Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съветДата13.01.2018
Размер42.56 Kb.
ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


Д Н Е В Е Н Р Е Д
за заседание на Комисията по атестирането и конкурсите

при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,

насрочено за 31.07.2017 г. (понеделник) от 13:00 часа

в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 3


РАЗНИ
Р-1. ОТНОСНО: Проект на решение за откриване на процедури за преназначаване на магистрати, по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, в районните, окръжните и административните съдилища във връзка с Анализ на натовареността на съдилищата през 2016 г., приет с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 29/18.07.2017 г.
Р-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд - Велико Търново за поощрение на Милчо Методиев Ванев - съдия в Апелативен съд - Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303 ал. 2, т. 2, б.„а“ от ЗСВ.
Р-3. ОТНОСНО: Извлечение от протокол 29/18.07.2017 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет относно искане от административния ръководител - председател на Районен съд - Сливен за увеличаване на щатната численост с 1 (една) нова длъжност „съдия“.
Р-4. ОТНОСНО: Заявление от Диана Петрова Енева - съдия в Районен съд - Кубрат до административния ръководител - председател на Районен съд - Кубрат.
Р-5. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Враца с приложени заявления от Николай Христофоров Христов, Снежана Михайлова Наумова и Радослава Симеонова Цекова - съдии в Окръжен съд - Враца, да не им се провежда периодично атестиране.
Р-6. ОТНОСНО: Жалба от Георги Христов Иванов - съдия в Районен съд - Бургас срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол от 18.07.2017 г., с което Иван Димитров Бедачев - съдия в Районен съд - Асеновград е повишен на длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Бургас, наказателна колегия.
Р-7. ОТНОСНО: Решение № 9784/21.07.2017 г. по адм. дело № 3588/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Пламена Костадинова Георгиева - Върбанова - съдия в Окръжен съд - Бургас.
Р-8. ОТНОСНО: Решение № 9889/25.07.2017 г. по адм. дело № 7294/2015 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Адриана Георгиева Добрева срещу решение по т. 2 от протокол № 28/27.05.2015 г. на Висшия съдебен съвет.
ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ
С-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Ангел Фебов Павлов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
С-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд, за периодично атестиране на Ваня Ангелова Горанова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.
С-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за придобиване статут на несменяемост на Мария Иванова Райкинска – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд София-град за периодично атестиране на Диляна Тодорова Николова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС”.

С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Кюстендил за периодично атестиране на Милена Богданова Михайлова - съдия в Окръжен съд - Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ
С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Шумен за повишаване на Ростислава Янкова Георгиева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Шумен, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-7. ОТНОСНО: Предложение от Владимир Григоров Вълков - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО АТЕСТИРАНЕ
С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Районен съд – Пловдив за предварително атестиране на Виолета Веселинова Низамова – съдия в Районен съд - Пловдив.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО АТЕСТИРАНЕ
С-9. ОТНОСНО: Предложение от Димана Николова Йосифова – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за периодично (извънредно) атестиране.
ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ
С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд София-град за периодично атестиране на Мария Каменова Ситнилска - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд София-град за периодично атестиране на Миглена Велимирова Недева - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
ПОЛУЧЕНА ЧАСТ Х НА ЕФ ПО НОВИЯ РЕД
С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Кюстендил за периодично атестиране на Ваня Драганова Богоева - Кадийска - съдия в Окръжен съд - Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пловдив, за периодично атестиране на Светлана Николова Неделева - Таскова - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ: /П/

ВЕРОНИКА ИМОВА


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница