Закона за храните, Наредба №1 от 26 януари 2016 г за хигиената на хранитестраница4/4
Дата20.07.2018
Размер0.65 Mb.
1   2   3   4

Общи специфични изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят до обектите на Възложителя по настоящата обществена поръчка:

Хранителните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 / 04.12.2014 г. относно :

- информацията да е на български език

- не заблуждават потребителите

- маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност

- обявена разбираема хранителна и здравна претенция

- храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО

- лица с непоносимост към глутен или други алергени.

Доставяните хранителни продукти трябва да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи.

Всички хранителни продукти от Обособена позиция № 9 да се придружават с документи за произход, за качество и безопасност до всеки обект.

Доставяните хранителни продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по -малък от 80 % от целия срок на годност.
В кухните на детската градина се доставят и предлагат само 100% плодови сокове, в които съдържанието на моно- и дизахаридите не превишава 20% от общата маса на продукта.

В кухните на детската градина не се допуска доставка и предлагане на следните артикули, посочени в таблицата по Обособена позиция №9: пилешки бульон, черен пипер, лозови сарми, кисели краставички.

2. ТРАНСПОРТ

Изпълнителят осигурява за своя сметка транспорта при извършването на доставките до мястото на изпълнение. Хранителните продукти се доставят до франко кухните на Възложителя, съобразно заявените количества и се извършва с подходящ транспорт само в рамките на работното време на Възложителя.

При доставки на хранителни продукти изискващи специални температури на съхранение( замразени, охладени, по обособени позиции № 1,2,4 и 5) задължително се ползва специализиран транспорт с поддържане на необходимите температури и тяхната регистрация.

При транспортирането на хранителните продукти се спазват изискванията на Приложение 2, Глава IV на Регламент (ЕО) № 852/2004г. на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004г. относно хигиената на храните (OBL 139, 30.04.2004г.) и Глава 3, Раздел IV на Наредба № 5 от 25.05. 2006г. за хигиената на храните (обн. в ДВ, бр. 55 от 2006г.).

Превозните средства трябва да осигуряват запазване на превозваните хранителни продукти от повреди, както и на опаковките, без замърсяване, намокряне, разкъсване, разпиляване, разливане, от замръзване или прегряване.

Превозните средства ежедневно трябва да се почистват по подходящ начин и периодично-основно измиване и дезинфекциране.3. При разработването на Предложението за изпълнение на поръчката, участниците следва да разработят работна програма, която съдържа минимум(но не се ограничава) до следните елементи:

3.1.Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката

Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности- участникът следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до всички дейности на изпълнение при евентуално възлагане на договора и да предложи последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности за изпълнение на доставките на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Борово, в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност и периодичност, съобразно техническата спецификация.

Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на дейността, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора.

Участниците трябва да изложат предложение за организация на договорната комуникация, което да съдържа начина на управление на комуникацията, както между служителите на изпълнителя, така и между участника и възложителя.

В стратегията да се посочат ресурсната обезпеченост на участника за изпълнение предмета на поръчката, както и вътрешните организационни връзки. Да се опише разпределението на техническите средства и човешкия ресурс. В това число следва да се опишат и задълженията на всеки служител, обвързан с осъществяване на доставките, както и да се опишат наличните технически съоръжения, включително и складови площи, които ще се използват за съхранение и транспортиране на хранителните продукти. Да се предложат мерки за контрол на качеството на изпълнение на поръчката, който да обхваща цялостния процес по изпълнение на дейността. Всяка една мярка следва да бъде съпроводена с посочване на конкретно отговорно лице за изпълнението й, посочване на конкретните ангажименти на това лице по изпълнение на мярката, както и посочване на очакваните резултати от всяка конкретна мярка.

Подходът следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и да е съобразена с предмета на поръчката. Подходът трябва да бъде ясен, разбираемо представен и релевантен на предмета на поръчката.3.2.Управление на риска

Анализ на потенциалните рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора. Участникът следва за всеки от рисковете да посочи обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване последиците на риска при неговото проявление. Участникът следва да посочи кои негови служители ще са ангажирани с всеки от рисковете и коя част от мерките ще изпълняват.

Рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора за доставка на хранителни продукти, но не се ограничават само до изброените са: Времеви рискове, имащи за пряка и непосредствена последица невъзможността за изпълнение на доставките, в това число:

-Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия;

-Забава в срока на доставките;

-Несвоевременно констатиране на несъответствие по отношение на вид и спецификации на продуктите;

-Забава в процеса на производството/покупка във връзка със спазването на срока за доставка


  • Технологични рискове:

-Рискове, свързани с организацията на доставката на хранителните продукти;

-Рискове, свързани с промяна в законодателството;

-Рискове, свързани с производствени проблеми на изпълнителя, в това число проблеми с техническото оборудване и вътрешнофирмената организация на персонала, доставки и външни услуги за изпълнителя;

-Рискове, свързани с промяна в организацията на възложителя.Участниците трябва да представят оферти, отговарящи на изискванията на техническата спецификация.

Работната програма не подлежи на оценка съгласно критерия за възлагане на поръчката, но е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване.

Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката:

Общо: 143 321,47 лв. без ДДС, в това число по обособени позиции, както следва:

  • Обособена позиция №1: Месо и месни продукти – 36 977,96 лв.

  • Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти – 28 117,10 лв.

  • Обособена позиция №3: Масла и мазнини – 2736,52 лв.

  • Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни – 9535,67 лв.

  • Обособена позиция №5: Яйца – 2271,72 лв.

  • Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа – 8680,25 лв.

  • Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива – 7715,12 лв.

  • Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях – 16 449,03 лв.

  • Обособена позиция №9: Други хранителни продукти – 30 838,10 лв.

Възложителят не се задължава в срока на договора да потреби посоченото прогнозно количество хранителни продукти или да се ограничава от това количество.


1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница