерване на ключови показатели във ВС Кресна. Системата SCADA все още не е изпълнена.

Няма изградена пречиствателна станция за питейни води в обособената територия на „ВиК“ ЕООД – гр. Кресна. Има изградено само обикновено пречиствателно съоръжение с филтрация за водоизточници Разкола и Мандрата. Съществуващото пречиствателно съоръжения трябва да се реконструира, за да отговаря на изискванията съгласно Наредба № 12.

Съществуващото ниво на общи загуби на вода във водоснабдителните системи е 48,7 % (Фигура 6 ).


Фигура 6. Таблица за баланса на общите загуби на вода - ВС Кресна


Водоснабдителните мрежи в селските райони страдат от лошо състояние на съоръженията и остаряло оборудване. Локалните водоизточници предоставят по принцип достатъчно водно количество със задоволително качество. През годината са наблюдавани промени на количествените и качествените параметри. Населението в населените места между 50 и 2000 жители драстично намалява през последните десетилетия и прогнозата за бъдещото население потвърждава настоящите тенденции.

Резултатите от приложения математически модел за обособената територия и оценката на настоящото състояние определят основния списък с проблеми, отнасящи се до ВС Кресна (Таблица 4) .


Таблица 4. Проблеми, свързани с водоснабдителните мрежи в обособената територия на Кресна

Не

Основни проблеми, свързани с водоснабдителните системи

Описание

1

Проблеми по главните водопроводи

Главните водопроводи са много важни за осигуряване доставянето на безопасна питейна вода. За да се гарантира сигурността на водоснабдителните системи, рехабилитацията на подбрани главни водопроводи е част от спешните мерки с висок приоритет. Авариите, причинени от лошото техническо състояние могат да прекъснат водоподаването в големи райони.

Най-важният проблем отнасящ се до сигурността на водоподаването се дължи на лошото техническо състояние на главни довеждащи водопроводи и е свързан с доставянето на вода от водоизточник Разкола до резервоад Подина и от резервоар Подина към град Кресна.2

Материал и възраст на водоразпределителните мрежи
Техническото състояние на водоразпределителните мрежи е резултат най-вече на тяхната възраст. Повечето мрежи са на повече от 40-50 г. Възрастта на водоразпределителните мрежи е сама по себе си показател за тяхното износване. Освен това, азбестоциментовите тръби представляват сериозен проблем поради високото ниво на течове и аварии и потенциалния здравен риск. Рехабилитацията на водоразпределителните мрежи заедно със създаването на програма за ефективно намаляване на общите загуби на вода е много важно за намаляване течовете в обособената територия.

3

Проблеми с резервоаритеКато цяло, основният проблем на повечето резервоари в обособената територия е в лошото им техническо състояние. Има нужда от създаване на програма за реконструкция и рехабилитация на резервоарите фокусирана както върху строителната, така и върху технологичната част. Определянето на приоритет при реконструкция и рехабилитация на резервоарите бе базирано на броя водоснабдявани жители от съответния резервоар и на състоянието на резервоара.


4

Висок процент на загубите на вода

Средните загуби на вода са 49%. Високото ниво на течове води до високи оперативни разходи, претоварване на водоизточниците, намаляване на водоснабдителната сигурност и други. Намаляването на общите загуби на вода има висок приоритет за в бъдеще. Трябва да бъде създадена програма за откриване и намаляване на течовете. Основните принципи на програмата са: изготвяне на стратегия за детайлно проучване на намаляването на общите загуби на вода; създаване на основни нива на измерване (измерване на произведената вода, притока към отделни населени места); осъществяване на управлението на налягането; създаване на зони за измерване на дебита (ЗИД) въз основа на хидравличния модел; осъществяване на принципите на активен контрол на течовете и обучение на персонала на водното дружество; начало на ефективна реконструкция на мрежата въз основа на горните измервания.

5

Липса на систематични измервания на хидравличните параметри и предаване на данниВ обособена територия Кресна не се извършват перманентни измервания и не е възможно анализирането на функциите на системата и анализ на водния баланс. Има нужда от въвеждане на система SCADA, което трябва да бъде фокусирана върху измервания и обобщаване на всички влизащи във ВС водни количества (измервания на водните количества във всички водоизточници и резервоари), оценка на водния баланс на приток/отток в отделни части от главната водоснабдителна система и оценка на нощния приток в основните зони на налягане и участъци на ВС.

Мерки

Идентифицирането на основните пропуски и слабости на водоснабдителната система заедно с препоръките на експерти служи за база за създаване на варианти за бъдещо развитие на водоснабдителната система в обособената територия на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна. Комбинацията от мерки за действие ще бъде необходима, ако трябва да се постигнат общи резултати за водоснабдителната система в обособената територия. В допълнение, дългосрочните прогнози за прираст на населението и индустрията заедно с въздействието на климатичните промени ще се отразят на устойчивото развитие на водоснабдителната система в дългосрочен план. Тези бъдещи условия за развитие ще бъдат добавени към анализираните варианти при търсенето на окончателния вариант, който да бъде разработен (както и всички структурни и не-структурни мерки) с цел устойчивото развитие на района.

Списъкът с инвестициите е разделен на три времеви хоризонта (2020, 2028 и 2038). Предложените инвестиционни мерки са приоритизирани, за да се осигури достатъчно питейна вода за питейно-битови нужди във всички времеви хоризонти.

Инвестициите, планирани за краткосрочния период, са: • Реконструкция на хлораторни, KR-WSS-KR-1

 • Реконструкция на водоснабдителната мрежа на град Кресна (ОПОС).

 • Реконструкция на главен довеждащ водопровод от водоизточник Разкола до град Кресна. Група от четири инвестиции: KR-WSS-KR-9, KR-WSS-KR-2A, KR-WSS-KR-3B, KR-WSS-KR-4, KR-WSS-KR-5

 • Инсталиране на редуцил вентил на довеждащия водопровод, който водоснабдява град Кресна, KR-WSS-KR-7

 • Нов резервоар Котата, 50 м3 - KR-WSS-KR-12 с нов водопровод до резервоара - KR-WSS-KR-6

 • Рехабилитация на водоизточници Разкола и Мандрата, KR-WSS-KR-8, KR-WSS-KR-13

 • Реконструкция на главен водопровод от резервоар Подина до село Сливница, KR-WSS-KR-10

Инвестициите, планирани за средносрочния период, са:

 • Реконструкция на главен водопровод ор град Кресна до село Сливница, KR-WSS-KR-14A, KR-WSS-KR-15B

 • Изграждане на главен водопровод до село Влахи, KR-WSS-KR-19

 • Нов резервоар за град Кресна 200 м3, KR-WSS-KR-17

 • Реконструкция на главни водопроводи - 1% от цялата мрежа годишно с цел постигане на устойчиво развитие на водоснабдителната мрежа, KR-WSS-KR-16

 • Проектиране и инсталиране на система SCADA, KR-WSS-KR-20

Инвестициите, планирани за дългосрочния период, са:

 • Реконструкция на главни водопроводи - 2% от цялата мрежа годишно с цел постигане на устойчиво развитие на водоснабдителната мрежа, KR-WSS-KR-21

 • Проектиране и инсталиране на устройства за управление на налягането, KR-WSS-KR-22.

Краткосрочните инвестиции са насочени към определяне на основните проблеми на водоснабдителната система. Тези проблеми се отнасят до безопасността на водоснабдяването поради лошо или много лошо състояние на водопроводните тръби и съоръжения (основните довеждащи водопроводи, тръбите на локалните мрежи, резервоарите, помпените станции) и риска, свързан с качеството на водата. Средносрочният и дългосрочният инвестиционен план се основават на оценката на стратегията за бъдещото развитие на системата. Те включват стратегии за водоизточниците и за намаляване на общите загуби на вода, свързване на населените места към съществуващи системи, централизирани и децентрализирани възможности за водоснабдяване и др. Водопотреблението за бъдещото състояние на системата е изчислено въз основа на прогнози на броя на жителите и въз основа на прогноза за водопотреблението в бъдеще.

За малките населени места извън основните ВС е извършен общ преглед на инвестиционните нужди. Резултатът от този анализ показва голям спектър от различни инвестиционни нужди и изисквания. За да бъдат разгледани тези населени места за бъдещо финансиране, експертите анализират единичната цена на инвестиция спрямо глава от населението, което е извършено като цялостна оценка на инвестиционните разходи. Инвестиционните детайли са предложени за допълнително разработване по време на следващите предпроектни проучвания.

Конкретните мерки за отделните селища са съобразени и с мониторинга за качеството на питейните води.

В резултат на анализа на вариантите предложените мерки за обособената територия на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна са описани в Таблица 5. Тези мерки представляват окончателно избрана опция, която:

а. осигурява подходящо ниво на воден баланс и наличие на водоизточници;

б. е в съответствие е с изискванията на Закона за водите, както и на Директивите на ЕС по отношение качеството на водата;

в. отговаря на предизвикателството за намаляване на общите загуби по мрежите;

г. спомага за решаване на здравните проблеми на водата;

д. повишава ефективността на водните услуги;

е. предоставя непрекъснато водоснабдяване до всички части на ВС.

Приоритизирането на предложените мерки е представено в Таблица 6. Извън приоритизация са мерките, свързани с качеството на питейна вода съгласно Наредба № 9 и Наредба № 12 (Таблица 7).


Таблица 5. Мерки за предложеното развитие на ВС – описание

Идентификацио-нен номер на инвестицията

ВС

EKATTE

Инвестиция_ID

Описание_Група

Инвестиционен период

KR-WSS-KR-1

ВС_Кресна

11569

Кресна_1

Модернизация на хлораторни; Изграждане на допълнителни съоръжения за обеззаразяване на вода и оптимизиране на тяхното местоположение – зона Пещерата

Краткосрочен 1

KR-WSS-KR-2

ВС_Кресна

11569

Разкола-Подина2A

Реконструкция на главен водопровод от събирателна шахта до резервоар Подина

Краткосрочен 1

KR-WSS-KR-3

ВС_Кресна

14492

Разкола-Подина2B

Реконструкция на главен водопровод от събирателна шахта до резервоар Подина

Краткосрочен 1

KR-WSS-KR-4

ВС_Кресна

14492

Подина-Кресна1

Реконструкция на главен водопровод от резервоар Подина до разпределителна шахта

Краткосрочен 1

KR-WSS-KR-5

ВС_Кресна

14492

Подина-Кресна2

Реконструкция на главен водопровод от разпределителна шахта до вътрешна разпределителна мрежа в град Кресна

Краткосрочен 1

KR-WSS-KR-6

ВС_Кресна

14492

Котата

Нов водопровод от разпределителна шахта до резервоар Котата

Краткосрочен 1

KR-WSS-KR-7

ВС_Кресна

14492

Кресна редуцил вентил

Нова шахта с редуцил вентил на главния водопровод между разпределителна шахта и град Кресна

Краткосрочен 1

KR-WSS-KR-8

ВС_Кресна

11569

Разкола

Реконструкция на водоизточник за осигуряване на стабилен капацитет

Краткосрочен 1

KR-WSS-KR-9

ВС_Кресна

11569

Разкола - Подина1

Реконструкция на главен водопровод от водоизточник Разкола до събирателна шахта

Краткосрочен 1

KR-WSS-KR-10

ВС_Кресна

67369

Сливница

Подсилване на водопровода от разпределителна шахта към резервоар Сливница, в участъка където е положен по дъното на река Струма

Краткосрочен 2

KR-WSS-KR-11

ВС_Кресна

14492

Кресна - Котата_1

Водопровод от новия резервоар 50 м3

Краткосрочен 2

KR-WSS-KR-12

ВС_Кресна

14492

Кресна-Котата

Нов резервоар 50м3 за квартал Котата

Краткосрочен 2

KR-WSS-KR-13

ВС_Кресна

11569

Мандрата

Реконструкция на водоизточник за осигуряване на стабилен капацитет

Краткосрочен 3

KR-WSS-KR-14

ВС_Кресна

67369

Кресна-СливницаA

Реконструкция на главен водопровод от Кресна до Сливница

Средносрочен 1

KR-WSS-KR-15

ВС_Кресна

14492

Кресна-СливницаB

Реконструкция на главен водопровод от Кресна до Сливница

Средносрочен 1

KR-WSS-KR-16

ВС_Кресна

14492

Кресна_5

Реконструкция на 1% от водопроводите в град Кресна

Средносрочен 1

KR-WSS-KR-17

ВС_Кресна

14492

Кресна_8

Водопровод от нов резервоар 200 м3

Средносрочен 1

KR-WSS-KR-18

ВС_Кресна

16136

Кресна_4

Нов резервоар 200м3 за град Кресна

Средносрочен 1

KR-WSS-KR-19

ВС_Кресна

11569

Влахи

Изграждане на главен водопровод към село Влахи. Проектът трябва да бъде разработен въз основа на устройствения план и туризма

Средносрочен 2

KR-WSS-KR-20

ВС_Кресна

14492

Кресна_7

Изграждане на система SCADA за водоснабдителната система

Средносрочен 2

KR-WSS-KR-21

ВС_Кресна

14492

Кресна_6

Рекострукция на 2% от водопроводите на град Кресна

Дългосрочен 1

KR-WSS-KR-22

ВС_Кресна

14492

Кресна_3

Нова система за мониторинг на налягането във водоснабдителната система

Дългосрочен 2


Таблица 6. Мерки за подобряване и развитие на ВС – приоритизация (точкова система)

Идентификацио-нен номер на инвестицията

Инвестиция

Инвестиционен Обект

Инвестиционна стойност (лв.)

Големина на агломерацията

Икономическа ефективност

Покритие

Проектна готовност

Вид на мерките

Общ резултат

Е.Ж.

Точки

стойност

Точки

%

Точки

%

Точки

Код

Точки

Точки

KR-WSS-KR-1

Кресна_1

Модернизация на обеззаразяването

22 000


KR-WSS-KR-2

Разкола-Подина2A

Реконструкция на главен водопровод

8 633 800

4735

7.1

729

48

100

99

не

0

WS1

100

61

KR-WSS-KR-3

Разкола-Подина2B

Реконструкция на главен водопровод

4 277 300

4735

7.1

361

97

100

99

не

0

WS1

100

66

KR-WSS-KR-4

Подина-Кресна1

Реконструкция на главен водопровод

257 950

4735

7.1

22

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-5

Подина-Кресна2

Реконструкция на главен водопровод

764 050

4735

7.1

65

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-6

Котата

Нов водопровод

389 600

4735

7.1

33

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-7

Кресна редуцил вентил

Нов редуцил вентил

166 700

4735

7.1

14

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-8

Разкола

Реконструкция на водоизточник

5 600

4735

7.1

0

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-9

Разкола -Подина1

Реконструкция на главен водопровод

21 600

4735

7.1

266

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-10

Сливница

Реконструкция на главен водопровод

115 600

4735

7.1

10

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-11

Кресна - Котата_1

Нов водопровод

16 400

4735

7.1

1

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-12

Кресна-Котата

Нов резервоар 50 м3

488 900

4735

7.1

41

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-13

Мондрата

Реконструкция на водоизточник

6 700

4735

7.1

1

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-14

Кресна-СливницаA

Реконструкция на главен водопровод

945 700

4735

7.1

80

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-15

Кресна-СливницаB

Реконструкция на главен водопровод

804 300

4735

7.1

68

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-16

Кресна_5

Реконструкция на 1% водопроводи

83 300

4735

7.1

7

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-17

Кресна_8

Нов водопровод

16 600

4735

7.1

1

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-18

Кресна_4

Нов резервоар 200 м3

135 600

4735

7.1

11

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-19

Влахи

Изграждане на довеждащ водопровод

875 000

4735

7.1

74

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-20

Кресна_7

Нова система SCADA

200 000

4735

7.1

17

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-21

Кресна_6

Реконструкция на 2% водопроводи

166 700

4735

7.1

14

100

100

99

не

0

WS1

100

67

KR-WSS-KR-22

Кресна_3

Управление на налягането

50 000

4735

7.1

4

100

100

99

не

0

WS1

100

67

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница