Заседание на ос към мосв № ОрганизацияДата13.10.2018
Размер95.68 Kb.
СПРАВКА ЗА ОТПРАВЕНИ ДО ОС ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС КЪМ МОСВ
Организация

e-mail

ПредложениеИме и цел на групата

Теми

1.

Жечко Йорданов

Председател на УС на

Национална асоциация Зелена Сърница

iordanovbg@gmail.com


Предложение на Национална асоциация Зелена Сърница към т. 3 от Дневния ред:

1. Създаване на тематична група към Обществения съвет на МОСВ: Управление на основни елементи на околната среда – почви, вода, въздух и отпадъци за въвеждане на интегрирани ниско въглеродни практики за действия по управление на адаптацията към климатичните промени.

Цел на групата:

Предложената тематична група към Обществения съвет да оказва непосредствена помощ на органите на МОСВ в подготовката и обсъждането на проектите за нормативна база в съответните области, в подготовката и реализирането на стратегии и програми в новия програмен период 2014 – 2020 г., да подпомага процеса за изграждане и развитие на местен капацитет на регионално , областно и общинско ниво за въвеждане и осъществяване на интегрирани и децентрализирани проекти в управление на околната среда и адаптацията към климатичните изменения.- Почви

- Води


- Въздух

- Отпадъци

- Климат


2.

Политими Паунова

Изпълнителен директор на

БАМИ

bcm@mb.bia-bg.com


Предложения на Българска асоциация на металургичната индустрия за включване към т. 3 от Дневния ред:

Поради спецификата и тематичното разнообразие на проблемите, които се обсъждат в Обществения Съвет и широкия кръг от участници в него, както и на основание чл. 13. ал. 1 на Правилата за устройство и дейността на съвета към министъра на околната среда и водите, БАМИ предлага да бъдат сформирани следните две тематични работни групи:

1. Преглед на въздействието на Закона за управление на отпадъците, обсъждане на предложения за промени;

2. Икономическа оценка върху бизнеса от прилагането на Тарифата за таксите за ползване на воден обект и за замърсяване, обсъждане на предложения за промени.

3. Разрешителни режими по отношение на инвестиционните решения и ОВОС


- Преглед на ЗУО (Отпадъци)

- Икономическа оценка върху бизнеса от прилагането на Тарифата за таксите

- Разрешителни режими по отношение на инвестиционните решения и ОВОС


3.

Димитър Димитров, Председател на УС на сдружение "ДЕН"

den.yambol@gmail.com

Предложение на Движение с екологична насоченост Ямбол за включване към т. 3 от Дневния ред:

В дневния ред на заседанието на Обществения съвет на 04.02.2014 г. да бъде включено и обсъждане на внесеното на 31.10.2013 г. в МОСВ искане от неправителствени организации и граждански структури възстановяване на законовия регламент за хигиенно-защитни зони.


„ ….. Целта на екологичното законодателство е опазването на биоразнообразието, но и опазването на човешкото здраве.

Г-жа Искра Михайлова пое на 31 октомври 2013 г. ангажимент за сформиране на обща работна група с Министерството на здравеопазването за изготвяне на нова наредба за хигиенно-защитните зони с думите: "Няма нормален човек, който не би подкрепил такова искане". До този момент, обаче, реални действия по въпроса не са предприети. Считаме, че тази точка би могла да се обсъди по време на формирането на работните групи към Обществения съвет.

В прикачени файлове Ви изпращаме пълното искане, внесено в МОСВ. ….. „“


- Хигиенно-защитни зони (Формиране на съвместна РГ с МЗ)

4.

Свилен Делчев,

Член на "Комисия по опазване на карста и пещерите" към Българска федерация по спелеология (БФСп)

член на УС на ПК "Хеликтит" – София

svilendelchev@gmail.com


Предложение oт името на "Комисия по опазване на карста и пещерите" към БФСп за включване към т. 3 от Дневния ред:

1. Обсъждане и приемане на Работна група по опазване на пещерите

Основните цели на групата:


  • “… Осъвременяване на заповеди за ПЗ, ангажимент, който поехме пред МОСВ, но нямаме ресурс за пълноценното му и краткосрочно изпълнение.

  • Изграждане на цялостна програма по опазване на застрашени пещери. Броят им е вече над 150 унищожавани по различен начин. Списък можете да намерите тук: http://www.helictit.info/?act=threatens

  • Актуализиране на създадения, но негласуван "Закон за пещерите" и придвижването му за гласуване от НС на РБ. … “

- Опазване и защита на пещери

5.

Владимир Димитров

Изпълнителен директор

Българска асоциация по рециклиране (БАР)

bar@bar-bg.org


Предложение на Българска асоциация по рециклиране към т. 3 от Дневния ред:

Във връзка с изпълнение на т.3 от Дневния ред на редовното заседанието на Обществен съвет (ОС) към МОСВ, Българска асоциация по рециклиране (БАР) предлага при ОС към МОСВ да бъдат сформирани следните работни групи:

- Работна група „Въздух”

- Работна група „Води”

- Работна група „Природа”

- Работна група „Почви”

- Работна група „Климат”

- Работна група „Отпадъци”

- Работна група „Превантивна дейност”

- Работна група „Шум”

- Работна група „Радиация”

„ … Предложението ни е съобразено с основните приоритети на МОСВ при формиране на политиката по опазване на околната среда.

По този начин максимално ефективно ще бъде използван административния капацитет на МОСВ и всеки един от членовете на ОС ще може да участва в работата на работна група, касаеща дейността на организацията която представлява. … „


- Въздух

- Води


- Природа

- Почви


- Климат

- Отпадъци

- Превантивна дейност

- Шум


- Радиация

6.

инж. Божидар Щерев

Управител

БИ-Лаборатории ЕООД

bilabs@yahoo.com


Предложение на БИ-Лаборатории ЕООД към т. 3 от Дневния ред:

Във връзка с изпълнение на т.3 от Дневния ред на редовното заседанието на Обществен съвет (ОС) към МОСВ, БИ-Лаборатории ЕООД предлага при ОС към МОСВ да бъдат сформирани следните работни групи:

- Работна група „Нормативни документи”

- Работна група „Въздух”

- Работна група „Води”

- Работна група „Природа”

- Работна група „Почви”

- Работна група „Климат”

- Работна група „Отпадъци”

- Работна група „Превантивна дейност”

- Работна група „Шум”

- Работна група „Радиоактивност и Йонизиращи лъчения”

- Работна група „Енергетика”

„ …. Предложението ни е съобразено с основните приоритети на МОСВ при формиране на политиката по опазване на околната среда.

По този начин максимално ефективно ще бъде използван административния капацитет на МОСВ и всеки един от членовете на ОС ще може да участва в работата на работна група касаеща дейността на организацията която представлява. … „“


- Нормативни документи

- Въздух


- Води

- Природа

- Почви

- Климат


- Отпадъци

- Превантивна дейност

- Шум

- Радиоактивност и йонизиращи лъчения- Енергетика

7.

Илияна Павлова

Българска стопанска камара

Център "Чиста индустрия"

iliana@bia-bg.com


Предложение на Българска стопанска камара към т. 3 от Дневния ред:

„ … Българска стопанска камара предлага формирането на следните работни групи:

- Работна група "Въздух"

- Работна група "Води", като предлагаме работата в тази група да започне с икономическа оценка на прилагането на Тарифата за таксите за ползване на воден обект, както беше коментирано от предишни заседания

- Работна група "Природа"

- Работна група "Почви"

- Работна група "Климат"

- Работна група "Отпадъци" и предлагаме да се започне с оценката на прилагането на ЗУО и обсъждане на предложения за промени

- Работна група "Превантивна дейност"

Надяваме се ефективно да се използва административния капацитет на МОСВ и

членовете на ОС да имат възможността да се включат в работна група отнасяща се до дейността на представляваната организация. … „


- Въздух

- Води (икономическа оценка на прилагането на Тарифата за таксите за ползване на воден обект)

- Природа

- Почви


- Климат

- Отпадъци (оценка на прилагането на ЗУО и обсъждане на предложения за промени)

- Превантивна дейност


8.

Йордан Кулелиев

председател,

Катинка Михова

член на УС на Съюза на ландшафтните архитектиkatinka.mihova@abv.bg

Предложение по т. 3 от Дневния ред:

- Работна група или тематика на работна група „Прилагане на Европейската конвенция за ландшафта“

- Работна група или тематика на работна група „Прилагане на концепцията Зелена инфраструктура“

- Работна група „Градска/селищна екология (градска околна среда)“ – разглежда въпросите на околната среда в градска/селищна среда- Прилагане на Европейската конвенция за ландшафта

- Прилагане на концепцията Зелена инфраструктура

- Градска/селищна екология (градска околна среда)


9.

Веселин Кирев Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт

obshtestven.relsov@gmail.com

Предложение по т. 3 от Дневния ред:

Да бъде създадена работна група за предоставяне за следващия програмен период на средства за БДЖ за рециклиране на подвижен състав. Групата да включва представители на БДЖ, МОСВ, МТИТС и НПО.- Предоставяне за следващия програмен период на средства за БДЖ за рециклиране на подвижен състав

10.

Генади Кондарев

Екологично сдружение за Земятаgenady.kondarev@bankwatch.org

Предложение по т. 3 от Дневния ред:

Да се направи работна група между членовете на ОС към МОСВ и членове на работната група по ОПОС 2014-2020 г., която да се опита да намери формулировка на дейностите в рамките на Приоритетна ос 4, за да не са в противоречие с други дейности по програми- ОПОС 2014 - 2020 г. (преформулировка на дейностите в рамките на Приоритетна ос 4, които да не са в противоречие с други дейности по програми)

11.

Мариaна Христова

Гражданска инициатива за забрана проучване и добива на шистов газ по метода „хидравличен разрив“mary.christoff@gmail.com

Предложение по т. 3 от Дневния ред:

Да се създаде работна група за разглеждане на проблема с проучването и добива на шистов газ по метода „хидравличен разрив“ с представители на МОСВ, МЗ, МИЕ- Проучване и добив на шистов газ по метода „хидравличен разрив“

12.

Недялка Жулева

ИТ Консултitc.nzh@gmail.com

Предложение по т. 3 от Дневния ред:

Да се създаде работна група за механично и биологично третиране на отпадъците с получаване на биогаз- Отпадъци (механично и биологично третиране на отпадъците с получаване на биогаз)

13.

Инж. Величко Величков

Изпълнителен директор на Българска асоциация по подземни водиoffice@bgapv.com

Предложение по т. 3 от Дневния ред:

„да организирате работна група с наше участие към Обществения съвет на Министерството на околната среда и водите, която да бъде пряко свързана с решаването на проблемите по ползването и управлението на подземните води в т.ч. и на минералните води“- Ползване и управление на подземните води (в т.ч. и на минералните води)

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница