Заседание доказателства по делото, съдът приема за установено следнотостраница1/4
Дата21.01.2018
Размер0.57 Mb.
  1   2   3   4
Мотиви по Присъда № 3 от 18.01.2017 г. по НОХД № 23/2016 г. по описа на Военен съд – Пловдив
От съвкупната преценка на събраните и проверени в съдебно заседание доказателства по делото, съдът приема за установено следното:

Подсъдимият Д. *** завършил висше образование през 1976 година във Висше военно общовойсково училище „В. Левски” – гр. Велико Търново. Придобил образователно-квалификационна степен „***” с военна квалификация „инженерни машини”. За времето от 28.08.1976 год. до 01.04.2000 год. служил като офицер в Българската армия. Първоначално постъпил на служба, като командир на взвод. През годините достигнал до началник на военно формирование *** - *** *** В.. По време на службата си заемал длъжностите: „***”, „***” във Военноморска база – *** В., „***” на Военноморските сили и „***” на ВМС. През 1998 година завършил инженерен курс във Военна академия „Г. С. Р.”- С.. Считано от 01.04.2000 год. бил прекратен договора му за кадрова военна служба. След тази дата постъпил на работа в системата на Министерството на отбраната, като *** на отдел „Недвижими имоти” – *** В. към Изпълнителна агенция „Управление на частната държавна собственост на Министерството на отбраната” и *** към отдел „Недвижими имоти”. За времето от 03.01.2003 год. до 11.11.2009 година заемал длъжността „***” на Териториална дирекция – В., към Изпълнителна агенция „Отдих и възстановяване” на МО, а впоследствие агенцията била преименувана с постановление на Министерския съвет № 294/04.11.2004 год. в Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” /ИА „СД на МО”/ . Със заповед № 620 от 16.09.2008 год. на Изпълнителния *** на ИА „СД на МО” бил награден с грамота и сребърно отличие. Със заповед № 850/30.10.2008 год. във връзка с успешното приключване на сезон „Лято 2008” и за образцово изпълнение на служебните задължения бил награден с парична награда в размер на 300 лева. Със заповед № 1432/06.11.2009 год. /т.VІІ, л. 91 от ДП/ и № ЧР-09-750/11.11.2009 год. /т.VІІ, л. 89 от ДП/ на Изпълнителния *** на ИА „СД на МО”, и на основание чл.107, ал.1, т.3 от Закона за държавния служител, на подсъдимия И. е било наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, служебното му правоотношение е било прекратено, и същият е бил освободен от заеманата длъжност. С Решение № 2315 от 09.07.2010 год. на Административен съд – С., И. е бил възстановен на заеманата преди прекратяване на служебното му правоотношение длъжност, считано от 24.10.2011г. На същата дата служебното му правоотношение отново е било прекратено, поради наличието на ново длъжностно разписание, тъй като междувременно била създадена Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”, правоприемник на ИА „СД на МО”, в която не фигурирала длъжността „****”.

С решение № 4/02.08.1999 год. по анд № 4/1999 год. на Военен съд – Варна, Д.И. е бил признат за виновен по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл.78а от НК му било наложено административно наказание глоба в размер на 200 нови лева и лишен от правото да управлява моторно превозно средство за срок от десет месеца. Решението е влязло в законна сила на 02.08.1999 година.

С Присъда № 12/06.11.2015 г. по нохд № 48/2015 год. на Военен съд – Сливен, бил признат за виновен по 202, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, т. 1,вр. чл. 201, вр. чл. 308, ал. 1, вр. чл. 309, ал. 1 вр. чл. 311, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, от НК, за деяния извършени в периода от месец април 2008 г. до 28.04.2009 г., и осъден на шест години лишаване от свобода, с изтърпяване на наказанието в затвор или в затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип при първоначален „СТРОГ” режим. На основание чл. 202, ал. 3, вр. ал. 2, вр. чл. 37 ал. 1 т. 3 НК е била постановена конфискация на част от имуществото, собственост на подсъдимия И., а именно една втора идеална част от апартамент № 2, ведно със склад № 2 в ***, вписан в службата по вписвания с вх. Рег. № ***, върху който е наложена обезпечителна мярка с Определение № 19/05.09.2014 год. на Сливенски военен съд. На основание чл. 202 ал. 3, вр. ал. 2, вр. чл. 37 ал. 1 т. 6 и 7 НК подсъдимия И. е бил лишен от правото да заема държавна или обществена длъжност или да упражнява професия или дейност свързани с управление, съхранение, контрол или отчитане на финансови средства или стоково-материални средства за срок от шест години.

Присъдата била обжалвана и с Решение № 22 от 30.06.2016 г. по ВНХОД № 10/2016 г., Военно-апелативен съд – София е потвърдил Присъда № 12 от 06.11.2015 г. по НОХД № 48/2015 г. по описа на Военен съд – Сливен.

Решението на Военно-апелативен съд – София е било обжалвано и с Решение № 254 от 21.12.2016 г. по КНОХД № 1146/2016 г., Върховният касационен съд е оставил в сила въззивно Решение № 22 от 30.06.2016 г. по ВНХОД № 10/2016 г. на Военно-апелативен съд – София.

Присъдата на Военен съд – Сливен влязла в законна сила на 21.12.2016 г.

Подсъдимият М.Х.А. *** завършил висше образование. Регистрирал фирма *** В., чрез която развивал търговска дейност. През периода 2008 – 2009 г., въз основа на пълномощни с нотариална заверка на подписите, представлявал фирмите *** В. и *** В..

1. С Присъда № 46/14.04.2010 г. по нохд № 438/2010 год. на Окръжен съд – В., влязла в законна сила на 30.04.2010 г. бил признат за виновен по чл.257, ал.1, пр.1 /отм./ вр. чл. 255, ал.1, пр.2 /отм./ вр. чл.26 от НК, за деяния извършени в периода 14.09.2006 г. – 14.12.2006 г., и на основание чл. 58а, чл.55, ал.1 т.1 вр. чл.2 ал.2 от НК бил осъден на 1 година и 11 месеца лишаване от свобода, условно при изпитателен срок от 5 години, както и „глоба” в размер на 5000 лева

2. С Протоколно определение от 09.03.2011 г. по нохд № 7109/2010 г. на Районен съд – В., влязло в законна сила на 09.03.2011 г. с което е било одобрено споразумение от същата дата, бил признат за виновен по чл.308, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, за деяния извършени в периода месец февруари – месец март 2010 год., и на основание чл. 55, ал.1 т. 2 от НК бил осъден на „пробация” с пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от десет месеца с периодичност два пъти седмично“, „задължителни периодични срещи с пробационния служител за срок от десет месеца“ и „безвъзмезден труд в полза на обществото 300 часа годишно за срок от една година“. С протоколно определение от 09.03.2011 г. по нохд № 7109/2010 г. на Районен съд – В., влязло в законна сила на 25.03.2011 г на основание чл.25, ал.1 от НК му било определено по настоящата и горепосочената присъда едно общо най-тежкото наказание 1 година и 11 месеца лишаване от свобода, условно при изпитателен срок от 5 години и „глоба” в размер на 5000 лева.

3. С Присъда № 58/12.07.2011 г. по нохд № 924/2011 г. на Окръжен съд – В., влязла в законна сила на 28.07.2011 г. бил признат за виновен по чл.257, ал.1, пр.1 /отм./ вр. чл. 255, ал.1, пр.2 /отм./ вр. чл.26, ал.1 от НК, за деяния извършени в периода 14.11.2005 г. – 14.08.2006 г., и на основание чл. 58а и чл.55, ал.1 т.1 вр. чл.2 ал.2 от НК бил осъден на 1 година и 11 месеца лишаване от свобода. На основание чл.25, ал.1 от НК му било определено, едно общо най-тежкото наказание 1 година и 11 месеца лишаване от свобода условно при изпитателен срок от 4 години и 11 месеца и „глоба” в размер на 5000 лева.

4. С Присъда № 20/24.02.2012 г. по нохд №1868/2011 г. на Окръжен съд – В., влязла в законна сила на 13.03.2012 г. бил признат за виновен по чл.257, ал.1, вр. чл. 255, ал.1, пр.2 /редакция до 13.10.2006 г./ вр. чл.26, ал. 1 от НК за деяния извършени в периода 01.12.2005 г. – 30.11.2008 г., и на основание чл.373, ал. 2 от НПК и чл. 58а от НК бил осъден на 2 години и 8 месеца лишаване от свобода, условно при изпитателен срок от 5 години и „глоба” в размер на 5000 лева На основание чл.25, ал.1 от НК му било определено по цитираните до тук съдебни актове, едно общо най-тежкото наказание 2 години и 8 месеца лишаване от свобода, условно с изпитателен срок от 5 години и „глоба” в размер на 5000 лева.

5. С Протоколно определение от 12.06.2012 г. по нохд № 1867/2012 г. на Районен съд – В. II наказателен състав, влязло в законна сила на 12.06.2012 г., с което е било одобрено Споразумение № 513/12.06.2012 г., бил признат за виновен по чл.206, ал.3 пр.1 вр. ал.1 от НК, за деяние извършено през месец октомври 2009 г., и на основание 55, ал.1 т.1 от НК бил осъден на 2 години и 9 месеца лишаване от свобода, условно при изпитателен срок от 4 години.
По време на службата на Д.Н.И., като цивилен служител - *** на Териториална дирекция В. при Изпълнителна агенция „Социални дейност на МО“ гр. С., двамата подсъдими извършили следното:

Със заповед № Д-383/03.01.2003 год. на Изпълнителния *** на Изпълнителна дирекция „Отдих и възстановяване” на Министерството на отбраната – Н.Ц., /т.VІІ,л.88 от ДП/ подсъдимият И., бил назначен за *** на Териториална дирекция - В. към ИА „СД на МО” , считано от 03.01.2003 г. Тази длъжност заемал до 11.11.2009 г. В това си качество Д.И. бил длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, буква „а” от НК

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция "Социални дейности на МО" била определена с Устройствен правилник приет с ПМС № 165 от 30.12.1999г., обн. ДВ. бр.6 от 21 януари 2000 г. Този правилник бил отменен с ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г. Съгласно устройствения правилник на ИА „Социални дейности на МО", агенцията е била юридическо лице със седалище гр. С., бул. „Тотлебен" № 34а. Издръжката на агенцията се формирала от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност. Към Специализираната администрация на агенцията е била включена и Териториална дирекция „СД на МО“ - В.. С ПМС № 54 от 01.04.2010 година, Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” е била преобразувана в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело" със седалище гр. С., ул. „Цар Освободител" № 7. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело" станала правоприемник по отношение на управлението на военните клубове, почивните бази и хотелите, дейността, архива, както и правата и задълженията по договорите, сключени във връзка с дейността на Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО".

Изпълнителната агенция „Социални дейности на МО” е била възложител по смисъла на чл.7, т.1 на Закон за обществените поръчки /ЗОП/. Тя се ръководила и представлявала от Изпълнителен ***. Непосредственото ръководство на дирекциите в агенцията се осъществявало от техните ***, в т.ч. и от *** на ТД „СД на МО“ - В.. ***. носели отговорност за точното и срочно изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на своите функции. Със заповед № ОХ-193 от 11.03.2009 г. на министъра на отбраната /т.Х, л.42-44 от ДП/, Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” била определена за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в Министерство на отбраната, а Териториална дирекция – В. определена за разпоредител с бюджетни кредити от по-ниска степен. Със същата Заповед, Изпълнителната агенция и Териториалната дирекция - В. били включени за работа със Системата за електронни бюджетни разплащания /СЕБРА/. Тези обстоятелства били отдадени и в Заповед № ОХ-220/28.03.2003 год. на министъра на отбраната, с която били утвърдени Бюджетни указания по разходването на бюджета на МО за 2003 г. /т. ХІ, л.30-31 и л. 77-83 от ДП/. С писмо № 21-7-21 от 10.01.2003 година на *** на дирекция „Планиране и управление на бюджета” /ПУБ/, Териториална дирекция – В. била уведомена, че й е присвоен код на бюджетния разпоредител по МФ 012-008-012-8 /т. ІХ, л. 126 от ДП/. Със същото писмо *** на дирекция „Планиране и управление на бюджета” /ПУБ/ упълномощил Д.И. да инициира бюджетни платежни нареждания, да се разпорежда със сметка „наличности” и да нарежда преводи от транзитната сметка на териториалната дирекция към сметката на Министерството на отбраната в БНБ /т. ІХ, л. 126, и т. ХІV л.12 от ДП/. Екземпляр от това писмо, заедно със спесимен на подписа на Д.И. /т. ІХ, л. 83-84 от ДП/, били представени в обслужващата банка – ТБ „Биохим” АД, която през 2007 год. била преобразувана в „Уни Кредит Булбанк” АД. Отделно от горното, с писмо № 21-7-19 от 10.01.2003 год. на ***а на дирекция „ПУБ” /т. ІХ, л. 87 от ДП/, ТБ „Биохим” АД е била уведомена, че Д.И. е упълномощен да инициира бюджетни платежни нареждания, да се разпорежда със сметка „наличности” и да нарежда преводи от транзитната сметката на териториалната дирекция към сметката на Министерството на отбраната в БНБ по горепосочения код на териториалната дирекция.

Със Заповед № 486 от 07.08.2008 год. на Изпълнителния *** на Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” /т. І, л.102 и т. ІХ, л. 77 от ДП/, Д.И., в качеството му на *** на Териториална дирекция – В., бил упълномощен с всички права на възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, свързани с организирането, провеждането и подписването на договори по процедури за възлагане на обществени поръчки, касаещи дейността на териториалната дирекция. Съгласно чл.20 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в ИА „Социални дейности на МО” /т. ІV, л. 45-56 от ДП/, утвърдени от Изпълнителния *** на агенцията през 2009 г., Д.И., в качеството му на *** на териториалната дирекция, отговарял за защитата на интересите на агенцията и упражнявал правата на възложител на обществени поръчки.

Във връзка с привеждането на к.к. „***" – гр.В. в подходящ вид за летния сезон през 2009 г., в ТД - В. постъпило писмо вх. № 329/16.03.2009 г. /л.166 от папка веществени доказателства (ПВД)/ от Административния *** на к.к. „***" АД, с искане за възстановяване на оградата, озеленяването и прилежащите площи по протежение на главната алея на комплекса. Д.И.,***, изпратил Докладна записка изх. № 293 от 25.03.2009 г. / л.167 и 168 от ПВД / до Изпълнителния *** на ИА"Социални дейности на МО" - С.. В докладната записка, на основание чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /45 000 лв. - 200 000 лв./ предложил да бъде избрана фирма изпълнител за извършване на ремонтните – строително монтажни работи /Р-СМР/. С поставена резолюция „Да” и печат на ИА „СД на МО“, докладната записка била одобрена и върната в ТД - В. с вх. № 427/01.04.2009 г. / л.168 от ПВД/. Д.И., като *** на Териториална дирекция – В. и възложител съгласно Закона за обществените поръчки, инициирал в началото на месец април 2009 г., на основание чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, процедура под праговете на малките обществени поръчки /строителство от 45 000 лв. до 200 000 лв./ с предмет Р-СМР възстановяване на ограда, озеленяване и прилежащи площи към х-л „***", находящ се в к. к. „***" - В..

На 01.04.2009 г. с резолюция в Докладната записка изх. № 293 от 25.03.2009 г., вх. № 427/01.04.2009 г. / л. 168 от ПВД / Д.И. разпоредил на свидетеля главен експерт В.Е.П. *** да направи маркетингово проучване и доклад. В.П. се подписал същия ден на гърба на докладната записка, че получил копие от нея. Д.И. разпоредил на главен експерт В.П. да изготви и количествена сметка и техническо задание за извършване на строително-ремонтните работи с предмет Р-СМР възстановяване на ограда, озеленяване и прилежащи площи към х-л „***". След изготвянето им от В.П./ л.170 и л.173 от ПВД/ , Д.И. ги утвърдил в качеството си на *** на ТД – В.. Същевременно Д.И., злоупотребявайки със служебното си положение, посочил на свидетеля В.П. трите фирми, които да участват в обществената поръчка, като не възложил на свидетеля да извърши проучване за цените на отделните дейности по техническото задание. В Доклад за маркетингово проучване вх. № 436 от 03.04.2009 г. / л.175 от ПВД/, в изпълнение на дадените му указания, В.П. посочил трите фирми указани му от И., а именно: 1. *** - В.; 2. *** - В. и 3.*** – В., като към доклада посочил като приложения количествената сметка и техническото задание. С поставена резолюция върху горния доклад Д.И. разпоредил на И.Н. *** да изготви заповед по чл. 2а от НВМОП. Посочените фирми били поканени с надлежни писма за участие в обществената поръчка / л.179, л.181 и л.183 от ПВД/. Подсъдимия М.А. бил Управител на Фирма *** - В., а фирмите *** – В. и *** – В. били представлявани от А. с генерални пълномощни, които обстоятелства били известни на Д.И..

Със заповед № 131 от 03.04.2009 г. /л.177-178 от ПВД/ Д.И. назначил комисия за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите ценови оферти за извършване на Р-СМР възстановяване на ограда, озеленяване и прилежащи площи към х-л „***", състояща се от председател и двама членове. Комисията в изпълнение на посоченият срок се събрала в пълен състав, получила срещу подпис депозираните три броя оферти в запечатани непрозрачни пликове от трите поканени фирми, /пликове л.л.185, 186 и 187 от ПВД/ и ги отворила по реда на тяхното постъпване в деловодството. Комисията съставила протокол рег. № 8 от 08.04.2009 г. / л.196-198 от ПВД/ за тяхното съдържание и класирала фирмите по следния ред: на първо място *** - В., на второ - „***" ЕООД - В. и на трето *** - В.. На първо място била класирана фирмата посочила най-ниска ценова оферта / вх.№ 445 от 07.04.2009 г. плик л.186 от ПВД/, а именно *** - В., която посочила цена без ДДС в размер на 100 000,00 лв. Класирането на която и да е от фирмите на първо място било без значение за Д.И., тъй като и на двамата подсъдими било известно, че подсъдимият А. притежавал права да се разпорежда със сметките и на трите фирми. Протокола на комисията / л.196-198 от ПВД/ бил представен за одобрение на ***а на Териториална дирекция - В., Д.И. и утвърден от него. След горното били изпратени писма до фирмите участнички в конкурса с посочване реда на тяхното класиране.

Без да бъде извършен по надлежния ред, преди сключване на договора, предварителен контрол от финансовия контрольор на ИА „СД на МО“ - свидетелката Т.Л.С., на 09.04.2009 г. бил сключен Договор № 19/09.04.2009 г. /л.191-195 от ПВД/ с предмет Р-СМР възстановяване на ограда, озеленяване и прилежащи площи към х-л „***“ в к. к. „***" - В.. Договора бил подписан от Д.И., като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ - *** ТД –В.“ и от М. А., като „ИЗПЪЛНИТЕЛ: УПРАВИТЕЛ /ХР.Н./“, без последния да посочи че е пълномощник на собственика на дружеството Х.В.Н. /т.ІХ, л. 97-98 и л.100-102 от ДП/.

Въпреки предоставените възможности с разпоредбата на чл.12 от Договора рег. № 19 от 09.04.2009 г. /л.191-195 от ПВД/, Д.И. не определил лица – специалисти от териториалната дирекция за упражняване на контрол при изпълнение на предмета на договора от изпълнителя – относно количество, качество, единичните цени на СМР, както и да подписват Протокол обр. 19 и всички документи свързани с приемането на обекта. Десет дни след сключване на договора, от страна на изпълнителя бил съставен Протокол образец 19 от 17.04.2009 г. /л.189-190 от ПВД/, удостоверяващ изпълнението на Р-СМР на обекта. Д.И. сам подписал протокола за “ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /Д. И./“, а М. А., като „ИЗПЪЛНИТЕЛ: /Хр.Н./“, без последния отново да посочи, че е пълномощник на собственика на дружеството Х.В.Н. /т.ІХ, л. 97-98 и л.100-102 от ДП/.В Протокола били посочени извършени строително ремонтни работи по обем, брой и цени, както следва:

видови СМР

мярка

количество

Ед. цена

Стойност в лева

1

Демонтаж ограда

л.м.

193,25

9,77

1888,05

2

Демонтаж врати
290/200

бр.

1

187,25

187,25
90/180

бр.

1

98,55

98,55
590/200

бр.

1

339,47

339,47

3

Възстановяване целостта на надзид от реден камък

л.м.

49,85

75,21

3749,22

4

Направа кофраж /двустранен/ за шапка

м2

47,65

19,88

947,28

5

Доставка и монтаж на арматура от готова скара ф6,5

м2

95,30

9,28

884,38

6

Полагане бетон Б15

м3

19

197

3743

7

Доставка и монтаж планки за рамките на платната

бр.

80

6,88

550,40

8

Доставка и монтаж на нова ограда

л.м.

158,85

357,66

56814,29

9

Доставка и монтаж нови врати
350/180

бр.

1

1154,32

1154,32
265/180

бр.

1

597,88

597,88
290/180

бр.

1

741,26

741,26
590/180 плъзгаща

бр.

1

2104,87

2104,87

10

Монтаж втори ред пана от стара ограда върху съществуваща

л.м.

64,20

53,21

3416,08

11

Направа ограда на два реда от стари пана

л.м.

33,40

98,22

3280,55

12

Грундиране и боядисване ограда и врати с блажна боя

л.м.

278,65

13,47

3753,42

13

Оформяне зелени площи пред оградата

м2

425

8,57

3642,25

14

Почистване канавки

л.м.

153

8,40

1285,20

15

Арматура на заварка

л.м.

49

78,24

3833,76

16

Доставка и монтаж бариера с 4м рамо

бр.

2

1783,33

3566,66

17

Монтаж на охранителна камера

бр.

1

348,32

348,32

18

Доставка на софтуер и окабеляване

к-т

1

2909,09

2909,09

19

Натоварване и извозване на боклуци

м3

9,6

17,13

164,45

20

ВСИЧКО

100000,00

Каталог: img -> File -> prisadi
prisadi -> Заседание доказателства по делото съдът приема за установено следното
prisadi -> Мотиви по Присъда №16 от 16. 11. 2015 г по нохд №22 / 2015 г по описа на Военен съд Пловдив
prisadi -> Мотиви по Присъда №13 от 18 март 2014 г по нохд №47/2014 г по описа на Военен съд Пловдив
prisadi -> Г., към 20. 00 часа, на стадиона в с., общ., обл., непосредствено след края на футболната среща от „**“ между отборите на с., общ и с., общ., Б. Д. Б., като съизвършител с ц л. Л. Л. Б., Ударил с юмрук в гърдите М. Г. Г
prisadi -> Заседание доказателства по делото, съдът приема за установено следното
prisadi -> Мотиви по нохд №232/16г по описа на военен съд Пловдив
prisadi -> О п р е д е л е н и е №15 в името на народа днес, 28 август 2015 год., Пловдивският военен съд в гр. Пловдив сградата на съда, в закрито съдебно заседание


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница