Закон за водите от Приложение №2 към чл. 2 ал. 2, т. 1 от същата Наредба


Таблица 7. Качествени параметри с отклонения от Наредба № 9 и мерки/инвестиции за подобряване на качеството на питейните води съгласно Наредба № 9 и Наредба № 12 на обособената територия на «ВиК-Кресна» ЕООД, гр. Креснастраница3/6
Дата30.04.2017
Размер1.23 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6

Таблица 7. Качествени параметри с отклонения от Наредба № 9 и мерки/инвестиции за подобряване на качеството на питейните води съгласно Наредба № 9 и Наредба № 12 на обособената територия на «ВиК-Кресна» ЕООД, гр. Кресна


Зона на водоснабдяване

Тип на зоната

Година с регистрирано несъответствие

Показател

Общ брой анализи

Брой несъответстващи анализи

% на несъответствие

Минимална измерена стойност

Средна стойност от всички анализи

Максимална измерена стойност

Минимална стойност от несъответстващите анализи

Средна стойност от несъответстващите анализи

Мерки

Срок за изпълнението им

Инвестиционна стойност (лв.)

01.51 Зона р.Невързумска

малка-кат.1

2009

pH

5

1

20

5,97

7,37

8,94

5,97

5,97

Изграждане на пречиствателна станция за питейни води или пречиствателно съоръжения в зависимост от категорията на повърхностните води, съгласно Наредба № 12 за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, ремонт и подмяна на водопроводната мрежа /с. Стара Кресна, с. Ощава/

2019

67 000

01.51 Зона р.Невързумска

малка-кат.1

2009

Мътност

5

2

40

Да

N/A

Не

Да

N/A

01.13 Зона "Кучкарника"

малка-кат.2

2010

Ecoli

8

2

25

0

N/A

16

9

N/A

Модернизиране на съоръженията за обеззаразяване на водата; Изграждане на допълнителни съоръжения за дезинфекция на водата и оптимизиране на тяхното местоположение; Ремонт и подмяна на водпроводната мрежа /с. Горна Брезница/

2017-

2018


4800

01.13 Зона "Кучкарника"

малка-кат.2

2009

Coliforms

9

4

44

0

N/A

6

2

N/A

01.13 Зона "Кучкарника"

малка-кат.2

2009

Ecoli

9

2

22

0

N/A

2

2

N/A
  • Канализационни мрежи и съоръжения

Технически съоръжения

Водният оператор „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна, доставя ВиК услуги на 7 селища в Община Кресна. „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна, стопанисва и експлоатира само канализационната мрежа на гр. Кресна, с. Долна Градешница, с. Сливница, с. Горна Брезница. В града има почти изцяло изградена канализационна мрежа. Всички съществуващи канали заустват директно в коритото на р. Струма. В момента все още няма изградена ПСОВ за третиране на отпадъчни води от гр. Кресна. В селата Влахи, Стара Кресна и Ощава няма изградена канализация.

В настоящия регионален генерален план е разгледана подробно канализационната система на гр. Кресна, като агломерация с над 2000 еквивалентни жители. За останалите селища в обхвата на ВиК дружеството е приложена информация в табличен вид, съдържаща данни за населението и броя на еквивалент жителите. Въз основа на събраните данни и определени прогнози за тези населени места са определени необходими инвестиции за съответните им канализационни системи.

Към регионалния генерален план е разработена и приложена подробна карта на обособената територия на “ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна, с означени агломерации, съществуващи и бъдещи пречиствателни станции за отпадъчни води, външни съществуващи и новопредвидени колектори, пунктове на заустванията, пунктове, в които се осъществява контрол на качеството на водите, както и някой природни особеностиТаблица 8 представя някои съществени технически показатели, характеризиращи съществуващата канализационна мрежа в обхвата на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна.
Таблица 8. Технически показатели за канализацията на обособената територия на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. КреснаТехнически показатели за „ВиК - Кресна“ ЕООД, гр. Кресна

мярка

2008

2009

2010

Забележка

1

Дължина на канализацията

км

33,5

33,5

33,5
2

Тип канализационна система – разделна или смесена
Смесена

Смесена

Смесена
3

Степен на завършеност на канализационната мрежа

%

41.8

41.8

41.8

* % е изчислен кaто съотношението на цялата изградената канализационна мрежа отнесена към дължината на вътрешно водопроводната мрежа за цялото ВиК.

4

Степен на оползотворяване на канализационната мрежа

%

89

89

89

.

5

Период на препълване на канализационната мрежа
*

*

*

Представен е в т.4.3

6

Наводнения в резултат на незавършена система, недостатъчен капацитет, повреда в канализационната система

бр.

40

35

30
7

Канализационни помпени станции

бр.

0

0

0
8

Преливници за дъждовна вода

бр.

0

0

0
9

Коефициент за енергийна ефективност

кВтч/м3

0

0

0

Колектори

Град Кресна

По официални данни на “ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна, степента на изграденост на канализационната мрежа в гр. Кресна е 93 %, а степента на присъединеност на населението към системата е 92% (към 2012 г.).

Общата дължина на изградената канализационна мрежа на гр. Кресна към 2012 г. по данни от „ВиК-Крена” ЕООД, гр. Кресна, е 17,6 км.

Основният скелет на канализационната мрежа на града е изграден от 3 главни колектора. Главен колектор І започва от моста на р. Струма. В началото на главния колектор се вливат отпадъчните води на с. Горна Брезница. Той пресича гр. Кресна, пресича главен път Е 79, ж.п. линия София – Кулата – 2 пъти. Колекторът е затлачен в участъка по ул. „Илинден” и при пресичане на главен път Е 79. След пресичане на главен път Е 79 Главният колектор минава по пешеходната пътека в парка. Този участък е изпълнен с обратен наклон и на практика не функционира пълноценно. Колекторът е изпълнен с различни по големина бетонови тръби от Ø300 до Ø1000мм.

Главен колектор ІІ зауства в Главен колектор І и е с трасе по ул. „Струма”. Колекторът е с дължина L = 1 275м, предвиден за отвеждането на битови и дъждовни води, изпълнен предимно с бетонови тръби с диаметри от порядъка на Ø300Б.

Главен колектор ІІІ зауства в р. Струма с трасе по ул „Антон Попов” и ул. „Огражден”. Колекторът е с дължина L=1 170м, предвиден за отвеждането на смесени води и изпълнен с бетонови тръби Ø300 – Ø500.

Второстепенната канализационна мрежа е изпълнена предимно с бетонови тръби Ø300, Ø400, Ø500. Една малка част е изпълнена от ПЕ тръби Ø315 – Ø600.

Село Сливница

В с. Сливница канализационната мрежа е изпълнена 90%. Дължината на канализационната мрежа е L = 4.5 км. Изпълнена е с бетонови и полиетиленови тръби от Ø300мм до Ø1000мм.Село Горна Брезница

В с. Брезница канализационната мрежа е изпълнена 100%. Дължината на канализационната мрежа е L = 5.5км. Изпълнена е с бетонови и полиетиленови тръби от Ø300мм до Ø1000мм.Село Долна Градешница

В с. Долна Градешница канализационната мрежа е изпълнена 85%. Дължината на канализационната мрежа е L = 5.5км. Изпълнена е с бетонови и полиетиленови тръби от Ø300мм до Ø1000мм.Канализационни помпени станции

В агломерациите, влизащи в обхвата на „ВиК-Кресна“ ЕООД, гр. Кресна, няма изградени канализационни помпени станции.Пречиствателни съоръжения за отпадъчни води

Съгласно изготвения от МОСВ Доклад за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населени места, агломерация Кресна попада в групата от агломерации с между 2 000 и 10 000 е.ж., за които няма осигурено пречистване на отпадъчните води. Към настоящия момент всички битови отпадъчни води от населеното място – гр. Кресна се заустват непречистени в р.Струма.От Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център гр. Благоевград е издадено разрешително за заустване на смесени отпадъчни води от ПСОВ-гр. Кресна с № 43110054/31.03.2009 и срок на действие 31.03.2014г. Разрешителното е за река Струма, която в този район е III категория, нечувствителна зона. В разрешителното са лимитирани следните зауствани водни количества:

Qср.ден. до 973.0 м3/ден.

Qмакс.ч. до 92.3 м3/ч.

Qср.г. до 355 145 м3/г.

Определените в разрешителното емисионни ограничения за основните показатели на замърсеност са:

активна реакция рН = 6,0-9,0

ХПК = 125 мг/л = 121.6 кг/ден.

НВ = 60 мг/л = 58.4 кг/ден.

БПК5= 25 мг/л = 24.3 кг/ден.

Утвърден е изборът на площадката на бъдещата ПСОВ-гр. Кресна. Тя е предвидена в поземлен имот № 005063, местност „Завоя" в землището на гр. Кресна. Същият е собственост на Община Кресна - публична общинска собственост и е пасище, мера по начин на трайно ползване. Към имота е присъединена площ от 4 380 м2 от имот №005177 с начин на трайно ползване пасище, мера. Общата площ на площадката възлиза на 5 707 м2, което място е достатъчно за разполагане на новата ПСОВ с всички необходими технологични съоръжения за пречистване на водите и третиране на утайките, обслужващите и технологични сгради, залесителен пояс с широчина 15 м по границите на площадката, както и свободно пространство. Площадката се намира на десния бряг на р. Струма на около 800 м южно от регулационната линия на града.

Тъй като гр. Кресна не разполага с пречиствателна станция за отпадъчни води, не се генерират утайки, които да изискват мерки за управлението им.

Индустриални канализационни съоръжения

Промишлените предприятия са длъжни стриктно да спазват посочените в съответното разрешително за заустване или в договора с ВиК оператора емисионни норми за качествата на отпадъчните им води. В този смисъл, всички предприятия, качествата на отпадъчните води на които не отговарят на изискванията, трябва да изградят локални индустриални пречиствателни станции или съоръжения за предварително пречистване на отпадъчните води,По-големите индустриални консуматори на вода на територията на гр. Кресна са посочени в Таблица 9.
Таблица 9. Индустриални консуматори на вода – гр.КреснаПредприятие

Дейност

Забележки

1.гр.Кресна

1

„Алт Ко”АД

оранжериен комплекс - производство на зеленчуци

зауства в канализационната мрежа на населеното място

2

"Андониз" ЕООД

производство на изделия от ковано желязо и инокс

зауства в канализационната мрежа на населеното място

3

"Ниагара Крис" ЕООД

производство на изделия от ковано желязо и инокс

зауства в канализационната мрежа на населеното място

4

"Раймар" ЕООД

производство на декоративно градинско обзавеждане

зауства в канализационната мрежа на населеното място

5

„ЕТ „Мейл комерс – Илиян Тодоров”

производство на пелети

зауства в канализационната мрежа на населеното място

6

"Aвея" ЕООД

дървопреработване

зауства в канализационната мрежа на населеното място

7

"Перунстрой 2006" ООД

производство и търговия с бетонови изделия

зауства в канализационната мрежа на населеното място

8

„Лина текстил” ЕООД

шивашки цех

зауства в канализационната мрежа на населеното място

9

"Елиат - К" ООД

шивашки цех

зауства в канализационната мрежа на населеното място

10

"Сте - Ра - Руска Иванова" ЕТ

шивашки цех

зауства в канализационната мрежа на населеното място

11

ЕТ "Ради - Мария Теофилова"

шивашки цех

зауства в канализационната мрежа на населеното място

12

ЕТ "Пчел 60 - Васил Иванов"

шивашки цех

зауства в канализационната мрежа на населеното място

13

"Мода Актуал" ЕООД

шивашки цех

зауства в канализационната мрежа на населеното място

14

"Енергоремонт Кресна" АД

леярна

зауства в повърхностен воден обект; притежава комплексно разрешително №130/2006

Забележки:

1. Съгласно доклади от комплексни проверки на РИОСВ Благоевград, при дейността на дружеството „Енергоремонт-Кресна” АД се формират основно битово-фекални отпадъчни води, като в р. Струма се заустват само дъждовни води.

2. Съгласно доклади от комплексни проверки на РИОСВ Благоевград, при дейността на дружеството „Алт Ко” АД се формират само битово-фекални отпадъчни води, които се заустват в канализационната мрежа на гр.Кресна.
На базата на налични данни за характера на промишлените отпадъчни води и по експертна оценка са определени товарите от промишлените отпадъчни води за периоди, съответно 2008 – 2010 и 2014 – 2038 г. Броят на еквивалентните жители по БПК5 от промишлеността е изразен чрез процент от общия брой е.ж. за ПСОВ.
Проблеми

Канализационната система на гр. Кресна е строена основно през 80те - 90те години на миналия век. Един от най-сериозните проблеми свързани с функционирането на канализационната мрежа на града е, че системата не работи правилно по време на дъжд. При дъжд се наблюдава подприщване на канализацията, наводнения на мазетата на някои къщи в по-ниската и централната част на града, задържане на вода на повърхността на някои улици, наводнения на централната част на града и на централния площад. Главните причини за това са: • Неправилно изпълена канализационна мрежа. На места тя е с обратен наклон, поради което се затруднява правилното функциониране на канализационната мрежа.

 • В определени места от канализационната мрежа няма достатъчна проводимост. Канализационната мрежа е изпълнена с малък диаметър например Ø300. В този участък се заустват допълнителни отпадъчни битови води.

 • В масовия случай решетките на дъждовната канализация, както и дъждоприемните шахти на смесената канализация са затлачени, запълнени са с кал и други отпадъци. На места липсват и самите решетки. Това е основен проблем за високата част на града, тъй като каналите немогат да поемат максимално вода при дъжд. Поради това водата се стича повърностно в по-ниската централна част на града, където попада в зоната със смесена канализация. Тази част от мрежата не е оразмерена да поема и тези водни количества.

 • По трасето на така изградената канализация няма изпълнени дъждопреливници, чрез които да се облекчава работата на канализационната мрежа.

Заустването на канализацията на гр. Кресна се извършва директно в река Струма без да са изградени пречиствателни съоръжения.

Канализационната система на града е изпълнена от бетонови тръби. С течение на годините бетоновите тръбите са абразирали в следствие на механичните примеси от дъждовните води и недоброто качество на бетона, което е влошило механичните и хидравлични показатели на тръбите. Връзките на бетоновите тръби са остарели, а на много места са разрушени. Бетоновите канализационни тръби са физически и морално остарели и износени.

Така изградената канализация не е технически издържана, което от своя страна е предпоставка за създаване на трудности при експлоатацията, поддръжката, ремонта и реконструкцията. Състоянието на канализацията може да се оцени като незадоволително (Таблица 10).

Таблица 10. Проблеми, свързани с канализационните системи в агломерациите в обхвата на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр.Кресна.
Общи проблеми, свързани с канализационните системи

Последици

1

Канализационната система на гр.Кресна е изградена и функционира като смесена

В момента каналът за битови и дъждовни води работи на практика като смесена канализация поради заустването на дъждовни води в нея.

Някои участъци са натлачени и по време на дъжд канализацията не е в състояние да проведе дъждовното водно количество. Водата се връща обратно и през канализационните шахти излиза на повърхността.2

Понастоящем канализационната мрежа на гр. Кресна се зауства директно в приемника р. Струма

Директното заустване на битово-фекалните отпадъчни води без пречистване води до замърсяване на водния обект, нарушаване на екологичното равновесие и създаване на опасност от разпространение на зарази.

3

Канализационната мрежа е проектирана и строена през периода 90-те години на миналия век

Възрастта на канализационните системи, сама по себе си е индикатор за амортизационната им остарялост и износеност. Липсата на средства и ресурси през годините предполага ниското ниво на правилна експлоатация през годините. Това е довело до системното запушване на канализацията, намаляване на хидравлическата проводимост и капацитет.

4

Ревизионни шахти.

Много голяма част от ревизионните шахти са запушени, разрушени и са неводоплътни. Липсват стъпала, капаци и са недостъпни за периодични проверки.

5

Проблеми с инфилтрацията и ексфилтрацията.

По данни на „ВиК” ЕООД - гр. Кресна в канализационната мрежа няма налични подземни води. При авария на водопроводната мрежа се допуска вливане на води в канализационната мрежа.

Поради лошото състояние на тръбите в някои от участъците, се предполага значително ниво на ексфилтрация от канализационната мрежа. Последиците от тези проблеми са свързани със замърсяването на самата почва.
Мерки

  Съгласно прогнозите на Консултанта за периода 2014/2038 г. ПСОВ трябва да се предвиди с капацитет 4 282 е.ж. и без отстраняване на биогенни елементи. Не е необходим и ОВОС - Решение № БД -19 - ПР/2009 на РИОСВ-Благоевград.

Изпълнението на проекта за изграждането на ПСОВ-гр.Кресна ще допринесе за подобряване качеството на водите на трансграничната река Струма и намаляване риска за човешкото здраве и околната среда, както и за изпълнението на Националната Екологична Стратегия и постигането на пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населени места .

  В Таблица 11 са показани инвестиционните мерки на обособената територия на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр.Кресна, а в Таблица 12 приоритизацията при изпълнението им и в Таблица 13 индикаторите на канализационните системи.

Таблица 11. Мерки за подобряване и развитие на канализационната система – технически параметри – Краткосрочен период

КС

EKATTE

Инвестиция_Име

Описания на инвестицията

Мерна единица

Стойност

1

2

3

2

4

5

КС_Кресна

14492

Проект 01: "Изграждане на ПСОВ-гр.Кресна и довеждащ колектор до нея"

ПСОВ" Кресна " гр. Кресна - новоизграждане

ЕЖ

4282

Довеждащ колектор до ПСОВ - новоизграждане

км

6.5

Дъждопреливник - новоизграждане

бр

1

КС_Кресна

14492

Проект 02: "Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа на гр.Кресна”

Главни колектори - реконструкция

км

1.2

Второстепенна мрежа - новоизраждане

км

0.8

Второстепенна мрежа - реконструкция

км

0.5

Помпена станция - новоизграждане

бр

1

Дъждопреливник - реконструкция

бр

2


Таблица 12. Мерки за подобряване и развитие на канализационната система – инвестиции и точкова система

РГП

Тип

АгломерацияИме на мярката:

Обща инвести-ционна стойност (лв.)

Код

Град

Описание

Големина на агломерацията

Икон. ефективност

Покритие

Проектна готовност

Тип на мерките

Точки

Стойност (ЕЖ)

Точки

Стой-ност (евро)

Точки

Стойност (%)

Точки

Стой-ност

(%)

Точки

Стой-ност (код)

Точки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

KR

WWT

KR

1

"Изграждане на ПСОВ-гр.Кресна и довеждащ колектор до нея"

10122600

14492

Кресна

ПСОВ

4282

6

1208,7

58

92

0

не

0

WW1

100

52

KR

WWS

KR

2

"Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа на гр.Кресна"

3099510

14492

Кресна

Канализация

4282

6

370,1

100

100

0

не

0

WW3

40

30


Таблица 13. Индикатори на канализационните системи за агломерациите в обхвата на „ВиК” ЕООД, гр. Кресна

 

Индикатори

Мерна единица

Агломерация Кресна

Общо в определената територия на "ВиК-Кресна" ЕООД, гр. Кресна

Съществуващо положение

края на КП

края на СП

края на ДП

Съществуващо положение

края на КП

края на СП

края на ДП

Общо

2020

2028

2038

2020

2028

2038

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B.

Канализационни индикатори

 

 

1

Обслужвано население

%

92

100

100

100

92

100

100

100

100

2

Изграждане на нова канализационна мрежа

км

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

1

3

Реконструкция на канализационна мрежа

км

 

0.5

0

0

0

0.5

0

0

1

4

Изграждане на нови Главни канализационни колектори

км

 

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Реконструкция на Главни канализационни колектори

км

 

1.2

0

0

0

1.2

0

0

1

6

Изграждане на нов довеждащ колeктор до ПСОВ

км

 

6.5

0

0

0

6.5

0

0

7

7

Реконструкция на довеждащ колeктор до ПСОВ

км

 

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Пречистени отпадъчни води в нови ПСОВ

м3/г.

0

349 622

304 084

238 880

0

349 622

304 084

238 880

349 622

9

Пречистени отпадъчни води в реконструирани ПСОВ

м3/г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Еквивалентни жители

е.ж.

0

4 282

3 725

2 936

0

4 282

3 725

2 936

4 282

11

Изграждане на нова дъждовна канализация

км

 

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Реконструкция на дъждовна канализация

км

 

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително и за извършени ЕО или оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

РГП е съобразен с плановете, стратегиите и програмите на местно, регионално и национално ниво.


3.1. Планове, стратегии и програми на местно, регионално и национално ниво, взети предвид при разработване на Проект за Регионален Генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на Водоснабдяване и Канализация (ВиК оператор) Кресна

Планирането на градското развитие обхваща изключително широк кръг от дейности, за целите на изготвянето на Регионалния генерален план за област Благоевград обект на анализ са само мерките мерки свързани с изграждането на нова и рехабилитирането на съществуваща ВиК инфраструктура. За целта са прегледани и анализирани Стратегията за развитие на Област Благоевград 2005-2015 г., както и общинския план за развитие на община Кресна за периода 2007-2013 г., идентифицираните дейности, свързани с ВиК инфраструктурата са представени по-долу.Стратегия за развитие на Област Благоевград 2005 г. – 2015 г.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Постигане на икономическо развитие, ориентирано към човека чрез оползотворяване на уникалните ресурси на областта.

Мерки, свързани с изграждането на нова и рехабилитирането на съществуваща ВиК инфраструктура, са заложени в:

Специфична цел 1.2.: Подобряване на техническата инфраструктура.

ПРИОРИТЕТ 1.2.2. РАЗВИТИЕ НА ВОДОСТОПАНСКАТА СИСТЕМА

Мярка 1.2.2.1. Изграждане на допълнителни акумулиращи съоръжения за усвояване на пълния обем водни количества и преодоляване проблема с променливия дебит, причина за режимно полз­ване на водата


 • Дейност 1.2.2.1.1. Изграждане и довършване на водоснабдителни комплекси в т.ч. деривации и язовири

 • Дейност 1.2.2.1.2. Изграждсане на инфраструктура за питейно водоснабдяване в т.ч. пречиства­телни станции за питени води и водопроводна система

Мярка 1.2.2.2. Доразвитие, реконструкция и обновление на амортизираната водопреносна мрежа и намаляване загубите на питейна вода.

 • Дейност 1.2.2.2.1. Ремонт и реконструкция на водоснабдителните мрежи

 • Дейност 1.2.2.2.2. Изграждане на водопроводна структура за захранване на курортни центрове

 • Дейност 1.2.2.2.3. Реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за питейни води в общините

Мярка 1.2.2.3. Доизграждане на системата за отвеждане и пречистване на отпадъчните води

 • Дейност 1.2.2.3.1. Ремонт и изграждане на канализационните мрежи

 • Дейност 1.2.2.3.2. Проектиране и изграждане на пречиствателни станции за отпадни води в общи­ните

Мярка 1.2.2.4. Усвояване възможностите за комплексно използване на водите за производство на ел. енергия, водоснабдяване и напояване за възстановяване продуктивността на селскостопанската земя.

 • Дейност 1.2.2.4.1. Разработване и приемане на комплексен модел за оптимално използване на во­дите на р. Струма и р. Места и поречието, в т.ч. изграждане на язовир Места и хидровъзел Добри­нище

 • Дейност 1.2.2.4.2. Проектиране и изграждане на микро ВЕЦ -ове и канали за гравитачно напояване на подходящите за това места в областта

Специфична цел 1.3.: Развитие на туризма

ПРИОРИТЕТ 1.3.1. РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИВЕН И КОНКУРЕНТНОСПО­СОБЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

Мярка 1.3.1.1. Повишаване на качеството и диверсификация на туристическия продукт


 • Дейност 1.3.1.1.1. Развитие и поддържане на специализираната туристическа инфраструктура

 • Дейност 1.3.1.1.2. Реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за целите на балнеологията

 • Дейност 1.3.1.1.3. Решаване на проблемите с водоснабдяването, канализацията и електрификация­та на планинските курорти

Общински план за развитие на община Кресна за периода 2007-2013 г.

Основна цел: ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЩИНАТА В АТРАКТИВНА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ТЕРИТОРИАЛНА ЕДИНИЦА, С МОДЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩА СЕ ИКОНОМИКА И КАЧЕСТВЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДАЦел 3.2. Подобряване на инфраструктурното осигуряване:

Мярка 3.1.2. Опазване на околната среда

Дейности:

 • Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води в град Кресна;

 • Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на довеждащ колектор – Горна Брезница;

 • Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на довеждащ колектор – Сливница;

 • Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на довеждащ колектор – Долна Градешница;

Мярка 3.2.1. Благоустрояване на населените места в общината;

Дейности:

 • Допълнително водоснабдяване на град Кресна – изграждане на външен водопровод «Черната вода»;

 • Реконструкция на уличен водопровод – град Кресна;

 • Частична реконструкция на уличен водопровод – село Сливница;

 • Частична реконструкция на уличен водопровод – село Долна Градешница;

 • Реконструкция на уличен водопровод – село Горна Брезница;

 • Водоснабдяване – село Влахи;

 • Водоснабдяване село Ощава и село Стара Кресна – ново водохващане и довеждащ водопровод до съществуваща шахта при кота 1003,26;

 • Водоснабдяване на вилна зона «Върбите»;

 • Частична канализация и реконструкция на канализационната мрежа в гр. Кресна;

 • Довеждащ колектор и частична улична канализация – село Сливница;

 • Улична канализация селко Горна Брезница;

 • Довеждащ колекто за отпадни води – село Горна Брезница;

 • Канализация – село Ощава;

 • Канализация – село Стара Кресна.

Заключение

От гледна точка на планирането на градското развитие във всички стратегически планови документи на регионално, областно и общинско равнище са заложени мерки за изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща ВиК инфраструктура. Мерките са добре структурирани, обосновани и съответстват на секторните политики в сферата на опазването на водите.

Реализацията на мерките за изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща ВиК инфраструктура, предвидени в инвестиционната програма на Плана ще допринесе за постигането на целите на редица европейски, национални и регионални програми и стратегии:


  • Европейската Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите – начало на фундаментална реформа в управлението на водите и законодателството на Европейската Общност. Тя има практическо значение за водната индустрия, бизнеса, земеделието, местните специалисти, нестопанските организации и редица други стопански и нестопански единици, имащи пряко отношение към водната среда. Устойчивото използване на водите и опазването на екосистемите са в основата на създадената чрез Директивата “рамка” от общи подходи, задачи, принципи, дефиниции и фундаментални мерки. Други важни подкрепящи я документи са:

 • Решение 2001/2455/ЕС, регламентиращо списъка с приоритетни вещества и допълващо Директива 2000/60/ЕС;

 • Директива 91/271/ЕЕС, регламентираща показателите, на които трябва да отговарят пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места. По-късно тя е ревизирана с Директива 98/15/ЕЕС.

Крайната цел е до 2015 г. в страните-членки да се постигне “добро състояние” на водите. Отговорността за това носят главно компетентните органи на местно, басейново, национално и регионално ниво.

Приоритет 1 и Приоритет 4 от Националната Стратегическа Референтна Рамка (НСРР) поставят като стратегическа цел подобряването на базисната инфраструктура и подкрепата на балансираното териториално развитие.  • Националната стратегия по околна среда 2005–2014 г” цели подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво управление на околната среда.

Мерките, предвидени в инвестиционните програми на Регионалния план на В и К на обособената територия ще допринесе за постигането на Стратегическа цел 1: Осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода за всякакви цели и съответните подцели:

1.1. Осигуряване на добро състояние на повърхностните, подземните и крайморските води, съгласно Член 4 от Рамковата Директива за водите 2000/60/EС.

1.2. Приоритетно подобряване на доставката на вода и на качеството на питейната вода за населението.

1.3. Поощряване на рационалното използване на водоизточниците за различните стопански сектори и от широката общественост. • Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор 2004–2015 г.” очертава основните проблеми на водния сектор, които са характерни и за обособената територия Достигане и поддържане на високо качество на околната среда в населените места. Членството на България в ЕС задължава постигането в кратки срокове на напредък в областта на В и К с цел достигане нивата и стандартите на тези услуги в ЕС. Водоснабдяването и канализацията е важен фактор за привличане на инвестиции за развитието на туризма, индустрията и други области на икономиката в населените места.

 • Програма за прилагане на Директива 91/271/ЕС (DSIP) за пречистване на отпадъчните води от населените места (2003г.) и Национална програма за изграждане и реконструкция на канализационните системи на населените места.

 • Национална програма за приоритетно изграждане на ПСОВ.

 • Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране - 2007-2013 г.” идентифицира основните проблеми на екологичния сектор в региона.

 • Оперативна програма „Околна среда” съдейства за реализирането на приоритетите, набелязани в отделните стратегически документи и подобряване на околната среда чрез опазване на биологичното разнообразие.

 • Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води, в съответствие с Директива 2000/60/ЕС и с целите на директива на съвета 91/271/ЕЕС за пречистване на битови отпадъчни води, насочена към опазване и подобряване на водите в страната.

 • Национална стратегия за устойчиво развитие на България.

 • Национална стратегия за регионално развитие 2007-2013 г.

 • Национална стратегия за екотуризъм за периода 2003-2013 г.

 • Национален стратегически план за развитие на селските райони и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

 • Национална дългосрочна програма за енергийна ефективност до 2015 г.- Основни цели на програмата, свързани с настоящия план са: сигурност на енергоснабдяването и използване на възобновяеми енергийни източници.

 • Проект на Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в България в периода 2007-2013 г. – Целта е ограничаване деградацията на земите и борба с опустиняването за запазване и развитие капацитета на екосистемите, за постигане на чиста, безопасна и привлекателна околна среда, икономическа стабилност и подобрено качество на живот.

 • Национална програма за защита на населението при бедствия за периода 2007-2013 г. - Целта на програмата е прогнозиране на риска и ограничаване последиците при бедствия.

 • Национална стратегия и Национален план за опазване на биологичното разнообразие за периода 2005-2010 - Необходимо е внимателно планиране и въвеждане на превантивни механизми, за да се избегнат конфликтите с природозащитното законодателство на национално, международно ниво, на ниво Европейски съюз, както и с целите на НСОБР.

 • Опазване на природното наследство и поддържане на богато биологично разнообразие.

 • Национална програма за управление на отпадъците. Развитие на необходимата инфраструктура за третиране на битовите и строителните отпадъци; Създаване на общински системи за събиране, транспортиране и рециклиране на строителни отпадъци; Гарантиране опазването на повърхностните и подземни води от замърсяване.

 • Планове за управление на речните басейни и мерките, предвидени в тях, във връзка с подобряване състоянието на водните тела.

 • Интегриране на екологичната политика в политиките за развитие на икономическите сектори и регионите:

- Подобряване ефективното използване на енергия;

- Повишаване на енергийната ефективност; • Изпълнение на ангажиментите на България за разрешаване на глобалните екологични проблеми:

- Конвенции и Директиви, по които България е поела ангажименти или са част от законодателството на ЕС;

- Съгласуваност на Плана с други Европейски стратегически документи и планове за действие: Директива за птиците; Директива за хабитатите; Конвенцията от Рамсар; Европейска стратегия за устойчиво развитие; • Национален план за действие по околна среда и здраве за периода 2008-2013 г.- основна цел на плана е решенията и дългосрочното стратегическо планиране, влияещи върху околната среда, а чрез нея и върху здравето на хората, да не бъдат вземани само на основата на икономически фактори, а и при пълно отчитане на възможните последици за околната среда и здравето, в съответствие с изискванията на устойчивото развитие.

 • Закон за здравето, съгласно който “Държавните органи и институции планират, разработват и провеждат политика, насочена към опазване здравето на гражданите чрез осигуряване на здравословна жизнена среда”.

 • Създаването на здравословна среда е залегнало в Плана за действие околна среда – здраве 2008-2013 г.

3.2. Цели на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към плана и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения се вземат под внимание при изготвянето на плана

Национална стратегия за околна среда 2005-2014 и План за действие. Заложената основна цел „Подобряване качеството на живот на населението в страната чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво управление на околната среда” съответства на целите на плана.

Национален план за опазване на биологичната разнообразие.2005-2010 г. Дългосрочна стратегическа цел на плана е опазване, възстановяване и устойчиво управление на биологичното разнообразие в страната за създаване на оптимални условия, среда и перспективи за живот на хората. Стратегическа цел на Плана е спиране на загубата на биологично разнообразие в България.

Целите на настоящия План се припокриват с основните цели и приоритети на стратегиите, плановете и програмите на местно ниво и национално ниво. 1. Характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве

Регионалният генерален план обхваща обособената територия на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна, която попада в административна област Благоевград и напълно съвпада с община Кресна (Фигура 7).

Фигура 7. Обособена територия на Регионалният генерален план на обособената територия на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна

Районът на проекта обхваща 1 община, 10 населени места (1 град и 9 села) и един район за басейново управление на водите – Западнобеломорски район. Информацията за населените места в рамките на обособената територия е представенa в Таблица 14.


Таблица 14 . Обхват на обособената територия на

ВиК-Кресна” ЕООД, гр. КреснаN

Община

Територия на област Благоевград (кв.км.)

Басейнова

дирекция


Под

басейн


Брой населени места в общината

Динамика на ръста на населението(кв.км.)

%

2007

2008

2009

2010

1

Кресна

344,3

5,33

Западнобеломорски район

Струма

10

5 743

5 698

5 607

5 487

2

Област Благоевград

6449,5
Западнобеломорски район

Струма, Места

136

329 309

328 783

327 885

325 870

3

Общо за България
7640238

7606551

7563710

7504868

Направени са прогнози за прираст на населението и ръст на бизнеса в 3 сценария - песимистичен, оптимистичен и реалистичен - за да се направят реалистични инвестиционни програми в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект за осигуряване и усвояване на средства за реализация на съвременна ефективна В и К инфраструктура.

Население

Населението на обособената територия на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна, намалява с по-бързи темпове в сравнение със средното за област Благоевград и страната. Може да се очаква, че тази тенденция ще се запаси и за в бъдеще, предвид представената по-долу относително неблагоприятна възрастова структура на населението в анализираната територия.

Възрастовата структура на населението в обособената територия на генералния план се характеризира с висок дял на населението в над трудоспособна възраст и по-ниски в сравнение със средното за страната (и в още по-голяма степен спрямо средното за област Благоевград) дялове на младото и трудоспособното население. С други думи, представената възрастова структура свидетелства за застаряване на населението в анализираната територия и липса на потенциал (в лицето на дела от населението под трудоспособна възраст) за привличане на млади хора за целите на икономическото развитие на обособената територия на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна.

Икономика

Данните показват, че най-големите работодатели в областта са от сферата на добивната и преработващата промишленост, следвани от образованието, здравеопазването, културата и научните изследвания и сектора на търговията и транспорта.

Ориентацията на икономиката на област Благоевград към добивната и преработваща промишленост предполага и по-висока консумация на вода от съответните производствени мощности.

Търговските и промишлени дейности в обособената територия на ВиК Кресна са представени от следните предприятия разпределени по отрасли:Строителство - Енергоремонт Кресна АД Пресевна (производство на пясък, филц, чакъл и баластра), Кедър ЕООД (проектиране, изработка и монтаж на алуминиева и дограма, фасадни и покривни конструкции, зимни градини), Перун Строй (производство на варови разтвори, бетонови изделия и дърводелска продукция), Раймар ЕООД – (производство на декоративно градинско обзавеждане, обработка на скално-облицовъчни материали за интериора и екстериора), Демос – 2001 ЕООД (производство на градинско оборудване)

Машиностроене и електроника – Аделина стил ЕООД (електроизрагаждане, производство на метални ел. стълбове и метални конструкции, плочки, бордюри), Андониз ЕООД (производство на изделия от ковано желязо и инокс), Ниагара – Крис ЕООД (производство на изделия от ковано желязо и инокс)

Текстилна индустрия – Елиат – К ООД (производство на дамско и мъжко облекло от трикотаж), ЕТ Пчел 60 – Васил Иванов, Арт текстил ООД и Анджела текстил ООД (шивашка дейност)

Водни оператори


“ВиК – Кресна” ЕООД, гр. Кресна, е еднолично дружество с ограничена отговорност, 100 % общинска собственост.

Дружеството е учредено с Решение № 6816/02.12.1992 г. на Окръжен съд Благоевград с предмет на дейност: поддръжка и експлоатация на водопроводната и канализационна мрежа, извършване на ремонтни и на нови “В и К” инсталации. Седалището на дружеството е в гр. Кресна.

Дружеството обслужва 5893 жители от община Кресна, състояща се от един град и шест села, както и едно село от община Струмяни, състоящо се от 108 жители. Йерархичната структура на “В и К – Кресна” ЕООД, гр. Кресна, е посочена в Таблица 15.
Таблица 15. Йерархичната структура на “В и К – Кресна” ЕООД, гр. Кресна


Състав

Персонал

Ръководни кадри

1

Аналитични специалисти

1

Помощен персонал

7

Квалифицирани работници

4

Оператори на машини

1

Нискоквалифицирани работници

1

Потенциални заплахи от замърсяване на водите

Точкови източници за замърсяване на повърхностните води

В приемниците се заустват и отделни участъци на канализации на населени места и производствени обекти без пречистване или недостатъчно ефективно пречистване на отпадъчните води.Замърсяването от дифузни източници на замърсяване

Дифузните замърсявания са: • Дифузни замърсявания от населени места без изградени канализационни системи или не добре работещи такива;

 • Дифузни замърсявания от земеделски площи, нерегламентирано третирани с торове и препарати за растителна защита;

 • Дифузно замърсяване от дейности по отглеждането на животни и употреба на полученият органичен тор;

 • Автомобилен и железопътен транспорт, както и дейности, свързани с поддръжката на транспорта;

 • Нерегламентирани сметища за твърди битови отпадъци;

 • Сметища, хвостохранилища и последици от приключила минна дейност.

Голяма част от населението са включили битово–фекалните отпадъчни води в изградени от самите тях по стопански начин примитивни съоръжения, като попивни ями, филтрационни кладенци или локални канализационнии клонове, включени директно в прилежащите водни обекти (реки, дерета). Тези съоръжения събират, но не пречистват отпадъчните води и чрез инфилтрация се явяват фактически замърсители на почвата, подпочвените и повърхностните води, което води до влошаване показателите на питейните води и респективно се явява заплаха за здравето на населението, както и за екологичното равновесие в района на населеното място.

За осигуряване на високо качество на околна и жизнена среда на обитаване и основно предотвратяване на здравен риск за населението в обособената територия планирането на градското развитие във всички стратегически планови документи на регионално и общинско равнище са заложени мерки за изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща ВиК инфраструктура.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница