Заседание на Об с-елин Пелин, проведено на 27. 03. 2008г. Решение №146страница1/5
Дата13.01.2018
Размер0.79 Mb.
  1   2   3   4   5
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10

От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.Решение № 146
На основание Решение №1687 по Протокол №51/31.05.2007г. на Общински съвет-град Елин Пелин и във връзка с постъпили молби от инвалиди с намалена работоспособност 90% и над 90% , и след станалите разисквания на постоянната комисия по ,,Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, младежта, спорта и туризма” ОбС
РЕШИ:
Общински съвет-град Елин Пелин взима решение да бъде отпусната еднократна парична помощ от Община Елин Пелин в размер на 75,00 лева на следните лица:


 • Димитър Иванов Илиев- гр.Елин Пелин

 • Надежда Недялкова Гергова- гр.Елин Пелин

 • Божидар Атанасов Кечев- гр.Елин Пелин

 • Цено Кръстев Тодоринов- гр.Елин Пелин

 • Кирил Любомиров Стефанов- гр.Елин Пелин

 • Христо Гаврилов Христов- гр.Елин Пелин

 • Екатерина Иванова Спасова- гр.Елин Пелин

 • Василка Благоева Стоянчова- с.Доганово

 • Петър Драганов Цветанов- с.Доганово

 • Велин Райчов Салтиров- с.Доганово

 • Георги Йорданов Атков- гара Елин Пелин

 • Паунка Зарева Стоименова- гара Елин Пелин

 • Спас Димитров Генов- гара Елин Пелин

 • Христо Котев Нешев- гара Елин Пелин

 • Атанас Спасов Янков- гара Елин Пелин

 • Снежана Петрова Кирилова- гара Елин Пелин

 • Янка Павлова Кръстанова- гара Елин Пелин

 • Ангел Найденов Арангелов- гара Елин Пелин

 • Венчо Михайлов Пекин- гара Елин Пелин

 • Стефан Серафимов Салтиров- гр.Елин Пелин

 • Георги Иванов Георгиев- с.Лесново

 • Иванка Стоянова Велинова- с.Лесново

 • Методи Найдов Доков- с.Лесново

 • Стефан Димитров Стефанов- с.Чурек

 • Илия Панайотов Стоименов- с.Чурек

 • Петър Димитров Ненков- с.Чурек

 • Стоян Георгиев Величков- с.Чурек

 • Милка Иванова Стоянова- с.Чурек

 • Донко Петров Донков- с.Чурек

 • Петър Донков Донков- с.Чурек

 • Ангел Иванов Ангелов- с.Чурек

 • Пенка Георгиева Иванова- с.Чурек

 • Величко Петков Тодоров- с.Чурек

 • Иван Рашков Георгиев- с.Равно поле

 • Атанаска Александрова Тончева- с.Равно поле

 • Ангелина Серафимова Костова- с.Голема Раковица

 • Стоянка Георгиева Добрева- с.Голема Раковица

 • Радко Димитров Казъмски- с.Голема Раковица

 • Иван Захариев Иванов- с.Голема Раковица

 • Йордан Димитров Петров- с.Доганово

 • Димитър Спасов Ботев- с-Доганово

 • Петър Димитров Петров- с.Доганово

 • Кирил Здравчев Котев- с.Габра

 • Захари Стоилов Славев- с.Габра

 • Юлиана Стоянова Богданлийска- с.Габра

 • Георги Стаменов Костов- с.Нови хан

 • Мария Петкова Колова- с.Нови хан

 • Крема Георгиева Ангелова- с.Нови хан

 • Паунка Павлова Кръстева- с.Нови хан

 • Димитра Благоева Савина- с.Столник

 • Катерина Петкова Атанасова- с.Столник

 • Анка Спасова Богданова- с.Елешница

 • Боне Цветанов Велков- с.Елешница

 • Петър Веселинов Стойнов- с.Мусачево

 • Владимир Цветанов Стойнов- с.Огняново
Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

За

-
2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов

За

-

-

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

За

-

-

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

За

-

-

14.Любомир Николов Ников

За

-

-

15.Николай Симеонов Николов

Отсъства

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

За

-

-

18.Сашко Георгиев Величков

За

-

-

19.Спас Стойков Петров

За

-

-

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

За

-

-


ЗА- 19 ПРОТИВ- няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма
ПРИЕМА СЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10

От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.


Решение № 147
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.6 от ЗОБ за сметка на резерва на общината и след становище на ПК по ,,Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, младежта, спорта и туризма”, ОбС
РЕШИ:
1.Общински съвет-град Елин Пелин взима решение да отпусне средства за отбелязването на кръгли годишнини и юбилеи за училища и детски градини до 70 деца и ученици- 1500 лв., над 70 деца и ученици- 2500 лв. и на читалища- 1000 лв.

2.Средствата да бъдат отпускани на основание програма, в която се включва тържествен концерт, рекламни материали, сценични костюми и други, посветени на юбилея или годишнината.
Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

За

-
2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов

Отсъства

-

-

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

За

-

-

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

За

-

-

14.Любомир Николов Ников

За

-

-

15.Николай Симеонов Николов

Отсъства

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

За

-

-

18.Сашко Георгиев Величков

За

-

-

19.Спас Стойков Петров

За

-

-

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

За

-

-


ЗА- 18 ПРОТИВ- няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма
ПРИЕМА СЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10

От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.


Решение № 148
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с предложение на г- жа Галя Георгиева- Кмет на община Елин Пелин с вх.№ ОА- 602-1/27.02.2008г. и след становище на ПК по „Финанси,бюджет и икономика”, ОбС
РЕШИ:
1.Общински съвет- гр.Елин Пелин определя следните такси за публикуване на съобщения и информация на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел и др. на Интернет страницата на община Елин Пелин /www.elinpelin.org/:

- За срок от 1 месец- 10 (десет) лева

- За срок от 1 година- 120 (сто и двадесет) лева.

2.Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община Елин Пелин.
Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

Отсъства

-
2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов

За

-

-

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

За

-

-

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

За

-

-

14.Любомир Николов Ников

За

-

-

15.Николай Симеонов Николов

Отсъства

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

За

-

-

18.Сашко Георгиев Величков

За

-

-

19.Спас Стойков Петров

За

-

-

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

За

-

-


ЗА- 18 ПРОТИВ- няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма
ПРИЕМА СЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10

От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.


Решение № 149
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.6, ал.2, буква ,,б” от ЗОБ, във връзка с чл.30, ал.1, т.2 от ПМС №15 от 2008г. за изпълнението на ДБРБ за 2008г. и чл.2, ал.1 от Наредбата за заплащане на превозните разноски на работниците и служителите, и след становище на ПК по ,, „Финанси,бюджет и икономика”, ОбС
РЕШИ:
1.Утвърждава 90 % за компенсиране на разходите за пътуване на педагогическия персонал за 2008г. в делегираните от държавата дейности.

2.Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат права на транспортни разноски през 2008г. в делегираните дейности в дейност ,,Образование”.
Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

За

-
2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов

За

-

-

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

За

-

-

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

За

-

-

14.Любомир Николов Ников

За

-

-

15.Николай Симеонов Николов

За

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

За

-

-

18.Сашко Георгиев Величков

За

-

-

19.Спас Стойков Петров

За

-

-

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

За

-

-


ЗА- 20 ПРОТИВ- няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма
ПРИЕМА СЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И Н


  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница