Заместник министър: (д-р цветан димитров) ситуационно-перспективен анализ на мляко и млечни продукти през 2011 г и прогноза за 2012 гстраница1/5
Дата14.08.2018
Размер0.68 Mb.
  1   2   3   4   5


ОДОБРЯВАМ,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР:

(Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ)

СИТУАЦИОННО-ПЕРСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

през 2011 г. и прогноза за 2012 г.

Септември, 2012 г.

  1. Производство на сурово мляко

По данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, през 2011 г. общото производство на мляко в страната бележи леко увеличение с 0,6% в сравнение с предходната година, до 1 247 711 хил. литра. При всички видове мляко се отчита нарастване на добива спрямо 2010 г., по-чувствително при биволското и овчето мляко и слабо изразено при козето и кравето мляко.Таблица 1. Брой животни, средна млечност и производство на мляко

Показатели

Мярка

2009

2010

2011

Изм. 2011/10

(%)

Краве мляко
Млечни крави

Брой

296 757

308 165

306 843

-0,4

Средна млечност

Литра/година

3 512

3 542

3 562

0,6

Производство

Хил. литри

1 042 137

1 091 612

1 093 033

0,1

 

Тона

1 073 401

1 124 360

1 125 824

0,1

Биволско мляко
Биволици

Брой

4 997

5 444

6 339

16,4

Средна млечност

Литра/година

1 362

1 412

1 356

-4,0

Производство

Хил. литри

6 804

7 688

8 593

11,8

 

Тона

7 022

7 933

8 868

11,8

Овче мляко
Млечни овце-майки

Брой

1 071 511

1 011 999

1 096 962

8,4

Средна млечност

Литра/година

79,0

81,2

78,7

-3,1

Производство

Хил. литри

84 297

82 127

86 276

5,1

 

Тона

87 247

85 001

89 296

5,1

Козе мляко
Кози-майки

Брой

303 116

278 033

272 859

-1,9

Средна млечност

Литра/година

205,5

211,2

219,2

3,8

Производство

Хил. литри

62 284

58 707

59 809

1,9
Тона

64 090

60 410

61 543

1,9

Общо производство на мляко

 


Хил. литри

1 195 522

1 240 134

1 247 711

0,6

Тона

1 231 760

1 277 704

1 285 531

0,6

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика"

През 2011 г. производството на краве мляко в страната нараства с 0,1% спрямо предходната година, до 1 093 033 хил. литра и представлява 87,6% от общия добив на мляко за годината. Наблюдава се леко намаление на броя на млечните крави с 0,4% в сравнение с 2010 г., до 306 843 бр., което се компенсира от увеличение на средната млечност с 0,6%, до 3 562 литра. През 2011 г. делът на млечните крави от общия брой крави в страната намалява до 93%, при 94,3% през 2010 г., поради отчетения ръст при месодайните крави.

Производството на овче мляко е на второ място по значение за сектора, като през 2011 г. формира 6,9% от общото производство на сурово мляко в страната. През същата година броят на млечните овце-майки се увеличава с 8,4% в сравнение с предходната , достигайки 1 096 962 бр., докато средният млеконадой от млечна овца-майка намалява с 3,1%. В резултат, през 2011 г. добитото овче мляко бележи ръст от 5,1% спрямо 2010 г. и е в размер на 86 276 хил. литра.

Козето мляко заема 4,8% от общия добив на млечна суровина през годината. През 2011 г. в страната се отглеждат 272 859 бр. кози майки, с 1,9% по-малко спрямо предходната година. В същото време, средната млечност на коза-майка нараства с 3,8%, до 219,2 литра. Поради по-високата продуктивност, през 2011 г. производството на козе мляко бележи ръст от 1,9% спрямо 2010 г., до 59 809 хил. литра.

Производството на биволско мляко заема най-незначителен дял от общия добив на мляко – 0,7% за 2011 г. През същата година средногодишната млечност от биволица намалява с 4% спрямо предходната, до 1 356 литра. Добитото биволско мляко възлиза на 8 593 хил. литра, което е с 11,8% повече в сравнение с 2010 г., в резултат на чувствителния ръст на броя на отглежданите биволици – с 16,4%..В Таблица 2 са представени данните за общото производство на мляко по-райони на планиране. Водещ в производството на мляко през 2011 г. остава Южният централен район, с дял от 25,6% от общо добитото количество, следван от Югоизточния с 24,8%. Най-малък е делът на Югозападния район – 10,5%.

Таблица 2. Производство на мляко по райони

Район

Общо мляко

Изм. 2011/10

2009

2010

2011

(%)

Северозападен

152 783

182 540

167 077

-8,5

Северен централен

163 340

172 079

151 178

-12,1

Североизточен

193 284

183 166

169 557

-7,4

Югоизточен

212 216

244 059

309 342

26,7

Югозападен

161 418

134 020

131 059

-2,2

Южен централен

312 481

324 270

319 498

-1,5

Общо - хил. литри

1 195 522

1 240 134

1 247 711

0,6

Общо - тона

1 231 760

1 277 704

1 285 531

0,6

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика"
През 2011 г. в почти всички райони се наблюдава намаление на общо добитото мляко спрямо предходната година, в границите от 1,5 до 12,1%, най-чувствително в Северен централен район (с 12,1%) и Северозападен район (с 8,5%). Изключение прави Югоизточният район, където се отчита рязко увеличение на производството на мляко с 26,7% спрямо 2010 г., основно в резултат от нарастване на средната млечност при кравите. За положителното развитие на сектора в Югоизточния район вероятно е допринесло и подпомагането по линия на директните плащания (национални доплащания и специфична подкрепа) и държавните помощи в животновъдството. Увеличението на производството на мляко в този район изцяло компенсира и дори леко надхвърля намалението в останалите райони.

Производството на краве мляко има основно стопанско значение за млечния сектор в страната. През 2011 г. продължава тенденцията на преструктуриране на млечните ферми.

По данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, през 2011 г. над 216 хил. млечни крави или 70,4% от всички млечни крави в страната се отглеждат в стопанства с 5 и повече животни. Средният брой млечни крави на стопанство остава около нивото от предходната година - малко над 4 броя. Броят на стопанствата, които отглеждат от 10 до 19 млечни крави се увеличава с 9,5% спрямо 2010 г., а отглежданите в тях животни - с 10,7%. Стопанствата с над 20 крави нарастват с 14,1%, докато броят на животните в тях намалява с 3,9%. Продължава увеличението на стопанствата със 100 и повече броя млечни крави – с 20,1%, като кравите в тях достигат 43 хил. броя (увеличение с 10,4% спрямо предходната година). В същото време се наблюдава спад в броя на стопанствата, отглеждащи от 3 до 9 броя млечни крави – със 7,7% и на животните в тях - с 3,2%.
Млечна продуктивност на животните под селекционен контрол

По данни на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, през 2011 г. броят на млечните крави под селекционен контрол нараства с 31,5% спрямо 2010 г., до 46 824, което представлява 15,3% от общия брой млечни крави в страната. Отчита се чувствително увеличение на средната млечност при контролираните крави от широко застъпените породи Черношарено говедо – до 6 454 кг в Добрич (+15,5% спрямо 2010 г.) и Кафяво говедо – до 4 855 кг (+32,8% спрямо 2010 г.). При породите Монбелиард и Симентал средната млечност бележи леко намаление в сравнение с предходната година, съответно с 0,8 и 3,3%, което се обяснява с влизането в стадата на юници, родени в страната, докато през 2010 г. контролираните животни от двете породи са били изцяло от внос.

Биволиците под селекционен контрол се увеличават с 4,1% спрямо предходната 2010 г., а тяхната средна млечност – с 0,1%.

През 2011 г. млечните овце-майки под селекционен контрол са с 16,6% повече в сравнение с 2010 г. и обхващат около 14% от общия брой млечни овце-майки в страната. И при двете контролирани породи - Синтетична популация Българска млечна и Черноглава Плевенска овца - се отчита ръст на средния млеконадой спрямо предходната година, съответно с 5% и 2,9%.Броят на млечните кози-майки под селекционен контрол нараства над два пъти в сравнение с 2010 г., но делът им в общия брой млечни кози-майки остава нисък – 1,8%. Средната млечност на контролираните млечни кози-майки през 2011 г. е с 1,9% по-висока спрямо предходната година.
Таблица 3. Средна млечна продуктивност на животните под

селекционен контрол

Порода

Показател

2009

2010

2011

Изменение 2011/2010 (%)

Говедовъдство
Черношарено говедо - Добрич

млечност, кг

5 500

5 590

6 454

15,5

Черношарено говедо - Русе

млечност, кг

5 044

5 337

5 312

-0,5

Кафяво говедо

млечност, кг

3 724

3 656

4 855

32,8

Българско родопско говедо

млечност, кг

3 565

4 048

3 991

-1,4

Монбелиард

млечност, кг

6 061

5 887

5 840

-0,8

Симентал

млечност, кг

6 061

5 387

5 208

-3,3

Биволовъдство
Българска мурра

млечност, кг

1 730

1 738

1 740

0,1

Овцевъдство
Синтетична популация Българска млечна

млечност за 120 дни

97

100

105

5,0

Черноглава Плевенска

млечност за 120 дни

104

99

102

2,9

Козевъдство
Българска Бяла млечна коза

лактационна млечност, л

500

540

550

1,9

Източник: ИАСРЖ
Привеждане на млечните ферми в съответствие с европейските изисквания

Като държава-членка на Европейския съюз, България е длъжна да прилага критериите за сурово мляко, заложени в Регламент (ЕО) № 853/2004. С Решение на Европейската комисия от м. декември 2011 г. периодът на дерогация относно постигане на хигиенните изисквания към суровото краве мляко бе удължен до края на 2013 г.

Министерство на земеделието и храните поддържа и ежемесечно актуализира Регистър на фермите за производство на сурово краве мляко, категоризирани в І-ва и ІІ-ра група, съгласно заложените критерии в Наредба № 4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти.

Данните сочат, че все повече ферми се модернизират, окрупняват стадата си, водят целенасочена селекция за повишаване на продуктивността и подобряват управлението и планирането на производството си. През 2011 г. продължи координирането на дейността по спазване на зоохигиенните и ветеринарномедицински изисквания при отглеждането на селскостопански животни в животновъдните ферми. Към края на годината фермите, категоризирани в І-ва група (покрили стандартите за сграден фонд, оборудване и качество на сурово краве млякото) се увеличават с 5,7% спрямо година по-рано, а общият брой на отглежданите в тях млечни крави нараства с 26,3%.

В същото време, категоризираните ферми от ІІ-ра група намаляват с 37%, а отглежданите в тях крави - с 28%.

Таблица 4. Брой категоризирани ферми за производство на сурово

краве мляко и отглеждани в тях животни, 2010 – 2011 г.


Групи ферми

01.12.2010 г.

01.12.2011 г.

Изм. 2011/2010

(%)

Брой ферми

Брой крави

Брой ферми

Брой крави

Брой ферми

Брой крави

I-ва група

2 603

103 939

2 752

131 320

5,7

26,3

ІІ-ра група

825

14 115

519

10 168

-37,1

-28,0
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница