Заседание на Об с-елин Пелин, проведено на 27. 03. 2008г. Решение №146страница4/5
Дата13.01.2018
Размер0.79 Mb.
1   2   3   4   5ЗА- 17 ПРОТИВ- няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 3
ПРИЕМА СЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10
От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.
Решение № 159
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1, т.1.2; чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, утвърдена от Общински съвет и във връзка с предложение на Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх.№ ОА- 726-1/19.03.2008г. и след становище на ПК по ,,Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, Об С
РЕШИ:
1.Общински съвет Елин Пелин взима решение за замяна на общински имот с №020006, актуван с АОС №2020/20.09.2007год., находящ се в местността „Бели кладенец” по одобрената карта на възстановена собственост на землище с.Григорево с площ от 2.800 дка., експертна оценка – 812,00 лв. /осемстотин и дванадесет лева и 00ст./ - за имот собственост на Тодор Богданов Павлов съгласно договор за доброволна делба на земеделски земи от 11.09.2007год., вписан в АВ с №033021, находящ се в местността „Герена” по одобрената карта на възстановена собственост на землище с.Григорево с площ от 2.798 дка. – 1746,00 лв. /хиляда седемстотин четиридесет и шест лева и 00ст./.

2.Упълномощава Кмета на община Елин Пелин да сключи договор за замяна на имотите подробно описани в т.1.


Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

За

-

-

2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов

За

-

-

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

За

-

-

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

За

-

-

14.Любомир Николов Ников

За

-

-

15.Николай Симеонов Николов

За

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

За

-

-

18.Сашко Георгиев Величков

За

-

-

19.Спас Стойков Петров

-

-

Въздържал се

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

За

-

-ЗА- 20 ПРОТИВ- няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма
ПРИЕМА СЕ


ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10
От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.
Решение № 160
На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с т.9 от ЗМСМА и чл.123 от Търговския закон, във връзка с предложение на Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх.№ ОА- 601-1/27.02.2008г. и след становище на ПК по ,,Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, ОбС

РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Елин Пелин да назначи комисия за извършване проверка на дейността на „МБАЛ – Елин Пелин” ЕООД, „Медицински център – І Елин Пелин” ЕООД, ,,Синанец” ЕООД- гр.Елин Пелин и ,, ГАЗО- ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО- ЕЛИН ПЕЛИН” ООД.

2. В състава на комисията да бъдат включени представители на ОбС Елин Пелин и общинската администрация.

3. При изпълнение на възложената проверка, комисията да направи констатации относно:

- финансовото състояние на дружествата, отчет на приходите и разходите за 2007г.;

- начина на стопанисване и управление на недвижимите имоти, предоставени за ползване или собственост на дружествата;

- ефективност на утвърдената численост и длъжностно разписание на работещите в дружествата;

- други по преценка на кмета на Община Елин Пелин.

ЗА- 20 ПРОТИВ- няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма
ПРИЕМА СЕ


ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10
От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.
Решение № 161
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх.№ ОА- 601-1/27.02.2008г. и след станалите разисквания, Об С:

РЕШИ:
В състава на комисията да бъдат включени:

-Председател наПК по ,, Финанси, бюджет и икономика”- г- н Емил Петров;

-Председател на ПК по ,,Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”-

г- н Йордан Митев;

-Председател на ПК по ,,Законност, сигурност, обществен ред и граждански права”- адв.Николай Николов;

-Председател на ПК по ,,Здравеопазване, образование,култура и вероизповедание, младежта, спорта и туризма”- г- н Кирил Йосифов;

-Член на ПК по ,,Програми за развитие, екология и енергетика”- г- н Любомир Ников;

-Член на ПК по ,, Финанси, бюджет и икономика” и ПК по ,,Териториално, селищно устройство, строителство и инфраструктура”- г- н Валери Брънзелов;

-Трима представители на общинска администрация.

ЗА- 20 ПРОТИВ- няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма
ПРИЕМА СЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10
От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.
Решение № 162
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.10, ал.3 от ЗНП, и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, във връзка с предложение на Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх.№ ОА- 752-1/20.03.2008г. и след становище на ПК по ,,Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, ОбС
РЕШИ:
1. Променя характера на собствеността на недвижим имот, отреден за УПИ I-за училище в кв.25, целия с площ от 6340 кв.м., заедно с построената двуетажна масивна сграда със ЗП 330 кв.м. по плана на с. Елешница, община Елин Пелин, област Софийска, като от публична общинска собственост, същият се обявява за частна общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Елин Пелин да възложи изготвяне на Подробен устройствен план - ПЗР за промяна на предназначението на имота посочен в т.1 от решението в УПИ – за КОО.Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

Отсъства

-

-

2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов
Против

-

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

-

Против

-

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

-

-

Въздържал се

14.Любомир Николов Ников

-

Против

-

15.Николай Симеонов Николов

За

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

-

-

Въздържал се

18.Сашко Георгиев Величков

-

Против

-

19.Спас Стойков Петров

-

-

Въздържал се

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

За

-

-


ЗА- 12 ПРОТИВ- 4 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 3

ПРИЕМА СЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10
От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.
Решение № 163
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.56, ал.1 и ал.3 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с предложение на Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх.№ ОА- 750-1/20.03.2008г. и след становище на ПК по ,,Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, ОбС
РЕШИ:
Общински съвет- Елин Пелин взима следното решение:

І. За откриване на процедура за продажба (чрез явен търг) на следните недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:

1. УПИ І-451 за Складова и търговска дейност, кв.88 по ЗРП на с. Нови хан, общ. Елин Пелин, целият с площ от 15842 кв.м.;

2. УПИ ІІІ-451 за Складова и търговска дейност, кв.88 по ЗРП на с. Нови хан, общ. Елин Пелин, целият с площ от 4463 кв.м.;

3. УПИ ІІ-451 за Складова и търговска дейност, кв.88 по ЗРП на с. Нови хан, общ. Елин Пелин, целият с площ от 4761 кв.м.ІІ. Упълномощава Кмета на Община Елин Пелин да възложи изготвянето на оценки от лицензиран оценител, които да бъдат внесени за утвърждаване от Общински съвет Елин Пелин.Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

Отсъства

-

-

2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов
Против

-

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

-

-

Въздържал се

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

За

-

-

14.Любомир Николов Ников

-

Против

-

15.Николай Симеонов Николов

За

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

-

-

Въздържал се

18.Сашко Георгиев Величков

-

-

Въздържал се

19.Спас Стойков Петров

-

-

Въздържал се

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

-

-

Въздържал сеЗА- 12 ПРОТИВ- 2 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- 5
ПРИЕМА СЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10

От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.Решение № 164
На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с постъпило предложение на Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева с вх.№ ОА- 634-1/04.03.2008г.и след съвместно становище на ПК по ,,Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество” и ПК по ,, Програми за развитие, екология и енергетика”, ОбС

РЕШИ:
Общински съвет- гр.Елин Пелин упълномощава Кмета на община Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева да създаде сдружение с нестопанска цел- МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА / МИГ/.

ЗА- 20 ПРОТИВ- няма ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ- няма
ПРИЕМА СЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ наОбС: /Е.Мишов/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л И Н П Е Л И НПротокол № 10
От редовно заседание на Об С-Елин Пелин, проведено на 27.03.2008г.
Решение № 165
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.4 от ТЗ и във връзка с постъпило предложение от Ликвидатор на ,,Автогара” ЕООД, с вх.№ 08-630-1/04.03.2008г. и след становище на ПК по ,,Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество”, Об С:

РЕШИ:
Общински съвет- Елин пелин взима решение за бракуване на Автобус Чавдар с рег.№ СО 76 29 ТА, чрез предаване на вторични суровини.

Име

За

Против

Въздържали се

1.Ангел Тодоров Цветанов

За

-

-

2.Бисерка Георгиева Николова

Отсъства

-

-

3.Валери Николов Брънзелов

За

-

-

4.Васил Цветков Цветков

За

-

-

5.Виктор Александров Станоев

За

-

-

6.Владимира Николаева Костадинова

За

-

-

7.Георги Антонов Иванов

За

-

-

8.Георги Любенов Костов

За

-

-

9.Емил Боянов Мишов

За

-

-

10.Емил Стоянов Петров

За

-

-

11.Златослав Александров Златанов

За

-

-

12.Йордан Григоров Митев

За

-

-

13.Кирил Стоянов Йосифов

За

-

-

14.Любомир Николов Ников

За

-

-

15.Николай Симеонов Николов

За

-

-

16.Пламен Боянов Цветков

За

-

-

17.Румен Грозданов Попов

За

-

-

18.Сашко Георгиев Величков

За

-

-

19.Спас Стойков Петров

За

-

-

20.Стоянка Димитрова Постолова

За

-

-

21.Трайко Николов Цветанов

За

-

-


1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница