Законът за регионалното развитие, в сила от 20. 02. 2004 година формулира "Регионалното развитие"страница2/21
Дата20.07.2018
Размер2.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

ІІ. Анализ на икономическото и социалното развитие на община Мизия
1. Обща характеристика на общинатаОбщина Мизия е разположена в Северозападна България и има своето определено място в цялостния обществено-икономически и духовен живот на страната.


Тя е съставна част на Област Враца. Състои се от 6 селища с административен център гр. Мизия и селата – Крушовица, Софрониево, Липница, Войводово и Сараево.

Релефът на общината е предимно равнинен до слабо хълмист, надморската височина има следните стойности: най-ниска 2 м и най-висока 168 м. През нейната територия преминават реките Скът и Огоста.

Климатичните особености за района на Община Мизия, се определят както от разположението на България в умерените ширини на северното полукълбо, така и от орографията на района с характерните елементи от топографията и релефа на Дунавската хълмиста равнина. Комплексът от физико-географски и хидрометеорологични фактори определя умереноконтинентален до континентален характер на климата, със студена зима и североизточни ветрове, горещо лято със западни и северозападни ветрове.

Релефът съчетан с климатичните особености благоприятства селскостопанските дейности. От земеделските култури най-добре виреят трайните насаждения, а животновъдството е представено главно от свине, говеда, птици.

Общатата територия на общината е 209 780 дка, като в това число:


 • фонд населени места – 14 573 дка;

 • селскостопански фонд – 182 619 дка;

 • горски фонд – 8 179 дка;

 • други територии – 4 409 дка;

Наличните водни ресурси на територията на Община Мизия са формирани от повърхностни и подземни води.

Повърхностни са реките Скът и Огоста. Подземните води в района на общината са представени от неогенски водоносни хоризонти.

Аувиалните терасни материали на реките Огоста и Скът, представени от пясъци и чакъли се използват като баластра в строителството на пътищата.

Водните ресурси на територията на общината са богатство, което подпомага развитието на промишлеността (в Община Мизия предимно преработвателната промишленост ) и селското стопанство и представлява алтернативен енергиен източник. Наличието на водоеми е предпоставка за развитие на рибовъдството и за организиране на активен риболовен туризъм.

На територията на общината няма залежи на подземни природни богатства и резервати.

Почвите в района, съгласно почвено-географското райониране на България се отнасят към средна Дунавска почвена провинция, където в условия на преходно-континентален климат, равнинно-хълмист релеф, върху льос и льосовидни материали, при наличие на подземни води те са черноземни, като в крайдунавската ивица те са подтип – карбонатни.

На територията на общината няма данни за заблатени почви и данни за вкислени и засолени почви.

Почвите дават възможност за развитие на селско стопанство и предимно на хлебните, зърнено-фуражните и техническите култури.

Мизийска община е в съседство със следните общини – на североизток граничи с Община Оряхово, на северозапад с Община Козлодуй, на юг – Община Бяла Слатина и на югозапад с Община Хайредин.

През населените места на общината минава пътят Враца - Козлодуй и Международен път ІІ-15 за Фериботен комплекс Оряхово-Бекет, който е от особена важност за развитието на трансграничните връзки с Румъния и останалите страни от Европа.

В общината има добре уреден градски и междуселищен автотранспорт. Чрез автотранспортните предприятия на Общините Козлодуй и Оряхово, Община Мизия има връзка с гр. Плевен, София, Габрово, Свищов, Русе, Враца.

Преминаването към пазарно стопанство и съпътстващата приватизация предизвика негативни процеси, засягащи социално-икономическото положение на някои обществени групи от населението, намаляване на трудовата заетост, увеличаване престъпността и др. негативни обществени явления.


2. Анализ на стопанския сектор в Община Мизия
2.1.Промишленост
Структурата на промишлеността в Община Мизия се определя от подотраслите: хранително-вкусова промишленост, лека промишленост, химическа промишленост, хартиена промишленост. На територията на общината са развити транспорта, търговията и услугите.

Основните продуктови производства от промишлеността на общината по подотрасли са следните: • Хранително-вкусова промишленост – производства на местни произведения, колбаси, продукти от птиче месо, брашно, хляб и сладкарски изделия, яйца, фуражи;

 • Лека промишленост – производство на мъжка и дамска конфекция

 • Химическа промишленост – производство на бои и лепила

 • Хартиена промишленост – производство на канцеларски материали
Основни икономически показатели по отраслови сектори

(Хиляди левове)

Отраслови сектори

Брой единици

Бруто продукция

Приходи от дейност-та

Нетни приходи от продажби

Разходи за дейност- та

Печалба

Загуба

Дълготрай-ни материални активи
2000 година

Община Мизия

76

9230

15548

14994

16409

222

1256

10274

Селско, горско стопанство, лов, риболов

8

1746

2292

1970

2647

....

346

1597

Преработваща промишленост

10

4746

5896

5797

6598

36

855

6465

Търговия и ремонт

33

....

....

....

....

92

22

....

Хотели, общежития и обществено хранене

11

17

56

56

50

7

....

....

Транспорт, складиране и съобщения

4

721

723

721

730

14

....

78

Здравеопазване и социални дейности

6

46

48

48

36

12

-

-

2001година

Община Мизия

117

8847

15535

14311

15259

503

549

10698

Селско, ловно и горско стопанство

9

2061

2398

1776

2524

142

....

1571

Преработваща промишленост

10

3641

4048

3589

4070

141

189

6642

Търговия и ремонт

59

....

....

....

....

164

10

....

Хотели и ресторанти

25

69

149

149

145

13

9

5

Транспорт, складиране и съобщения

5

150

150

150

157

11

....

93

Здравеопазване и социални дейности

5

91

91

91

72

19

-

4

2002 година

Община Мизия

115

9452

15871

15755

16678

255

1161

6690

Селско, ловно и горско стопанство

7

2349

2569

2521

3304

9

773

2061

Преработваща промишленост

10

3543

3222

3179

3473

70

....

1938

Търговия и ремонт

55

....

8577

8552

8479

75

52

....

Хотели и ресторанти

22

45

133

133

122

15

4

10

Транспорт, складиране и съобщения

6

944

950

950

946

19

....

145

Операции с недвижимо имущество, наемодателна

дейност и биснесуслуги

3

53

53

53

32

....

....

....

Здравеопазване и социални дейности

6

147

147

147

120

28

....

28

Други дейности, обслужващи обществото и личността

4

....

....

....

....

12

....

....
2003 година

Община Мизия

116

9841

19134

18963

19856

236

1108

7952

Селско, ловно и горско стопанство

7

3103

2879

2758

3319

61

621

2113

Преработваща промишленост

8

2807

3609

3573

3934

21

359

1695

Търговия и ремонт

58

2234

10833

10819

10845

86

109

....

Хотели и ресторанти

21

104

157

157

140

18

1

10

Транспорт, складиране и съобщения

7

1246

1252

1252

....

15

3

....

Операции с недвижимо имущество, наемодателна

дейност и биснесуслуги

3

14

....

....

....

....

12

....

Здравеопазване и социални дейности

6

155

155

155

133

24

2

12

Други дейности, обслужващи обществото и личността

4

....

....

....

....

....

1

....Разпределение на стопанските единици според крайния финансов резултат от дейността (нефинансов сектор)
Отраслови сектори

Общо

Единици с печалба

Единици със загуба

Единици с нулев резултат
брой

брой

%

Брой

%

брой

%
2000 година

Община Мизия

76

43

56,58

20

26,32

13

17,11
Селско, горско стопанство, лов, риболов

8

1

12,50

6

75,00

1

12,50
Преработваща промишленост

10

5

50,00

5

50,00

0

0,00
Търговия и ремонт

33

22

66,67

6

18,18

5

15,15
Хотели, общежития и обществено хранене

11

3

27,27

1

9,09

7

63,64
Транспорт, складиране и съобщения

4

3

75,00

1

25,00

0

0,00
Операции с недвижимо имущество, наемодателна

дейност и биснесуслуги

2

1

50,00

1

50,00

0

0,00
Образование

1

1

100,00

0

0,00

0

0,00
Здравеопазване и социални дейности

6

6

100,00

0

0,00

0

0,00
Други дейности, обслужващи обществото и личността

1

1

100,00

0

0,00

0

0,00
2001година

Община Мизия

117

64

54,70

18

15,38

35

29,91
Селско, ловно и горско стопанство

9

4

44,44

3

33,33

2

22,22
Преработваща промишленост

10

7

70,00

3

30,00

0

0,00
Търговия и ремонт

59

34

57,63

5

8,47

20

33,90
Хотели и ресторанти

25

8

32,00

4

16,00

13

52,00
Транспорт, складиране и съобщения

5

4

80,00

1

20,00

0Операции с недвижимо имущество, наемодателна

дейност и биснесуслуги

2

0

0,00

2

100,00

0

0,00
Образование

1

1

100,00

0

0,00

0

0,00
Здравеопазване и социални дейности

5

5

100,00

0

0,00

0

0,00
Други дейности, обслужващи обществото и личността

1

1

100,00

0

0,00

0

0,00
2002 година

Община Мизия

115

66

57,39

22

19,13

27

23,48
Селско, ловно и горско стопанство

7

2

28,57

5

71,43

0

0,00
Преработваща промишленост

10

7

70,00

2

20,00

1

10,00
Строителство

1

1

100,00

0

0,00

0

0,00
Търговия и ремонт

55

32

58,18

7

12,73

16

29,09
Хотели и ресторанти

22

10

45,45

3

13,64

9

40,91
Транспорт, складиране и съобщения

6

4

66,67

2

33,33

0

0,00
Операции с недвижимо имущество, наемодателна

дейност и биснесуслуги

3

2

66,67

1

33,33

0

0,00
Образование

1

1

100,00

0

0,00

0

0,00
Здравеопазване и социални дейности

6

5

83,33

1

16,67

0

0,00
Други дейности, обслужващи обществото и личността

4

2

50,00

1

25,00

1

25,00


2003 година

Община Мизия

116

71

61,21

9

7,76

36

31,03
Селско, ловно и горско стопанство

7

4

57,14

0

0,00

3

42,86
Преработваща промишленост

8

5

62,50

1

12,50

2

25,00
Строителство

1

0

0,00

0

0,00

1

100,00
Търговия и ремонт

58

35

60,34

4

6,90

19

32,76
Хотели и ресторанти

21

13

61,90

1

4,76

7

33,33
Транспорт, складиране и съобщения

7

5

71,43

1

14,29

1

14,29
Операции с недвижимо имущество, наемодателна

дейност и биснесуслуги

3

1

33,33

0

0,00

2

66,67
Образование

1

1

100,00

0

0,00

0

0,00
Здравеопазване и социални дейности

6

5

83,33

1

16,67

0

0,00
Други дейности, обслужващи обществото и личността

4

2

50,00

1

25,00

1

25,00


През последните години в икономиката на Община Мизия протече процес на преструктуриране. Рязко намаля относителния дял на производството в традиционния промишлен отрасъл – производството на хартия. Нарасна дела на леката промишленост, търговията и услугите. Търговията и услугите са изцяло съсредоточени в частния бизнес. Той се разраства бавно и все още не е важен генератор на работни места и благосъстояние. Действащите малки предприятия са в сферата на зърнопроизводство, търговия, транспорт, и хранителна промишленост.

Липсата на инвестиции и преференции за частния бизнес свива мащабите на малките фирми. Понастоящем икономическото състояние на стопанските обекти в общината е сходно с общото състояние на икономиката на страната. По-голяма част от фирмите страдат от едни и същи явления, характерни за икономическата конюнктура в страната:


 • продължителна ниска икономическа активност;

 • слаба финансова дисциплина;

Всяко от посочените явления предизвиква допълнителни отрицателни ефекти, които по принципа на мултипликацията обхващат икономиката. От анализа на финансово-икономическото състояние на промишлеността в общината произхождат следните изводи:

 • по – голяма част от местните предприятия и фирми имат малък собствен капитал с незначително увеличение;

 • като правило фирмите имат задължения, по-големи от сумата на вземанията им, плюс наличните им финансови средства;

 • почти всички фирми изпитват затруднения с незабавната си платежоспособност. Липсата на оборотни средства довежда понякога до преустановяване на работата и до невъзможност да се вземат стопански решения;

 • коефициентът на обращаемост на активите показва бавен производствен процес при наличие на ненужно големи производствени мощности. Някои от предприятията в общината имат в наследство от миналото оборудване за производство на неконкурентна продукция с висока себестойност и не са в състояние да се преборят сами с този проблем;

 • някои фирми в общината имат големи дългосрочни кредити. Обикновено посрещат неотложните си плащания със собствени средства, краткосрочни кредити, или ги забавят;

 • общо за всички се наблюдава постепенно изменение на съотношението между обема на инвестициите и изхабяването на ДМА в посока към второто. Приходите от продажби се използват за материали, суровини, енергия, за работна заплата, и натрупване на скромна печалба. Няма възможност да се отделят средства за инвестиции, за технологично обновление, за машини и съоръжения, без които не може да се провежда политика на обновление.

 • Като основна характеристика на икономиката в общината може да се посочи високата зависимост от субсидиите от централния бюджет и липсата на готови проекти за кандидатстване по финансиращите програми на Европейския съюз и други международни източници.

Като основни приоритети за възстановяване на дела на промишлеността в структурата на икономиката на Община Мизия, се очертават привличането на чужди инвеститори с цел технологично обновление и експортна ориентация на производството. Разширяването пазарите на национално ниво и използването на възможностите на Европейското споразумение за разширяване на износа.

Преди петнадесет години 50 % от населението на общината е било заето в промишлеността (най-вече в хартиената промишленост). Тогава тя е развивана с помощта на държавния бюджет, което е довело до известните сега резултати. Направеният в миналото опит за индустриализиране на гр. Мизия, сега би могъл да се използва като изходна база за развитието на съвременната икономика чрез преструктуриране, модернизиране и реализация на производството в редица предприятия, главно на базата на чуждестранните инвестиции.

Към началото на 2005 година като по-голямо действащо предприятия в промишлеността може да се приеме „Електроразпределение – Плевен” ЕАД, клон Козлодуй. Добре се развиват предприятията в областта на хранително вкусовата промишленост и в частност – хлебопроизводството и месопреработването.

По-големите фирми на територията на Община Мизия спомагащи са по-добра социално-икономическа ситуация са:

“ТЕКОН-ИНВЕСТ”АД – произвежда тетрадки и канцеларски материали . В дружеството работят 172 човека. Наемането на работна ръка обикновено е за кратък срок;

“Яйца и птици” АД – производство на яйца и птици с 27 % държавно участие. Броят на заетите в него е 55 човека;

“Скът-Мизия” АД - мелница и зърнени храни, специализирани за производството на брашна и фуражи, с държавно участие 32%. Броят на заетите в дружеството е 70 човека;

“Косаня” ЕООД – производство на хляб; изкупуване на цветни метали; бензиностанции; газостанции. Във тази фирма работят 160 души;

“Пикант” – ООД – месодобив и месопреработка. Броят на заетите е 4 човека;

ЕТ “ТИТ – Тихомир Пировски” – изкупуване на цветни метали;

ЕТ “Електрон – Експорт” – Петьо Тоцев – производство на хляб и хлебни изделия;

“ДАЛ” ООД – производство на бои и лепила;

Акционерно дружество “Завод за хартия” има проектна готовност за реконструкция, технологично преустройство и пуск в действие на производство на хартия. Важен момент е икономията на електроенергия, чрез смяната на течните горива, използвани в паропроизводството с екологични брикети. Предимство на проекта ще бъдат и новоразкритите работни места /минимум 86 броя/. Не на последно място е икономическия подем в общината, тъй като осъществяването на проекта ще окаже влияние върху икономическата дейност и на множество други фирми в региона.

Изпълнението на проекта стартира от 01.07.2004г.

В областта на производството на енергоносители положителен икономически ефект ще се реализира с изпълнението на проектното предложение на “Техарт - Комерс” ЕООД – “Предприятие за производство на брикети от слама”.

Основните резултати от проекта са:

-Намаляване на електропотреблението, поради преминаване на населението към екогорива като икономически по-изгодни; облекчаване енергийният баланс на страната;

-Опазване на околната среда;

-Икономическо развитие на населеното място, разположено непосредствено до АЕЦ Козлодуй;

-Намаляване на безработицата. Създават се нови работни места – 29 постоянни и 30 сезонни;

-Използване на земеделски отпадъци за производство на енергия;

Изпълнението на проекта ще стартира от 01.07.2004г.

Дружеството “ДАЛ” ООД с предмет на дейност производство на бои, лепила и полимери има проектна готовност за разширяване мощностите за производство на бои и лепила на водна основа, както и суровини за тяхното производство, тъй като делът на този вид продукти нараства значително, което се обуславя от съвременното законодателство. Целта е да бъде увеличена степента на автоматизация и качествения контрол на производството.

Самото производство не е свързано с отделяне на вредни емисии и не налага специални мерки за опазване на околната среда. С изпълнението на проекта ще се постигне намаляване на енергопотреблението, тъй като предвижда използване на природен газ. Социалният ефект се изразява в разкриването на около 130 работни места в гр. Мизия, което ще допринесе за намаляване на безработицата.2.2.Селското стопанство
Общински поземлен фонд на община Мизия е 209 229 дка земеделска земя, от която ниви 157 550 дка и пасища и мери и горски фонд 51 679 дка, в т.ч. по землища:


по ред

Населено място

Общо земедеска земя

Ниви и горски фонд

Пасища и мери

Брой имоти

1

2

3

4

5

6

1.

гр. Мизия

64188 дка

47896 дка

16292 дка

7515

2.

с. Софрониево

56763 дка

41606 дка

15157 дка

3545

3.

с. Крушовица

50783 дка

40441 дка

10342 дка

4303

4.

с. Липница

26012 дка

20185 дка

5827 дка

2969

5.

с. Войводово

7640 дка

5635 дка

2005 дка

357

6.

с. Сараево

3843 дка

1787 дка

2056 дка

309
ОБЩО:

209229дка

157679 дка

51679 дка

18998

Обработваемата земя е 157 679 дка или 75% от общия поземлен фонд. Релефът е разнообразен от равнинен покрай р.Дунав, р.Огоста и р.Скът и хълмист в източно западната част, особено характерен за гр.Мизия, с.Крушовица и с.Сараево и отчасти за с.Войводово и с.Липница.

През стопанската 2004-2005г. от 157 679 дка е обработвана над 124000 дка от 3-ма ползватели- арендатори с по над 15000 дка, от 7 с по над 5000 дка, от 13 с по над 1000 дка и други от 50 до 1000 дка, плюс лозови насаждения от 2680 дка и около 1000 дка други култури – люцерна, фуражно овесени смески, полски зеленчуци и др.

Необработваеми /пустеещи / земи се намират предимно на силно пресечени хълмисти райони в размер на 19000 дка или около 12% от обработваемата земя, в т.ч. по землища:


гр.Мизия 8378 дка

с.Софрониево 2840 дка

с.Крушовица 6403 дка

с.Липница 704 дка

с.Войводово 257 дка

с.Сараево 600 дка

Зърнено хлебните, зърнено фуражните и технически култури са преобладаващите култури върху обработваемата земя в общината:КУЛТУРИ


2000 година

дка

2004 година

дка

Пшеница

17 600

71 019

Ечемик

6 870

11 400

Царевица

14 300

16 185

Слънчоглед

10 850

22 220

Тютюн „Бърлей”

-

400

Трайни лозови насаждения

-

2 680

Малини

-

70

Производителите на зеленчуци, картофи и др.са предимно малки частни стопанства за задоволяване на собствените си нужди и съвсем малко за преработвателни предприятия и вътрешния пазар.

Съществуващите лозови насаждения са с висока степен на прореденост и са на голяма възраст.Обновяването на лозовите насаждения от собствениците е незначително.

Проявен интерес за създаване на нови 2 лозови масива от по 400 дка има фирма “Астра”, на която община Мизия чрез замяна е предоставила необходимата им земеделска земя.

Съществува тенденция на издаване на 150 дка нови масиви трайни насаждения /малини/ към вече създадените 70 дка.
Извод: В селското стопанство забавената реформа и връщането на земята се съпътстват с остарели технологии при обработването й. Отрасъла се нуждае от инвестиции за развитие на модерно земеделие и животновъдство.


ЖИВОТНОВЪДСТВО

Продължава трайната тенденция на намаляване животновъдството в животновъдния сектор, с изключение на птицевъдството.
ЖИВОТНИ


2000 година

бр

2004 година

бр

Говеда- крави

944

677

- юници

180

136

Овце

5 299

3 736

Кози

1 533

1 162

Свине

3 626

3 120

Птици

54 453

57 000

С изключение на птицевъдството в другите сектори на животновъдството преобладава частно дребно стоково производство с екстензивни методи на отглеждане на животните и ниска рентабилност.

За анкетираните земеделски стопанства, добиващи краве мляко в община Мизия / преброяване 2005г. от ОСЗТ –Мизия – Оряхово/ справката показва, че 677 бр.крави и 136 бр.юници се отглеждат в 254 бр. земеделски стопанства с очаквано производство на краве мляко от 2382200 л., т.е. със средна млечност от 3500 л. от 1 бр.крава.

След икономическите промени, особено през последните няколко години единствено поголовието в птицевъдството се възстановява с перспектива през 2005 г. “Яйца и птици” АД да достигнат 150000бр.кокошки носачки.През 2004г.ръководството защити и спечели проект в размер на 1 милион лв.за преустройство на 4 бр. халета от много етажно клетъчно отглеждане в свободно, подово решетъчно отглеждане за близо 40000бр. птици – технология отговаряща на Европейските стандарти.

Наблюдава се тенденция и проява на интереси от редица малки фермери за търсене на възможности – първо- за извеждане на няколко малки говедовъдни ферми извън населените места; второ- за изграждане на такива с нови технологии на отглеждане и трето – търсене пътища в т.ч. и по програма “Сапард” за финансиране.

Ветеринарното обслужване на животновъдството е сравнително добре организирано в общината от два броя ЧВУ /частни ветеринарни участъци/ в гр.Мизия и в с.Крушовица с ветеринарни техници в т.ч. осеменители в селата.Подобрява се и селекционно – племенната дейност.

В община Мизия – с.Липница през 2002-2003г. беше изградено и пуснато в експлоатация Предприятие за месодобив и месни сурови полуфабрикати – фирма “Пикант” с капацитет 1000 кг. на ден.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Наличния машинен парк е с предимно остаряла амортизирана техника.

От 2003 г. се наблюдава тенденция в по-големите земеделски производители на обновяване на машинно - тракторния парк с нова съвременна техника с помощта на програма “Сапард” и ДФ “Земеделие”.За периода 2003-2004г.са закупени 3 бр.нови комбайни от които 2 бр. ДОН-1500 1 бр.Джон диер 96-60 и 8 бр.колесни трактори, от които 3 бр. Джон диер – висок клас. Техника за почвообработка и сеитба в т.ч. сеялки за точна сеитба на фирма Кюн – 3 бр., за директна сеитба 1 бр.и пр.

НАПОЯВАНЕ

През община Мизия минава р.Скът и западно от землището на общината р.Огоста.В землището на с.Софрониево на р.Огоста има изградена помпена станция №1, която се подържа от “Напоителни системи” ЕАД, както и помпена станция № 2, която имаше капацитет да напоява над 40000 дка земеделска земя в землището на с.Софрониево, с.Войводово, с.Крушовица и малка част от землището на гр.Мизия. Помпените станции 1 и 2 са в сравнително добро техническо състояние в т.ч. и главните канали с малки изключения.Разрушени са всички хидранти на напоителните тръбопроводи в посочените землища, което прави цялата напоителна система неизползваема.РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Рибарството е специфичен подотрасъл, който набира скорост в развитието си.В общината съществуват около 250 дка водоеми за сладководно рибовъдство и организиране на активен риболовен туризъм, от който 1 бр. от 15 дка частна собственост в землището на гр.Мизия.

Предстои през 2005г. приватизацията на около 90 дка от тези водоеми в с.Софрониево на частни лица с цел зарибяване със стопански ценни видове риба, както и за организирането на по-активен риболовен туризъм.

ГОРСКО СТОПАНСТВО

Община Мизия е с малък горски поземлен фонд.

На следващо място е влошено фитосанитарното състояние на съществуващите, макар и в малко количество гори. Горските пожари ежегодно намаляват тези площи.Това и наличието на немалко декари пасища и мери , от които една част са силно ерозирали и негодни за земеделско ползване извън горския фонд, представлява потенциален ресурс за залесяване.
2.3.Туризъм
Туризмът е стопански отрасъл с неизползван потенциал в Община Мизия. Именно този факт мотивира общинското ръководство за бъдещото му развитие, което от своя страна ще допринесе за развитието и на други икономически отрасли като селско стопанство, транспорт, търговия, ще окаже благоприятно влияние върху облика на нашите населени места.

Имайки предвид географското разположение и природните дадености на нашата община, историческото наследство, многогодишните традиции има възможност за развитие на следните видове туризъм:

Селски туризъм – Престоят в селата от общината ще даде възможност да се усети и навлезе в един бит, който прокарва мостове между времена, култура и традиции. Този вид туризъм ще предостави на гостите възможност за идентификация и да живее с местното население, да се включи в селскостопанската дейност – в отглеждането на културни растения и домашни животни, да опита уменията си в занаятчийски дейности и всичко, което е част от ежедневието на българското село.

Екотуризъм – този туризъм ще съдейства за повишаване на екологичната култура на населението. Необходимо е изграждането на екопътеки, които ще допринесат за изучаването на биологичното разнообразие на флората и фауната в нашата община, съхраняване на екосистемите и обогатяването им с видове, характерни за местообитанията.

Културно-познавателен туризъм – този вид туризъм ще спомогне за опознаването на културно-историческото наследство на Община Мизия.

В различните исторически епохи Община Мизия се развива и налага като значимо обществено, пазарно и културно средище. Общината ни е дала не малък принос в културното наследство на страната. Споменът за него се съхранява в музей, музейни сбирки и галерии.

Букьовското сребърно съкровище е една забележителна находка. То е открито в селскостопански имот до с. Букьовци /днес гр. Мизия/ през 1925 година. Датира от ІV век пр.н.е. Находката съдържа два сребърни съда – единият с полуяйцевидна форма без орнаменти, другият – каничка, богато украсена с релефни и вдлъбнати мотиви, с дръжка във формата на върбови листа.

Най-интересен и красив е накитът, който се състои от 5 фибули /шестата липсва/, които се закичват с кукички върху лъкчета посредством кордони с висящи жълъди и стилизирани макове. Всяка фибула е глава на юноша, вероятно варваризирано изображение на бог Аполон. В средата на накита има окачена розетка, съставена от три поставени една върху друга осмоъгълни розети. Този красив елемент от накита е използван като изображение върху пощенска марка, издадена от Министерството на съобщенията през м. октомври 1976 г. Сребърното съкровище е изложено в Националния археологически музей.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница