Закон за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба №36/2009г за условията и реда за упражняване на държавен здравен контролДата16.11.2017
Размер61.88 Kb.
ИЗДАВАНЕ НА Разрешение за дейности ПО РАЗРУШАВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА азбест и/ИЛИ азбестосъдържащи материали ОТ СГРАДИ, КОНСТРУКЦИИ,ПРЕДПРИЯТИЯ, инсталации или кораби


Регионална здравна инспекция – Ловеч

Административно обслужване – “фронт” офис

Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис

Звено за административно обслужване

Радослава Т.Христова-гл. специалист

Петя П.Николова-касиер

телефон: 068/ 699 435; 0875 314135
адрес: гр. Ловеч, ул."Д-р С.Съев" № 27 А

Приемно време: 8:30 до 17:00 ч.Дирекция "Обществено здраве ”

Директор на дирекция

Д-р Нели Спахийскателефон: 068/ 699 427; 0875 314127
адрес: гр.Ловеч, ул."Д-р С.Съев" № 27 А
e-mail: dzk@rzi-lovech.com

Работно време: 8,30 - 12:30 и 13.00 - 17:00ч.
II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Закона за здравето - чл.73, ал.1;

Наредба № 9 от 4 август 2006 г. на МТСП и МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа;

Кодекс на труда;

Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

Наредба № 36/2009г.за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.


III. Характеристика

1. Цел:

Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на разрешение за дейност от Директора на РЗИ, на чиято територия се извършват дейностите по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби.2. Предмет:

Разрешението се издава за следните дейности:

1. Разрушаване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби;

2. Отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или корабиТази процедура не се отнася за аварийно-спасителни дейности!
Дефиниция на основните понятия, които се използват в настоящото описание на административната услуга:

Азбестът е общото наименование на група минерали. В продължение на много години азбестът е използван в различни дейности. Експозицията на азбест сериозно уврежда човешкото здраве. Поради тази причина съвременното законодателство урежда специални правила за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа.

Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти се извършват от юридически или физически лица, които имат издадени разрешения по Закона за здравето.

По смисъла на правното основание:"Азбест" са следните влакнести силикати:

а) азбест актинолит, CAS № 77536-66-4;

б) азбест грунерит (амозит), CAS № 12172-73-5;

в) азбест антофилит, CAS № 77536-67-5;

г) хризотил, CAS № 12001-29-5;

д) крокидолит, CAS № 12001-28-4;

е) азбест тремолит, CAS № 77536-68-6.

"CAS № ….." е номерът съгласно химическия регистър на Кемикъл Абстрактс Сървис.

"Азбестосъдържащи материали с ниска плътност" са материали, които съдържат азбест и имат плътност, по-ниска от 1 g/cm³.
IV.Процедура по издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

1. Компетентен орган:

РЗИ, на чиято територия се извършват дейностите по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби.2. Заявител:

Всяко заинтересовано лице, което желае да осъществява дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби.3. Необходими документи:

1.Заявление по образец (Приложение №1);

2.План за работа, съдържащ конкретни мерки за осигуряване на здравето и безопасността на работниците и служителите на работното място:

2.1. видът и очакваната продължителност на дейностите;

2.2. мястото на извършване на дейностите;

2.3. методите, който се прилагат при дейностите с азбест или азбестосъдържащи материали;

2.4. личните предпазни средства, които се осигуряват, където е необходимо;

2.5. характеристиките на използваното оборудване за защита на работниците и служителите и за отстраняване на замърсяването с азбест, както и на други лица, които се намират на мястото на извършваната работа или са в близост до него;

2.6. предвидените мероприятия за опазване на околната среда;

2.7. редът и начинът за доказване липсата на риск от експозиция на азбест на работното място след приключване на дейностите по разрушаване или отстраняване на азбест или азбестосъдържащи материали;

3.Списък на ангажираните работници и служители;

4.Удостоверение за проведено обучение по чл.18 от Наредба №9/2006г.за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа.Забележка: При разработване на плана за работа се спазва изискването за отстраняване на азбеста и/или азбестосъдържащите материали преди прилагането на техники за разрушаване с изключение на случаите, при които дейностите по отстраняването предизвикват по-голям риск за работниците и служителите от неотстраняването на азбеста или азбестосъдържащите материали.

Нормативно установени изисквания

За да бъдат извършени дейностите по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби, работниците и служителите следва да са преминали специален курс на обучение при условия и ред, определен с Наредба №9/2006г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа.4. Вътрешен ход на процедурата

Заявлението за издаване на административния акт – издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби, заедно с приложените документи, се подава във Фронт – офиса на РЗИ – Ловеч, устно във Фронт-офиса (длъжностно лице попълва протокол съгласно Приложение №2), по пощата чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление (в сила от 30.09.2011 г.) и се завежда в електронната информационна система за документооборот от служителя на Звеното, като на заявителя се предоставя талон с входящия номер, в случай че документите са внесени на място. Образецът на заявлението може да се получи от Фронт-офиса или интернет-страницата на РЗИ-Ловеч.

В тридневен срок от подаване на заявлението, директорът на РЗИ изпраща по служебен път документите за становище от регионалната инспекция за опазване на околната среда (РИОСВ) гр. Плевен. РИОСВ дава становище в 14-дневен срок от датата на получаване на документите. В случай, че в определения срок в РЗИ-Ловеч не постъпи становище, смята се, че РИОСВ съгласува представените документи без забележки.

Директорът на РЗИ уведомява заявителя относно препоръките на РЗИ и/или РИОСВ за промени в плана за работа. В съответствие с препоръките в срок не по-късно от един месец от уведомяването му заявителят е длъжен да представи коригирания план за работа в съответствие с препоръките.

Разрешението за разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали се издава от директора на РЗИ в срок 5 дни от получаване на положително становище от РИОСВ или от получаване на коригирания план за работа.

В случаите на неизпълнение на препоръките, директорът на РЗИ прави мотивиран отказ за издаване на разрешение. Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.Разрешението за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби се получава от заявителя по начин указан в подаденото от него заявление.

5. Такса

Съгласно чл.5 от Тарифа на таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол, дължимата такса е 125 лв.Таксата се заплаща в брой или на ПОС терминал на касата в РЗИ - Ловеч (стая №4) или по банков път:

Банка: ОББ - АД

IBAN : BG96UBBS80023110734210

BIC: UBBSBGSF

6. Резултат ат процедурата

С осъществяването на процедурата се цели осигуряване на защита на работници и служители и на граждани при извършване на дейности с азбест и азбестосъдържащи материали. Процедурата осигурява участието на всички заинтересувани държавни институции, като чрез нея се гарантира спазването на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда на работещите в рискова среда, както и предприемане на необходимите мерки, свързани с опазването на околната среда.


Образци и формуляри:

  • Заявление за издаване на разрешение – Приложение №1;
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница