Заседание на Об с-елин Пелин, проведено на 27. 03. 2008г. Решение №146страница2/5
Дата13.01.2018
Размер0.79 Mb.
1   2   3   4   5

Протокол № 10

От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.


Решение № 150
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.2 от Наредба № 4 на Общински съвет- Елин пелин, във връзка с предложение на Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх.№ ОА- 725-1/19.03.2008г. и след становище на ПК по ,,Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, ОбС
РЕШИ:
1.Общински съвет удължава срока на договор за наем от 01.02.2005г. с община Елин Пелин с ЕТ ,,Виолета Шунева” за срок от три години за недвижим имот, представляващ училищна лавка с площ 9,15кв.м., находящ се на първи етаж в сградата на ОУ”Христо Ботев”, с.Равно поле, община Елин Пелин.

2. Упълномощава Кмета на Община Елин Пелин да подпише допълнително споразумение с Виолета Филипова, действаща като ЕТ”Виолета Шунева” за удължаване срока на договора за наем на недвижимия имот – общинска собственост подробно описан в т.1.

Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

За

-
2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов

За

-

-

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

За

-

-

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

За

-

-

14.Любомир Николов Ников

За

-

-

15.Николай Симеонов Николов

За

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

За

-

-

18.Сашко Георгиев Величков

За

-

-

19.Спас Стойков Петров

За

-

-

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

За

-

-

ЗА- 20 ПРОТИВ- няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма

ПРИЕМА СЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10
От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.
Решение № 151
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.2 от Наредба № 4 на Общински съвет- Елин пелин, във връзка с предложение на Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх.№ ОА- 727-1/19.03.2008г. и след становище на ПК по ,,Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, ОбС

РЕШИ:
1.Общински съвет удължава срока на договор за наем от 16.02.2004г. с община Елин Пелин с ЕТ”АИППСП д-р Ясена Якимова” за срок от три години за недвижим имот,представляващ две помещения с обща площ 23,45 кв.м. и 10,17кв.м. идеални части от общи помещения - коридор и санитарен възел, находящи се на първи етаж на двуетажна масивна сграда /разширение към училище/, съставляващи сервизни помещения от ”кухня и столова”, находящи се в ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, с.Столник, община Елин Пелин.

2. Упълномощава Кмета на Община Елин Пелин да подпише допълнително споразумение с д-р Ясена Стефчева Якимова за удължаване срока на договора за наем на недвижимия имот – общинска собственост подробно описан в т.1.

Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

За

-
2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов

За

-

-

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

За

-

-

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

За

-

-

14.Любомир Николов Ников

За

-

-

15.Николай Симеонов Николов

За

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

За

-

-

18.Сашко Георгиев Величков

За

-

-

19.Спас Стойков Петров

За

-

-

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

За

-

-

ЗА- 20 ПРОТИВ- няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма

ПРИЕМА СЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10
От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.
Решение № 152
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.2 от Наредба № 4 на Общински съвет- Елин пелин, във връзка с предложение на Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх.№ ОА- 734-1/20.03.2008г. и след становище на ПК по ,,Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, ОбС

РЕШИ:
1.Общински съвет удължава срока на договор за наем от 24.02.2006г. с община Елин Пелин с „Българска Телекомуникационна Компания”АД за срок от две години за недвижим имот, представляващ: помещение с площ 15кв.м./петнадесет кв.м./, находящо се на първия етаж на двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ХІ-694 „за поща и кметство” в кв.32а по ЗРП на с.Нови хан, община Елин Пелин, област Софийска.

2. Упълномощава Кмета на Община Елин Пелин да подпише допълнително споразумение с „Българска Телекомуникационна Компания”АД за удължаване срока на договора за наем на недвижимия имот – общинска собственост подробно описан в т.1.

Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

За

-
2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов

За

-

-

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

За

-

-

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

За

-

-

14.Любомир Николов Ников

За

-

-

15.Николай Симеонов Николов

За

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

За

-

-

18.Сашко Георгиев Величков

За

-

-

19.Спас Стойков Петров

За

-

-

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

За

-

-


ЗА- 20 ПРОТИВ- няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма

ПРИЕМА СЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10
От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.
Решиние № 153
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.59, ал.1 от Наредба №4 на Общински съвет Елин Пелин и във връзка с предложение на Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх.№ ОА- 744-1/20.03.2008г. и след становище на ПК по ,,Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, ОбС
РЕШИ:
Общински съвет Елин Пелин утвърждава актуализирана пазарна оценка във връзка с приключване на процедура за продажба за недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: УПИ VІІ-За КОО в кв.27 по плана на гр.Елин Пелин, област Софийска, целият с площ от 240 кв.м./двеста и четиридесет кв.м./ в размер на 28 700 лв./двадесет и осем хиляди и седемстотин лв./


Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

-

-

Въздържал се

2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов

-

-

Въздържал се

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

За

-

-

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

-

-

Въздържал се

14.Любомир Николов Ников

За

-

-

15.Николай Симеонов Николов

За

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

За

-

-

18.Сашко Георгиев Величков

За

-

-

19.Спас Стойков Петров

За

-

-

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

За

-

-


ЗА- 17 ПРОТИВ- няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 3
ПРИЕМА СЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10
От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.
Решение № 154
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.59, ал.1 от Наредба №4 на Общински съвет Елин Пелин и във връзка с предложение на Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх.№ ОА- 746-1/20.03.2008г. и след становище на ПК по ,,Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, ОбС
РЕШИ:

Общински съвет Елин Пелин утвърждава актуализирана пазарна оценка във връзка с приключване на процедура за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: ½ идеална част от УПИ ХІІ-общ. в кв.164 по плана на гр.Елин Пелин, област Софийска, целия с площ от 210кв.м. в размер на 6 510 лв./шест хиляди петстотин и десет лв./
Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

За

-

-

2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов

-

Против

-

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

-

Против

-

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

-

-

Въздържал се

14.Любомир Николов Ников

-

Против

-

15.Николай Симеонов Николов

За

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

-

-

Въздържал се

18.Сашко Георгиев Величков

-

Против

-

19.Спас Стойков Петров

-

Против

-

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

-

Против

-

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница