Заседание на Об с-елин Пелин, проведено на 27. 03. 2008г. Решение №146страница3/5
Дата13.01.2018
Размер0.79 Mb.
1   2   3   4   5

ЗА- 12 ПРОТИВ- 6 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 2
ПРИЕМА СЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10
От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.
Решиние № 155
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.59, ал.1 от Наредба №4 на Общински съвет Елин Пелин и във връзка с предложение на Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх.№ ОА- 745-1/20.03.2008г. и след становище на ПК по ,,Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, ОбС
РЕШИ:
Общински съвет Елин Пелин утвърждава актуализирана пазарна оценка във връзка с приключване на процедура за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: ½ идеална част от УПИ ХІІ-общ. в кв.164 по плана на гр.Елин Пелин, област Софийска, целия с площ от 210кв.м. в размер на 6 510 лв./шест хиляди петстотин и десет лв./


Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

За

-

-

2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов

-

-

Въздържал се

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

-

Против

-

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

-

-

Въздържал се

14.Любомир Николов Ников

-

-

Въздържал се

15.Николай Симеонов Николов

За

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

-

-

Въздържал се

18.Сашко Георгиев Величков

-

-

Въздържал се

19.Спас Стойков Петров

-

Против

-

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

-

-

Въздържал се


ЗА- 12 ПРОТИВ- 2 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 6
ПРИЕМА СЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10
От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.
Решение № 156
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.59, ал.1 от Наредба №4 на Общински съвет Елин Пелин и във връзка с предложение на Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх.№ ОА- 733-1/20.03.2008г. и след становище на ПК по ,,Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, ОбС
РЕШИ:
Общински съвет Елин Пелин утвърждава пазарна оценка във връзка с приключване на процедура за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: УПИ І-292 в кв.33 по плана на в.з.Чурек, община Елин Пелин, област Софийска, целият с площ от 927 кв.м./деветстотин двадесет и седем кв.м./ в размер на 4 640 лв.


Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

-

-

Въздържал се

2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов

-

-

Въздържал се

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

За

-

-

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

-

-

Въздържал се

14.Любомир Николов Ников

-

-

Въздържал се

15.Николай Симеонов Николов

За

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

За

-

-

18.Сашко Георгиев Величков

-

-

Въздържал се

19.Спас Стойков Петров

-

Против

-

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

За

-

-


ЗА- 14 ПРОТИВ- 1 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 5
ПРИЕМА СЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10
От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.
Решение № 157
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.59, ал.1 от Наредба №4 на Общински съвет Елин Пелин и във връзка с предложение на Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх.№ ОА- 732-1/20.03.2008г. и след становище на ПК по ,,Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, ОбС
РЕШИ:
Общински съвет Елин Пелин утвърждава пазарна оценка във връзка с приключване на процедура за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: УПИ ХVІІІ-за електронни игри и електронно казино в кв.23 по плана на гр.Елин Пелин, област Софийска, целия с площ от 190 кв.м./сто и деветдесет кв.м./ в размер на 38 400 лв.


Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

-

-

Въздържал се

2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов

-

-

Въздържал се

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

-

-

Въздържал се

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

-

-

Въздържал се

14.Любомир Николов Ников

-

-

Въздържал се

15.Николай Симеонов Николов

За

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

-

-

Въздържал се

18.Сашко Георгиев Величков

-

-

Въздържал се

19.Спас Стойков Петров

За

-

-

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

За

-

-ЗА- 13 ПРОТИВ- няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 7
ПРИЕМА СЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10
От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.
Решение № 158
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.65, ал.1, т.1.3 от Наредба №4 на Общински съвет Елин Пелин и във връзка с предложение на Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх.№ ОА- 749-1/20.03.2008г. и след становище на ПК по ,,Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, ОбС
РЕШИ:
1.Общински съвет Елин Пелин взима решение за прекратяване на съсобственост с Община Елин Пелин за 35 кв.м., които се придават към УПИ ХІ-57, кв.7 по плана на с.Столник, община Елин Пелин, целият с площ от 650кв.м. от улица с о.т.44-46. Собственик на УПИ ХІ-57, кв.7 по плана на с.Столник е Емил Цветанов Гешев съгласно нотариален акт №40, том І, дело №32/2008год.

2.Утвърждава изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител на имота подробно описан в т.1 във връзка с прекратяване на съсобственост с Община Елин Пелин в размер на 590лв. /петстотин и деветдесет лв./

3.Упълномощава Кмета на община Елин Пелин да сключи договор на основание утвърдена оценка за придаваемите 35 кв.м. към УПИ ХІ-57, кв.7 по плана на с.Столник с Емил Цветанов Гешев.


Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

-

-

Въздържал се

2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов

-

-

Въздържал се

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

За

-

-

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

За

-

-

14.Любомир Николов Ников

За

-

-

15.Николай Симеонов Николов

За

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

За

-

-

18.Сашко Георгиев Величков

За

-

-

19.Спас Стойков Петров

-

-

Въздържал се

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

За

-

-
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница