Заместник министър: (д-р цветан димитров) ситуационно-перспективен анализ на мляко и млечни продукти през 2011 г и прогноза за 2012 гстраница2/5
Дата14.08.2018
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4   5

Източник: МЗХ, дирекция "Животновъдство"
Тенденцията към преминаване на все повече млечни ферми в І-ва група продължава и през 2012 г. Към 03.09.2012 г. в тази група вече са категоризирани 3 051 ферми, а броят на отглежданите в тях млечни крави достига 137 036.
Таблица 5. Категоризирани ферми за

сурово краве мляко и отглеждани в тях

животни към 03.09.2012 г.

Групи ферми

Брой ферми

Брой крави

I-ва група

3 051

137 036

ІІ-ра група

488

9 540

Източник: МЗХ, дирекция "Животновъдство"
Част от дребните стопани в сектора, които се затрудняват да приведат фермите си в съответствие с европейските изисквания за добив на качествена млечна суровина, преустановяват или пренасочват дейността си към други производства - говедовъдство с месно направление, овцевъдство или козевъдство.

Подобно на предходната година, през 2011 г. отново се наблюдава значително увеличение на броя на месодайните крави в страната - с 24,1%. Общият брой на овцете нараства с 6,3% в сравнение с 2010 г., като броят на месодайните овце-майки остава чувствително над този от 2009 г., макар и с 5,9% по-нисък спрямо 2010 г.

През последните две години държавата стимулира процеса на привеждане на млечните ферми в съответствие с изискванията на ЕС, чрез различни финансови инструменти. В Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. е заделен финансов ресурс за постигане на хигиенните изисквания при производство на краве мляко, чрез така наречения гарантиран бюджет по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.

През 2011 г. към интензитета на финансовата помощ за проекти, насочени към покриване на стандартите за производство на качествено краве мляко е добавено увеличение от 5 до 15% под формата на държавна помощ. През 2011 г. и 2012 г. са определени периоди на прием на документи, насочени към фермите от втора и трета група, с цел постигане стандартите за производство на качествено краве мляко. Кандидатстването на фермерите по тази мярка се подпомага и чрез предоставяне на кредит на референтна лихва от Държавен фонд „Земеделие”.Млечни квоти

Целта на системата от млечни квоти, като един от механизмите на Общата селскостопанска политика, е регулиране на производството на мляко и млечни продукти в ЕС. Всяка държава-членка разполага с национална квота, разпределена между производителите на краве мляко. Националната млечна квота на България, определена при присъединяването към ЕС е в размер на 979 хил. тона. Разпределението покрива количеството мляко, което всеки производител може да предлага на пазара, без да плати вноска за съответната квотна година. Съществуват два вида квоти: индивидуална квота за доставки и индивидуална квота за директни продажби. Всеки отделен производител, в зависимост от нуждите на своето стопанство, може да притежава и двата вида квоти. От квотната 2009/2010 година се прилага годишно увеличение на националната квота от 1%, което намалява вероятността от налагане на такса за свръхпроизводство.

За квотния период 1 април 2010 г. – 31 март 2011 г. националната млечна квота на България е в размер на 1 018 651,4 тона, от които 942 195,3 тона - за доставки и 76 456,2 тона - за директни продажби. За същия квотен период от националния млечен резерв са разпределени 13 492,276 тона за доставки и 4 920,933 тона за директни продажби на 579 производители на краве мляко.

За  квотния период 1 април 2011 г. – 31 март 2012 г. националната млечна квота на България е в размер на 1 028 838 тона, от които 957 790 тона - за доставки и 71 048 тона - за директни продажби на крайни потребители. През този квотен период са разпределени 35 331,964 тона за доставки и 9 575,569 тона за директни продажби от националния млечен резерв на 321 производители на краве мляко.

До момента националната млечна квота не е превишавана и съответно не са събирани вноски от производителите на краве мляко, превишили индивидуалните си млечни квоти.

 Общият размер на националната млечна квота за квотната 2012/13 година е 1 039 126 тона.


Прогноза за 2012 г.

По прогнозни данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, към края на 2012 г. се очаква броят на млечните крави в страната да спадне с 1,3% в сравнение с предходната година, до около 303 хил. бр. Очакваното намаление се обуславя от оставащия кратък срок (Виж стр. 5) за покриване на хигиенните изисквания на ЕС при добива на краве мляко, съответно намаляващата вероятност повече животновъдни стопанства да отговорят на европейските критерии.

При запазване на темпа на увеличение на продуктивността от последните две години, се очаква производството на краве мляко да намалее незначително спрямо 2011 г. - с под 1%.

Според прогноза на отдел „Агростатистика” на МЗХ, през 2012 г. производството на овче и биволско мляко ще нарасне с около 5-6% спрямо предходната година, а това на козе мляко – с около 1%. Фактори, които се очаква да окажат влияние за подобно увеличение са прилаганите схеми за национални доплащания и специфично подпомагане и наблюдаваното пренасочване от производството на краве към други видове мляко. През 2011 г. бяха въведени две нови схеми за специфична подкрепа за овце и кози в икономически уязвими общини в Южна България и необлагодетелстваните райони за ферми с 10 до 49 овце-майки и кози-майки. От същата година за първи път се подпомагат и биволовъдите, в резултат на получено тълкуване от ЕК, че биволите могат да бъдат подпомогнати по схемата за национални доплащания за говеда, необвързана с производството.

Така, общият добив на мляко в страната през 2012 г. се очаква да бъде около нивото от предходната година.


  1. Употреба на млечната суровина и производство на крайни продукти от млекопреработвателните предприятия

По данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, през 2011 г. се наблюдава намаление на количеството мляко, насочено за преработка, за сметка на увеличение на това за директни продажби и употреба в стопанствата.

Общото количество преработено мляко в страната намалява с 3,6% спрямо предходната година, до 562 800 хил. литра, от които 94,7% - краве, 4% - овче, 0,9% - козе и 0,4% - биволско и смес. Един от основните фактори за това намаление е пониженото търсене на млечни продукти, поради намалената покупателна способност на населението.

През 2011 г. делът на преработеното мляко в общия обем произведено в страната мляко намалява до 45,1%, при 47,1% през 2010 г.

Таблица 6. Декларирани количества преработено мляко, 2010 - 2011 г.


Вид мляко

2010

2011

Изменение количество 2011/10 (%)

Количество (хил. литри)

Дял от преработеното мляко

Количество (хил. литри)

Дял от преработеното мляко

Краве

548 109

93,9%

533 135

94,7%

-2,7

Овче

29 163

5,0%

22 642

4,0%

-22,4

Козе

4 502

0,8%

4 803

0,9%

6,7

Биволско и смес

2 061

0,3%

2 220

0,4%

7,7

Общо

583 835

100,0%

562 800

100,0%

-3,6

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”
В сравнение с 2010 г. се наблюдава намаление на насоченото за преработка овче – с 22,4% и краве мляко – с 2,7%, докато преработените количества козе и биволско мляко нарастват съответно с 6,7% и 7,7%.

Общото количество мляко, реализирано под формата на директни продажби, собствена консумация и друга употреба в стопанствата, е в размер на 684 911 хил. литра (в т.ч. 559 898 хил. литра краве мляко), което е с 4,4% повече спрямо предходната 2010 г.

През 2011 г. се наблюдава намаление на производството на голяма част от млечните продукти. Производството на ароматизирани кисели млека и млечни десерти бележи спад от 46,8% спрямо предходната година. Чувствително намалява и производството на натурално заквасено мляко – с 12,4%, пресни сирена, топени и пушени сирена – с по 10,7%. По-слабо намаление се отчита при производството на пакетирана сметана - с 5%. През 2011 г. общото производство на кашкавал е с 2,2% по-малко в сравнение с предходната година, поради значителния спад на произведените количества от овче и други млека – съответно с 36,9 и 47,6%, докато производството на кашкавал от краве мляко, традиционно заемащо основен дял в общото производство на кашкавал, нараства с 1,9%. Това говори за свиване на търсенето на по-скъп кашкавал (от овче и други млека) и пренасочване към по-евтин кашкавал от краве мляко.

В сравнение с предходната година, през 2011 г. са произведени с 8,6% повече пресни пакетирани млека. Производството на млечни мазнини също бележи ръст спрямо 2010 г. - с 4,3%. При общото производство на бяло саламурено сирене се отчита леко увеличение с 3,2% на годишна база, което обаче се дължи до голяма степен на нарастване на производството на краве сирене с растителна мазнина.
Таблица 7. Производство на крайни продукти от млекопреработвател-

ните предприятия, 2010 – 2011 г.

Продукти

Мярка

2010

2011

Изм. 2011/10 (%)

Пакетирано прясно мляко

хил. литри

60 143

65 298

8,6%

Пакетирана сметана, прясна или заквасена

тона

2 595

2 465

-5,0%

Натурално кисело мляко

тона

134 671

118 027

-12,4%

Ароматизирани кисели млека и млечни десерти

тона

25 732

13 702

-46,8%

Млечни мазнини

тона

1 083

1 130

4,3%

Бяло саламурено сирене - общо, в т.ч:

тона

42 884

44 263

3,2%

- от краве мляко

тона

36 567

37 425

2,3%

в т.ч. с растителна мазнина

тона

13 680

16 166

18,2%

- от овче мляко

тона

4 188

4 675

11,6%

- от други млека

тона

2 129

2 163

1,6%

Кашкавал - общо, в т.ч:

тона

19 946

19 507

-2,2%

- от краве мляко

тона

17 852

18 193

1,9%

- от овче мляко

тона

1 977

1 248

-36,9%

- от други млека

тона

126

66

-47,6%

Пресни сирена ( вкл. извара)

тона

4 558

4 070

-10,7%

Топени и пушени сирена

тона

1 155

1 031

-10,7%

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”  1. Внос на мляко и млечни продукти

За разлика от наблюдаваната през предходните години тенденция на увеличение, през 2011 г. общият внос на мляко и млечни продукти бележи спад от 4,7% спрямо 2010 г., но остава сравнително висок - 99 491 тона. Фактори, оказващи влияние за намаление на вноса са увеличението на вносните цени и свиване на потреблението на млечни продукти в страната. По предварителни данни на НСИ, общата стойност на вноса за годината е в размер на 201 931 хил. щ. д., с 23,5% повече в сравнение с предходната година, като при всички видове млечни продукти е отчетено увеличение на средната вносна цена.

Над 99% от вноса на мляко и млечни продукти през 2011 г. е осъществен от ЕС. Доставените количества от Съюза са в размер на 99 473 тона - с 4,6% по-малко в сравнение с предходната година, основно от Германия – 31 158 тона, Полша – 16 030 тона, Румъния – 12 414 тона, Гърция – 10 220 тона, Унгария – 7 160 тона, Нидерландия – 5 779 и Франция – 4 970 тона.

Вносът от трети страни през 2011 г. бележи спад от 86% спрямо предходната година, до 18 тона (основно кашкавал), като най-големи количества са внесени от Ливан – 14 тона.Таблица 8. Внос на мляко и млечни продукти през 2010 г. и 2011 г.

 

2010

2011*

Изм. количество

Продукти

количество

ср. цена

количество

ср. цена

2011/2010

 

тона

щ. д./тон

тона

щ. д./тон

%

Мляко и млечни продукти - общо, в т.ч.:

104 361

1 567

99 491

2 030

-4,7

- от ЕС

104 237

1 567

99 473

2 029

-4,6

- от трети страни

124

1 915

18

4 671

-85,9

Мляко и сметана,

 

 

 

 

 

неконцентрирани, неподсладени

43 496

606

30 997

786

-28,7

- от ЕС

43 496

606

30 997

786

-28,7

- от трети страни

0
0

 

 

Мляко и сметана, концентрирани,

 

 

 

 

 

в т.ч. на прах, гранули или др.

35 610

2 070

42 711

2 239

19,9

- от ЕС

35 610

2 070

42 711

2 239

19,9

- от трети страни

0
0

 

 

Мътеница, заквасени млека и

 

 

 

 

 

сметана и кисело мляко

1 834

1 416

2 242

1 512

22,3

- от ЕС

1 750

1 419

2 242

1 512

28,1

- от трети страни

83

1 354

0

 

 

Суроватка, концентрирана или на прах

11 848

1 259

9 196

1 549

-22,4

- от ЕС

11 848

1 259

9 196

1 549

-22,4

- от трети страни

0
0Масло и други млечни мазнини

3 906

3 882

3 813

5 238

-2,4

- от ЕС

3 906

3 882

3 813

5 238

-2,4

- от трети страни

0
0

 

 

Сирена и извара

7 668

4 022

10 532

4 210

37,3

- от ЕС

7 628

4 027

10 514

4 209

37,8

- от трети страни

41

3 043

18

4 671

-57,0

Източник: НСИ, *- предварителни данниПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница