Закона за опазване на околната среда /зоосстраница1/3
Дата19.11.2018
Размер0.51 Mb.
  1   2   3
СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя „Мани енерджи” ООД, гр. Варна документация за инвестиционно намерение за изграждане на височинен ветрогенератор в ПИ 411019 в землището на с. Златар, общ. Велики Преслав като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., изм. и доп.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.3(и) от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС: „Съоръжения за производство а електроенергия посредством силата на вятъра» и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община велики Преслав и кметство с. Златар..


СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя Неждет Джевдет Шабан – Кмет на Община Омуртаг, гр.Омуртаг, чрез Милчо Йорданов Михайлов – Началник отдел БКСК» документация за инвестиционно намерение за изграждане на нов каптаж със стандартна конструкция за каптиране на малки низходящи разсеяни извори чрез бетонова стеничка баражираща подземния поток и събирателна шахта на мястото на съществуващия примитивно изграден каптиран извор „Бююксърт”, разположен в землището на с. Горно Козарево, община Омуртаг, за допълнително питейно – битово водоснабдяване на с.Долно Козарево, в поземлен имот № 00051 в землището на с. Горно Козарево, ЕКАТТЕ 16818, община Омуртаг, с НТП: пасище, мера – общинска собственост като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.42/03.06.2011г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.3/11.01.2011г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Приета с ПМС № 201/31.08.2007г., изм.обн. ДВ бр.3/11.01.2011г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.10н/ от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС “Инфраструктурни инвестиционни предложения – Добив на подземни води и изкуствен оборот на подземни води” и на основание чл.93, ал.1 и ал.3 от него подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Омуртаг.


СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя Р Н Н, гр.В документация за инвестиционно намерение за изграждане на площадка за търговска дейност с ОЧЦМ, събиране и разкомплектоване на ИУМПС, събиране и предварително третиране демонтиране, разглобяване на ИУЕЕО, събиране на НУБА и други неопасни отпадъци като хаптия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба гуми и др. с местонахождение гр. Шумен, общ. Шумен, поземлен имот № 83510.670.320., площ от 6.404 кв. м. Съгласно действащата кадастрална карта на гр. Шумен, имотът попада в устройствена зона „Пп” – предимно производствена , за което е издадено Удостоверение от Община Шумен с изх. № 26-00-2806/23.06.2011г..НТП: За друг вид производствен, складов обект; Урбанизирана територия като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.42/2011 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.3/2011 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г изм. ДВ бр.3/2011г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.11д/ от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС “Съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства” и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/11.09.2007 г. и изм. ДВ бр.3/2011г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.
Копие на писмото е изпратено в Община Шумен.

СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя И В И, гр.Ш документация за инвестиционно намерение за изграждане на два броя ТИР-паркинга и обслужващ комплекс в поземлени имоти с идентификатори 32158.257.1, местност”Райковец” с площ 3599 кв.м и 32158.114.734, местност ”Робчов бряст” с площ 6700кв.м, землището на с.Ивански, общ.Шумен като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.46/2010 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.29/2010 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.10б/ от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги” и на основание чл. 93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Шумен и Кметство с.Ивански.


СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя „Ваком МП” ООД гр.Шумен документация за инвестиционно намерение за подмяна на съществуващо производствено и лабораторно оборудване за преработка на мляко с ново по-модерно и функционално, като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.42/2011 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.3/2011 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.7в) от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Производство на млечни продукти" и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Шумен.


СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя Александър Горчев – кмет на община Велики Преслав документация за инвестиционно намерение за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.В.Преслав, като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.42/2011 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.3/2011 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за разширение на обект ПСОВ Велики Преслав, попадащ в Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и на основание чл.93, ал.1, т.2 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Велики Преслав.


СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя „Ново стъкло” ЕАД гр.Нови Пазар документация за инвестиционно намерение за изграждане на присъединителен газопровод за присъединяване към преносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД на „Ново стъкло” ЕАД, като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.42/2011 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.3/2011 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.3б) от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Промишлени съоръжения за пренос на на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели(невключени в в Приложение №1)” и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Нови Пазар.


СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя П Н Т документация за инвестиционно намерение за преустройство на два броя бивши краварници в птицеферма с общ капацитет 32 000броя пилета - бройлери за угояване в поземлени имоти №238021 и №238022 в землището на с.Тръстика, общ.Попово, като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.42/2011 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.3/2011 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.1д) от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Интензевно животновъдство” и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Попово и Кметство с.Тръстика

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя «ЕСКЕЙП ГРУП»ООД документация за инвестиционно намерение за възстановяване и реконструкция на съществуваща животновъдна сграда за отглеждане на птици-бройлери до 38 000броя в кв.39, УПИ IV, УПИ V в с.Кръшно, общ.Търговище, като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.42/2011 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.3/2011 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.1д) от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Интензевно животновъдство” и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Търговище и Кметство с.Кръшно

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя “ФЕНИКС ШУМЕН” ЕООД, гр.Шумен документация за инвестиционно намерение за изграждане на площадка за събиране на излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни автомобилни гуми в ПИ 73626.504.123 по Кадастралната карта на гр.Търговище като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.46/2010 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.29/2010 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.11д/ от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства” и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Търговище.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя М Ф Ю документация за инвестиционно намерение за реконструкция на съществуващи помещения в имот №000028 в с.Божурка, общ.Търговище с цел отглеждане на пилета, като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.42/2011 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.3/2011 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.1д) от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Интензевно животновъдство” и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Търговище и Кметство с.Божурка

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД документация за инвестиционно намерение за изграждане на Външно електро захранване на базова станция на Глобул № 4525 – кабелна линия НН, кабелна линия 20 kV и МТП 25 kVA 20/ 0,4/0,23/kV в землището на с. Илийно, общ. Омуртаг, като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.42/2011 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.3/2011 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.3 б) от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели” и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Омуртаг и Кметство с.Илийно.


СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя «Ваком МП» ООД гр. София документация за инвестиционно намерение за модернизация на технологичното оборудване на млекопреработвателното предприятие в град Шумен като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.46/2010 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.29/2010 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за разширяване капацитета на млекопреработвателниото предприятие в град Шумен и на основание чл.93, ал.1, т.2 от ЗООС подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Шумен.


СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя «Братя Томови» АД, гр. Попово документация за инвестиционно намерение за “Изграждане на ваканционно селище” в собствен поземлен имот №121101 с площ 2,5дка в землището на с.Ковачевец, общ.Попово като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.46/2010 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.29/2010 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.12в/ от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Ваканциоони селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности” и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Попово, Кметство с.Ковачевец.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя „Тера Грийн Къмпани” ООД, гр. Варна документация за инвестиционно намерение за изграждане на газопровод за присъединяване на обект на „Тера Грийн Къмпани” ООД в землището на гр. Шумен към газопроводната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.46/2010 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.29/2010 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.3(б) от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС: „Промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в Приложение №1) и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Шумен.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя «ПОЛИСЕП» АД, гр. ПОПОВО документация за инвестиционно намерение за “Изграждане на енергиен обект за растителна биомаса” в собствен поземлен имот с идентификатор 57649.503.3724 по Кадастралната карта на гр. Попово като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.46/2010 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.29/2010 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.3а/ от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода” и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Попово.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя «ГУЖЕР КОМЕРС» ЕООД, гр.Попово документация за инвестиционно намерение за закупуване на две сгради с обща площ 1800 кв м и увеличаване производството на пилета «Бройлери» от 39 000 бр, отглеждани в бивши сгради на ТКЗДС-краварници-четири халета с по 840 кв м до 150 000 броя и създаване на Център за угояване на пилета «Бройлери» в стопански двор №1 в с. Зараево, общ. Попово, обл. Търговище в поземлени имоти: 093010, 093012, 093018, 093019, 093024 и 093027 като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.46/2010 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.29/2010 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т. 21, б. (а) от Приложение №1 към чл.92, т.1 от ЗООС и на основание чл.92, т.1 от него подлежи на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

На основание чл.117, ал.1 от ЗООС, за реализацията на инвестиционното намерение е необходимо издаването на комплексно разрешително /КР/.

Копие на писмото е изпратено в Община Попово, кметство Зараево и ИАОС.

СЪОБЩЕНИЕ


по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя «ЛУКСУР БИОМАС»ООД, гр.София документация за инвестиционно намерение за изграждане на “ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА БИОМАСА” в проектен номер № 060018, като част от ПИ № 060001 по КВС на с.Горна Златица, общ.Антоново като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.46/2010 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.29/2010 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.3а/ от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода” и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Антоново, Кметство с.Горна Златица.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя EТ Милена Митова, гр.Търговище документация за инвестиционно намерение за промяна в използвана до сега сграда-свинарник за отглеждане на подрастващи прасета в използването и за отглеждане на свине за угояване/до 1950 места/ в имот №000266, землището на с.Алваново, общ.Търговище като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.46/2010 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.29/2010 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.1д/ от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Интензивно животновъдство” и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Търговище, Кметство Алваново.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя «БГ Плодове и зеленчуци» ООД, с.Здравец, общ.Търговище документация за инвестиционно намерение за създаване на смесено трайно насаждение от череши и сливи в имоти №№ 024014, 024013, 016001 и 028011 в землището на с. Здравец, общ.Търговище като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.46/2010 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.29/2010 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.1г/ от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Първично залесяване и обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята” и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Търговище, Кметство с.Здравец.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя “ФЕНИКС ШУМЕН” ЕООД, гр.Шумен документация за инвестиционно намерение за „Изграждане на площадка за събиране на излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни автомобилни гуми” в имот с идентификатор 73626.504.123 по Кадастралната карта на гр.Търговище като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.46/2010 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.29/2010 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.11д/ от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Съхранение на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства” и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Търговище .

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя Община Хитрино документация за инвестиционно намерение за “Корекция на дере и отводняване на заблатени терени в с.Развигорово, общ.Хитрино” и “Заустване на водите на язовир Развигорово в корекцията на дерето като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.46/2010 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.29/2010 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.1з/ от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Корекции на реки” и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Хитрино, Кметство с.Развигорово.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя В А Ю документация за инвестиционно намерение за създаване на трайни насаждения орехи и сливи в имоти №№ 010134, 011076, 012106 и 010229 с обща площ 86.700дка в землището на с. Плъстина, общ. Омуртаг като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.46/2010 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.29/2010 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.1г/ от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Първично залесяване и обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята” и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Омуртаг, Кметство с.Плъстина.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя «АТЛАНТ-БОНЕВ И СИН», гр.Търговище документация за инвестиционно намерение за ремонт на сгради в УПИ I и УПИ VII, кв.47 в с.Дралфа, общ.Търговище за отглеждане на 10 000броя пилета като информиране на компетентния орган по околна среда смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.46/2010 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.29/2010 г.) и чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр.73/11.09.2007г.).

Намерението е за реализация на нова дейност, попадаща в обхвата на т.1д/ от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС “Интензивно животновъдство” и на основание чл.93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. Компетентен орган по смисъла на ЗООС е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/ 11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено в Община Търговище.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр.Шумен приема представената от възложителя В Б В, гр.Ш документация за инвестиционно намерение за

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница