Законът за регионалното развитие, в сила от 20. 02. 2004 година формулира "Регионалното развитие"страница6/21
Дата20.07.2018
Размер2.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Средна годишна заплата на наетите по трудово или служебно

правоотношение по отраслови сектори1

(Левове)

Общо

В т.ч. частен сектор

2000 годинаОбщина Мизия

1931

1678

Селско, ловно и горско стопанство

1578

1578

Преработваща промишленост

1940

....

Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода

....
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството

1165

1165

Хотели и ресторанти

....

....

Транспорт, складиране и съобщения

2513

....

Финансово посредничество

....

-

Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги

1854

....

Държавно управление и отбрана, задължително обществено осигуряване

3113

-

Образование

2042

-

Хуманно здравеопазване и социални дейности

1833

1000

Други дейности, обслужващи обществото и личността

1585

1674

2001 годинаОбщина Мизия

1992

1588

Селско, ловно и горско стопанство

1833

1833

Преработваща промишленост

1772

1772

Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода

....

-

Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството

....

....

Хотели и ресторанти

....

....

Транспорт, складиране и съобщения

....

....

Финансово посредничество

....

-

Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги

2288

....

Държавно управление и отбрана, задължително обществено осигуряване

3193

-

Образование

2392

-

Хуманно здравеопазване и социални дейности

1887

1538

Други дейности, обслужващи обществото и личността

1376

1756

2002 годинаОбщина Мизия

2172

1734

Селско, ловно и горско стопанство

2130

2130

Преработваща промишленост

1960

1960

Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода

....

-

Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството

1307

1307

Хотели и ресторанти

....

....

Транспорт, складиране и съобщения

3586

1597

Финансово посредничество

....

-

Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги

2750

2080

Държавно управление и отбрана, задължително обществено осигуряване

....

-

Образование

....

-

Хуманно здравеопазване и социални дейности

2004

1824

Други дейности, обслужващи обществото и личността

1470

1329

2003 годинаОбщина Мизия

2153

1815

Селско, ловно и горско стопанство

2178

2178

Преработваща промишленост

2263

2263

Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода

....

-

Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството

1274

1274

Хотели и ресторанти

1553

1553

Транспорт, складиране и съобщения

3884

1881

Финансово посредничество

....

-

Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги

....

....

Държавно управление и отбрана, задължително обществено осигуряване

2852

-

Образование

....

-

Хуманно здравеопазване и социални дейности

2016

1698

Други дейности, обслужващи обществото и личността

....

2380

Данните са съобразени с чл. 25 и 26 от Закона за статистиката.


ИЗВОДИ:

1. Заетостта на населението е намаляла в следствие на тежкото икономическо състояние на приватизираните производствени предприятия на територията на Община Мизия, намаления обем на работа на малките и средни предприятия, липсата на поръчки и пазари за реализиране на продукцията.


  • Безработица

Общия брой на регистрираните безработни лица в БТ към 28.02.2005 година за Община Мизия са 1 278 души. Равнището на безработицата е 32,99 % от икономически активното население на общината.

Разпределението на безработните и равнище на безработицата по селища е както следва:
Регистрирани безработни лица в бюрата по труда и равнище на

безработица по общини към 31.12.

Област и общини

Регистрирани безработни (брой)
Равнище на безработица (%)
общо

от тях:

на възраст до 29 години включително

с продължителност на регистрацията повече от 1 година2000Област Враца

30641

8826

15661

26,40

Мизия

1513

391

813

33,362001Област Враца

26235

7073

16115

24,20

Мизия

1433

337

1054

31,602002Област Враца

23464

6822

13785

24,01

Мизия

1261

335

813

32,552003Област Враца

21207

5622

12559

21,70

Мизия

1094

247

680

28,24Селище

Регистрирани безработни

Равнище на безработицата

Към 28.02.

2005

Изменение

02.2005 – 01.2005

28.02.

2005

31.01.

2005

ръст

Бр.

Бр.

%

%

%

+/-

1

3

4

5

6

7

8

гр. Мизия

436

-51

-10,5


с. Крушовица

383

-13

-3,3


с. Софрониево

297

-12

-3,9


с. Липница

116

5

4,5


с. Войводово

43

-2

-4,4


с. Сараево

3

-

-


ОБЩО:

1278През месец февруари в БТ са регистрирани 733 жени или 57,4%.


ф
Жени 57,4%

Мъже 42,6 %
игура 1

Значителен е делът на жените с основно и по-ниско образование – 45,1 %. Повече от половината са без квалификация – 51,2%. Жените преобладават във възрастовите групи на безработните, с изключение на групата до 19 години и над 55 годишна възраст.

Община

Дял на безработните жени във възрастовите групи

До 19г

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

Над 55 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мизия

50

56,7

65,6

60

54,9

56,8

63,1

64

46,1

В община Мизия най-голям е делът на жените регистрирани над 2 пъти – 59,8%

В общата съвкупност на регистрираните безработни лица, младежите до 29 години са с относителен дял 20%. Разпределението на безработните младежи по професионален признак и образование показва, че най-многобройни и с най-висок относителен дял са групите на регистрираните младежи без квалификация – 63,9% и с основно и по-ниско образование – 57,6%.

През месеца са регистрирани общо 48 души, от които 46 са новорегистрирани, а останалите двама са с възстановена регистрация. Общо 121 души са прекратили своята регистрация в БТ, от които: 95 души са постъпили на работа, 22 – изтекъл срок и отказ, а останалите 4 - по други причини.

Структура на регистрираните безработни по поредност на регистрацията и продължителност на безработица


Регистрирани общо

Поредност на регистрацията

Продължителност на безработицата

За 1-ви път

За 2-ри път

Над 2 пъти

До 6 месеца

От 7 до 12 месеца

Над 12 месеца

1278

100%

295

23,1%

241

18,9%

742

58%

189

14,8%

104

8,1%

985

77,1%

Структура на регистрираните безработни по възраст

Регистрирани безработни общо

До 24 год.

25-29 год.

30-44 год.

45-50 год.

Над

50 години

1278

100%

127

10%

128

10%

435

34%

141

11%

447

35%
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница