Закона за обществените поръчки І. Общи положенияДата23.07.2016
Размер148.84 Kb.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ, МОНИТОРИНГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Настоящите вътрешни правила са разработени в съответствие с чл. 8б, ал.1 от ЗОП.
/2/ 146 ОУ „Патриарх Евтимий“, в качеството си на публичноправна организация е Възложител на ОП по чл. 7, т. 3 от ЗОП.

ОБХВАТ
Чл. 2. Настоящите Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществени поръчки уреждат:
1. Редът за планиране на процедурите по възлагане на обществени поръчки.
2. Организацията, сроковете и отговорностите за провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки .
Чл. 3. Вътрешните правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществени поръчки се прилагат при извършване на строителство, доставки, осъществяване на услуги или провеждане на конкурс за проект, при които се разходват бюджетни или извънбюджетни средства.

Чл. 4. /1/ В настоящите Вътрешни правила са определени:


1. Отговорностите на длъжностните лица при подготовка, стартиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
2. Действията и отговорностите на длъжностните лица във връзка със сключване на договори, във връзка с проведени процедури за обществени поръчки.
3. Задълженията на служителите, контролиращи и/или участващ и в изпълнението на договорите
4. Задължения на длъжностните лица за водене, съхранение и ползване на документацията по възлагане на обществените поръчките.
/2/ Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат задължения по изпълнението на дейностите, включени в нея.
/3/ Вътрешните правила се прилагат съвместно с утвърдените Правила и процедури, определени от Системата за финансово управление и контрол /СФУК/ в училището.

Чл. 5. При разработването на Вътрешните правила са отчетени изискванията на:


1. Закона за обществените поръчки /ЗОП/;
2. Търговския закон /ТЗ/;
3. Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/
4. Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ
Чл. 6. Целта на настоящите ВППВМОП е уреждане на управлението на процеса за разходване на бюджетните средства чрез обществени поръчки за доставки, услуги и строителство.

Чл. 7. Тези правила регламентират административното взаимодействие както в сферата на приложение на ЗОП и ЗИДЗОП, така и в хипотезите на разходване на бюджетни средства извън приложното поле на нормативната уредба на обществените поръчки, т.е. под праговете по чл.14, ал.5 от ЗОП.

Чл. 8. Основните принципи при възлагане на обществени поръчки са:
– публичност и прозрачност;
– свободна и лоялна конкуренция;
– равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
Чл. 9. /1/ Вътрешните правила определят организацията и дейността по планирането, подготовката, провеждането и мониторинга на процедурите за възлагане на обществени поръчки, по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП.
/1/ Вътрешните правила се прилагат при разходване на бюджетни средства във всички случаи, при които 146ОУ „Патриарх Евтимий“ е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 3 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 10. /1/ Възлагането на обществени поръчки се провежда в съответствие с разпоредбите на ЗОП.


/2/ Обществените поръчки, попадащи в стойностните граници на чл.14, ал.1 и ал.3 от ЗОП се възлагат, в зависимост от обекта и специфичните им характеристики чрез регламентираните в чл.16 от ЗОП видове процедури.
/3/ Процедурите по чл.14, ал.4 от ЗОП се провеждат по условията и реда на Глава VIII „а“ от ЗОП.
/4/ При наличие на някоя от хипотезите, попадащи в стойностите по чл.14, ал.5 от ЗОП, обществените поръчки могат да бъдат възложени и без провеждане на някоя от формалните процедури, при спазване на условията и изискванията, регламентирани в настоящите правила.

Чл. 11. Предварителният контрол за законосъобразност на всички документи и действия свързани със финансовата дейност по провеждане на процедурите по ЗОП и под праговете по чл.14, ал.5 от ЗОП, както и извършването и одобряването или отхвърлянето на предложенията по поемането на задължения или извършване на разход се осъществявя в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 12. Общият контрол за реализиране на реда и условията, регламентирани с настоящите правила се осъществява от директора на 146 ОУ „Патриарх Евтимий“.


 1. ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Чл. 13. На Интернет страницата на 146ОУ „Патриарх ЕвтимийІ“ е създаден обособен раздел „Профил на купувача“, в който се публикуват всички документи свързани с ОП.

Чл. 14. Разделът „Профил на купувача“ съдържа:


1. Настоящите вътрешни правила.
2. Досиета на отделните ОП, които съдържат цялата информация свързана с откриване, избор на изпълнител и изпълнение на всяка ОП, публикувана в първия работен ден следващ деня на изпращане на информацията в АОП;
3. Лице за контакти; номер на телефон, пощенски адрес и електронен адрес;
4. Други документи и информация, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 15. Досието на всяка обществена поръчка съдържа:


1. Предварителни обявления; документациите за участие в процедурите, вкл. решението за откриване на процедурата и публикуваното в Регистъра за обществени поръчки обявление за обществена поръчка;
2. Публичните покани по чл. 101б, заедно с приложенията към нея;
3. Поканите за представяне на оферти при ограничена процедура и договаряне с обявление;
4. Разясненията по документациите за участие;
5. Становищата на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки по запитвания на възложителя и одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертните становища от осъществявания предварителен контрол върху процедури за възлагане на обществени поръчки;
6. Решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал.1 и променената документация за участие;
7. Решенията по чл. 38 за завършване на процедурите;
8. Протоколите на комисиите за провеждане на процедурите;
9. Информация за датите на освобождаване на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;
10. Договорите за обществени поръчки без информацията, посочена като конфиденциална в съответствие с чл. 33, ал. 5;
11. Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;
12. Документите, които удостоверяват приемане на работата и които съгласно договорите са основание за извършване на междинни и на окончателни плащания;
12. Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки, включително за авансовите плащания;
13. Информация за основанието и датата за приключване или за прекратяване на договорите;
14. Информация за датата на освобождаване на гаранциите за изпълнение на всеки договор;
15. Информация за прекратените процедури.

Чл. 16. За срок за публикуване на информацията в „Профила на купувача“ се приемат сроковете регламентирани в чл. 8б, ал. 4 от ЗИДЗОП.

Чл. 17. Заедно с решението за откриване на процедура в АОП се изпраща и информация за адреса на хипервръзката към информацията съдържаща се в профила на купувача.

Чл. 18. /1/ Директорът утвърждава вътрешни правила за поддържането на профил на купувача.


/2/ Вътрешните правила по ал. 1 се публикуват в Профила на купувача заедно със заповедта, определяща отговорниците за изпълнението на дейностите по осигуряване на публичност на процедурите по ЗОП.

ОТКРИВАНЕ ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ


Чл. 19. При наличие на условия за възлагане на обществена поръчка чрез процедури на договаряне по чл. 84 и чл.90 от ЗОП, заявителят прави предложение и за лицата (физически, юридически и/или техни обединения), до които да се изпратят покани за участие.
Чл. 20. /1/ При подбор на кандидатите, до които ще бъдат отправени покани за участие в процедури на договаряне по ЗОП, се имат предвид следните критерии:
– да са специализирани в предмета на обществената поръчка;
– да имат доказан опит в областта, предмет на обществената поръчка;
– да разполагат със специалисти и да имат необходимото оборудване за изпълнение на обществената поръчка.
/2/ В зависимост от предмета на поръчката, могат да се определят и допълнителни критерии за допустимост на кандидатите и направените от тях оферти, съответно – за оценка на кандидатите и/или офертите.

 1. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ. 16 ОТ ЗОП
Чл. 21. /1/ Решенията и обявленията за откриване на процедури за провеждане на обществени поръчки и документацията, съдържаща указания към кандидатите/участниците, се изготвят от комисия за подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка, определена със заповед на директора.
/2/ Когато предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, се обявява, че поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
/3/ Решенията и обявленията заедно с документацията за всяка обществена поръчка се утвърждават от директора.
/4/ Председателят на комисията по ал. 1 изпраща по електронен път и на хартиен носител до Агенцията по обществени поръчки решението и обявлението за откриване на процедурата по възлагане на обществената поръчка за вписване в Регистъра за обществени поръчки.
/4/ В тридневен срок от утвърждаването на документацията от директора, председателя на комисията по ал. 1 публикува решението и обявлението в местен или национален вестник.
/5/ Информацията по ал. 1 се публикува в „Профила на купувача“ в първия работен ден, следващ деня на изпращане на информацията в АОП.
/6/ Решенията по обявените процедури се завеждат в книгата за регистриране заповедите на Директора.

Чл. 22. Всички действия на възложителя към кандидатите или участниците, както и действията на участниците и кандидатите към възложителя са в писмен вид.

Чл. 23. Участниците/кандидатите могат да представят своите писма и уведомления чрез факс, препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакти, посочено в обявлението за обществената поръчка.

Чл. 24. /1/ Подадените оферти за участие във всяка отделна процедура се регистрират във входящия дневник, като се записват данни за: предмета на поръчката, обособената позиция, за която се подава офертата (при процедура с обособени позиции), наименование на участника/кандидата, адрес за кореспонденция, телефон факс и/ или електронен адрес. Върху всеки плик се поставя входящ номер, дата и час.


/2/ Офертите могат да се подават и по пощата, чрез препоръчано писмо с обратна разписка.
/3/ За дата и час на получаване, се счита датата и часа на получаване в учебното заведение, удостоверено с подписа на служителя, получил и завел във входящия дневник офертата.
/4/ Депозираните оферти се съхраняват в метална каса до деня и часа, определени за провеждане на процедурата.

Чл. 25. /1/ Директорът на учебното заведение назначава със заповед комисия за разглеждане и оценяване и класиране на офертите и определя нейния председател.


/2/ Съставът на комисията се състои най-малко от пет члена, един от които задължително е правоспособен юрист.

Чл. 26. /1/ При подготовката на процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва експерт, който има професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката


/2/ Експертът участва в изработването на техническите спецификации, в методиката за оценка на офертите, в документацията за участие в процедурата, както и на конкурсните програми при конкурсите за проект.
/3/ Когато 146ОУ „Патриарх Евтимий“ не разполага със служител, отговарящ на изискванията за професионална компетентност, се осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 или други лица с необходимата компетентност.
/4/ Външните експерти по ал. 1 не могат да бъдат включвани в комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, съответно в журито на конкурс за проект, нито да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника
информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.
/5/ При открита процедура комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка се назначава след изтичане на срока за приемане на оферти, а при ограничена процедура, състезателен диалог или процедури на договаряне – след изтичане на срока за приемане на заявленията за участие.

Чл. 27. В деня и часа, определени за провеждане на процедурата, офертите и списък на кандидатите/участниците подали оферти се предоставят на председателя на комисията.

Чл. 28. Комисията отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който попада в хипотезите на чл.47 ал.1 от ЗОП, включително новите хипотези по т.4 и т.5 (наличие на задължения по чл. 162 ал.2 т.1 от ДОПК и задължения към подизпълнители)

Чл. 29. /1/ Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира в съответствие с предварително определените показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател, съгласно документацията на съответната процедура.


/2/ Не може да се използва отложено/разсрочено плащане като показател за оценка,

Чл. 30. /1/ При процедури на договаряне, направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.


/2/ Комисията предлага за отстраняване и не провежда преговори с участници, които не отговарят на изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие.
/3/ Не може да бъде критерий за подбор специализиран оборот или брой изпълнени договори.
/4/ След провеждане на договарянето, комисията изготвя проект на Решение за класиране на участниците в процедурата и определяне на изпълнител, с който да бъде сключен договор.

Чл. 31. /1/ Класираните участници/кандидати, както и участниците/ кандидатите, отстранени от участие в процедурата, се уведомяват писмено в тридневен срок.


/2/ Уведомителните писма се изготвят от председателят на комисията и се подписват от директора.

Чл. 32. Контролът за спазването на сроковете при провеждане на процедури по ЗОП и ППЗОП се осъществява от главния счетоводител.

Чл. 33. Главният счетоводител уведомява Агенцията по обществени поръчки в 7-дневен срок от сключване на договор.

Чл. 34. Директорът или упълномощено от него със заповед лице:


– Представя при поискване от изпълнителния директор на АОП на информация, свързана с проведени процедури по ЗОП.
– Информира АОП в 14-дневен срок при постановяване със съдебно решение на неизпълнение на договор.
– Изпраща до изпълнителния директор на АОП копия от влезли в сила определения и решения на ВАС, постановени при обжалване на актове на Комисията за защита на конкуренцията.
– Уведомява АОП и участниците в процедурата за прекратяване на обществена поръчка в предвидените в ЗОП срокове и случаи.
Осъществява други действия, посочени в ЗОП, ППЗОП.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ.14, АЛ. 4 ОТ ЗОП


Чл. 35. Съгласно чл. 14 ал. 4 от ЗОП Възложителите могат да не провеждат процедури, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осем „а“ при обществени поръчки на стойност без ДДС:
1. За строителство – от 60 000 лв. до 264 000 лв.
2. За доставки или услуги от 20 000 лв. до 66 000 лв.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Настоящите вътрешни правила са разработени на основание чл.22г от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
§ 2. Настоящите вътрешни правила влизат в сила след утвърждаването им със заповед на директора.
§ 3. За случаите, непредвидени в настоящите вътрешни правила се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, други нормативни актове, уреждащи подобни въпроси, както и издаваните въз основа на тях вътрешни актове и разпореждания на директора.

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛАЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
В 146 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Патриарх Евтимий“

І. ОБЩИ ПРАВИЛА


Чл. 1. Настоящите вътрешни правила уреждат създаването и поддържането на профил на купувача, който представлява обособена част от електронната страница на училището или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.
Чл. 2. С вътрешните правила са определя редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача, в случаите определени със ЗОП.

 ІІ. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА


Чл. З. Профилът на купувача представлява самостоятелен раздел от електронната страница на училището http://146ou.4stupki.com/
Чл. 4. Директорът на училището определя със заповед служител за поддържането на профила на купувача.
Чл. 5. В заповедта се определят задълженията на служителя,  срокове за актуализиране на публикуваните в профила на купувача данни, както и срокове за осъществяване на мониторинг на профила на купувача.

III. ДОКУМЕНТИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА


Чл. 6. Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача под формата на електронни документи се публикуват:
1. Предварителни обявления;
2. Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;
3. Документациите за участие в процедурите;
4. Решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие;
5. Разясненията по документациите за участие;
6. Поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;
7. Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;
8. Решенията по чл. 38 за завършване на процедурите;
9. Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;
10. Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;
11. Договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;
12. Рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;
13. Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;
14. Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;
15. Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;
16. Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;
17. Публичните покани по чл. 101б от ЗОП заедно с приложенията към тях;
18. Вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП;
19. Становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания от страна на 146 ОУ „Патриарх Евтимий“ в качеството му на възложител;
20. Одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществения предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато 146 ОУ „Патриарх Евтимий“ в качеството му на възложител не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това;
21. Всякаква друга полезна обща информация, като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски и електронен адрес и други документи и информация, касаещи публичността и прозрачността на провежданите в училището процедури.
Чл. 7. /1/ В документите по чл.6 от настоящите вътрешни правила, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информация, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. ЗЗ, ал. 4 от ЗОП, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.
/2/ Заличаването на информация се извършва от председателя на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите по всяка конкретна процедура. Същият в двудневен срок предава документите подлежащи на публикуване в профила на купувача на определеното за това лице.
Чл. 8. Документите по чл. 6 от настоящите вътрешни правила и документациите за участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в Агенцията за обществени поръчки и/или публикуването им в Регистъра на обществените поръчки.
Чл. 9. Договорите, допълнителните споразумения и документите свързани с изпълнението на договорите, се публикуват в 30-дневен срок от:
1. Сключването на договорите и на допълнителните споразумения;
2. Извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;
3. Освобождаването на гаранция;
4. Получаването от 146 ОУ „Патриарх Евтимий“ в качеството му на възложител на договора за подизпълнение и на допълнителното споразумение към него;
5. Създаването на друг документ.
Чл. 10. /1/ Документите и информацията по чл. 6 от настоящите вътрешни правила, които се отнасят до конкретна обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването.
/2/ Самостоятелният раздел за всяка конкретна обществена поръчка се поддържа в профила на купувача до изтичането на една година от:
1. Приключването или прекратяването на процедурата – когато не е сключен договор;
2. Изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите при рамково споразумение.
Чл. 11. Извън случаите по чл. 10 документите и информацията по чл.6 се поддържат в профила на купувача, както следва:
1. По т. 1 – една година от публикуването в профила на купувача;
2. По т. 18 – една година след изменението или отмяната им;
3. По т. 19 и 21 – постоянно, със съответната актуализация.
Чл. 12. /1/ Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в АОП се показва хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка.
/2/ Информация за адреса на хипервръзката по ал. 1 се изпраща на Агенцията по обществени поръчки едновременно с решението за откриване на процедурата.

 1. РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
  Чл. 13. Директорът със своя заповед определя лице отговорно за провеждането на обществени поръчки като му разписва конкретни права и отговорности.
  Чл. 14. Лицето по чл. 13 и главният счетоводител, ръководейки се от планираните обществени поръчки за съответната календарна година, докладват на директора за всяка предстояща процедура.
  Чл. 15. След стартиране на процедурата от директора на училището лицето по чл. 13 подготвя съответната тръжна документация.
  Чл. 16. След утвърждаване на тръжната документация от директора, лицето по чл. 13 чрез електронния подпис на училището я публикува в РОП на АОП.
  Чл. 17. В деня на публикуване на тръжната документация в РОП на АОП лицето по чл.13 с приемно-предавателен протокол я предава на лицето по чл. 4 от настоящите вътрешни правила, което също я публикува в профила на купувача по реда и начина определени в чл. 10 от настоящите вътрешни правила.
  Чл. 18. При установени несъответствия, лицето по чл. 13 незабавно уведомява директора за вземане на решение за начина на отстраняване на несъответствията.
  Чл. 19. Лицето по чл. 13 до 25-то число на месеца извършва мониторинг на профила на купувача.
  Чл. 20. Лицето по чл. 13 веднъж годишно докладва на директора на училището за състоянието на профила на купувача.
  Чл. 21. Актуализация на настоящите вътрешни правила се извършва от директора на училището при промяна на нормативната уредба касаеща обществените поръчки.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите Вътрешни правила са разработени на основание чл.22г от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
§ 2. Настоящите вътрешни правила се утвърждават със заповед на директора.
§ 3. За случаите, непредвидени в настоящите вътрешни правила се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, други нормативни актове, уреждащи подобни въпроси, както и издаваните въз основа на тях вътрешни актове и разпореждания на директора

 

 


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница