Заседание на Комисията по атестирането и конкурситеДата11.06.2018
Размер47.2 Kb.
ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Д Н Е В Е Н Р Е Д


за заседание на Комисията по атестирането и конкурсите

при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,

насрочено за 23.10.2017 г. (понеделник) от 09:30 часа

в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 3РАЗНИ
Р-1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител - председател на Районен съд - Сливен за увеличаване на щатната численост на съда с 1 (една) длъжност „съдия“.
Р-2. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за поощряване на Ценка Иванова Георгиева - съдия във Върховен касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б.“а“ от ЗСВ.
Р-3. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за освобождаване на Ценка Иванова Георгиева от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 01.11.2017 г.
Р-4. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за поощряване на Любка Богданова Първанова - Гелкова - съдия във Върховен касационен съд с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б.“а“ от ЗСВ.
Р-5. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за освобождаване на Любка Богданова Първанова - Гелкова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 01.11.2017 г.

Р-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Монтана за поощряване на Маргарита Петкова Давидкова - съдия в Окръжен съд - Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.„а“ от ЗСВ.
Р-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Монтана за освобождаване на Маргарита Петкова Давидкова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 01.01.2018 г.
Р-8. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 42/17.10.2017 г. за възлагане на КАК-СК изготвяне на правила за критериите и субектите, които са компетентни да правят предложения за определяне на изпълняващи функциите на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Р-9. ОТНОСНО: Справки за щатната численост и свободните длъжности в органите на съдебната власт по нива.
Р-10. ОТНОСНО: Решение № 11929/10.10.2017 г. на Върховния административен съд, Петчленен състав – II колегия, по адм. дело № 8555/2017 г., с което се отменя решение № 6442/23.05.2017 г. по адм. дело № 528/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, тричленен състав.
Р-11. ОТНОСНО: Становище от и.ф административен ръководител - председател на Софийски градски съд по отношение възможностите за откриване на процедура за преназначаване на магистрати, по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, от окръжните съдилища в Софийски градски съд.Р-12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител - председател на Районен съд - Пещера за прекратяване на командироването на съдия Лилия Георгиева Терзиева - Владимирова в Софийски районен съд.
Р-13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител - председател на Административен съд - Шумен за разкриване на 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Шумен.
ВЪЗРАЖЕНИЯ
Преразпределяне на преписки с постъпили възражения срещу определените оценки по открити процедури за придобиване статут на несменяемост и определяне на нови докладчици
В-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Зорница Ангелова Езекиева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.В-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Моника Пламенова Добринова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.

ЕДИНЕН ФОРМУЛЯР
С-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Сливен за придобиване статут на несменяемост на Наталия Петкова Петкова - съдия в Районен съд - Сливен, с ранг „съдия в ОС“.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ
С-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за периодично атестиране на Мирослава Стефанова Тодорова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”.
С-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Видин за периодично атестиране на Петър Валентинов Живков - административен ръководител - председател на Районен съд - Кула, с ранг „съдия в ОС”.
С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Перник за периодично атестиране на Петър Веселинов Боснешки - съдия в Районен съд - Перник, с ранг „съдия в АС”.
С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Пазарджик за периодично атестиране на Мира Симеонова Мирчева - съдия в Районен съд - Пазарджик, с ранг „съдия в ОС”.

С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Сливен за периодично атестиране на Минчо Стоянов Минев - съдия в Районен съд - Сливен, с ранг „съдия в ОС”.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ
С-7. ОТНОСНО: Предложение от Асен Цветанов Цветанов - съдия в Районен съд - Чирпан за придобиване статут на несменяемост и за предварително атестиране.
ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ
С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Цветанка Тодорова Бенина - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ

ПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ: /П/


БОНКА ДЕЧЕВА


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница