Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съветДата14.01.2018
Размер34.42 Kb.
ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Д Н Е В Е Н Р Е Д
за заседание на Комисията по атестирането и конкурсите

при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет,

насрочено за 07.02.2017 г. (вторник) от 14:00 часа

в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 5


І. РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Проект на становище на КАК-ПК по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Румен Бончев Попов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, който ще се проведе на 15.02.2017 г.

Р-2. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор за поощрение на Ангел Стоянов Ангелов – прокурор във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.”а” от ЗСВ.
Р-3. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор за освобождаване на Ангел Стоянов Ангелов от заеманата длъжност „прокурор” във Върховна административна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 22.02.2017 г.
Р-4. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор за оптимизиране щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Разград, във връзка с изтичащ мандат на административния ръководител.
Р-5. ОТНОСНО: Молба от Светлана Йорданова Стоянова - Вайзе – следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура за назначаване на длъжността „следовател” в Национална следствена служба, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.
Р-6. ОТНОСНО: Молба от Силвия Борисова Русева – следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура за назначаване на длъжността „следовател” в Национална следствена служба, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.
Р-7. ОТНОСНО: Писмо от министъра на правосъдието относно отчет по Плана за действие за 2016 г. в изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от 27 януари 2016 г. и изготвяне на План за действие за 2017 г. – срок 06.02.2017 г.
Р-8. ОТНОСНО: Писмо от министъра на правосъдието относно предоставяне на информация за реализираните мерки по Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система – срок 08.02.2017 г.
Р-9. ОТНОСНО: Писмо от директора на Националния институт на правосъдието относно публикувания за обществени консултации проект на Наредба по чл. 209б от ЗСВ за показателите, методите за атестиране и механизма за оценяване на прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници.
Р-10. ОТНОСНО: Проект на наредба по чл. 209б от ЗСВ за показателите, методите за атестиране и механизма за оценяване на прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници, ведно с доклад, предварителна оценка на въздействието и справка на Работната група при Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия във връзка с постъпили предложения по проекта за наредба.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ
П-1. ОТНОСНО: Предложение от Константин Илиев Сулев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”.
П-2. ОТНОСНО: Предложение от Ангелина Георгиева Василева – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”.
П-3. ОТНОСНО: Предложение от Петър Христов Петров – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дулово, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
П-4. ОТНОСНО: Предложение от административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кърджали за повишаване на Росица Георгиева Георгиева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кърджали, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”.

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ
П-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Казанлък за периодично атестиране на Антония Христова Енева - Спасова – прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък, с ранг „прокурор в ОП”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИПРИ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ: /П/

РУМЕН БОЕВ


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница