Заседание на двадесет и трети септември две хиляди и осма година в съставДата22.07.2016
Размер52.08 Kb.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
90
гр. Габрово, 30. 09. 2008 година
В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГР. ГАБРОВО в публично заседание на двадесет и трети септември две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря КАТЯ НИКОЛОВА и с участието на прокурора ……………… като разгледа докладваното от съдия Д. Гишина адм. дело № 122 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и е образувано по жалба на Многопрофилна болница за активно лечение “Акта Медика” ЕООД – гр. Севлиево, представлявана от управителя д-р Тодор Петков Хинов, против писмо изх. № 30-05-34 от 20. 06. 2008 година, подписано от Директора на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – гр. Габрово. В открито съдебно заседание за жалбоподателя не се явява представител.

Ответната страна, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, в придружително писмо при изпълнение на процедурата по чл. 152 от АПК навежда доводи за недопустимост на жалбата – оспореното писмо не представлявало индивидуален административен акт, в открито съдебно заседание поддържа становището за недопустимост на жалбата и прекратяване на съдебното производство, алтернативно счита жалбата за неоснователна, прави искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева.

Съдът като прецени доказателствата по делото и доводите на страните от фактическа и правна страна приема следното:

Между Националната здравноосигурителна каса – гр. София и жалбоподателя в настоящото производство е сключен Договор № РД-29-07-0242 от 06. 02. 2007 година за авансово отпускане на финансови средства и Договор № РД-29-07-0248 от 13. 03. 2008 година за оказване на болнична помощ по клинични пътеки.

С процесното писмо изх. № 30-05-34 от 20. 06. 2008 година Директорът на РЗОК - гр. Габрово е върнал на МБАЛ "Акта Медика" ЕООД - гр. Севлиево отчета на договорената болнична помощ за клинични пътеки за месец май 2008 година за извършване на корекции, даден е срок за представяне на коригирания отчет за повторна проверка, като е напомнено, че дължимата сума се заплаща след уточняване на данните в определените в Решение № РД-УС-04-127 от 27. 12. 2007 година срокове. В същото писмо е посочено какви корекции и допълнения трябва да бъдат извършени във финансовоотчетни документи. Позоваването е на норми на т. 215, 217 и 241 от Решение № РД-УС-04-127 от 27. 12. 2007 година на УС на НЗОК.

Съгласно т. 241 от Решение № РД-УС-04-127 от 27. 12. 2007 година на УС на НЗОК за определяне на условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, реда за сключване на договорите с тях и други условия по чл. 55, ал. 2, т. 2, 4, 6 и 7 от ЗЗО при констатиране на неправилно попълнени данни РЗОК връща фактурата и спецификацията към нея на изпълнителя на болнична помощ с писмени указания за необходимите корекции и допълнения, но не по- късно от 20-то число на месеца за отчитане. В срок от три работни дни изпълнителят на болнична помощ се задължава да върне документите със съответните промени. Точка 242 от същото решение предвижда дължимата сума да се заплаща след уточняване на данните в определените срокове.

Точки 215 и 217 от Решението регламентират специфични случаи на възстановяване, респ. заплащане на суми за отчетени по клинични пътеки случаи.

Текстът на чл. 28, ал. 1 на Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки № РД-29-07-0248 от 13. 03. 2008 година, сключен между НЗОК и лечебното заведение – жалбоподател текстово и смислово се покрива с регламента на т. 241 от Решение № РД-УС-04-127 от 27. 12. 2007 година на УС на НЗОК.

Според чл. 27, ал. 3 от същия договор условие за плащане е точното и правилно попълване на документите, както и пълното и точно изпълнение на възложената дейност съгласно Решение № РД-УС-04-127 от 27. 12. 2007 година на УС на НЗОК, действащите разпоредби на НРД 2006 година и договора. Документите следва да са изготвени съгласно изискванията и реквизитите, посочени в тях. Не се допускат документи с непопълнени реквизити, поправки, както и липса на подпис и печат на представляващия лечебното заведение.

Прегледът на текста на процесното писмо, посочените текстове от Решението на УС на НЗОК и от Договора за оказване на болнична помощ по клинични пътеки налага извода, че писмото урежда правоотношения по плащания между възложителя и изпълнителя по Договора за оказване на болнична помощ по клинични пътеки от 13. 03. 2008 година, сключен между НЗОК и МБАЛ "Акта Медика" ЕООД - гр. Севлиево, които правоотношения в тази им част имат гражданскоправен характер. Не съществува пречка административният орган да встъпва и в такива по характер правоотношения, по които той действа като страна по една облигационна връзка. Поведение на одобряване на междинно плащане или поставяне на плащането под определени условия е характерно за всеки възложител, дори и за такъв, който не е натоварен с правомощията на административен орган. В конкретното правоотношение Директорът на РЗОК – гр. Габрово като автор на процесното писмо не действа като орган, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, респ. като носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон /чл. 21 АПК във връзка с § 1, т. 1 от ДР на АПК/. Процесното писмо изх. № 30-05-34 от 20. 06. 2008 година не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, то е част от процедурата по изпълнение на Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки № РД-29-07-0248 от 13. 03. 2008 година и по-специално свързано е с предвидената поетапност на плащането за извършената и отчетена болнична помощ и развилите се в тази връзка правоотношения притежават гражданскоправен характер /в този смисъл Определение № 124 от 16. 11. 2007 г. по адм. дело № 144 от 2007 г. на смесен състав на ВКС и ВАС; Определение № 8747 от 15. 07. 2008 г. на ВАС по адм. д. № 7428/2008 г., VІ отд. и Определение № 9126 от 06 08. 2008 г. на ВАС по адм. д. № 9052/2008 г., V отд./.

При неполучаване на плащане пред болничното заведение съществува възможността да потърси вземането си по исков ред, каквато възможност съществува пред всеки един изпълнител по граждански или търговски договор. Доколкото в конкретния случай са дадени указания за връщане на вече изплатени суми чрез издаване на кредитно известие от страна на лечебното заведение и тези указания не бъдат изпълнени /в случая са налице доказателства за изпълнението им/ Директорът на РЗОК разполага с правомощието да инициира процедура по чл. 233 от НРД 2006 година.

След като не е налице подлежащ на съдебен контрол административен акт, то жалбата, сложила началото на настоящото производство, е недопустима, поради което даденият ход по същество следва да бъде отменен, жалбата оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство прекратено.

Направеното искане от процесуалния представител на ответника в настоящото производство за присъждането на юрисконсултско възнаграждение с оглед крайния изход на спора и разпоредбата на чл. 78, ал. 4 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК следва да се уважи за сумата от 80 /осемдесет/ лева предвид разпоредбата на чл. 8 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 09. 07. 2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Водим от горното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК съдът


О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ ХОДА ПО СЪЩЕСТВО, даден в съдебно заседание на 23. 09. 2008 г. по адм. дело № 122 по описа за 2008 година на Административен съд – гр. Габрово.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение “Акта Медика” ЕООД – гр. Севлиево, представлявана от управителя д-р Тодор Петков Хинов, против писмо изх. № 30-05-34 от 20. 06. 2008 година, подписано от Директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Габрово.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 122 по описа за 2008 година на Административен съд – гр. Габрово.

ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение “Акта Медика” ЕООД – гр. Севлиево, представлявана от управителя д-р Тодор Петков Хинов, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – гр. Габрово сумата от 80 /осемдесет/ лева юрисконсултско възнаграждение.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Габрово за заплащане на юрисконсултско възнаграждение за разликата над уважените 80 /осемдесет/ лева до претендираните 100 /сто/ лева.

Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница