Заместник министър: (д-р цветан димитров) ситуационно-перспективен анализ на мляко и млечни продукти през 2011 г и прогноза за 2012 гстраница4/5
Дата14.08.2018
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4   5

Източник: НСИ, *- предварителни данни
Фиг. 4

Износ на мляко и млечни продукти, 2007 - 2011 г., тона


Фиг. 5

Износ на мляко и млечни продукти през 2011 г. по страни, тона

Износът на мляко и млечни продукти за трети страни е в размер на 7 108 тона – с 1,1% повече спрямо 2010 г. Основни дестинации са САЩ (3 009 тона), Австралия (1 389 тона), Ливан (1 253 тона), Македония (246 тона) и Русия (214 тона).

Традиционно, най-голям дял в структурата на общия износ на мляко и млечни продукти заема този на сирена и извара (тарифен код 0406, в т.ч. пресни сирена и извара, бяло саламурено сирене, кашкавал и др.) – 57%.

Фиг. 6

Структура на износа на мляко и млечни продукти през 2011 г.


През 2011 г. износът на сирена и извара бележи незначително намаление с 0,8% спрямо предходната година, до 22 901 тона, което формира около 57% от общия износ на мляко и млечни продукти за годината. Общата стойност на износа на тези продукти нараства с 18,5% на годишна база, поради увеличение на средната експортна цена с 19,5%.

В рамките на годината е осъществен износ на 5 466 тона пресни сирена (с незавършено зреене) вкл. извара и сирене от суроватка – с 6,2% повече спрямо 2010 г. Близо 90% от количествата са насочени за съседните Гърция – 2 675 тона и Румъния – 2 185 тона.

През 2011 г. са изнесени 5 458 тона бяло саламурено сирене от овче и биволско мляко, което е с около 5% повече в сравнение с предходната година и представлява 24% от общия износ на сирена и извара за годината. Средната експортна цена е нараснала с 12,8% спрямо 2010 г., до 4 731 щ. д./тон.

Най-значителен износ на овче сирене е реализиран за САЩ – 2 081 тона, Германия – 1 013 тона и Австралия – 961 тона, следван от този за Ливан – 359 тона, Румъния – 265 тона, Гърция – 133 тона, Испания – 124 тона, Русия – 82 тона и др.

През 2011 г. е осъществен износ на 5 517 тона бяло саламурено сирене от краве мляко, с 9,8% по-малко спрямо предходната година. По-големи количества са насочени за Румъния – 1 878 тона, Ливан - 614, САЩ – 422 тона, Австралия – 383 тона, Гърция - 376 тона, Испания - 316 тона, Германия - 283 тона и др.

Износът на кашкавал (от овче и краве мляко) формира около 17% от общия експорт на сирена и извара през 2011 г. Изнесени са 3 815 тона кашкавал, което е с 19,4% повече спрямо 2010 г., като е регистрирано увеличение и на средната експортна цена с 24%, до 5 929 щ. д./тон. Основна дестинация по износа на кашкавал през годината е Гърция с 2 837 тона. Сравнително големи количества са реализирани и в Ливан – 270 тона, САЩ – 241 тона, Румъния – 218 тона и Израел – 50 тона.

На второ място в експортната структура на млечните продукти през 2011 г. със 17% дял е износът на заквасени млека и сметана (по тарифен код 0403, вкл. мътеница, кисело мляко, заквасени млека и сметана, с добавки и ароматизирани десерти и др.). Изнесените количества от тези продукти намаляват със 7,9% спрямо предходната година, до 6 812,1 тона, докато средната износна цена нараства с 5,3%, до 1 506 щ. д./тон. Близо 3/4 от износа е насочен за Гърция - 4 955 тона. Сравнително голямо количество е доставено и в Унгария – 1 586 тона, а по-малки – в Румъния - 218 тона, Испания - 28 тона, Италия - 12 тона и др.

Износът на неконцентрирани мляко и сметана (по тарифен код 0401) през 2011 г. се увеличава над три пъти в сравнение с 2010 г., до 6 102 тона, което представлява 15,2% от общия износ на млечни продукти през годината. Основен контрагент за тези продукти е Румъния, където са реализирани 5 159 тона. По-малки количества са насочени за Гърция - 619 тона, Италия - 219 тона, Германия – 22 тона и др.

През 2011 г. са изнесени 1 631 тона концентрирани мляко и сметана (тарифен код 0402), с 3,4% по-малко в сравнение с предходната година. Основни дестинации за тези продукти са балканските страни – Гърция - 1 007 тона (около 62% от общия износ), Румъния - 438 тона, Албания - 103 тона, Македония - 63 тона и Косово – 14.

Осъщественият през 2011 г. износ на масло и млечни мазнини (тарифен код 0405) е в размер на 1 283 тона - със 7,4% повече спрямо предходната година, до, при 12,4% по-ниска средна износна цена. Най-значително количество е насочено за Румъния – 842 тона; следвано от тези за Италия - 145 тона, Гърция – 102 тона, Франция - 85 тона, Германия – 42 тона и др.

През 2011 г. износът на суроватка нараства с 23% спрямо 2010 г., достигайки 1 435 тона. Над 3/4 от изнесените количества са насочени за Гърция (1 101 тона). Други дестинации са Македония – 163 тона, Испания - 78 тона, Румъния – 54 тона и др.

По предварителни данни на НСИ, за периода м. януари – м. май 2012 г. износът на мляко и млечни продукти бележи ръст от 16% спрямо същия период на предходната година, до 18 080 тона. По видове продукти, износът е разпределен, както следва: 8 296 тона – сирена и извара; 3 647 тона - заквасени млека и сметана, 3 332 тона неконцентрирани млека и сметана; 2 075 – тона суроватка; 420 тона концентрирани млека и сметана и 311 тона - масло и млечни мазнини.

Около 86% от общо изнесените мляко и млечни продукти са насочени за държави-членки на ЕС. През първите пет месеца на 2012 г. доставките за ЕС нарастват с около 20% спрямо същия период на 2011 г., достигайки 15 613 тона. Най-значителни количества са насочени за Гърция, Румъния, Испания, Италия, Германия, Унгария и др.

В същото време, износът на мляко и млечни продукти за трети страни намалява с 4,5% в сравнение със същия период на предходната година и е в размер на 2 467 тона. Основни дестинации остават традиционните САЩ, Ливан, Австралия, Канада и др.Предвид данните за темпа на износ за петте месеца на годината, до края на 2012 г. се очаква износът на мляко и млечни продукти да достигне около 45 хил. тона. С утвърдените традиции на производство и с добрите си вкусови качества, българските млечни продукти са търсени както на вътрешния, така и на външните пазари. За нарастване на износа се очаква да допринесат прилаганите няколко програми за популяризиране на български млечни продукти (бяло саламурено сирене, кашкавал и кисело мляко) на международните пазари, съфинансирани от ЕС.

  1. Потребление на мляко и млечни продукти от домакинствата

По данни на НСИ, през 2011 г. общата годишна консумация на мляко и млечни продукти бележи понижение с 3,5% спрямо предходната година до 65,5 кг средно на лице от домакинствата (при 67,4 кг/лице през 2010 г.). Данните от наблюдението не включват консумацията на млечни продукти в заведенията за обществено хранене.

През 2011 г. се наблюдава намаление на потреблението на повечето основни млечни продукти спрямо предходната година.

Най-значителен спад в сравнение с 2010 г. е регистриран при консумацията на кашкавал - с 8,3%. Малко по-слабо намалява потреблението на прясно мляко - с 4,8%, кисело мляко – с 4,2% и други млечни произведения (различни продукти на млечна основа, както и с подсладители, добавка на плодове и др.) – с 5,6%.

През 2011 г. единствено консумацията на сирене в домакинствата нараства в сравнение с предходната година - с 1,7%, а тази на млечни масла се запазва на нивото от 2010 г.

Традиционно, най-консумираните млечни продукти са кисело, прясно мляко и сирене, съответно със средно 27,7 кг, 19,9 л и 12,2 кг на лице от домакинство. Въпреки нарасналите цени на тези продукти спрямо 2010 г., те остават достъпни за потребителите.
Фиг. 7

Средно потребление на мляко и млечни продукти на лице от домакинство

през периода 2008 – 2011 г.

  1. Цени на мляко и млечни продукти

Разходи за производство

Разходите за изхранване на животните формират около 70% от общите разходи за производство на мляко.

Средно за 2011 г., изкупните цени на основните фуражни култури отбелязват значителен ръст спрямо предходната година – с около 42% при фуражната пшеница, 47% при царевицата за зърно и 52% при ечемика. През първата половина на годината е отчетено чувствително увеличение на годишна база, докато през втората половина на календарната 2011 г. се наблюдава постепенно доближаване, а при пшеницата и царевицата – дори падане под нивата отпреди една година.

При цените на едро на фуражните смески за крави също се наблюдава увеличение през 2011 г., но много по-умерено – средно с 9,4% спрямо 2010 г.


Таблица 10. Изкупни цени на фуражни култури през 2010 – 2012 г.,

лв./тон без ДДС

Год.

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

ср.

Фуражна пшеница

2010

195

196

190

185

185

189

182

273

292

315

326

335

247

2011

370

412

411

411

434

412

291

284

297

292

290

295

350

2012

292

310

349

348

349

355

376Изм. 2012/2011

-21%

-25%

-15%

-15%

-20%

-14%

29%Царевица за зърно

2010

224

230

231

224

225

225

231

225

306

315

326

321

257

2011

334

389

408

411

408

409

417

456

368

322

311

306

378

2012

308

331

360

357

359

366

364Изм. 2012/2011

-8%

-15%

-12%

-13%

-12%

-11%

-13%Ечемик

2010

176

183

186

193

193

181

169

213

268

287

315

321

224

2011

351

361

350

350

355

332

307

325

327

330

343

340

339

2012

345

347

352

353

353

332

378Изм. 2012/2011

-2%

-4%

1%

1%

-1%

0%

23%Източник: САПИ
През първата половина на 2012 г. изкупните цени на фуражната пшеница и царевицата за зърно се движеха чувствително под нивата отпреди една година (с между 8 и 25%), а тези на ечемика бяха близки до миналогодишните. През м. юли обаче, със стартиране на новата пазарна 2012/13 година, средните изкупни цени на фуражната пшеница и ечемика отбелязаха ръст до средно 376 и 378 лв./тон без ДДС, съответно с 29 и 23% повече спрямо същия месец на 2011 г.

От началото на 2012 г. цените на едро на фуражните смески за крави се движат малко над нивата от предходната година, като до м. юли разликата бе с около 5-6%, а през м. август нарасна до 9%.

Основен фактор за увеличение на цените на зърнените култури през последните два месеца е тенденцията на нарастване на цените на международните пазари, под влияние на тежката суша в САЩ и влошените перспективи за производство и износ от Черноморския басейн.

По експертна оценка, средната себестойност на краве мляко за 2011 г. е 0,53 лв./л., а за периода януари – юли 2012 г. нараства до 0,55 лв./л. В същото време, изкупната цена на краве мляко остава средно 0,60 лв./л както за 2011 г., така и за седемте месеца на 2012 г., което говори за свиване на рентабилността на производството.Таблица 11. Рентабилност на производството на краве мляко

Период

Себестойност на мляко, лв./л

Изкупна цена на мляко, лв./л

Печалба/загуба

лв./л

%

2011 г.

0,53

0,60

0,07

13,2%

І – VІІ.2012 г.

0,55

0,60

0,05

9,1%Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница