Законът за регионалното развитие, в сила от 20. 02. 2004 година формулира "Регионалното развитие"страница7/21
Дата20.07.2018
Размер2.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

фигура 2
В териториален аспект на пазара на труда за едно работно място се конкурират по 9 безработни лица средно.

Разпределени по професионален признак и образование:Регистрирани общо

С работн. специалност

специалисти

Без специалност
По професионален признак

1278

100%

440

34,5%

150

11,7%

688

53,8%
По образование

Регистрирани общо

Висше и полувисше

средно

основно

начално
1278

100%

12

0,9%

524

41%

622

48,7%

120

9,4%Наети по трудово или служебно правоотношение

(Среден годишен брой)

Област и общини

2000200120022003


общо

Обществен сектор

частен сектор

общо

обществен сектор

частен сектор

общо

обществен сектор

частен сектор

общо

обществен сектор

частен сектор
Област Враца

49635

28618

21017

46825

26062

20763

48089

25216

22873

52120

28423

23697

Мизия

1118

472

646

989

418

571

975

435

540

1402

830

572


Средна годишна работна заплата на наетите по трудово или служебно правоотношение

(Левове)2000200120022003
Област

общо

Обществен

частен

общо

обществен

частен

общо

обществен

частен

общо

обществен

частен

Общини
Сектор

сектор
сектор

сектор
сектор

сектор
сектор

сектор

Област Враца

3236

3928

2293

3507

4473

2295

3560

4816

2169

3552

4647

2226

Мизия

1931

2281

1678

1992

2546

1588

2172

2717

1734

2153

2385

1815

ИЗВОДИ:

1.Нарастване на безработицата - За да се намали броя на регистрираните лица Община Мизия кандидатства и спечели проект НП “ОПОЗ”, по която от 2003 година. През 2003 по Програмата са били назначени около 700 души, през 2004 – около 400 души, а към настоящия момент за календарната 2005 година се назначиха 216 души. Наблюдава се намаляване на броя на заетите по тази програма, което респективно води до увеличаване на броя на регистрираните в Бюрото по труда.


  • Благосъстояние на населениетоОбщ доход на домакинствата по източници в област Враца

(левове)

(Средно на лице от домакинството)Източници

2000

2001

2002

2003
Общ доход

1890

1886

2228

2228Работна заплата

624

709

832

855Извън работната заплата

83

91

103

88От предприемачество

75

36

16

14От собственост

4

4

5

1Обезщетения за безработни

25

14

15

11Пенсии

352

335

327

344Семейни добавки за деца

12

11

15

16Други социални помощи

43

39

65

50От домашното стопанство

478

445

611

532От продажба на имущество

6

5

16

5Други приходи

188

197

223

312
Общ разход на домакинствата по групи разходи в област Враца

(Левове)

(Средно на лице от домакинството)Групи разходи

2000

2001

2002

2003Общ разход

1553

1522

1651

1675Потребителски разход

1223

1195

1320

1383Храна

631

622

635

650Алкохолни напитки и тютюневи изделия

78

65

77

91Облекло и обувки

59

55

61

55Жилища, вода, електроенергия и горива за битови нужди

166

159

180

212Жилищно обзавеждане и поддържане на дома

31

32

45

65Здравеопазване

60

48

58

54Транспорт

78

80

113

77Съобщения

39

46

58

75Свободно време, развлечения, културен отдих и образование

42

45

51

56Разнообразни стоки и услуги

39

43

42

48Данъци

75

90

85

71Домашно стопанство

75

80

71

65Други разходи

180

157

175

156

Забележка: Данните са обременени с известна стохастична грешка, която произтича от репрезентативния характер на наблюдението. Това трябва да се има предвид при използването на данните за

Формулиране на обществено значими изводи.Жилища към 31.12. по общини и брой на стаите

(Брой)

Област и общини

Общо

По брой на стаите

Жилища на 1000 човека от населението

Среден брой лица на едно жилищеЕдно-стайни

Дву-стайни

Три-стайни

Четири-стайни

Пет-стайни

С шест и повече стайни
2000

Област Враца

118723

15096

32901

34282

22442

9076

4926

469

2.13

Мизия

4711

159

830

1307

1755

434

226

475

2.11
2001

Област Враца

115320

15072

37697

36058

16688

6240

3565

512

2.0

Мизия

5100

504

1256

1753

1025

364

198

532

1,90
2002

Област Враца

115386

15078

37714

36091

16694

6242

3567

525

1,90

Мизия

5100

504

1256

1753

1025

364

198

560

1,80
2003

Област Враца

115488

15073

37742

36152

16707

6244

3570

534

1,87

Мизия

5099

504

1257

1752

1024

364

198

571

1,75Полезна площ на жилищата към 31.12. по общини

(Квадратни метри)

Област и общини

Общо

Полезна площ
Полезна площ на човек от населението

Жилищна площ на човек от населението

Спомагателна площ на човек от населениетожилищна

спома-телна

площ на кухни2000


Област Враца

7372742

4899224

1417457

1056061

29.13

19.36

5.60

Мизия

318556

223660

43950

50946

32.11

22.55

4.43

2001


Област Враца

7101925

4556904

1372251

1172770

31,5

20,2

6,10

Мизия

334345

216969

62005

55371

34,9

22,6

6,47

2002


Област Враца

7108415

4560670

1374152

1173593

32,3

20,7

6,25

Мизия

334345

216969

62005

55371

36,7

23,8

6,81

2003


Област Враца

7117302

4566172

1376443

1174687

32,9

21,1

6,36

Мизия

334208

216846

62000

55362

37,5

24,3

6,95


Престъпления към 31.12.1 (Брой)
2001

2002

2003

Област Враца


Престъпления срещу личността и собствеността


Регистирани престъпления

4549

4659

3783

Разкрити - общо

2434

2664

2169

Разкриваемост %

53,5

57,2

57,3

Заподозрени и уличени лица

2412

3463

3175

Икономически престъпления


Разкрити престъпления

328

349

264

Нанесени щети - хил. лева

6376

7664

26841

Заподозрени и уличени лица

327

351

258Престъпления, завършили с осъждане по общини (Брой)

Област и общини

2002

2003
Общо

в т.ч. от жени

Извършени от:

Общо

в т.ч. от жени

Извършени от:


едно лице

две лица

три и повече лица
едно лице

две лица

три и повече лица

Област Враца

657

30

505

95

57

811

32

645

112

54

Мизия

22

..

17

3

...

56

..

38

10

8


Осъдени лица по броя на извършените престъпления по общини (Брой)


Област и общини

2002

2003
Общо

в т.ч. по споразумение

По броя на извършените престъпления

Общо

в т.ч. по споразумение

По броя на извършените престъпления


едно престъпление

две престъпления

три и повече престъпления

едно престъпление

две престъпления

три и повече престъпления

Област Враца

788

315

702

69

17

900

405

792

77

31

Мизия

26

7

25

..

-

62

4

49

7

6


Осъдени лица по пол и възрастови групи по общини

(Брой)

Област и общини

Общо

14-17
18-24
25-29
30-39
40-49
50-59
60 и повечемъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени


2002

Област Враца

798

112

4

250

8

133

3

149

12

85

7

19

2

12

2

Мизия

26

7

-

9

-

4

-

..

..

...

-

..

-

..

-


2003

Област Враца

900

107

3

312

5

140

3

158

10

100

7

35

5

15

0

Мизия

62

7

-

20

..

8

-

12

-

8

-

4

..

..

-

Забележка: За 2000 и 2001 година липсват данни по общини.


3.2.Образование
Образователната мрежа в Община Мизия не е предоставена в целият си спектър. На територията на Община Мизия има четири общински основни училища, Професионална гимназия по химични технологии, шест детски заведения, Общински детски комплекс.


Население на 7 и повече години по образование и общини към 01.03.2001 г.
Образование


Област

Общо

висшe

полу-

средно

основно

начално

незавър-

дете

негра-

непока-Общинивисше


шено
мотни

зано
начално
Област Враца

228353

14385

10723

87768

71484

25934

13733

654

2902

770Мизия

9029

192

238

3178

3615

1060

536

16

171

23В училищата се обучават 690 ученици . Обучението се осъществява от квалифицирани преподаватели.Всички училища на територията на общината разполагат с оборудвани компютърни кабинети.

От извадките на статистическите данни от 2001г до 2005г. се наблюдава намаляване броя на децата подлежащи на задължително обучение, след което от 2005г. започва да се увеличава и задържа. Такава е тенденцията за всички съставни селища на общината. Днес Община Мизия следва традицията на висок обхват на децата в задължителна училищна възраст

От приблизително една година на територията на общината функционира Спортен клуб по лека атлетика. Спортната база, на която той осъществява своята дейност, се състои от открита лекоатлетическа писта в двора на ОУ ”Ц.Церковски” гр. Мизия, която бе модернизирана с помощта на съфинансиране от Комитета на младежта и спорта /сега Министерство на младежта и спорта/ и Общинския бюджет.

Тази база осигурява условия за високи спортни постижения на мизийските лекоатлети записани в престижни спортни прояви – републикански шампиони в кросови бягания и републикански шампиони на писта, ежегодни лекоатлетически спартакиади на малките градове в България.

Представителна за град Мизия и общината е Професионална гимназия ”В.Левски”, в която децата се обучават в три специалности – електрообзавеждане в промишлеността, КИРА и микробиологичен контрол. Учебното заведение се преобразува от Техникум по целулозно хартиена промишленост в ПГ поради факта , че завода за целулоза и хартия беше затворен и кадрите ,които се обучават няма къде да се реализират.

Трите специалности , които в момента са заложени в програмата на ПГ намират място в предприятията на територията на нашата община.

Извънучилищното педагогическо звено, което включва в постоянни занимания по интереси децата от мизийска община и осъществява богата културна, научнопознавателна, развлекателна, информационна, спортно-туристическа и приложно техническа помощ е Обединеният детски комплекс в гр. Мизия. Комплексът предлага цялостна програма от детски забавления, конкурси, изложби и спектакли и реализира своята дейност за развитието на интересите и способностите на децата в просторна и добре обзаведена сграда.

На 29.06.1994г. със Заповед РД-14-58 на тогавашния Министър на образованието и на основание чл.10, ал3 от ЗНП, чл.12, ал1 от ППЗНП и решение на Общински съвет – гр. Мизия, Центърът за работа с деца и центъра за ученическо техническо и научно творчество , намиращи се на територията на Община Мизия се преобразуват в Общински детски комплекс като обслужващо звено – юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище гр. Мизия.

Предметът на дейност на ОДК е осъществяване на държавна политика за работа с деца и младежи до 18 годишна възраст, чрез организиране на дейности в свободното им време, за развитие на индивидуалните им способности в областта на изкуството, науката, техниката, спорта и туризма.

Общински детски комплекс осъществява дейността си с имущество предоставено му за ползване със Заповед №444 от 21.09.1999г на Кмета на Община Мизия.

Общински детски комплекс е структура в системата на народната просвета на територията на Общината, която като извънучилищно педагогическо учреждение работи за пълноценното оползотворяване на свободното време на децата и учениците и организира своята дейност като всички учебни заведения – в учебна година, учебни срокове, учебни седмици.

Формите за обучение в ОДК са кръжочни групи, разпределени в различни направления и профили, съобразно желанията и интересите на децата и учениците.

Кръжочните групи се ръководят от квалифицирани преподаватели.

Мисията на ОДК е развитие на личностния потенциал и творческото мислене и способности на децата и учениците. Приобщаване на широк кръг деца и ученици към форми и дейности, изграждане у тях на нравствена, научно-познавателна, естетическа, физическа, екологична и гражданска култура. Интегриране на деца от различен етнически произход.

ОДК има учредено Сдружение с Нестопанска цел ”Настоятелство- Общински детски комплекс” от 15.05.2000г. Членовете на настоятелството са учители, общественици, представители на фирми от Мизия и селищата на общината. Чрез дейността си Настоятелството развива дейности за развитието и утвърждаването на духовните и граждански ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, екологичното и физическото възпитание в живота на децата, подпомагане и осигуряване на условия за личностна и професионална реализация на децата, защита правата на децата, подпомагане на “деца в риск”и деца с изявени дарби, подпомагане дейността и материалното осигуряване на ОДК и утвърждаване на доброто име на комплекса.

Сдружението има три реализирани проекта:
1.“Ранна превенция на девиантно поведение в детска и юношеска възраст”, финансиран от ААРМ чрез ФРСМ със средства на стойност 21800 лв. и съфинансиран от община Мизия със средства на стойност 7570лв.

Резултатите от проекта са :

Ремонт на 5 помещения в сградата на ОДК

Оборудване на компютърен кабинет- 4 бр. компютри

Създаване на благоприятни условия за обучение и ангажиране свободното време на децата

Обучение на 40 деца в умение за водене на превенция на зависимостта.


2.“Изграждане на детска площадка за отдих и спорт в кв. Новото село.”, финансиран от ААМР чрез ФРМС със средства на стойност 18000 лв. и съфинансиран от Община Мизия и други партньори по проекта.

Резултатите са:

Налице е спортна площадка с баскетболно игрище в кв.”Ново село”. Осигурено е място за отдих и спорт на децата и учениците от района.

3.“Наше лято”, който е финансиран от Министерството на младежта и спорта по Програма “Младежки дейности”. Той е на стойност 2 000 евро. Чрез него е организирана лятната работа с деца и ученици по училищата в Община Мизия. Проведено е и “Зелено училище” в с.Рибарица.

Със средствата от проекта са закупени топки , обръчи, материали за работата на децата и учениците през лятото.
Желанието на Община Мизия е да модернизира училищата и детските градини, предлагащи по-добри условия за учебно-възпитателния процес. Друго наше очакване е увеличаването на броя на учениците и децата, които ще посещават училищата и детските градини.
ИЗВОДИ:

1.Намалява броя на децата подлежащи на задължително обучение до 2005 година. От 2005 година броя се увеличава и задържа. Причината за това е демографския фактор – отрицателния естествен прираст, емиграцията на младите хора и високия процент на безработицата.

2.Най- големите проблеми в Образователната система са:

-Остарялата МТБ в училищата и детските градини;

-Липсата на спортна база в училищата;

-Забравени културни традиции, които да се предават от поколение на поколение – за целта общинското ръководство има мотивацията да възстанови Фолклорния фестивал “Огоста пее” и празнуването на всички празници, характерни за района на Община Мизия;
3.3.Култура
Средища на културната дейност са петте читалища на територията на общината.

Най – голямото читалище е “Просвета-1915” в гр.Мизия. То се помещава в сградата на Дома на културата и разполага с голям салон с 600 места , малка зала със 120 места, библиотека , читални, гримьорни, картинна галерия, младежки клуб с открита и закрита площ.

Младежкият клуб в този си вид е неизползваем. Същият подлежи на основен ремонт, за който трябва да се намерят средства чрез кандидатстване по проекти или чрез други форми.

Единственият самодеен състав в читалището е танцова формация “Мизийче”, която участва както на наша , така и на международна сцена и е носител на много награди у нас и в чужбина.

През 2003г. призивно място формацията зае на Международна фолклорна панорама –София и Международен фолклорен фестивал-Китен през 2003 и 2004г.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница