Заседание на Общинската избирателна комисия Елин ПелинДата14.01.2018
Размер46.33 Kb.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
Протокол №51
Днес, 17 май 2016 г. се проведе заседание на Общинската избирателна комисия – Елин Пелин.

На заседанието присъстват всички 11 членове на Комисията: Теодор Атанасов - председател, съгл Решение на ЦИК № 3224- МИ/НР от 05.05.2016 г. Валя Разпопова – зам. председател, Ангелина Илиева – секретар и членовете Марияна Стоянова, Сашка Ненова, Владимир Марков, Бистра Кунева, Христо Минков, Ганчо Ганев, Теодора Салагьорова, Милко Маринов.

Налице е пълен кворум. Заседанието е законно и може да взима решения.

Заседанието бе открито в 16,00 ч. и председателствано от Теодор Атанасов, председател на комисията при следния оповестен


Д н е в е н ред:
1. Разглеждане на постъпили материали във връзка със сигнал, вх.№ 312/26.04.2016 г.

Докладва: Теодор Атанасов

* * *

ПРЕДС. Теодор Атанасов: Добър ден, колеги! В залата присъстват 11 членове на Общинската избирателна комисия. Налице е необходимият кворум.Откривам заседанието на комисията на 17 май 2016 г.

Колеги, предлагам в проект за дневен ред да бъде включена т.2, а именно:

2. Определяне на членове от ОИК да получават документи адресирани до ОИК – Елин Пелин, като след получаването да уведомят председателя за предприемане на съответните действия и насрочване на заседание.

Гласували поименно 11 членове на ОИК: за -11 (Теодор Атанасов, Валя Разпопова, Ангелина Илиева, Марияна Стоянова, Сашка Ненова, Владимир Марков, Бистра Кунева, Христо Минков, Ганчо Ганев, Теодора Салагьорова, Милко Маринов 11) ; против – няма.

След проведено гласуване ОИК – Елин Пелин приема следния дневен ред:

1. Разглеждане на постъпили материали във връзка със сигнал, вх.№ 312/26.04.2016 г.

2. Определяне на членове от ОИК да получават документи адресирани до ОИК – Елин Пелин, като след получаването да уведомят председателя за предприемане на съответните действия и насрочване на заседание.

Докладва: Теодор АтанасовПо т.1 от така приетият дневен ред Председателят на ОИК – Елин Пелин – Теодор Атанасов докладва:

В ОИК – Елин Пелин са постъпили следните документи:

- вх. № 317/ 11.05.2016 г. – заверено копие на сигнал с приложения от Валентин Методиев Маламов, изпратен на ОИК – Елин Пелин по копетентност за разглеждане от Областен управител на Софийска област;

- вх. № 318/ 11.05.2016 г. заверено копие на сигнал с приложения от Валентин Методиев Маламов, изпратен на ОИК – Елин Пелин по компетентност за разглеждане от Централна избирателна комисия;

- вх № 319/11.05.16 г. справка от входящия регистър на Общински съвет – Елин Пелин;

- вх.№321/ 14.05.16 г. – разпечатка от ЦУИГ в община Елин Пелин;- вх.№322/14.05.16г. Удостоверение №20160512150823/12.05.16 за вписани обстоятелства и актове и за актуално състояние на фирма ”Димар 88” ЕООД  към дата към 12.05.2016 г. и удостоверение №20160512150755/12.05.16 за извършените вписвания по партидата на дружеството към дата 12.05.2016 г. от Агенция по вписванията.
Т.Атанасов:Предлагам на комисията да се запознае с постъпилите документи и да гласуваме следното протоколно решение:
Комисията приема и прилага към преписката по получен сигнал вх. №312/26.04.2016 г. получените материали.
Гласували поименно 11 членове на ОИК: за -11 (Теодор Атанасов, Валя Разпопова, Ангелина Илиева, Марияна Стоянова, Сашка Ненова, Владимир Марков, Бистра Кунева, Христо Минков, Ганчо Ганев, Теодора Салагьорова, Милко Маринов 11) ; против – няма.
Т.Атанасов: След обсъждането на всички получени материали от комисията предлагам да вземем следното решение:

Да се изпрати уведомително писмо на основание Чл. 42, ал.3 от ЗМСМА до Кмета на община Елин Пелин заедно с копия от сигнал с вх. №312/26.04.2016 г. и всички събрани доказателства, с което да му предоставим възможност в тридневен срок да направи писмено възражение пред комисията.

Предлагам следният текст на уведомителното писмо:

До Ивайло Симеонов

Кмет

на община Елин Пелин

Уважаеми г-н Кмет,

Във връзка с получения в ОИК – Елин Пелин сигнал от Валентин Методиев Маламов, с вх. №312/26.04.2016 г., който ни сезира с твърдение за неизпълнение в срок изискванията на чл .41, ал.3 от ЗМСМА от Ивайло Петров Симеонов – кмет на община Елин Пелин, на основание Чл. 42 ал. 3 от ЗМСМА, приложено Ви изпращаме копие от сигнала заедно с копия от всички събрани в хода на проверката доказателства, общо 23 броя страници. Съгласно Чл. 42 ал.3 от ЗМСМА, в тридневен срок от получаването можете да направите писмено възражение пред комисията.Предлагам да гласуваме.
Гласували поименно 11 членове на ОИК: за -11 (Теодор Атанасов - председател, Валя Разпопова – зам. председател, Ангелина Илиева – секретар и членовете Марияна Стоянова, Сашка Ненова, Владимир Марков, Бистра Кунева, Христо Минков, Ганчо Ганев, Теодора Салагьорова, Милко Маринов).

против:няма

Приема се! Това е Решение № 269.


По т. 2 от приетият дневен ред

Председателят на ОИК – Елин Пелин – Теодор Атанасов докладва:

Предлагам Владимир Марков и Ганчо Статев Ганев– членове на ОИК – Елин Пелин да получават документи адресирани до ОИК – Елин Пелин, като след получаването да уведомят председателя за предприемане на съответните действия и насрочване на заседание.

Гласували поименно 11 членове на ОИК: за -11 (Теодор Атанасов - председател, Валя Разпопова – зам. председател, Ангелина Илиева – секретар и членовете Марияна Стоянова, Сашка Ненова, Владимир Марков, Бистра Кунева, Христо Минков, Ганчо Ганев, Теодора Салагьорова, Милко Маринов).против:няма

Приема се! Това е Решение № 270.


Сега ви предлагам да закрием заседанието в 18 часа. За следващото заседание ще бъдете уведомени от сайта на ОИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теодор АтанасовСЕКРЕТАР:

Ангелина Илиева


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница