Замърсяване с фини прахови частици в община шуменДата08.05.2018
Размер272.48 Kb.
К У Р С О В А Р А Б О Т А

НА ТЕМА:


ЗАМЪРСЯВАНЕ С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В ОБЩИНА ШУМЕН

Изготвил: __________________ Проверил: __________________
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Увод

2. Описание на обекта

2.1 Географско положение

2.2 Топографска характеристика

2.3 Население, експонирано на замърсяването

2.4 Климатични и метеорологични особености на района, оказващи влияние върху разпространението на атмосферните замърсители

3. Видове замърсители

3.1 Вятър

3.2 Валежи

3.3 Слънчева радиация

3.4 Облачност

3.5 Антропогенни дейности

4. Източници на замърсяване

4.1 Обобщени данни за източниците на замърсяване

4.2 Транспорт

4.3 Индустрия

4.4 Битово отопление

4.5 Неорганизирани източници

5. Екологична програма

6. Изводи

7. Препоръки

8. Използвана литератураУвод
Районът на Община Шумен се характеризира с умерено континентален климат, платово-равнинен и платовиден релеф.

Благоприятното географско и стратегическо положение, мекият климат и природните дадености са определяли развитието на района в продължение на векове като важен административен, търговски и промишлен център.

Той се отличава с динамичност на развитието и висока адаптивност към пазарната икономика. Структуроопределящи отрасли в общинската икономика са промишлеността (основно преработвателната и битовата химия), транспортът, търговията, строителството, селското стопанство и др.

Районът на общината е с добре развита пътна мрежа и комуникации, сравнително ниско застрояване, характерно разделение на жилищни и промишлени зони, макар, че съществуват и смесени такива например в м. Топхане.

Активна производствена дейност в настоящия момент развиват около 75% от големитепроизводствени единици. С намален до минимум капацитет действат около 5 %.

Общината разполага със силно развити транспортни инфраструктури на автомобилния и железопътен транспорт, които са в интензивен режим на експлоатация. През територията на общината преминават автомагистрала “Хемус”, главен път Е 70 и редица други пътища от третокласната и четвъртокласната пътна мрежа. Железопътната гара Шумен обслужва пътниците и товарите по ж.п. линиите София - Варна.

Същевременно развитието на Шумен като индустриален и транспортен център е

свързано с влошаване на състоянието на околната среда и негативно отражение върху

здравословното състояние на населението. Един от най-важните екологични проблеми за града е поддържането на чистотата на атмосферния въздух в границите на нормите за нивата на ФПЧ.

Предполагаемите причини за чувсвително завишените стойности на фини прахови частици са метеорологичните условия, запрашените улични платна, използваните през отоплителния сезон горива в битовия сектор и автомобилният транспорт.

За високата запрашеност в значителна степен допринасят и множеството строително-ремонтни дейности в битовия сектор, както и тези по програма ИСПА – за подмяна на В и К мрежата, прекарване на газопровода по клон 9 и други обекти на територията на града.

Разнасянето на праха се засилва и от значително увеличилия се брой на автомобилите и натоварения транспортен поток по градската улична мрежа. Използването предимно на твърди горива, като дърва и въглища в битовия сектор също подпомага разпространяването на праха. Тези горива се характеризират с високо пепелно съдържание и имат съществен принос за замърсяването на въздушното пространство с ФПЧ.

Описаните факти водят до неблагоприятна тенденция на завишаване съдържанието на фини прахови частици в атмосферния въздух в общината, както и в населената градска част.
Описание на обекта
Географско положение
Община Шумен е разположена в централната част на Североизточна България, върху площ от 630 кв.км.

Общата площ на град Шумен е 17 700 дка, от които жилищната зона заема 11 140 дка, а зоната за селищно стопанство 6 560 дка. Община Шумен разполага с 45 563 ха земеделски земи, от които обработваеми 39 032 ха и горски площи -11 692 ха.

Дисперсионното моделиране показа наднормено замърсяване върху приблизително 2% от територията на Община Шумен или върху 12.6 кв.км.

На изток Община Шумен граничи с община Провадия, на запад - с община Търговище, а на север - с община Хитрино и Каспичан и на юг - с община В. Преслав и Смядово.

Географските координати на град Шумен са l = 26° 56‘ и r = 43° 16‘, на 216 м.н.м. Селището е разположено в Шуменско - Провадийската физико-географска подобласт на Източна Дунавска равнина, в североизточния склон на Шуменското плато.
Топографска характеристика
Община Шумен като територия заема източната част от Дунавската хълмиста равнина. Източната част от територията е заета от Провадийското плато. Между двете плата се намира Шуменското поле, широко отворено на североизток и юг. По отношение на релефа в разглеждана територия се очертават два района:

- платовиден, който обхваща източната и западна част

- равнинен, който обхваща централната част

Релефът в този регион е платово-равнинен и платовиден, със значително вкопаване на речната мрежа. Равнинните участъци са генетично свързани с плосконаслоените долнокредини хоризонти (плътни окарстени варовици, варовити пясъчници и мергели). Редицата плата са се обособили благодарение на сенонските здрави варовици, изиграли ролята на бронираща формация. Около платата са оформени дълги, със слаб наклон подножни нива от слабо устойчиви срещу денодацията долнокредни мергели. В непосредствена близост до града е Шуменското плато, обгърнало селището от северозапад, от запад и от юг. Денивелацията между средното ниво в града и това на платото е близо 300 м. (286 м.). Склоновете му са стръмни, коронясани от маастрихтски варовици, с развити множество карстови форми. На северозапад, чрез седловина, се свързва с уединената височина Фисека (493, 7 м.н.м.).

Районът се отводнява от речната мрежа с малка гъстота (0,7 км/км2). Това са реките Поройна и Врана, леви притоци на Камчия. Северно от града протича р. Мадара, приток на р. Провадийска. Най-голяма сред левите притоци на р. Камчия е р. Врана, с площ на водосбора 880 км2 и средномногогодишен отток 1 500 м3/ сек, но с малък модул на оттока – 2,0 л/сек/км2. Долината й е широка, но коритото е с ниски брегове и при пълноводие се разлива.

Общо взето, модулът на оттока за разглежданата територия е нисък, което определя и малките отточни количества в реките. Но в някои сектори се намират широки долини, несъответстващи на съвременните отточни количества. Очевидно, моделирането им е станало при значително по-влажен климат (през плейстоцена).Население, експонирано на замърсяването
Общински център е град Шумен. В границите на общината са включени 26 съставни селища: Белокопитово, Благово, В.Друмев, Велино, Ветрище, Вехтово, Градище, Дибич, Друмево, Ивански, Илия Блъсково, Кладенец, Коньовец, Костена река, Лозево, Мадара, Мараш, Новосел, Овчарово, Панайот Волов, Радко Димитриево, Салманово, Средня, Струйно, Царев брод, Черенча с население общо 94 035 души.

Населението на гр. Шумен 86 954 жители, като се включват жителите на кв. Мътница, Макак и Дивдядово. Тенденцията в динамиката на населението не се отличава от общата негативна национална тенденция, като намаляването на населението се запазва при проследяване през годините. Точният брой на населението не може да се установи точно ,поради пропуски в законодателството относно гражданската регистрация.

Дисперсионното моделиране показа, че близо 2% от жителите на град Шумен (1739 души) са подложени на наднормено замърсяване.
Климатични и метеорологични особености на района, оказващи влияние върху разпространението на атмосферните замърсители
Територията на Община Шумен се характеризира с типичен умерено континентален климат. Тъй като се намира в периферната част на източния климатичен район на Дунавската равнина, климатичната характеристика се влияе от множество фактори: температура на въздуха, относителна влажност, скорост и роза на ветровете, валежи, слънчева радиация и др.

Видове замърсители
Климатичните условия на всеки конкретен район представляват естествена основа за развитие на специфична локална среда (задържане и разпространение на замърсители, на зелената система и др.) Те трябва да бъдат сериозно оценявани, като теглото им при взимане на управленски решения е необходимо да бъде решаващо. Правилната интерпретация на климатичните условия при изготвяне на план за действие в конкретни обществени сектори създава условия за оптимално съотношение между цена на съответно действие и очакван ефект.
Вятър
Динамиката на въздушните маси и деформацията им при съприкосновение с

постилащата повърхнина пораждат местното ветрово поле. Първостепенни фактори в

това отношение са Шуменското плато и относително широките речни долини в хинтерланда на Шумен – долините на река Врана и Голяма Камчия от югоизток и

обширните ниски пространства на север и североизток (по Мадарска река).

Многогодишните наблюдения на ветровото поле в ст. Шумен показват доминирането на вятъра от запад през всички сезони, при това със скорости 5-6 м/ сек (от диапазона на умерените ветрове). На второ място е вятъра от север, с относително участие до 18% (през зимата). През пролетта нараства относителния дял на вятъра от юго-изток (до 16%) и почти се изравнява посоката запад. Компонента от юго-запад остава с най-ниско участие – очевидно поради орографската защита на Шуменското плато.


Средномесечна и годишна скорост на вятъра (м/сек)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

3.0

3.3

3.1

2.6

2.3

2.0

2.0

2.0

1.9

2.2

2.4

2.4

2.4

Скоростният диапазон на слабите ветрове (2-5 м/сек) е с дял между 32 и 38% през годината. Умерените ветрове са между 8 и 16%, а силните – от 0.3 до 2%. Максималната степен на проява те имат от посоката запад (до 54%).
Брой дни със скорост над 14 м/сек

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

1.1

1.8

1.4

1.1

0.7

0.7

1.1

0.8

0.4

0.7

0.8

1.1

11.7

Диапазонът 0 – 1 м/сек (тихо) е с най-голяма честота – от 41 до 58%. Периодът август – октомври е с добре изразено затишие и най-неблагоприятни условия за самоочистка на въздушния басейн.

В интервала на време без активен атмосферен пренос се проявяват местни циркулации, обусловени от морфоскулптурите тук (речните долини). Това е т.нар. планинско-долинна бриза, която има периодична проява и промяна на посоката си в зависимост от положението на слънцето.
Валежи


Атмосферни валежи (мм)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

39.0

38.0

36.0

53.0

65.0

78.0

57.0

45.0

32.0

44.0

53.0

57.0

598.0

Илюстрираното тук разпределение на валежите още един път потвърждава

принадлежността на разглежданата територия към умерено континенталния климат –

връх на валежната вълна през май и юни и вторичен минимум през зимата. Но главният

минимум – през септември – очевидно е предизвикан от медитеранското климатично

влияние. Ако съпоставим валежите от студеното полугодие с тези от топлото полугодие, достигаме до съотношение 0,8:1. Това означава неравномерно разпределение във времето и е неблагоприятно обстоятелство за самоочистването на атмосферата.Една обособена категория дъждове, характерни с изключителен интензитет, са т.нар. поройни, проливни дъждове (с долна граница 0,18 мм/мин или над 30 л/сек/ха). Те зависят от влагозапасите на въздушната маса, от нейната вертикална неустойчивост и от степента на прегрятост на почвата. От значение са и физико-географските характеристики на даден локалитет.
Слънчева радиация
В разглеждания район сумарната слънчева радиация показва закономерен годишен ход с минимални стойности през декември и максимум през юни и юли. Това определя режима на вътрешномасовите атмосферни процеси при липса на активен атмосферен пренос. Инверсионната стратификация и отслабването на турбулентния топлообмен най-често са следствия от отрицателен радиационен баланс.Дневни суми на сумарната слънчева радиация (кал/см2/час)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

120.0

189.0

271.0

375.0

461.0

508.0

515.0

471.0

382.0

244.0

134.0

85.0


Облачност
Облачността е важен климатичен елемент, но в и фактор на климатогенеза. Обвързана е с атмосферната циркулация и преди всичко с различните атмосферни фронтове.


Средномесечна и годишна облачност (в балове)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

6.8

6.7

6.5

5.9

5.5

4.5

3.6

3.1

3.6

4.9

6.7

6.7

5.4

Общата облачност постига максимума си през зимните месеци, значителна е през пролетта, а през лятото и първия есенен месец достига минимални стойности.

Категорията ниска облачност обхваща всички облачни формирования в етажа до 2 000 м., включително и облаците с вертикално развитие. През зимните месеци тя е тясно

свързана със стратификацията.
Брой на дни с мъгла

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

4.0

2.3

2.0

1.4

1.2

1.0

0.5

0.7

0.9

2.7

3.8

4.8

25.4

Мъглите са атрибут на студената част от годината – за разглеждания регион те са около 26 дни. Установено е, че повишеното количество на аерозоли в атмосферата повишава дните с мъгла, при оптимални условия за кондензация на атмосферната влага.


Природните условия и фактори в задземието и на територията на града в определени периоди могат да създават възможности за концентрация на аерозоли (природни или антропогенни) над допустимите нива. Такива са периодите с температурни инверсии, характерни с безветрие и липса на достатъчно силни конвективни циркулации. Ако все пак такива възникнат, вертикалните движения затихват при достигане на горна граница на инверсията.
Антропогенни дейности
Съставът на въздуха в района на общината се формира под определящото влияние на следните антропогенни дейности:

· промишленност;

· транспорт;

· битово отопление;

· строителство и ремонти;

· селскостопанска дейност.

Общината се отличава с динамично развитие, гъвкавост и висока адаптивност към пазарната икономика. Главни структуроопределящи отрасли в общинската икономика са преработвателната промишленост и битовата химия, строителството, търговията, транспортът, селското стопанство и др.

Индустриалното развитие на Шумен като промишлен и транспортен център, неизбежно е свързано с влошаване на състоянието на околната среда и негативни ефекти върху здравословното състояние на населението.

Сред първостепенните екологични проблеми на града е поддържането на чистотата на атмосферния въздух в границите на нормите за нивата на ФПЧ.
Обобщените данни от измерванията на ФПЧ за периода от 2009-2010 година са посочени в таблицата:


Година

Средногодишна

концентрация на ФПЧ

mg/м3

Максимална

средногодишна

концентрация на ФПЧ

mg/м3

Брой превишения

над 50 mg/м3

2009

43.0

256

85

2010

44.3

191

91

2011

46.7

239

104Източници на замърсяване
Възможни причини за наднормените стойности на фини прахови частици са прашните улични платна, използваните неекологични горива в битовия сектор, автомобилният транспорт и метеорологичните условия.

За високата запрашеност допринасят и множеството строително-ремонтни дейности по програма ИСПА – за подмяна на В и К мрежата, прекарване на газопровода по клон 9 и други обекти в чертите на града. За разнасяне на праха спомага и значително увеличилия се брой на автомобилите движещи се по пътните артерии. През отоплителният сезон в битовия сектор се използват основно твърди горива - дърва и въглища. Високото пепелно съдържание в тях "допринася" за замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ.


Обобщени данни за източниците на замърсяване
Качественият състав на въздуха в района на Община Шумен се формира под

определящото влияние на следните антропогенни дейности:

· промишлени производства‚

· транспортна дейност;

· парокотелни инсталации;

· битово отопление;

· селскостопански дейности.

· строителни дейности

Замърсяването на атмосферния въздух на територията на общината се дължи основно на промишлеността, транспортния поток по градската улична мрежа, битовото отопление през студения период, селскостопанските дейности в близост до територията, дейностите върху открити площи с насипни материали (депа, кариери, сметища, строителни площадки и др.).


Местни

замърсители

Най-значителни източници в Шумен към общите емисии, т/год. и % принос

Сектор

2010 г.

2011 г.

т

%

т

%

ФПЧ

1. Жилищни сгради

33.86

39

32.12

36

2. Пътен транспорт

5.4

6

6.9

8

3. Индустрия

23.82

28

27.13

30

4. Строителни дейности и открити градски терени

20.2

23

20.2

23

5. Сметище

3.33

4

3.45

4

Всичко:
86.59
86.35

Транспорт
Транспортният поток от леки и товарни автомобили, автобуси и автотракторна техника, както и железопътният транспорт допринасят в много голяма степен за влошаване на качеството на атмосферния въздух по показателя ФПЧ.

Градът е разположен на важен транспортен кръстопът. През него преминават северната ж.п. линия София-Варна и връзката в посока Шумен-Комунари-Южна България. Общата дължина на ж.п. линиите преминаващи през територията на общината e 30.16 км., като всички са електрифицирани. Удвоените ж.п.линии са 12.31 км.

На територията на града има 220 км. градска пътна мрежа, изцяло покрита с трайни настилки, от която 90% са асфалтирани и 10% павирани.

Отделяните от двигателите вредни вещества в състава на изгорелите газове (азотни оксиди, въглероден оксид, серни оксиди, сажди и летливи органични съединения) както и вторичното разпрашаване на праха от трафика са в основата на замърсяването на приземния атмосферен слой особеното в централната градска част на територията.

Автомобилният транспорт отделя около 8% от общите емисии ФПЧ. В

инвентаризацията на транспорта в емисиите ФПЧ са включени всички емисии прахови частици с р-р под 10 микрона - емисиите от горивния процес, износването на спирачките, гумите и пътя.
Община

Шумен

ФПЧ (< 10 μm)

т/год.

2010 година

2011 година
горивен

износване

гуми, спирачкиизносване

път


общо

горивен

износване

гуми, спирачкиизносване

път


общо

МГОТ

0.5

0.08

0.08

0.66

0.5

0.08

0.08

0.66

Леки автомобили

4.6

0.1

0.4

4.74

6.1

0.13

0.05

6.28

Общо:


5.40


6.94


Индустрия
Върху територия на община Шумен организираните източници са предимно от

производствен характер. Характерното им разпределение (в типично производствени зони) позволява добре да се оцени тяхното въздействие върху замърсяването на

атмосферния въздух.

На територията са обособени няколко производствени зони, от които основни са югоизточната и източна промишлени зони. В източната зона са разположени: завод за

преработка на алуминий„ Алкомет” АД , завод за керамични изделия „Хан Омуртаг”АД

,промишлено складова база „Теке дере” и др. В югоизточната промишлена зона са

разположени : мебелен завод „ Августа мебел”АД, леярен и ковашки цех на „Мадара” ЛЦ ООД, млекопреработвателно предприятие”Старс къмпани” ООД, предприятие за битова химия „Фикосота синтез ” ООД, предприятие за радиатори за отопление „Макет” ООД и за бойлери „ТЕСИ” ООД , „Топлофикация” –ТЕЦ ООД и др.

В промишлените предприятия има монтирани над 30 котела за паро- и

топлопроизводство. В настоящия момент от тях работят около 22 ( 95 % от тях с природен газ). Замърсители на атмосферния въздух в Община Шумен са няколко промишлени предприятия, обособени териториално в промишлени зони:

По данни от контролни измервания това са: По бул. « Мадара » :

„Августа мебел АД само при работа на котел ПКМ 4 с гориво – дървесни отпадъци (талаш) и „Мадара” – ЛЦ ООД – аспирация на леярен цех.
Битово отопление
Емисиите от битово отопление могат да са от голямо значение за качеството на

атмосферния въздух на местно ниво. Височината на източника е ниска, а общата емисия от дадена област може да е голяма. Това важи особено за емисиите на прах/ФПЧ от изгарянето на въглища и дървата. Тъй като тези твърди горива са широко

разпространени в България, този вид емисии са от значение.

Важните енергийни източници за Шумен са електрическа енергия, централно

топлоснабдяване, природен газ или втечнен газ под налягане (пропан-бутан), въглища и

дърва. Основен фактор са въглищата и дървата, останалите горива за отопление не оказват влияние върху размера на емисиите на ФПЧ. Разполагането с количествени данни за тях, обаче, има значение по-късно при планирането на мерки за подобрение, напр. за оценка на потенциалното увеличение или намаление в жилищата, отоплявани чрез централно отопление или електрическа енергия според бъдещото развитие на цените. Така например, ако се очаква съществено повишение на цената за централно отопление или електрическа енергия, то определен брой жители вероятно ще се преминат на горива като въглища или дърва, ако те са по-евтини и съществува техническа възможност за преминаването.


Разпределение на домакинства по вид отопление (бр)


Домакинства – 2010 г.

31000

Домакинства – 2011 г.

29500

Ползватели на ТЕЦ (40%)

21400

Ползватели на ТЕЦ (21%)

11800

Отопление с ел. енергия (15%)

4650

Отопление с ел. енергия (23%)

4450

Неотопляеми домакинства (10%)

3100

Неотопляеми домакинства (20%)

2950

Въглища и дърва (35%)

10850

Въглища и дърва (35%)

10300

Изчисление на потреблението на енергия и на емисиите за всеки район.
Райони

ФПЧ 2010 г.

ФПЧ 2011 г.
т/год

т/год

Българанов , Еверест

5.30

4.68

Тракия

4.99

4.37

Дивдядово

2.65

2.49

Гривица

2.49

2.49

Център

6.24

6.55

Широк център

10.92

10.60

Макак

0.62

0.67

Мътница

0.62

0.67

Всичко емисии:

33.84

32.12


Неорганизирани източници
На територията на общината съществуват редица неорганизирани източници на

замърсяване на въздуха. Това са дихателите на горивни резервоари в предприятията и

обектите за съхраняване и търговия с горива, леярни цехове, открити площи за насипни

материали, депа за отпадъци, кариери за добив на инертни материали. Такива

източници са бензиностанциите, депата за ТБО и строителни отпадъци, площадките на

бетоновите възли и др.

Неорганизираните емисии от площадките, върху които са складирани земни маси и чакъл са слаби. Поради своята структура и способност да задържат влагата, те се превръщат в източник на неорганизирани емисии на прах при по-продължително засушаване и силен вятър.

Емисиите от двигателите с вътрешно горене на строителната техника, както и на

сметоизвозващите автомобили, също са слаби, като замърсяването на атмосферния

въздух от сметоизвозващите автомобили е в зависимост от интензивността, с която се

извозват отпадъците от населените места.

Площта на града е 17 700 дкa, а застроената със сгради площ - жилищна,

административна и индустриална - 11 140 дка е от порядъка на 60%. Емисиите на прах

са определени от откритите площи при условие, че не се извършва почистване или

миене и с отчитане на характерните за района на град Шумен климатични условия.
Емисии на прах от открити градски терени


Открит терен

Годишна, t/a

Часова, kg/h

Улици

17.37

2.00

Промишлени площадки

6.6

0.76

Строителни площадки

2.9

0.33

Други

2.0

0.23Екологична програма
Проблемите, свързани с повишаването на нивото на ФПЧ в Община Шумен, могат да бъдат решени, чрез предприемане на следните действия:
· Поддържане в нормално състояние на пътната мрежа на територията на общината и по конкретно в населените места.

· Благоустрояване на крайпътните и междублоковите пространства.

· Засилване на контрола върху товарните автомобили, превозващи насипни товари.

· Почистване на основните пътища и улици от прах, включително и измиването им по график за календарната година.

· Възстановителен ремонт на улични платна след цялостната реконструкция на системите от инженерната инфраструктура.

· Въвеждане на изисквания за емисии от МПС при провеждане на конкурси за транспортни дейности в общественият градски транспорт на Шумен.

· Определяне на оптимални маршрути за движение на товарните автомобили.

· Определяне на оптимални маршрути за движение на леките автомобили.

· Отклоняване на транзитно преминаващите МПС по околовръстни пътища.

· Проучване на възможностите за подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради.

· Доизграждане на главните и второстепенни клонове на В и К мрежата и газификацията град Шумен

· Отпускане на целеви помощи на населението за закупуване на твърдо гориво – дървесина или брикетирани изделия на основата на растителни продукти , въглища с по-ниско съдържание на сяра и пепел.

· Организиране на информационни кампании сред населението за разясняване на предимствата при използване на качествени твърди горива.

· Информираност на обществеността за качеството на атмосферния въздух чрез използване на местните медии.

· Изготвяне на предварителна оценка за замърсяването на гр.Шумен с въглероден оксид и бензен.

· Залесяване на общински терени, възстановяване и поддържане на озеленените пояси.

· Разработване на план график за периодичното почистване, измиване на най- натоварените пътни платна и настилки.

· Предотвратяване на замърсяването на уличните и тротоарни платна посредством избора на нови съвременни еколого-икономични технологии за зимно и лятно почистване.

· Закупуване на съвременна многофункционална техника за почистване и миене на улични и тротоарни платна.

· Забрана за движение на автомобили по видове в определени зони на града. Определяне и маркиране на зелена зона в централната градска част.Изводи
Основни пречки за ефективното опазване на чистотата на атмосферния въздух и поддържане на ниски емисии на ФПЧ са следните:
· Остаряла техника за хигиенизиране на уличната мрежа.

· Недостатъчен контрол върху извършване на строителните и ремонтните дейности на

територията на общината.

· Ниска степен на извършване на благоустройствени дейности на крайпътните и междублоковите пространства.

· Чести и продължителни ремонтни дейности на пътната мрежа на територията на общината.

· Нередовно почистване на пътища и улици от прах, включително и измиването им по график.

· Липса на изисквания за емисии от МПС при провеждане на конкурси за транспортни дейности в общественият градски транспорт на Шумен.

· Недостатъчна енергийната ефективност на обществените сгради.

· Слабо развита система за алтернативни начини на придвижване.

· Ниска степен на информираност на обществеността за качеството на атмосферния въздух.

· Липса на популяризиране на екологично чисти горива и алтернативни енергоносители.

· Трудности при почистването на уличните и тротоарни платна.

· Недостатъчен контрол по отношение на замърсяването с битови и промишлени отпадъци на територията на общината.

Препоръки
Във връзка с представения проблем могат да бъдат посочени следните препоръки:
· Модернизиране на системата за хигиенизиране на уличната мрежа.

· Извършване на по-чести дейности по почистване.

· Провеждане на озеленителни мероприятия върху терени в промишлените и крайградски зони.

· Контрол върху извършване на строителните и ремонтните дейности на територията на общината.

· Разширяване схемата за енергийно подпомагане чрез предоставяне на по- качествени горива.

· Ограничаване на трафика на тежкотоварните превозни средства.

· Интегриране на алтернативни начини на придвижване.

· Провеждане на информационни кампании сред обществеността за алтернативите начини на придвижване.

· Стимулиране на използването на чисти горива и превозни средства в транспорта.

· Използване като енергоносител на екологично чисти горива в обществени сгради.

· Използване като енергоносител на екологично чисти горива в търговски и офис обекти.

· Реализиране на проекти за разширяване газоснабдяването на жилищния сектор.

· Реализиране на проекти за използване на ВЕИ отопление.

· Използване като енергоносител на екологично чисти горива в промишлеността.

· Разрешаване на нови производства единствено при използване на енергии и горива,

съобразени с екологичните изисквания.Използвана литература:
1. Програма за управление на отпадъците

2. Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на

Община Шумен

3. Наредба за управление на общинските пътища в Община Шумен

4. Наредба за управление на отпадъците

5. Наредба за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията

на Община Шумен

6. Наредба за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и

поставяне на преместваеми съоръжения

7. Наредба № 7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух8. www.shumen.bg/council/

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница