Законът за регионалното развитие, в сила от 20. 02. 2004 година формулира "Регионалното развитие"страница14/21
Дата20.07.2018
Размер2.79 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

VІ. Осигуряване на информация и публичност на плана


За осигуряване на тази дейност, Кмета на Общината назначава със заповед екип, включващ представители на общинската администрация, общественост, представители на НПО и граждани. Този екип осъществява както информираността, така също отразява и индикаторите по които ще се измерва изпълнението на плана.

За осъществяването на целите и приоритетите на ОПР на Община Мизия е необходимо да се спазват принципите на децентрализация, субсидираност и устойчиво развитие, укрепване на партньорството и гражданското участие в процеса на планиране. Необходимо е осъществяването на координация между различните звена, ведомства и главни действащи лица на общинско ниво. Необходимо е да се изградят и работещи информационни канали, които да осигурят възможност за информираност и публичност на плана, за обмен на информация и задълбочаване на партньорството между структурите, намиращи се на различни управленски нива и пряко отговорни за изпълнението на плана.

Наблюдението и контрола осигуряват база за сравнение, обобщение и ефективност на стратегическото планиране. Добрите резултати от реализацията на поставените мерки ще засилят значението и авторитета на Общината, местните партньори, а това зависи главно от успешната координация между различните институции при реализирането на ОПР.

За да се осигури информираност и публичност на Общинския план за развитие е необходимо да:  • Ежегодно публично обсъждане на резултатите от изпълнението на Програмата за реализация на ОПР и разработване на Програма за следващата календарна година;
  • Провеждане на общи събрания в населените места от общината за комасиране на общинските и частни обработваеми земеделски площи;
  • Квартални и общи събрания в населените места за информираност на населението за условията за газифициране на домакинствата;
  • Общи събрания за разширение на системата за сметосъбиране и ликвидиране на нерегламентираните сметища;  • Работа с фокус групи с цел подготовката и реализирането на разделното сметосъбиране в населеното място.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА


Финансова таблица на План за развитие на община Мизия за периода 2007г. – 2013г.

Приоритет/

Мярка/


Година

Общо финансиране

Национално съфинансиране

Европейски съюз

Друго

безвъзмездно

Финансиране


Привлечени

средства


от заеми

Общо


Държавно

Частни

търговски

дружества


Структурни фондове

Общо


Републи-

кански


бюджет

Общински

бюджет


Държавни

търговски

дружества

Общо


Структурни

фондове


Кохезионен фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ВСИЧКО

МЕРКИ


70770000

14098000

8018000

7263000

755000
6080000

54972000

54972000
1700000Приоритет 1-Развитие и модернизиране на селското стопанство и промишлеността за просперитета на Община Мизия
Мярка1.1 1- Комасиране на общинския поземлен фонд


105000

105000

105000
105000


2007г.-Проучване на ползватели и уточняване на общинските имоти

5000

5000

5000
5000


2008г.-Сформиране на масив от 300 дка

6000

6000

6000
6000


2009г.-Сформиране на масив от 500 дка

10000

10000

10000
10000


2010г.- Сформиране на масив от 1000 дка

20000

20000

20000
20000


2011г. Сформиране на масив от 1500 дка

30000

30000

30000
30000


2012г. Сформиране на масив от 700 дка


14000

14000

14000
14000


2013г.- Сформиране на масив от 1000 дка

20000

20000

20000
20000

Приоритет 1-Развитие и модернизиране на селското стопанство и промишлеността за просперитета на Община Мизия

Мярка1.2.1-Създаване на условия и преференции за изграждане на частни животновъдни ферми


500000

250000

200000

20000050000

250000

250000


2007г.-Оформяне на местата за настаняване на фермите извън населените места

100000

100000

100000

100000

2008г.-Изграждане на фермите

400000

150000

100000

10000050000

250000

250000

Приоритет 1-Развитие и модернизиране на селското стопанство и промишлеността за просперитета на Община Мизия

Мярка1.2.2-Изграждане на Информационно-консултативен бизнес център


100000

10000

10000
1000090000

90000


2007г.-Проектиране на ИКБЦ

10000

10000

10000
10000


2008г.-Изграждане на ИКБЦ

9000090000

90000

Приоритет 1-Развитие и модернизиране на селското стопанство и промишлеността за просперитета на Община Мизия
Мярка1.2.3-Изграждане на трайни насаждения


2870000

2870000

2870000
2007г.-Изграждане на 100 дка трайни насаждения /малини/ и на 500 дка лозови масиви

850000

850000

850000
2008г.- Изграждане на 70 дка трайни насаждения /малини/

70000

70000

70000
2009г.—Изграждане на 900 дка лозови масиви

1350000

1350000

1350000
2010г.- Изграждане на 400 дка лозови масиви

600000

600000

600000Приоритет 2-Висок стандарт на живот в Община Мизия

Мярка2.1.1-Рехабилитация на общинската пътна мрежа
3225000220000220000

220000

3005000

30050002007г.-Проектиране рехабилитацията на път ІV – 15024-отклонение за с.Сараево, общ.Мизия /1.250км/

70000

70000

70000

70000

2008г.-Проектиране рехабилитацията на път ІV – 13302 – Галиче-Липница-Ботево /5.840км/ и рехабилитация на 1.25 км от път ІV-15024

255000

50000

50000

50000


205000

205000


2009г.-Рехабилитацията на 2.14км от път ІV – 13302 – Галиче-Липница-Ботево

600000600000

600000


2010г. Рехабилитацията на 1.85 км от път ІV – 13302 – Галиче-Липница-Ботево

400000400000

400000


2011г. Проектиране възстановяването на трошенокаменна и полагане на асфалтова настилка на път ІV –13017 Ботево-Софрониево /3.250 км/ и рехабилитация на 1.85 км от път ІV – 13302 – Галиче-Липница-Ботево

500000

100000

100000

100000


400000

400000


2012г. –Възстановяване на трошенокаменна и полагане на асфалтова настилка на път ІV –13017 Ботево-Софрониево /1.8 км/

800000800000

800000


2013г. –Възстановяване на трошенокаменна и полагане на асфалтова настилка на път ІV –13017 Ботево-Софрониево /1.45 км/

600000600000

600000

Приоритет 2-Висок стандарт на живот в Община Мизия

Мярка2.1.2-Реконструкция на водопроводната мрежа и съоръжения в Община Мизия
393600013680001368000

1368000

2568000

25680002007г.- Реконструкция на водопроводна мрежа и съоръжения в град Мизия /5км/, с.Крушовица /3км/ и с.Липница /2км/

350000

175000

175000

175000


175000

175000


2007г.- Реконструкция на водопроводна мрежа и съоръжения в град Мизия /7км/, с.Крушовица /5км/, с.Липница /3км/ и с.Софрониево /5км/

700000

200000

200000

200000


500000

500000


2009г.- Реконструкция на водопроводна мрежа и съоръжения в град Мизия /8км/, с.Крушовица /4км/, с.Липница /5км/ и с.Софрониево /5км/

770000

250000

250000

250000


520000

520000


2010г.- Реконструкция на водопроводна мрежа и съоръжения в град Мизия /4км/, с.Крушовица /8км/, с.Липница /3км/ и с.Софрониево /6км/

735000

275000

275000

275000


460000

460000


2011г.- Реконструкция на водопроводна мрежа и съоръжения в град Мизия /5км/, с.Войводово /4.8км/,

с.Крушовица /5км/, и с.Софрониево /4км/658000

228000

228000

228000


430000

430000

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница