Законът за регионалното развитие, в сила от 20. 02. 2004 година формулира "Регионалното развитие"страница8/21
Дата20.07.2018
Размер2.79 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Читалищната библиотека обслужва всички граждани в общината Библиотечният фонд възлиза на 37000 тома. В услуга на населението е и откритата към читалището Видеотека.


От създаването си до днес читалище “Просвета” в с.Крушовица е средище на културна дейност. Самодейни състави през цялата година организират празниците на селото. Всеки празник се отбелязва с традиционните за този край обичаи.

Читалищното настоятелство възроди традициите и на Спасовден, след 15 години прекъсване се направи театрална постановка на пиесата “Свекърва”.

Читалище “Отец Паисий ” в с.Липница със своите мероприятия сплотява около себе си родолюбиви и талантливи хора, които запазват културата и я предават на поколенията.

Читалище “Христо Ботев 29” с.Войводово вече 75 години е огнище на духовността. Отбелязването на българските празници е традиция за организаторите и селото, но в тях се открояват характерните за кюстендилския и ихтиманския край обичаи.

Настоятелството към читалище “Христо Ботев” с.Войводово кандидатства през 2002г. по проект за изграждане на Дневен център за работа с деца.

Изграден и оборудван чрез съвместното финансиране от общината и Обединените Холандски фондации, центъра предоставя най-съвременни условия за извънкласна работа с децата от селото.

Те се обучават в компютърния кабинет и участват в кръжоците по приложно изкуство с природни материали, фолклор и местна кухня.
3.4.Здравеопазване
Заболяванията, които се наблюдават в последните няколко години са както следва:

1.Сърдечно съдови - 50-60%

2.Белодробни - 10-12%

3.Гастроинтестициални - 8-10%

4.Онкологични - 7-8%

5.Болести на опорно двигателния апарат - 5-6%

6.Болести на обмяната на веществата - 2-5%

7.Болести на пикочо половите органи - 5-7%

8.Болести на репродуктивните органи - 1-2%

9.Болести касаещи нервното и психично състояние на гражданите - 10%


Всички те не се различават от тези характерни за цялата страна. Нямаме специфични заболявания които да характеризират общината. Причините за всички групи заболявания се дължат предимно на неправилното и нерационално хранене, неправилен режим на трудова почивка, злоупотреба с алкохол и цигари и други вредни вещества. Като не малък фактор играе и околната среда, а именно – преди, докато работеше Комбината за целулоза и хартия се наблюдаваха зачестели заболявания на дихателните пътища, вследствие на токсичните газове, пепелните вещества, които се отделяха от производството на целулозата и хартията. Сега се наблюдават предимно увеличенията на онкологичните заболявания, отдавайки ги на производството на ел. енергия с радиоактивни вещества.

След влизането на здравната реформа в общината бяха обособени 6 медицински практики, от които са заети 5. През този период беше закрито звеното за спешна и неотложна медицинска помощ, като ОПЛ трябваше да покрият тяхното задължение но тази система на просъществува пълноценно. Първоначалния замисъл остана блян за гражданите и живота им е поставен на риск.

Поради липса на медицински специалисти и необходимата апаратура не беше разкрит медицински център. Болните ползват услугите на медицинските центрове в гр.Оряхово и гр.Козлодуй, а при комплицирани случай центровете в гр. Враца, МА-гр. Плевен и МА – гр. София.

От средата на 2000 година детските заведения останаха без достатъчно присъствие на средни медицински специалисти, което предизвика силното недоволство на родителите и учителите. В този период благодарение на общинското ръководство се успя да се запази училищното и детското здравеопазване. Именно там се наблегна основно на:

1.Указване на спешна и неотложна медицинска помощ на подрастващите;

2.Профилактика на заразните заболявания, на гръбначните изкривявания, на социално-значимите заболявания, като диабет, хипертония, затлъстяване и други;

3.Промоция на здравето – чрез необходимата лектория и практически занимания се постигна така желания ефект, а именно:

-Липса на епидемии от остри заразни заболявания;

-Значително намаляване броя на ученици, посягащи към цигарите и алкохола;

-Никакъв случай на ученик пушил трева и други упойващи вещества;

-Запознаване на подрастващите от вредата при ранните полови сношения;

-Вредата от аборти;

-Болестта на века СПИН;

-Венерическите заболявания и техните последствия;

С всички тези завоевания, стигнахме до извода, че дължим още на подрастващото поколение, затова желанието на общинското ръководство е да оборудва медицински кабинети във всички учебни и детски заведения, с необходимата медицинска апаратура и инструментариум, с нужната научна литература, за да може да се откликне на всички нужди, предотвратяващи заболявания, травматизъм и вредни навици.

Относно стоматологичната помощ - положението е същото. В повечето населени места от Община Мизия стоматологичните кабинети бяха закрити, като неотговарящи на новите санитарно-хигиенни изисквания на Министерството на здравеопазването. Медицинската стоматологична техника бе иззета от стоматолозите, които бяха работили с тях и в последствие голяма част от нея бе разпродадена, бракувана или открадната. Липсва цялостна стратегия относно профилактиката не само на подрастващото население, но и на възрастните.

Основните проблеми, които стоят пред местните власти след преобразуването на болничните здравни заведения се изразяват в:

1.Преобразуването на публичните болнични здравни заведения в общински търговски дружества не бе съобразено с реалните потребности на населението от медицински услуги и с възможностите на общинския бюджет да финансират дейността им.

2.Общината няма възможност да обнови сградния фонд и техническата база на лечебните заведения.

Проблемите биха могли да бъдат групирани и по следния начин:1.Правно-нормативни – липсват ясни, категорични и достатъчни нормативни разпоредби за ролята и мястото на местните органи за гарантиране и защита правата на пациентите да получават ефективни и качествени медицински услуги по договорите с НЗОК и РЗОК.

2.Финансови – редуцираният общински бюджет е в невъзможност да финансира дейността на болничните заведения, предлагащи медицински услуги според сегашния им вид и дейност.
ИЗВОДИ:

1.На този етап липсва механизъм за определяне на необходимите средства в сферата на здравеопазването. Използването на метода “Според миналогодишното равнище”, както и липсата на механизъм за разпределяне на общия обем финансови средства и осигуряването на реални стандарти за издръжка, не гарантират стабилност на реформата.

2.Здравната реформа е немислима без специален закон, гарантиращ ефективна защита на правата и интересите на пациентите.

3.Необходимо е изготвянето на цялостна стратегия за развитието на здравеопазването и стоматологията в първичната здравна помощ
3.5.Социални услуги
С изменение на ЗСП и ППЗСП от 2003год. социалните дейности се разделят на държавни и общински.Общината пое изцяло отговорността в предоставянето на социални услуги на населението.Тази дейност тя извършва в условията на партньорство с неправителствените организации и гражданските структури.

Как се осъществяват услугите и дейностите по социализация на възрастните и хората с увреждания.

Приобщаването им към цялостния живот в общината е един от приоритетите на общинската политика. Почти 1/3 от населението на Община Мизия са хората от третата възраст.Това е видно от посочения относителен дял на населението към края на 2004год.

Пенсионери – 3186

Хора с увреждания – 621

Деца с увреждания – 15
Това мотивира общинското ръководство за създаване на социално звено.

Центърът за социални услуги / ЦСУ / се създава по Проект “Промяна на политиката и практиките на общините в обслужването на възрастни и хора с увреждания” на НСОРБ, съфинансиран от ЕС по програма ФАР АКСЕС 2000.Целта на общинското ръководство бе с този проект да се постигне устойчивост на дейността в посока надграждане, усършенстване и съгласуваност между участващите.Чрез формиране на позитивни обществени нагласи и създаване на многостранни партньорски връзки се осъществи интегрирането на нови идеи, инициативи и дейности.ЦСУ съдейства за активното включване на възрастните и хората с увреждания в процеса на провеждане на адекватна общинска политика в работата с двете целеви групи.Чрез дейността на ЦСУ се увеличи възможността за разширяване на социалните услуги, за сътрудничество и партньорство, за по-голяма грижа към възрастните и предпоставки за улесняване на трудното им ежедневие.

С обединени усилия се работи за осигуряване на възрастните и хората с увреждания на обществена среда, сигурност, подкрепа и доверие.Нашият стил в тази посока е към инициативност, лоялност,позитивност, надежност и хуманност. За да се осъществи цялостно дейността по интеграция се ангажираха голяма част от целевите групи чрез включването им в различни мероприятия. С тези форми на дейност се доказва полезността на дейностите по социализация и необходимостта от Центъра, като средище за реализация на идеи, за контакти, за изява, доверие и взаимопомощ.

С изграждането на ЦСУ се осъществи ежедневна подкрепа на рисковите групи, чрез организираните от общината и предоставяни години наред традиционни форми на услуги.Това са Домашен социален патронаж /ДСП/, Обществена трапезария, Клуб на пенсионера и Клуб на хората с увреждания и услуги осигуряващи административното подпомагане на нуждаещите се.В клубовете на двете целеви групи членуват около 530 възрастни хора и хора с увреждания в цялата община.Още от 1989год. най-добрата форма на социални услуги, доказала своята ефективност е ДСП.Към него работят лица от Програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост”, които извършват социални услуги по домовете на възрастни самотни и болни хора. В момента капацитета на ДСП е 120 обслужвани лица от 6 населени места: гр.Мизия, с.Войводово, с.Крушовица, с.Софрониево, с.Липница и с.Сараево.

Предоставяните услуги от ДСП са:

1.Доставяне на храна по домовете от кухня – майка в гр.Мизия.

2.Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищното помещение, обитавано от обслужвания

3.Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на вода, ел.енергия, телефон и др. със средства на лицето.

4.Осъществяване на връзка с личния лекар, стоматолог, закупуване на медикаменти при нужда със средства на лицето.

5.Помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него.


Като цяло патронажа е общинска собственост. Сградата е самостоятелна. Намира се в центъра на гр.Мизия. Състои се от 5 помещения със следното предназначение:

1.Кухня;


2.Умивалня;

3.Склад за изнасяне на хранителни продукти;

4.Главен склад с хранителни продукти;

5.Празно помещение;

Тенденцията е всичко това да бъде превърнато в Социален комплекс – база отговаряща на европейските стандарти с всичко необходимо отговарящо на нуждите на възрастните и хората с увреждания. На задния вход на патронажа ще бъде изградена рампа, осигуряваща свободен достъп на хората с увреждания. Към центъра има линейка, която транспортира инвалиди, социално слаби и самотни възрастни хора до болнични и социални заведения. ДСП е социална услуга, която се предоставя на територията на общината и се превърна в модерна и адекватна на потребностите на общността услуга. Непрекъснато се увеличава броя на желаещите да ползват услугите на ДСП.

Другите услуги, които Центъра предлага са:
1.Административни услуги: До този момент услугите на Центъра са ползвали 2406 човека.

- Съдействие при получаване на документи и административни услуги от всички отдели в общинската администрация;

- Подаване на документи в териториалните поделения на НОИ, Д”СП”, Д”БТ”;

- Снабдяване с необходимите помощно-технически средства при инвалидност и тежки заболявания;

- Изготвяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК и РЕЛКК;

- Изготвяне на документи за настаняване на възрастни самотни хора в домове за стари хора;

- При заявка по гореща телефонна линия се осигурява изпълнение на заявената услуга;
2.Дейности по социализация:

- Приобщаване към живота на общината чрез осигуряване на социални услуги;

- Интегриране на деца с увреждания в кръжоци и клубове по интереси за организирано осмисляне на свободното им време;

- Дейности и мероприятия, осигуряващи ангажираност на голяма част от целевите групи, с което получават доказателство за подкрепа, защитеност и увереност да бъдеш полезен;

- Интеграция чрез включване в мероприятия съобразно потребностите им;
В общината има 5 /пет/ Клуба на пенсионера и на хората с увреждания. Насърчавани,подпомагани методически и финансово от Центъра и местната власт тези организационни звена започнаха да развиват богата по съдържание дейност.Те започнаха да изработват свои инициативи с което се включват най-активно във всички мероприятия от местен и общински характер – изложби в клуб “Ателие”, екскурзии в страната и къмпинг “Рай”, чествания на бележити дати и годишнини.

Своите функции ЦСУ изпълнява както в стационарните офиси, така и по домовете, включително и извън населените места.


3.Консултативни услуги:

- Социални;

- Психотрапевтични;

- Правни;

- Здравни;
4.Информационни услуги:

- Библиотека за информация по проблеми от ежедневието;

- Достъп до Интернет;

- Възможности за контакти;

- Изложби и популяризиране на новости;

- Контакти с медии;

- Гореща телефонна линия в случай на проблеми възникнали в дома;
От изграждането на Центъра за социални услуги могат да се отбележат следните резултати:

Общината разполага със съвременен офис осигуряващ комплексно обслужване на целевите групи.

Създадената материална база и изграждането на мрежа от социални услуги е доказателство за обществената значимост на Центъра и за стремежа на Общинската администрация за обогатяване и разгръщане на нови форми за социална работа с хората от целевите групи.

Възрастните хора и хората с увреждания разполагат със съвременна база, отговаряща на техните потребности – в с.Крушовица беше изграден и модерно обзаведен клуб на възрастните хора.

Прави се по-точна оценка на социалните нужди на възрастните, с което общинската стратегия се обогатява с нови начинания и придобивки за тези две групи.

Дава се възможност възрастните да споделят своите знания и умения с по-младите, с което се осъществява приемственост.

Като резултат от общите усилия е одобрения проект за финансиране от СИФ към МТСП за Дом за деца лишени от родителски грижи в с.Липница.

Чрез дейността на Центъра, Общината съумява да възвръща ежедневно доверието на възрастните и хората с увреждания.Разчупена е преградата по етнически произход, религия, възраст, физически проблеми.Стремежът е колкото е възможно повече хора да получават необходимата подкрепа , да се разширява капацитета и обхвата на социалния патронаж, да се подобрява съществуващата материално-техническа база в селата от общината, чрез реконструкция, обновяване и преоборудване, да се създаде една реална компактна социална общност, в която всички да се познават, да бъдат заинтересовани от общи цели и интереси. Вече е налице постоянна отвореност към еволюирането на основните цели и дейности на Центъра с мисъл за постигане на неговата устойчивост в бъдещето. Центъра за социални услуги има разработен проект за “Социален асистент”, за който се чакат средства от МТСП.Как общината осъществи проект за предоставяне услуги на деца?

Изграждането на “Дневен център за деца” / ДЦД/ в с.Войводово беше включен като изключително важен етап във формирането на Общинската политика за решаването на неотложните социални проблеми на децата и младите хора, за тяхното израстване, за равен шанс и социална справедливост. Моделът ДЦД се роди като идея при обсъждане на проблема за осмисляне на свободното време на децата и създаване на база за извънкласни занимания.След проведените консултации с координатора на Обединените холандски фондации /ОХФ/ и изясняване на всички необходими процедури, екипът на читалищното настоятелство на с.Войводово и общинското ръководство реализираха своята идея.

В тази база са създадени всички условия за осмисляне на свободното време не само на войводовските деца и младежи, но и на всички деца от общината.

Старата и неугледна сграда е превърната в една съвременна и функционална среда, отговаряща на потребностите на целевата група.В детския център има три кабинета – компютърен, видеотека и приложни изкуства.

Изцяло е обновено помещението на читалищната библиотека.

Резултатите от работата на центъра ще се оценяват във времето за години напред. Като чист резултат от изграждането на “Дневния център за деца” се отчита въздействието, което различните форми на дейност оказват върху действително подобреното качество на живот, върху цялостното развитие и поведение на децата и младите хора.Увеличени са възможностите, избора и надеждата за всички.

Постоянно се търсят начини на посредничество между децата, младите хора и представителите на местната власт в селото и общината.Това е гаранция за гласност на детските и младежки проблеми, за прозрачност в отношенията между тях и спомага за активизирането на децата.На местно и общинско ниво се вземат конкретни решения относно развитието на центъра и популяризиране на неговата активност.Тези решения са неразделна част от програмите за развитие и културните календари на общината и селото.Детския център за деца се изгради като модел за подобряване взаимното разбирателство и партньорство между неправителствена организация – читалищно настоятелство, общината, кметството и населението на с.Войводово.Той се превърна в един канал за информация и по-добро развитие инициативите на младите хора, за тяхната мотивация, обществено признание и чувство за пълноправни граждани.С новите начини за включване на младите хора в цялостния живот на обществото се получи съгласуваност на усилията и всеки един жител се чувства действащо лице в живота на селото и общината. Всички мероприятия имат своята точна адресираност.

С тази насоченост се изпълняват и дейности по проект “Превенция на дивиантно поведение на деца в детска и юношеска възраст” изпълняващ се във всички училища. Нашата цел е да работим за недопускане на негативни явления, а не борбата с тях. Функционирането на Центъра за социални услуги и Детския център за деца доказаха своята необходимост от такъв вид услуги чрез непрекъснати срещи с хората, реализация на идеи, контакти, изяви, доверие и взаимопомощ и приобщаване.


Какви нови програми ще осъществи общината:
Създаване на мрежа за социални услуги в цялата община;

Изграждане на центрове за подкрепа и рехабилитация на нуждаещите се;

Увеличаване броя на мобилните услуги извършвани по домовете;

Изграждане на консултативни кабинети по психично здраве във всички селища;

Изучаване и предоставяне на възможност за надомна работа на безработни жени и жените с увреждания;

Изграждане на мрежа за работа със децата с увреждания и техните семейства;

Освен развитието на социалните услуги, предоставяни в общността предстои и разкриването на ново заведение за предоставяне на социални услуги в специализирани институции – Дом за деца от 7 до 14 годишна възраст в с. Липница. Изграждането на този дом е съвместен проект на Община Мизия и Кметство с. Липница, финансиран от Социално инвестиционния фонд.
3.6.Социално подпомагане
С изменение на ЗСП и ППЗСП от 01.01.2003 г. се създава Дирекция „Социално подпомагане „ – териториално поделение на Агенция „Социално подпомагане „ - “социалните дейности се разделят на държавни и общински дейности.Социалното подпомагане е държавна дейност ,социалните услуги са общинска дейност.

Чл.2/2/Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи в пари и/или натура и оказване на услуги за задоволяване на основните жизнени потребности на гражданите,когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях имущество.

Чл.12/1/ Социалните помощи са:


 1. 1.Месечни;

 2. 2.Целеви;

3.Еднократни;

Чл.1/4/Социалното подпомагане се основава на социална работа ,като се прилага индивидуален подход и оценка на конкретните потребности на лицата и семействата.

Чл.1/5/Социалното подпомагане се извършва по начин ,който да запази човешкото достойнство на гражданите

Чл.4/2/ Министърът на труда и социалната политика разработва ,координира и провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане.

Чл.4/3/Държавната политика в областта на социалното подпомагане се осъществява в сътрудничество с областните администрации,органите на местното самоуправление и юридически лица с нестопанска цел,осъществяващи дейност в обществена полза ,който създават условия и съдействат за реализиране на програми и проекти в тази област.

Чл. 5/5/Териториалните поделения на А”СП” са РД”СП” и Д”СП”

Чл.5/7/дейността на А”СП” и съответно на Д”СП” е:

1.Осъществява изпълнението на държавната политика по социално подпомагане в съответната община;

2.Осъществява отпускане на социални помощи и по предоставяне на социални услуги;

3.Контролира спазването на утвърдените критерии и стандарти за извършване на социалните услуги;

Д”СП” създава условия за практическата реализация на държавната политика в областта на социалното подпомагане ,закрилата на детето и интеграцията на хората с увреждане на територията на общината.

-Издирва нуждаещи се от социални подпомагане и социални услуги лица и семейства.

-Отпуска, отказва и прекратява социални помощи, семейни помощи за деца, месечни добавки за интеграция на хората с увреждания, целеви помощи за отопление и помощи по ЗЗД.

-Анализира потребностите на населението от социални услуги в общността, извежда приоритети за социално включване на лицата и семействата

-Оказва помощ и съдействие на общинската администрация при предоставяне на социални услуги в общността и специализирани институции съгласно действащото законодателство в областта на социалното подпомагане

-Осъществява сътрудничество с общинската администрация и с НПО при реализиране политиката в областта на социалната защита на ризковите групи в общината

-Осъществеява практическата дейност по закрила на детето в общината – правата, принципите и мерките за закрила на детето по ЗЗД.

Д”СП” гр.Мизия обслужва 6 бр. населени места както следва:

гр. Мизия - население - 4189 бр.

с.Войводово – население – 362 бр.

с.Крушовица – население – 2259 бр.

с.Софрониево – население – 1923 бр.

с.Липница – население – 900 бр.

с.Сараево – население - 72 бр.

Общо населението на Община Мизия е 9705 бр. жители ,от който безработни регистрирани в Д”БТ” – 910 бр., деца до 18 г. –1451 бр., пенсионери – 2997 бр.

Лицата и семействата подпомагани в Д”СП” гр. Мизия могат да се категоризират в следните групи:

-Подпомагани лица и семейства за 2003 г. общо – 750 бр.сл.- 136935.41 лв.

-В подтрудоспособна възраст за периода 2003 г. - 7 бр.сл.

-Деца ,подпомагани на самостоятелно правно основание за периода 2003 г. – 7 бр.

-Подпомагани лица в трудоспособна възраст за периода 2003 г. – 618 бр.сл .

-Подпомагани лица в надтрудоспособна възраст за периода 2003 г. – 125 бр. сл .


Д”СП” гр. Мизия подпомага и 38 бр. лица и семейства на инвалиди на основание чл.9 от ППЗСП. Подпомагани инвалиди по ЗЗРСИИ - 289 бр.сл.

По одобрен проект на Община Мизия по НП” От социални помощи към осигуряване на заетост” от февруари 2003 г. назначени на работа по този проект и тази програма лица , обект на социално подпомагане както следва:

Общо назначени по НП в Община Мизия – 665 бр.лица /които са били обект на социално подпомагане/.

Назначени по Програма “Личен асистент “ от Д”БТ” след подписан договор с Д”БТ”. Към м.12.2003 г. работещи по програма “Личен асистент “ – 19 бр.

След стартирането на Националната програма броят на подпомаганите лица и семейства /като брой случай/ намаля в % съотношение за периода м.01/09.2003 г.- 69%. Намаление на броя случай подпомагани по чл.9 от ППЗСП в абсолютни цифри: 416 бр.случаи. Намаление на сумите за социални помощи по чл.9 от ППЗСП съотношение м.01/09.2003 г. – 27 229.04 лв./84% намаление на сумите по чл.9 по ППЗСП / . Резултатите от стартирането на Националната програмата са: намаляване броя на лицата и семействата, който са били обект на месечно социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП и намаляване на изразходваните средства за месечни социални помощи.

Подадени молби за твърдо гориво за отоплителния период 2002/2003 г. – 1839 бр. сл. от тях 1583 бр. сл. с достъп и 256 бр.сл. с отказ .Реализирани решения за твърдо гориво към 31.03.2003 г. 1572 бр. сл. остават за реализиране 11 бр. случай, на който им е връчено уведомително писмо във връзка с приключване на отоплителния сезон 2002/2003 г. - ,че срока за реализиране на решенията / заповеди / на правоимащите по чл. 15 от ППЗСП е 31.03.2003 г.

Към 31.03.2003 г. Д”СП”гр.Мизия е връчила 1583 бр.решения за твърдо

Преведена сума за твърдо гориво за периода 2002 г. 2003 г. – 234 600, 00 лв.

Общ брой подадени молби за ел.енергия за отоплителния период 2002/2003 г. - 460 бр.сл. , от тях 422 бр. с достъп и 38 бр. с отказ.

Преведена сума за ел.енергия до м.02.2003г. вкл. – 58 681.24 лв.

Подпомагани лица и семейства от Д”СП” гр.Мизия за 2004 г. – 855 бр.случай за 220 272,00 лв.


 • подтрудоспособна възраст - 3 бр.

 • деца подпомагани на самостоятелно правно основание – 3 бр.

 • в трудоспособна възраст - 747 бр.

 • в надтрудоспособна възраст - 105 бр.

 • подпомагани семейства на инвалиди по чл.9 от ППЗСП – 32 бр.

 • подпомагани лица и семейства по закона за семейни помощи за деца – 810 бр. за 316 618, 00 лв.

Подпомагани лица и семейства за отоплителен период 2003/2004 г. по Наредба №5 – Целеви помощи за отопление с твърдо гориво са - 1237 бр.сл. с достъп .Преведена сума на дистрибуторите от Д”СП” гр.Мизия за периода 2003/2004 г. – 185 100 , 00 лв.

Общ брой подадени молби за ел.енергия за отоплителен сезон 2003/2004 г. – 493 бр. от тях с достъп 404 бр.сл. и с отказ 89 бр.сл. Преведена сума за ел.енергия за отоплителен сезон 11.2003 г. / 31.03.2004 г . – 68 769,16 лв.

Kъм Д”СП” гр.Мизия е създаден Отдел ”Закрила на детето”, който осъществява практическата дейност по закрила на детето в общината – права, принципи, мерки , услуги за закрила на детето по ЗЗД. Създадена е Общинска стратегия за закрила на детето, която е политически документ, който определя пътя за подобряване защитата правата на децата на територията на общината. Стратегията очертава начините, по които чрез защита правата на децата ще създадат условия за подобряване на тяхното благосъстояние и за постепенното им включване в живота на обществото като пълноценни граждани .

Целта на стратегията е да документира волята и готовността на българското общество и на Изпълнителната власт на територията на Общината, да се положат всеобщи усилия за повишаване качеството на живот на децата в общината.

Стратегията очертава рамката на практическите действия в изпълнение на Закона за закрила на детето и подзаконовите нормативни актове.

Общинската стратегия за детето е в съответствие с Националната стратегия за закрила на детето, националните и международни стандарти и практики и се основава на следните принципи: 1. Осигуряване на висшите интереси на детето ;

 2. Отглеждане на детето в семейна среда ;

 3. Зачитане и уважение на личността на детето;

Ние и нашата Община можем да бъдем щастливи,че част от проблемите, които имат други общини или региони в България свързани със закрилата на детето и трудно решими проблеми във възпитанието и развитието на децата, все още нямаме или броят е много малък благодарение на взаимната работа на всички институции, организации, НПО и Д”СП” на територията на Община Мизия.

Децата на територията на общината са 1448, разделени по възрастови групи както следва: под 7 години – 456, от 7 до 14 години – 563 и от 14 до 18 години – 419.

Отделът за закрила на детето /ОЗД / при Дирекция „Социално подпомагане” – общ.Мизия се състои от един началник отдел. През 2003г.в ОЗД са постъпили 14 сигнала, като спрямо 2002г. количеството им се е увеличило с 55,5%. По всички сигнали са извършени проверки на място. Изградени са добри взаимоотношения с всички институции, работещи с деца, както в нашата Община, така и в други общини. В отдела се работи по превенция на изоставянето на децата в специализирани институции.От 2000 г. до момента са настанени 15 деца в специализирани институции, като от тях са интегрирани 4 деца в биологичните семейства. От 2002 г. до сега в семейства на роднини и близки са настанени 7 деца, с цел оставянето им в семейната среда. На територията на нашата община няма подадени заявления за приемни родители. През 2005 г. има подадени 2 заявления за кандидат осиновители.

Социалното подпомагане е държавна дейност, която се определя от държавната политика и от МТСП .ІІІ. Анализ на инфраструктурата и опазването на околната среда
3.1.Техническа инфраструктура

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница