Законът за регионалното развитие, в сила от 20. 02. 2004 година формулира "Регионалното развитие"страница10/21
Дата20.07.2018
Размер0.86 Mb.
ТипЗакон
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

По отношение на шумовото замърсяване на територията на общината няма данни за извършени замервания.По данни от населението на гр.Мизия шумово натоварване се регистрира на бул.”Георги Димитров”, част от път ІІ-15, представляващ транзитен моторен поток от преминаващи тирове за Фериботен комплекс Оряхово-Бекет.  • Зелени площи

На територията на община Мизия има 297дка зелени площи, в регулация на населените места, от които 131дка са на територията на гр.Мизия. За територията на цялата община те са разпределени по 32.7м2 на жител.

Съгласно застроителния план на общината, количеството зелени площи е в нормите.

Зелените площи в централната част на населените места са покрити главно от цветя, храсти, тревна растителност, дървесни видове /липа, бреза, акация, обикновен смърч, див кестен, планински и полски ясен, сребрист смърч, източна и западна туя, платан, черница/. Посочените дървесни видове се срещат и в квартални райони извън централната зона.

Площите в централните части са добре поддържани, но средствата за озеленяване са крайно недостатъчни. Ето защо в крайните жилищни райони зелените площи са в лошо състояние, изоставени.

Основание за увеличаване на зелените площи са фактите, че върху дървета, храсти и треви се утаява до 72% от въздушната прах и до 60% от серния двуокис.

Частично решаване на проблема се постига с организираните сравнително малки пролетни залесителни кампании с участието на училища и детски градини, с репродуктивен материал, предоставен от лесничейства гр.Оряхово и гр.Берковица/2003г./

В с.Крушовица, югозападно от населеното място има оформен лесопарк общинска собственост в “Герена” с преобладаваща растителност тревни и иглолистни видове с обща площ от 35.732дка. В с.Войводово също има оформени 2 броя лесопарка от иглолистни видове.

І-вия с обща площ от 5.916дка около с 50% - тна залесеност, ІІ – рия се поделя на празно дворно място – 3.762дка и залесен терен 716м2 от смесено горско съобщество, бреза , клен, бор.


ИЗВОДИ:

1.Констатирани са незаконни сечи, които са характерни и за други общини в страната.

2.Средствата за поддръжка и възстановяване на зелените площи са крайно недостатъчни в условията на финансова децентрализация на българските общини.

  • Радиационна обстановка и влияние на нейонизиращи лъчения


Състоянието на радиационния гама-фон се следи посредством Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама фон. Направените измервания показват, че мощността на дозата е в границите на характерните естествени стойности за съответния пункт и конкретните метеорологични условия.

Ежемесечния радиационен контрол на отпадни води от АЕЦ и водите от р.Дунав за пристанище Козлодуй и Оряхово показват, че радиологичните характеристики на реката не се изменят, вследствие дейността на централата.

Открива се наличие на отлагания от техногенен cs – 137 вследствие Чернобилската авария.

  • Характеристика и анализ на управленския фактор


В общинската администрация, към дирекция “Специализирана администрация” лицето, което отговаря за контрола свързан с опазване компонентите на околната среда от замърсявания, и което съдейства за изпълнение на приоритетните задачи в областта на опазване на околната среда е младши специалист–екология и озеленяване. Работата на Общински съвет гр.Мизия при взимането на решения в областта “околна среда” е подпомогната от сформирана постоянна комисия по финанси, икономика, екология и устройство на територията.

Осъществяването на правомощията на длъжностните лица в областта на околната среда е регламентирано от раздел V в Наредба № 1 на община Мизия, третираща въпросите за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на територията на общината.


ИЗВОДИ:

Чрез използване наличните възможности и силни страни в представеното състояние на околната среда, да се преодолеят слабите страни и недостатъци, фиксирани в SWOT – анализа, като по този начин се подобри качеството на живот на населението в общината, въз основа на устойчиво управление на околната среда.


ІV. Анализ на административните сгради

Административните сгради на територията на Община Мизия, са общо девет на брой и са построени преди 1980 година. Състоянието им налага значителни инвестиции за основен и текущ ремонт, всички те подлежат на саниране и изолация. За по–качественото административно обслужване на населението на Общината е необходимо модернизиране на материалната и техническа база.

Административните сгради в Община Мизия са предназначени за извършване на услуги на населението от общинската и кметски администрации. В гр. Мизия има две административни сгради, в едната от които е разположена общинската администрация

В общината има пет кметства, чиито администрации са разположени в общински сгради, а именно:гр.Мизия - административна сграда от 616кв.м., на ІV етажа, от които:

-партер от пет стаи и клуб; ІІ-ри етаж от единадесет стаи; ІІІ-ти етаж – единадесет стаи и салон; ІV-ти етаж – шестнадесет стаи.

С конструкция от пакето - повдигащи плочи и на всеки етаж с мъжка и дамска тоалетна.

Сградата е построена през 1976 година.

Намира се в парцел ХІІІ, в кв.33 по плана на гр.Мизия.

с.Софрониевоадминистративна сграда, на която западната част е определена за кметство, както следва:

І-ви етаж от четири стаи и три сервизни помещения;

ІІ-ри етаж от шест стаи.

Със застроена площ 133кв.в. и кубатура 626 куб.м.

Сградата е построена през 1965 година.

Намира се в парцел ІІ-461, в кв.79 по плана на с.Софрониево


с.Сараево – административна сграда, ползваща се за кметство.

Със застроена площ 184 кв.м. – паянтова.

Сградата е построена през 1900 година.

Намира се в парцел ІІ, кв.4 по плана на с.Сараево.с.Липница – административна сграда, ползваща се за кметство, както следва:

І-ви етаж е с ж.б. плоча;

ІІ-ри етаж – гредоред.

Със застроена площ 180 кв.м. и дворно място 3140 кв.м.

Намира се в парцел І, кв.11 по плана на с.Липница.

Сградата е построена през 1948 година.с.Крушовица – административна сграда, от която се използва ІІІ-я етаж за кметство. Състои се от фоайе, коридор, 10 бр. канцеларии, 2бр. тоалетни и зала.

Със застроена площ 300 кв.м.- масивно строителство.

Намира се в кв.22 по плана на с.Крушовица

Сградата е построена през 1973 година.с.Войводово – административна сграда на два етажа.

Със застроена площ 80 кв.м. – монолитно строителство и дворно място 4500 кв.м.

Сградата е построена през 1987 година.

Намира се в парцел ХІІІ, ХІV и част от парцел І по плана на с.Войводово.V. Анализ на Общинския бюджет
Б Ю Д Ж Е Т И О Т Ч Е Т 2002г.


по ред

Наименование на приходите

Параграф

План към 31.12.2002г.

Отчет към 31.12.2002г.

% на изпълнение

1

2

3

4

5

6

І.

Данъчни приходи
287526

287526

100

1.

Данък върху ДФЛ

01-00

123554

123554

100

2.

Данък за общините

03-00

89406

89406

100

3.

Данък върху дивидента и дохода

04-00

194

194

100

4.

Данък върху печалбата

02-00

3076

3076

100

5.

Имуществени данъци

13-00

66676

66676

100

6.

Други данъци по ЗКПО

17-00

4620

4620

100

ІІ.

Не данъчни приходи
124516

124516

100

1.

Приходи и доходи от собственост

24-00

28586

28586

100

2.

Общински такси

27-00

84359

84359

100

3.

Глоби, санкции и наказ.лихви

28-00

4934

4934

100

4.

Др.не данъчни приходи

36-00

2064

2064

100

5.

Др. не данъчни прих. от продажба на държ. и общ.имущество

40-00

4573

4573

100

ІІІ

Получени трансфери

61-00

295111

295111

100

ІV

Временно съхранени средства

88-00

-55

-55

100Всичко приходи
707098

707098

100

Субсидиите съгласно чл.9, ал.1 от ЗДБРБ са, както следва:

ПЛАН ОТЧЕТ

1.Целева субсидия за социални помощи 529450лв. 529450лв.

2.Целева субсидия за капиталови разходи 322800лв. 322800лв.

3.Обща субсидия 1700815лв. 1700815лв.Получени субсидии: 2553065лв. 2553065лв.

Каталог: images -> stories -> documents
documents -> До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
documents -> Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г
documents -> Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010г
documents -> Lovech Rock Fest 2016
documents -> Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване
documents -> Форма за съобщаване на инциденти/ потенциални инциденти с медицински изделия, в съответствие с чл. 104 от зми incidents/ potential incidents Report Form for medical devices, in accordance with art. 104 of mdl
documents -> Доклад за коригиращи действия от производителя, свързани с безопасността


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница