Закон за водите от Приложение №2 към чл. 2 ал. 2, т. 1 от същата Наредбастраница6/6
Дата30.04.2017
Размер1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6

Използване на земята и собственост


Балансът на територията на община Кресна е представен в Таблица 17.

Таблица 17. Баланс на територията на община Кресна (км2)

Източник: План за развитие на община Кресна, 2005 г.

Община

Обща територия

Територия по вид

Земеделска

Горски територии

Населени места и урбанизирани територии

Общо

в т. ч. обработваема площ

от нея поливна площ

Кресна

344 345

77 242

35 133

8 524

246 551

3 150

Територията на община Кресна се характеризира с много голям дял на горските територии – те представляват близо 72% от общата територия. Земеделските земи представляват 22% от общата територия, но едва 45% от тях са обработваеми (т.е. обработваемата площ представлява 10% от общата територия на община Кресна), което определя общината като изключително индустриална, отколкото като аграрна. Водните течения и водните площи, както и териториите за транспорт и инфраструктура формират сравнително малки дялове.Въздействие върху земи и почви при реализация на инвестиционната програма на Плана. По време на строителството на отделните обекти се очаква физическо нарушаване на незасегнати почви от изкопни и строителни работи, само при строителството на новата ПСОВ, в почти всички останали случаи ще се извършват строителни работи на територията на вече съществуващите съоръжения, както и подмяна на линейна инфраструктура по вече съществуващи трасета. Очаква се по- голямата част от изкопаната земна маса да се използва за вертикална планировка, а излишната да се използва за запълване на нарушени терени, пътища и др. Хумусът ще се използва 100%. Въздействието върху почвите ще бъде пряко. Необходимо е разделно изземване и депониране на хумусния пласт от сравнително не голяма площ, което ще наложи създаването на временни депа (на самия терена) за съхраняване до последващото му използване по предназначение.

По време на експлоатацията. При нормална експлоатация на ПСОВ замърсяването и утъпкването на земите и почвите ще бъде постоянно и кумулативно, но незначително.

Реализацията на инвестиционните предложения свързани с изграждане на съвременни канализации и ПСОВ в населените места ще осигури недопускане на замърсяване на почвите в обособената територия .

Утайките от ПСОВ могат да се използват за получаване на компост, в земеделското стопанство, за запълване и рекултивация на нарушени терени и др.


 • Биоразнообразие. Защитени територии и защитени зони

Растителен и животински свят

Местоположение на Обособената територия на Регионален генерален план на „ВиК” ЕООД, гр. Кресна, върху картата на биогеографското райониране на България е показано на Фигура 9.Фигура 9. Биографски райони и подрайони в България

Местоположение на Обособената територия на Регионален генерален план на „ВиК” ЕООД, гр. Кресна, върху картата на геоботаническото райониране на България е показано на Фигура 10.Фигура 10. Геоботаническо райониране на България

Мерките, свързани с рехабилитация и ново строителство на водопроводни и канализационни системи и съоръженията към тях, както и рехабилитацията на съществуващи ПСОВ са свързани с извършване на строителни работи в урбанизирани и/или антропогенно нарушени територии, на които не се срещат видове, защитени от закона, които да бъдат засегнати от реализацията на проекта. Реализирането на инвестиционните предложения няма да повлияе отрицателно на съседната съществуваща растителност. Не се очакват някакви осезаеми отрицателни въздействия върху фауната в района. Напротив, по време на експлоатацията на ПСОВ ще се подобри значимо качеството на заустваните води в реките, което от своя страна ще окаже положително въздействие върху условията на устойчивото развитие на екосистемата в районите на заустване на пречистените отпадъчни води (подобряване условията на развитие на биоразнообразието в района, на обитание на водните организми и т.н.).Защитени територии и обекти и защитени зони

Защитените територии и зони в община Кресна са посочени в Таблица 18.

Таблица 18. Защитени територии и зони в община КреснаЗащитена територия (ЗТ), Код в регистъра, Категория

Площ, ха

Населено място

Режим на дейности

1.

Естествено находище на чинар (304), защитена местност

0.7

с. Горна Брезница
2.

Естествено находище на чинар – Буйна (303), защитена местност

0.4

с. Горна Брезница
3.

Естествено находище на чинар – Кучкарника (305), защитена местност

11.4

с. Горна Брезница
4.

Кресненско дефиле (518), защитена местност

418.5

гр. Кресна
5.

Моравска (98), защитена местност

184.5

гр. Кресна, с. Горна Брезница

Забранява се всякакво строителство.

6.

Орлите (421), природна забележителност

10.0

с. Влахи

Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на природната забележителност.

7.

Пирин (1), национален парк

40332.4

с. Влахи, с. Стара Кресна

Територии с режим на строга защита резервати - 16%
 Територии с временен статут на строга защита - 3,1%
 Територии с направляван режим

8.

Тисата (9), резерват

574.5

гр. Кресна, с. Горна Брезница

В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.Защитена зона (ЗЗ), Код в регистъра, Категория

Площ, ха

Населено място
1.

Кресна (BG0002003), ЗЗ по директивата за птиците

23495.59

гр. Кресна, с. Будилци, с. Влахи, с. Горна Брезница, с. Долна Градешница, с. Ощава, с. Сливница, с. Стара Кресна


Въздействие върху Националната екологична мрежа – не се очаква негативно въздействие от реализацията на инвестиционната програма на Регионалния генерален план на ВиК Кресна.

Реализацията на обектите, включени в инвестиционната програма на Регионалния генерален план на обособената територия „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна при спазване на определените в екологичното законодателство изисквания няма да оказват негативно въздействие върху предмета и целите на защитените зони. Предвидените в инвестиционните програми инфраструктурни обекти предвиждат дейности в антропогенно вече повлияна урбанизирана територия ( рехабилитация на водопроводни и канализационни системи и съоръженията към тях), а площадката на ПСОВ е сравнително малка по площ и изборът й е направен, така че да не се оказват значими отрицателни въздействия върху предмета и целите на защитените зони.Чувствителни зони

Заповед № РД – 970 от 28.07.2003 г.на Министъра на околната среда и водите, определя чувствителните зони във водните обекти. в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕЕС от 21.05.1991г. за пречистването на градските отпадъчни води. Чувствителните зони изискват специален режим на управление с цел, да се предотврати и/или намали, постъпването на биогенни елементи във водните тела, с последващо влошаване на екологичното състояние на повърхностните водни тела.

Технологичната схема за пречистване на отпадъчните води на гр. Кресна удовлетворява изискванията за включване във водоприемника р. Струма, който е III категория на разглежданата обособена територия т.е. нечувствителна зона


 • Ландшафт

Въздействие върху ландшафта на обособената територия при реализация на Регионалния генерален план на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна. Не се очаква значимо въздействие върху ландшафтите в района на реализация на обектите, включени в инвестиционната програма на плана. Въздействието върху ландшафта ще бъде пряко. Обособените типове ландшафти притежават значителен потенциал за самоочистване и възстановяване. Не се прогнозират промени в структурата и функционирането на ландшафтите. Инфраструктурните обекти ще се извършват в урбанизирана територия, антропогенно вече повлияна. Ландшафтът няма да бъде променен като цяло, ще бъде променена на площадките на ПСОВ само неговата визуалност. Реализацията на нови модерни ПСОВ ще приобщи територията към общия вид на близкия ландшафт. • Отпадъци

Въздействие на фактор “отпадъци” върху околната среда на обособената територия при реализация на Регионалния генерален план на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна Не се очаква значимо въздействие върху ландшафтите в района на реализация на обектите, включени в инвестиционната програма на плана

По време на строителството на обектите, включени в инвестиционната програма на плана – въздействието ще бъде краткотрайно, с локален характер и при спазване на изискванията на законодателството незначително.

В периода на експлоатацич (предимно на ПСОВ) - Не се очаква негативно въздействие на отпадъците, генерирани на обекта върху компонентите на околната среда при:

- Ефективното управление на отпадъците;

- Спазване изискванията за опазване на околната среда, съобразно действащото законодателство;

- Стриктно спазване на Програмата за управление на отпадъците;

- Провеждане на технологичния процес в ПСОВ при оптимални условия за стабилизация на утайките и механичното им обезводняване;

- Изготвяне и стриктно спазване на приетия план за изпълнение на Програма за управление на утайките от ПСОВ, като се оптимизират условията за оползотворяването им за корегиране на нарушени терени, рекултивация на засегнати земи, за наторяване на земи в селското стопанство , горски площи, пътни алеи и т.н.Въздействие на фактор “ Опасни вещества ” върху околната среда на обособената територия при реализация на Регионалния генерален план на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна Използването на опасни вещества през време на строителство и експлоатация на обектите, включени в инвестиционната програма на Регионалния генерален план на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна ще бъде сведено до минимум и под строг контрол, като ще бъдат спазени всички изисквания на действащото законодателство. При спазване на всички инструкции за работа с опасни вещества през време на строителство и експлоатация на обектите не се очаква негативно влияние върху околната среда и здравето на хората в района и работещите на обектите.


 • Вредни физични фактори

Въздействие на фактор “шум” върху околната среда на обособената територия за реализация на Регионалния генерален план на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна. Шумовото натоварване по време на строителство е пряко, временно предимно за периода на строителство и се отнася предимно за работната среда.

По време на експлоатация- Въздействието е пряко и в нормите.


 • Културно историческо наследство

Реализацията на обектите, включени в Инвестиционната програма на Регионалния генерален план на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна, при спаване на нормативните изисквания при строителството и експлоатацията им не се очаква да окажат отрицателно въздействие върху обекти на Културно историческо наследство в района на обособената територия на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна .

 • Здравно хигиенни аспекти на околната среда

Реализацията на обектите, включени в Инвестиционната програма на Регионалния генерален план на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна, са с основна цел осигуряване на достатъчно вода за населението с качества, отговарящи на нормативните изисквания и предотвратяване на здравен риск за населението в района на обособената територия .

Водоснабдяване - здравен риск и мерки за ограничаването му

Съгласно изискванията на европейското и национално законодателство основните структурни единици, на базата на които се планира, провежда и отчита мониторинга и цялостното спазване на изискванитята по прилагане на законодателството са т. нар „Зони на водоснабдяване” - географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници. Тези зони се разпределят на две основни групи – големи и малки.

Водоизточниците, предназначени за централно водоснабдяване на населените места с питейна вода по зони са както следва:

- Голяма зона: Водовземна система "Пещерата" BGWSZ413BLG2814492 (Дренаж №1 Дренаж №2 вододайна зона"Разкола"; Дренаж №1 Дренаж№2 вододайна зона"Пещерата") с дебит 2592 м3/ден., водоснабдяваща 5500 жители;

- Малка зона категория 1: Зона р. Невързумска BGWSZ413BLG2854537 (речно водохващане) с дебит 85 м3/ден., водоснабдяващо 140 жители;

- Малка зона категория 2: Зона "Кучкарника" BGWSZ413BLG2816136 (дренаж "Разманица") с дебит 300 м3/ден., водоснабдяващо 700 жители.

От общия дебит на горецитираните водоизточници 2977 м3/ден. се използва 2097 м3/ден. т.е. 70% от наличния воден ресурс. Водовземна система "Пещерата" и Зона "Кучкарника" използват подземни води, а Зона р. Невързумска – повърхностни води.

При използване на водите от речното водохващане на Зона р. Невързумска продължава да не се изпълнява задължението, регламентирано в Закона за водите и Наредба № 12 за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за всички повърхностни водоизточници, да се изградят съответни съоръжения за прилагане на необходимите подходящи методи за обработка на повърхностните води, съобразно категоризацията им. Регламентираният срок в Наредба № 12, в който това задължение трябваше да бъде изпълнено бе до началото на 2007 г. Неизпълнението на посоченото по-горе изискване допринася в значителна степен за влошаване качеството на питейната вода, подавана от този водоизточник при неблагоприятни климатични условия – бързо снеготопене, обилни дъждове и др.В обособената територия на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна, водата се мониторира в 15 пункта от водопроводната мрежа на населените места. Броят на пунктовете в населените места се актуализират ежегодно. При провеждания през 2009 г. мониторинг са установени несъответствия по следните показатели: рН, мътност, Ешерихия коли и Колиформи, а през 2010 г. само по Ешерихия коли.

Значително превишаване на нестандартните проби по микробиологични показатели през 2009 г. и 2010 г. спрямо препоръката на Световната здравна организация по Е. Коли- 25% и по Колиформи – 47% през 2009 г. Отклоненията се срещат както в голямата зона, така и в малките зони на водоснабдяване. По принцип основна причина за констатираните отклонения в тези зони са подаването на вода без изградени съвременни системи за обеззаразяване на водата. На някои места все още дезинфекцията се извършва по остарял, примитивен начин (ръчно с разтвори на главно с хлорна вар или други хлорни препарати, нередовно и без условия за правилно дозиране).

Други причини, които влияят неблагоприятно върху микробиологичните качества на питейната вода са и неподходяща технологична схема на водоснабдяването, в т.ч. неправилно разположение на съоръженията за дезинфекция или недостатъчен брой на същите, чести аварии на остарялата и износена ВиК мрежа, субективни грешки поради слаба квалификация или недобросъвестно изпълнение на служебните задължения на служители на ВиК операторите.

Отклоненията по мътност са наблюдавани през 2009 г. само в Зона р. Невързумска, водоснабдяваща 2,3% от консуматорите на територията на ВиК Кресна.Основни причини: липса на пречистване (безусловно необходимо за водите от повърхностни водоизточници), амортизирани, неефективни или неподходящи съществуващи съоръжения за пречистване, недобро обеззаразяване, чести аварии при амортизираните водоснабдителните мрежи.

Мерки: Необходимо изграждане на пречиствателни съоръжения за водоизточника за питейно–битово водоснабдяване от повърхности води (изискване на националното законодателство - Наредба №12 за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно - битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002 г.). Реконструкцията и обновяването на водопроводните мрежи на населените места като цяло, също е от значение за подобряване органолептичните качества на водата. Модернизирането на съоръженията за обеззаразяване на водата и изграждането на допълнителни съоръжения за дезинфекция на водата след оптимизиране на тяхното местоположение ще намали здравния риск.

Поддържането на санитарно-охранителните зони (СОЗ), актуализацията им и спазването на режима на забрани и ограничения на извършването на определени дейности в санитарно-охранителните зони също имат важно значение за опазване качеството на питейните води.Осигуряването на чист повърхностен поток

Реконструкцията, модернизацията и разширението на съществуващите ВиК системи и съоръжения и изграждането на нова ПСОВ има значение и за запазване здравето на хората и осигуряване на добра среда на живот.


5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения

Карти на инвестиционните ВиК обекти, предмет на Регионалния генерален план на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна, са приложени в съответствие с изискванята на МОСВ – писмо с изх. № ЕО-225/01.10.2012 до Заместник министъра на МРРБ.6. Заключение

Реализацията на Инвестиционната програма на Регионалния генерален план на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна, в краткосрочен и дългосрочен аспект ще постигне осигуряване на високо качество на околна среда и високо качество на живот за населението в обособената територия.

Ще се постигне основната цел - осигуряване на достатъчно количество вода с добри качества и предотвратяване на всякакъв здравен риск за населението в обособената територия. Екологосъобразността и позитивното въздействие върху параметрите на околната среда и жизнена среда в района е категорична.

При реализация на отделните обекти, включени за реализация в Инвестиционната програма ще се предвидят необходимите мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателни въздействия върху околната среда.

За реализацията на всички обекти в Инвестиционната програма ще се предвиждат необходими мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателни въздействия върху околната среда.

Обекти, включени в Инвестиционната програма няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху отделните компоненти на околната среда и върху факторите, които й въздействат.

С предвиждането на необходимите мерки се свежда до минимум негативното въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на Защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата природа и фауна, съгласно Директива 92/43/ЕЕС и ЗЗ по Директива 79/409/EEC за птиците поради следните причини:

- по-голямата част от предложените за инвестиране обекти ще се реализират в урбанизирана територия (водоснабдителни и канализационни системи и съоръженията, свързани с дейността им, площадката на ПСОВ) и няма да засягат площи от защитените територии;

- реализацията на отделните обекти няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания от флората и фауната, предмет на опазване на защитените зони;

- при строг контрол и управление на строителството на отделните обекти и спазване на необходимите мерки, предвидени в Регионалния генерален план на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна, няма да се създадат условия за намаляване числеността на популациите на видовете, предмет на опазване на защитените зони;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видовете.

В периода на строителството влиянието на осъществяването на обектите, включени в инвестиционната програма, е свързано с незначителни промени на характерния релеф, преместване на земни маси, ликвидиране на зелената покривка и по-бавно движеща се фауна, транспорт и съхраняване на отпадъци от строителството, което е свързано с утъпкване на наличната флора, включително по-бавно подвижна фауна; съпътстващ работните дейности характерен шум и вибрации или смущаване нормалния жизнен ритъм на съществуващата фауна.

В периода на експлоатацията на обектите, включени в инвестиционната програма, негативно въздействие върху отделните компоненти и факторите на околната среда не се очаква.

Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видовете.При изпълнение на всички смекчаващи и превантивни мерки, ще се сведат до минимум негативно действащите фактори върху целите и предмета на опазване на защитените зони, като при това положение дейностите, свързани с реализацията и оценявания в екологичен аспект на този етап на планиране Регионален генерален план на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна, ще бъдат съвместими с предмета и целите на защитените зони, разположени в границите на обособената територия или в близост до нея.

Реализацията на Регионалния генерален план на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна, оказва категорично положително въздействие върху параметрите на околната среда и здравето на хората в района.

С изпълнението на инвестиционната програма се поставя основата за изграждане на модерна и действаща система за устойчивото развитие на територията на обособената територия на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна и респективно на Община Кресна.

Този проект ще има значим социален ефект – подобряване условията на живот на жителите на общината в съответствие със съвременните изисквания и европейските стандарти.С реализирането на инвестиционната програма ще бъдат постигнати следните резултати:

-Ще се осигури достатъчно количество вода с добри качества, за да задоволи всички нужди на обособената територия.

 • Ще се намалят до минимум и загубите на природен ресурс - питейна вода;

 • Ще се предотврати замърсяването на водите във водоприемниците вследствие заустване на замърсени битови отпадъчни води;

 • Ще се предотврати здравния риск за населението в района от замърсяване на подпочвените води;

 • Ще се подобри качеството на живот на хората и опазване на околната среда в района, както и възможностите за местни икономически инициативи .

 • Ще се извършва ефективно управление на водите и територията;

 • Ще се създадат условия за развитие на водната екосистема и повишаване на биоразнообразието;

 • Ще се създадат условия за устойчиво развитие на водната екосистема, увеличаване самопречиствателната способност на водното тяло и респективно подобряване имисионното му състояние в този участък.

Реализацията на предлаганата Инвестиционна програма ще допринесе за постигането на целите на редица европейски, национални и регионални програми и стратегии, от които:

 • Европейската Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите – начало на реформа в управлението на водите и законодателството на Европейската Общност. Устойчивото използване на водите и опазването на екосистемите са в основата на създадената чрез Директивата “рамка” от общи подходи, задачи, принципи, дефиниции и мерки;

 • Решение 2001/2455/ЕС, регламентиращо списъка с приоритетни вещества и допълващо Директива 2000/60/ЕС;

 • Директива 91/271/ЕЕС, регламентираща показателите, на които трябва да отговарят ПСОВ от населени места. По-късно тази Директива е ревизирана с Директива 98/15/ЕЕС. Крайната цел е до 2015 г. в страните-членки да се постигне “добро състояние” на водите.Приложения

Карти на инвестиционните ВиК обекти, предмет на Регионалния генерален план на „ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна.


Уведомител:Дата: подпис

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница