Законът за регионалното развитие, в сила от 20. 02. 2004 година формулира "Регионалното развитие"страница13/21
Дата20.07.2018
Размер2.79 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

Разходна част на бюджета
по ред

Функции

План към 31.12.2004г.

Отчет към 31.12.2004г.

% на изпълнение

1.

Общи държавни служби

438618

497994

113.54

2.

Отбрана и сигурност

52094

47340

90.87

3.

Образование

1396259

1162610

83.27

4.

Здравеопазване

58542

53310

91.06

5.

БКС

213680

278314

130.25

6.

Почивно дело, култура, физкултура

57546

57437

99.81

7.

Др.дейности по икономиката

152723

324225

212.3

8.

Социално осигуряване

799844

796893

99.63
ВСИЧКО:

3169306

3218123

101.54

Просрочени вземания на общината към 31.12.2004г. са в размер на 6071лв. в т.ч. от наем на земя и терени 1479лв. и от наем на имущество 4592лв.

Просрочените задължения на общината към 31.12.2004г. са в размер на 364625лв.

Приходите по общинския бюджет са формирани от Имуществени данъци, неданъчни приходи взаимоотношения с централния бюджет ( в т.ч. Обща допълваща субсидия, Обща изравнителна субсидия, Целева субсидия за капиталови разходи, Държавен трансфер на преотстъпени данъци по ЗОДФЛ и отпадналата от 2003г. целева субсидия за социални помощи).През 2002г. приходите на Община Мизия са в размер на 3260163лв. по план и по отчет, т.е. налице е изпълнение на 100%. По-висок принос за това изпълнение имат Взаимоотношенията с ЦБ в частта на Обща допълваща субсидия, Обща изравнителна субсидия, Целева субсидия за капиталови разходи, като най-висок е размерът им през 2002г. в сравнение с 2003г. и 2004г., а това рефлектира като цяло на приходите в частта на Взаимоотношенията с ЦБ.

През 2003г. при план на приходите 3095011лв. изпълнението е 2945323лв. или 95,16% спрямо плана.

През 2004г. плана на приходите е в размер на 3169306лв., изпълнението е в размер на 3218123лв. или 101,54% спрямо плана.

През 2003г. отпада като източник на приход с държавен характер за общината Данъка за общините и Данъка върху дивидентите и доходите , а от приходите с общински характер отпаднаха Данъка върху печалбата и Др. данъци по ЗКПО. Също през 2003г. става трансформирането на Данъка върху доходите на физическите лица /приход с държавен характер/ в Преотстъпен държавен данък, като се наблюдава пропорционално нарастване на този приход от 123554лв. през 2002г. до 217416лв. през 2003г. и 244080лв. през 2004г. – изпълнението спрямо плана и през трите години е на 100%.

Най-голям е приходът по Общинския бюджет в частта на Трансферите през 2003г., което е в резултат на стартиралата Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”, където бяха съсредоточени голям брой безработни лица от общината – 550 лица при 420 лица през 2004г. Трансферите по общинските бюджети не се залагат по план, а с преведените парични средства се актуализират и плана и отчета.
По отношение на Имуществените данъци се наблюдава пропорционална нарастване на приходите през 2002г. и 2003г., където през 2003г. е най-доброто изпълнение – 117,61% и лек спад в 2004г. / % на изпълнение-91,57/.

Най-висок е размерът на Неданъчните приходи през 2004г. – 239146лв.(108,94% на изпълнение спрямо плана) – дължи се главно на по-високите приходи от общински такси. До 2002г. общинските такси са публикувани в ЗДБ и Комисията по финанси и бюджет към Общинския съвет съгласно определения в закона диапазон фиксира размера на една такса или услуга. С приемането на Концепцията за финансова децентрализация и Програмата за нейната реализация Община Мизия на база приетата Наредба 6 за определяне размера на общинските такси е разработила бюджета на собствените приходи.

Наблюдава се пропорционално нарастване на приходите от общински такси от 84359лв. през 2002г. до 119295лв. през 2003г. и 180820лв. през 2004г. През 2002г., колкото е заложено по план, е изпълнено на 100%, през 2003г. е налице изпълнение на 103,20%, а през 2004г. изпълнението е на 112,70%.

През 2003г. неданъчните приходи са в размер на 155379лв. - % на изпълнение е 103,84 и най-нисък е размерът им през 2002г. – 124516лв. или изпълнението е на 100% спрямо плана.

През 2002г. при заложени по план 3260163лв. изпълнението е на 100%, т.е. заложеното по план е разходено в същия размер. Изпълнението спрямо плана в разходната част на отделните функции също е на 100%.

През отчетната 2003г. в общината са извършени разходи в размер на 2945323лв. при уточнен годишен разчет 3095011лв. или 95,16% спрямо плана. Общината отчита преразход в общинските дейности, поради изплатени задължения от минали години към доставчици, НОИ, които разходи са без планиран кредит за 2003г. Налице е преразход във функции “Общи държавни служби” и “БКС”.

През 2004г. в общината са извършени разходи в размер на 3218123лв. при годишен план 3169306 или 101,54% изпълнение спрямо план. Както и в 2003г. и през 2004г. е налице преразход, който се дължи главно на две причини:

-изплатени задължения от минали години към доставчици, НОИ, които разходи са без планов кредит за 2004г.;

-за не издължени здравно осигурителни вноски на социално слаби по чл.40, т.4 и т.8 от ЗЗО, ДОО и здравно осигурителни вноски на служителите НОИ наложи запор на банковите сметки и по- голяма част от собствените приходи и субсидиите се удържаха от НОИ служебно. И в 2004г. отново се наблюдава преразход във функции “Общи държавни служби” и “БКС”, и “Др. дейности по икономиката”.
ИЗВОДИ:
-Увеличаване на собствените приходи на Общината;
-Снижаване до минимум на просрочените вземания и задължения;
-Подобряване събираемостта на общинските такси;
-Снижаване на разходите чрез въвеждането на оздравителни програми.

Error: Reference source not found

СИЛНИ СТРАНИ


 1. Наличие на пътна мрежа – ІІ клас в добро състояние

 2. Международен път Е-79

 3. Няма пустеещи земи

 4. Благоприятно географско положение до Фериботен комплекс Оряхово-Бекет

 5. Благоприятни климатични и почвени условия

 6. Липса на замърсители на околната среда

 7. Наличност на богати водни ресурси

 8. Установени традиции в земеделието

 9. Наличност на квалифицирани кадри в образованието, здравеопазването

 10. Налична материална база в образованието
СЛАБИ СТРАНИ


 1. Липса на канализационна мрежа

 2. Липса на пречиствателни станции

 3. Ниски доходи и ниска покупателна способност на населението

 4. висок процент на безработицата и ниска квалификация на голяма част от населението

 5. Почти ликвидирана промишленост

 6. Наличност на голям брой нерегламентирани сметища

 7. Нерегулирано ниво на река Скът

 8. Силно износена и недоизградена техническа инфраструктура (В и К проблеми, лошо състояние на ІІІ-то и ІV-то класна пътна мрежа в Общината, амортизирана ел.разпределителна мрежа)

 9. Разпокъсани дребни земеделски масиви

 10. Недобре организирана система за ОТБО

 11. Демографски срив – увеличаване на застаряващото население – намаляване на раждаемостта

 12. Висока миграция / емиграция

 13. Лошо състояние или липса на достатъчно спортни съоръжения във всички училища

 14. Липса на Спешен медицински център

 15. Липса на стоматологична профилактика на подрастващото население

 16. Лошо състояние на съществуващия сграден фонд на обществените сгради и институции.

 17. липса на система за привличане и обслужване на инвеститори на регионално и местно ниво.

 18. Неразвит местен туризъм

 19. Слаба кредитна политика на банките

 20. Намален кадрови потенциал за внедряване на иновации

ВЪЗМОЖНОСТИ


 1. Подобрен достъп до национални финансиращи програми, структурните фондове на ЕС, министерствата

 2. Използване на програмите за заетост за намаляване на безработицата

 3. Газифициране на промишлеността и бита

 4. Регионални партньорства със съседните общини ( Козлодуй, Оряхово, Бяла Слатина)

 5. Доразвиване на установени вече трансгранични контакти.

 6. Развитие на подходящи форми на туризъм – риболовен, културен

ЗАПЛАХИ


 1. Затваряне на ІІІ и ІV блок на АЕЦ – Козлодуй, което ще доведе до увеличаване на % на безработицата

 2. Задълбочаване на демографския проблем и трудова емиграция, особено на млади квалифицирани хора, съблазнени от по-добрите условия на работа в страните от ЕС

 3. Липса на достатъчно централни инвестиции за решително подобряване на инфраструктурата

 4. Висока цена на енергоносителите, на водата.

 5. Конкуренция на съседните общини и Областите Враца и ПлевенSWOT – анализът на факторите, влияещи върху състоянието на очакваното социално-икономическо развитие на общината като цяло води до определяне на визията, основните стратегически цели, приоритети и мерки за развитие през плановия период 2007 – 2013 година.

4. Стратегическа част


Стратегическото планиране на общинското развитие на Община Мизия е процес на последователно и систематизирано целеполагане и обвързването му с мерки, резултати, измерители и оценки, които са формулирани въз основа на анализа, ще се стремят да постигнат конкретните цели и резултати и са в съответствие с целите на националната политика в процеса на интеграция на страната в ЕС.

Основният елемент в ОПР на Община Мизия за плановия период 2007 – 2013 година е изработването на нейната Визия. Фокусирайки върху своите дългосрочна политика и върху решаването на основните проблеми на общината – осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, по-висок жизнен стандарт на населението и благоприятни условия на живот в общината и т.н.
ВИЗИЯТА за развитие на Община Мизия се дефинира, както следва:
Община Мизия – привлекателна европейска община, просперираща на база възродени традиции в селското стопанство, промишлеността, с модерна инфраструктура и добро качество на живот.

Error: Reference source not found

Основните стратегически цели, които определят основната насока за развитието на община Мизия и за осъществяването на тази визия за бъдещето на града и съставните селища на общината се свеждат до:


 • Насърчаване и обединяване на усилията на местната власт, бизнеса, икономическите и управленски структури, НПО и населението за повишаване възможностите за трудова заетост;

 • Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите общинска инфраструктура;

 • Създаване на здравословна екологична среда за обитаване и подобряване на здравния и социален статус на населението;

 • Осигуряване на условия за инвестиции в човешките ресурси чрез стимулиране на достъпно, модерно и качествено образование и здравеопазване чрез развитие на пълноценна и културна дейност, чрез разширяване на възможностите за отдих и развлечения;

 • Разширяване възможностите за гражданското участие в местното самоуправление и в обществения живот.

Error: Reference source not found


Приоритетите на Община Мизия са тясно свързани със стратегическите цели и се определят на базата на обстоен анализ на проблемите и възможностите за развитие на Общината. Формулирайки приоритетите, се обърна внимание на основните документи за стратегическото планиране на регионалното развитие и на стремежа на общинските приоритети да кореспондират с някои от националните приоритети за развитие, определени в Националния план за развитие 2007-2013 година.

Основните приоритети на Общинския план за развитие на Община Мизия са:
ПРИОРИТЕТ 1: Развитие и модернизиране на селското стопанство и промишлеността за просперитета на Община Мизия
В рамките на този приоритет основните цели са:
ЦЕЛ 1: Уедряване на 157 697 дка обработваеми земеделски площи – срок до 2010 година

Чрез уедряването ще се подобряват условията за инвестиции и внедряване на нова техника и иновации в селското стопанство.


Мерки:
1.1.1.Комасиране на общинския поземлен фонд
Очакван резултат – Ще се оформят уедрени масиви, които ще станат конкурентноспособни на инвестиционния пазар за развитие на земеделието инвеститор ще предпочете да инвестира на територията на Община Мизия.
ЦЕЛ 2: Развитие на интензивно земеделие (трайни насаждения – малини, лозови масиви) и животновъдство
Мерки:

1.2.1. Създаване на условия и преференции за изграждане на частни животновъдни ферми
Очакван резултат – Ще се стимулира предприемчивостта на частните земеделци за производство на чисто мляко и месо, ще се подобрят условията на труд отговарящи на европейските, ще се разкрият нови работни места.
1.2.2.Изграждане на Информационно-консултативен бизнес център
Очакван резултат – Центърът ще подпомага начинаещи и други бизнесмени, ще предоставя информация и услуги които ще подобрят условията и средата за бизнес в общината.
1.2.3.Изграждане на трайни насаждения / малини , лозови масиви/
Очакван резултат – Ще се стимулира предприемчивостта на частните земеделци за производство на екологично чисти малини и лозови масиви, в резултат на което ще се намали безработицата
ПРИОРИТЕТ 2: Висок стандарт на живот в Община Мизия
Този приоритет кореспондира с приоритет 2 на Националния план за развитие. В рамките на този приоритет се очертават три основните цели :
ЦЕЛ 1: Изграждане, развитие и модернизиране на техническата инфраструктура – срок до 2013 година;
Местната инфраструктура е ключов фактор, стимулиращ развитието на бизнеса и икономическото приобщаване на общината чрез изграждане на предпоставки за използване на специфичните регионални потенциали. Дейностите по изграждане на регионалната инфраструктура са възможност за създаване на нови работни места в процеса на нейното изграждане и функциониране.
Мерки:
2.1.1.Рехабилитация на общинската пътна мрежа
Очакван резултат - След рехабилитацията на общинската пътна мрежа се очаква да се подобри транспортното обслужване, като се увеличи скоростта и се открият нови линии за обществен транспорт. В общината ще се използват всички пътища без значение от класа им.
2.1.2.Реконструкция на водопроводната мрежа и съоръжени в община Мизия
Очакван резултат - След реконструкцията на водопроводната мрежа и съоръжения се очаква населението на общината да ползва за битови и питейни нужди вода с подобрено качество по отношение мътността. Да на се намалят загубите на питейна вода.

2.1.3.Изграждане на канализационни системи за отвеждане и пречистване на отпадните води в община Мизия
Очакван резултат - Подобряване качеството на живот на населението на община Мизия изразяващо се в подобряване на околната среда и по-точно компоненти: подпочвени води; повърхностни води и чистотата на водите на р. Скът. Изграждането на канализационни системи и ПСОВ в населените места ще ликвидира сега съществуващите попивни ями и незаконни зауствания в дерета и реки.
2.1.4.Реконструкция и изграждане на улична мрежа и настилки в община Мизия
Очакван резултат - След реконструкцията и изграждането на настилките на уличните платна и тротоари се очаква селищата в общината да станат по чисти, по удобни и по-привлекателни за живеене и работа.
2.1.5.Реконструкция на електроразпределителната мрежа за НН и улично осветление
Очакван резултат - След реализацията на мярката в община Мизия електроразпределителната мрежа като доставчик на ел. енергия ще отговаря на европейските изисквания и ще доставя безаварийно енергия до крайния потребител, ще бъде реконструирано уличното осветление на населените места и ще имаме на 100% осветени улици и площади.
2.1.6.Изграждане на газификационна мрежа в гр. Мизия, с. Липница и с. Войводово до обществените сгради и главните трасета
Очакван резултат- След изграждането на газификационна мрежа населението на общината ще ползва по-евтин източник на енергия както за битови нужди така и за отопление на обществени и частни сгради.
ЦЕЛ 2: Изграждане, развитие и модернизация на екологичната инфраструктура – срок до 2010 година
Мерки:
2.2.1. Корекция на коритото на р. Скът
Очакван резултат и индикатори - Предотвратяване на бедствия при повишаване нивото на р.Скът чрез изграждане на 3 600 м подпорна стена.По този начин ще се увеличи пропускателната способност на реката и ще се спасят обработваеми терени от наводнение.Необходимите средства за осъществяването на мярката са 4 000 000 лв. и могат да се осигурят от държавния бюджет и от фондове на ЕС.
2.2.2. Закриване на нерегламентираните сметища в Община Мизия
Очакван резултат - Това е практически осъществима и задължителна мярка във връзка с управлението на отпадъците и бъдещото ни членство в ЕС, която ще доведе до опазване на почвите , подпочвените води и въздуха от замърсяване.Необходимите средства за осъществяването на мярката са в размер на 400 000 лв. и могат да се осигурят от държавния бюджет и от фондовете на ЕС.
2.2.3. Разширяване на системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване в община Мизия и осигуряване на необходимата техника за транспортиране на битови отпадъци
Очакван резултат - Чрез разширяване на системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване в община Мизия и 100% обхващане на населението в тази система ще се осигурят условия за премахване на нерегламентираните сметища и за подобряване на екологичната обстановка.Необходимите средства за осъществяване на мярката са 500 000лв. и могат да се осигурят от местни финансови средства, държавния бюджет и от фондовете на ЕС.
2.2.4. Изграждане на трупосъбирателни площадки във населените места от Община Мизия
Очакван резултат - Чрез изграждането на трупосъбирателни площадки в населените места на община Мизия ще се предпази почвата и подпочвените води от замърсяване и ще се премахне здравния риск за населението.Необходимите средства за реализацията на мярката са в размер на 180 000лв. и могат да се осигурят от държавния бюджет и от фондовете на ЕС.
2.2.5. Изграждане на комплекси за отдих, спорт и развлечения във всички населени места от Община Мизия
Очакван резултат от мярката - Осигуряване на условия за пълноценен отдих и съприкосновение с природата и подобряване качеството на живот на селението на община Мизия .Това би довело до привличане на инвестиции.Необходимите средства за осъществяване на мярката са в размер на 450 000 лв. и могат да се осигурят от местни и частни финансови източници и фондовете на ЕС.
2.2.6. Възстановяване и разширяване на зелените площи в общината
Очакван резултат от мярката - Подобряване на екологичната обстановка с постигане на биолого-оздравителен ефект върху околната среда и подобряване качеството на живот на населението.Необходимите средства за осъществяване на мярката са в размер на 150 000 лв. и могат да се осигурят от държавния бюджет, фондовете на ЕС и от частни средства.
ЦЕЛ 3: Осигуряване на качествени административни услуги – срок до края на 2010
Мерки:
2.3.1. Модернизация на административния процес- срок за постигане 2007-2013 година
Очакван резултат – Подобряване качеството и скоростта на обслужване на гражданите и повишаване капацитета на информираността на населението на Община Мизия
ПРИОРИТЕТ 3: Модерно образование и достъпни социални услуги
ЦЕЛ 1: Повишаване качеството на учебно-възпитателния процес (модернизация на учебния процес) – срок до 2010 година
Мерки:
3.1.1. Реконструкция и модернизация на Материално – техническата база на образователната структура
Очакван резултат – Създаване на интерес в младото поколение и неговото стимулиране за участие в образователния процес
3.1.2. Подобряване на условията в предучилищното възпитание и образование
Очакван резултат – Подобряване ефективността на образователния процес в предучилищното възпитание и успешен преход към начално образование

3.1.3. Въвеждане на система за обучение през целия живот
Очакван резултат – Подготвени кадри (преподаватели), отговарящи на съвременните изисквания и изграждане на система за обучение през целия живот. Ще се подобри сътрудничеството между родител и учител
ЦЕЛ 2: Оптимизация на социалните услуги
Мерки:

3.2.1. Подобряване на стоматологичните услуги и профилактиката и успешната медицинска помощ в Община Мизия
Очакван резултат – Подобряване на здравословния статус на населението от общината. Намаляване на рисковия фактор от смъртност чрез въвеждане на спешни медицински услуги. Усъвършенстване на профилактичната дейност за подрастващото поколение.
3.2.2. Предоставяне на качествени стационарни и мобилни социални услуги на възрастните и хората с увреждания
Очакван резултат: Осигуряване на достоен живот за възрастните и хората с уврежданията и социално бедните от Община Мизия
3.2.3. Приобщаване, независимо от социалната, расовата и религиозна принадлежност на малцинствените групи от Община Мизия
Очакван резултат – Ще се стимулира стремежа към образование и утвърждаване на културни ценности на малцинствените групи.
ЦЕЛ 3: Интензивно развитие на културата, младежките дейности и спорта

Мерки:

3.3.1. Възстановяване на фолклорния фестивал “Огоста Пее”
Очакван резултат – Съхраняване и обогатяване на нравствените и културни ценности и приобщаване на общините по поречието на река Огоста
3.3.2.Осигуряване устойчивото развитие на читалищата като културни институции на територията на общината
3.3.3.Изграждане на младежки информационен център с мрежа за цялата община и съхраняване на съществуващата база за младежки дейности.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница