Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образованиестраница1/5
Дата02.02.2018
Размер0.74 Mb.
  1   2   3   4   5


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество

в областта на средното образование/ 19 декември 2011 г., обявено начало – 10.30 ч. /

В заседанието участват:
От страна на Министерството на образованието, младежта и науката:

Милена Дамянова – заместник-министър и председател на ОСТС

Красимир Вълчев – главен секретар

Асен Александров – съветник

Дима Коцева – дирекция “Финанси”

Люба Александрова – държавен експерт в дирекция “Квалификация и кариерно развитие”

Анелия Андреева – директор на Национален институт за обучение на директори

Петър Зарев – Национален институт за обучение на директори

(по покана от МОМН) Цветелина Стоянова – Маркет Линкс
От страна на работодателските организации:
За Съюза на работодателите в системата на народната просвета на България /СРСНПБ/:

Самуил Борисов Шейнин – председател

Надежда Николчева

Нина Чанева
За Сдружението на директорите в средното образование на Република Българя /СДСОРБ/:

Стефанка Балева – председател

Мая Куцарова

Боряна Толовска
За Българска асоциация на частните училища /БАЧУ/:

Милка Славчева – председател

От страна на учителските синдикати:
За Синдикат на българските учители /СБУ/ към КНСБ:

Янка Такева – председател

Гиго Йорданов

Желю Иванов

Иван Кънчев

Роза Костова
За Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа”:

Юлиян Петров – председател

Георги Шошев
За Независим учителски синдикат /НУС/ към КНСБ:

Аспарух Томов – председател

Живка Желязкова


Д Н Е В Е Н Р Е Д :


 1. Информация за работата по Закона за предучилищното и училищното образование.


Докл.: Милена Дамянова 1. Информация относно работата по държавния образователен стандарт за статута и развитието на педагогическите специалисти и директорите.


Докл.: Люба Александрова

Анелия Андреева 1. Информация относно изпълнението на дейностите по национална програма “Квалификация”.


Докл.: Люба Александрова

Анелия Андреева

 1. Работни заплати и Бюджет 2012 година за образованието.


Докл.: Красимир Вълчев


 1. Р а з н и.Милена Дамянова: Да започваме работа.

Скъпи колеги, позволете ми първо от името на министъра да ви поднеса извинния – той имаше огромно желание да ви поздрави с Коледните празници, но в последния момент му възникна ангажимент. Така че, аз поех задачата да ви поздравя от негово име, да ви пожелая много здраве и весели коледни и новогодишни празници!


(министерството е подготвило празнична почерпка за социалните партньори)
Дневният ред днес е доста дълъг, точките са важни, но въпреки всичко предлагам да спазим времето на заседанието – два часа, и да се ограничим в три минути за изказванията, ако сте съгласни.
Самуил Шейнин: Приема се.
Янка Такева: Има особено важни теми, за които не може да бъде само 3 минути, така че нека да бъде 5 мин. изказването, пък ние ще гледаме да спестим от някои и други точки от дневния ред.
Милена Дамянова: Аз включвам 3 (мин.), защото както виждате като председател на Отрасловия съвет винаги отпускам по 5. Все пак слагаме някакъв минимум, към който да се придържаме; разбира се, няма да се прекъсваме; темите са важни.

Дневният ред съдържа пет точки: • Първа точка – “Информация за работата по Закона за предучилищното и училищното образование” – аз ще докладвам и ще бъда съвсем кратка.

Другите две точки са по мое предложение, защото на миналия Отраслов съвет имахме коментарии относно работата на групата за квалификацията, която беше сформирана май месец с решение на Отрасловия съвет. Втора точка е свързана с първа:

 • “Информация относно работата по държавия образователен стандарт за статута и развитието на педагогическите специалисти и директорите”.

 • И (трета точка) – “Информация относно изпълнението на дейностите по национална програма “Квалификация” – нещо, което също е изключително важно, защото предстои през новата година – проектът за квалификация ще стартира през следващата учебна година; така че въз основа на резултатите от националната програма да помислим в Отрасловия съвет как ще си планираме изпълнението на политиката относно квалификацията на учителите до началото на учебната 2012/2013 година.
 • Точка четвърта – “Работни заплати и Бюджет 2012 година за образованието”.

 • И точка пета – “Р а з н и”.

Ако сте съгласни с така предложения дневен ред, да гласуваме и да преминем по същество.

Няма против. Приема се.

Първа точка – докладвам аз.По точка първа от дневния ред –


Информация за работата по Закона за предучилищното и училищното образование”

Милена Дамянова: Работата по новия закон е изключително динамична и конструктивна. Знаете, че напоследък работим с доста голямо темпо. Това, върху което се е съсредоточила много малка работна група, двама или трима души, основно с юристи, е обобщаването и изчистването на текстовете, които са подадени от работните групи по отделните стандарти.

Преди няколко седмици имахме едно изнесено заседание с народни представители от Комисията по образованието. Държа да подчертая, че това е първата среща с тях от публикуването на концепцията, което отчитаме като грешка, защото все пак законодателят е една изключително важна фигура и ролята му е решаваща за приамането на каквито и да било законодателни инициативи. Пак казвам, отчитам като грешка това, че от публикуването на концепцията до преди няколко седмици ние не бяхме коментирали това, което е заложено – такава беше целта на срещата ни с тях. Те, разбира се, поставиха някои въпроси, искаха известни уточнения. Има някои идеи, по които от политическа гледна точка няма да постигнем консенсус и това смятам, че е абсолютно нормално.

Надявам се, че от началото на следващата година, от месец януари ще можем да го предложим вече на вашето внимание - сглобен законопроект, но държа да подчертая, че това ще стане след като самата аз съм го изчела и след като министърът го е одобрил.

Визията ни за работата е следната:

Като наши социални партньори, чието мнение изключително много ценим, аз бих искала да ви предложа когато имаме вариант без коментарии, без бележки, изчетен и одобрен от министъра, да ви го предоставим без да го публикуваме на сайта, т.е. това ще е вариант, който няма все още да бъде публикуван на сайта, който вие да гледате; да го обсъдим заедно, след което да го публикуваме на сайта на министерството с ясното съзнание за становището и позицията на всеки един от вас. Смятам, че така е коректно и така би било по-добре, отколкото след като го публикуваме на сайта да започнем да си изразяваме позициите.

По отношение на групите по стандартите, няма разлика от това, което е залегнало в концепцията и това, което се облича с юридически думи и изречения в момента като законопроект.

Това е накратко информацията. Пак казвам – работим ежедневно с нашите юристи. Малко бавно работят те, но аз лично съм спокойна и възприемам този подход, въпреки че са бавни – все пак оглеждаме всяко едно нещо, всяка една дума от всички страни, което след това смятам, че ще ни спести дебата в Народното събрание.
Имате думата за въпроси.
Янка Такева: Благодаря ви.

Първо искам да ви уведомя, че това, с което разполагат депутатите – аз не знам с какво разполагат, но имам сведение, че по електронните пощи се върти из Силистренско и Кърджалийско. Ние имахме един голям форум, наречен синдикален съвет, където колегите ни зададоха въпроса защо се върти в електронното пространство в тези две области проектозаконът, някакъв сглобен от работните групи. Аз казах, че ние го нямаме и не рзполагаме с него.

Смятам, че този подход не е правилен от гледна точка на това ние социалните партньори, поне аз да разбирам от провинцията.
Второто нещо – имайте предвид, че журналистите не питат депутатите, а питат нас. В петък сутринта имах едно голямо интервю по Националното радио по трите основни неща в проектозакона. Първото беше за оценяването по точковата система; второто беше за отсъствията; и третото беше – една от темите, ще си спомня. Това, че от време на време ние си говорим помежду си, - безспорно аз защитих тезата, че ние синдикатът сме за точковото оценяване; какво носи това; къде ще се прави; как ще се прави; по какъв начин ще се прави; какви са ползите и т.н.

Струва ми се, че в този сглобения вариант, какъвто и суров вид да има този проектозакон, от кумова срама ние трябва да го имаме, защото ние сме хората, където журналистите непрекъснато ни атакуват и просто човек трябва да знае общата политика на този голям закон, защото концепцията я знаем, но концепцията са закованите жалони и пирони, но по-нататък вътре като съдържание на даден раздел от закона, не ги знаем, дето има една приказка.

Плюс това, ние социалните партньори може да дадем смислени или недотам смислени предложения, които могат да влязат в окончателния вариант на министерството, който ще разработва – да кажем, в един финансов раздел можем да бъдем много полезни; в раздела за педагогическите специалисти можем да бъдем много полезни. В разделите, където е технологията аз смятам, че експертите от министерството, юристите безкрайно много владеят тази технология – безспорно, там може само да погледне човек. Но технологията си е технология, тя не може да бъде променена, даже човек да иска нещо, много трудно може да я промени, защото тя е свързана и с много други неща.

Така че, струва ми се да помислите малко дали ние ще бъдем полезни в предварителната работа, за да служим като превантивен партньор, или в окончателния вариант вие ще ни дадете възможност да си направим нашите предложения; ако трябва да се редактират, да се допълнят с нещо – ще има ли такава възможност? Ще има ли възможност окончателният вариант да се обсъди сред педагогическата колегия? Кажете тази технология, за да ми стане ясно и да знам аз да чакам завършения вариант и да не казвам на колегите от Кърджали “Абе, Ваня, я ми изпрати моля ти се това, което си получила по електронната поща”- Тя ми каза, че депутатите са го дали. Дали депутатите, дали нещо друго, не мога да кажа, но това е положението.

Така че, ни кажете тази технология – ние с какво технологично време ще разполагаме, за да може да си дадем нашето мнение и становище и да го обсъдим със структурите.

Благодаря ви.


Милена Дамянова: Коментарии?

Да отговоря на въпроса – аз не напразно казах – депутатите имат получена презентация, а не закон. Законът го има в момента само на моята флашка. Не знам кой какво е изпращал, но считам, че който каквото и да е изпратил, го е направил изключително недобронаберно и с лоши мисли, само и само да всее раздор.Янка Такева: Търсили са мнението на колегите, затова е така.
Милена Дамянова: Мнението на колегите може да се търси тогава когато е в окончателен вид, когато аз съм казала “Да” и когато най-важното – министърът е казал “Това е”. Само тогава си струва да коментираме. Аз не нося отговорност за депутатите. Аз си нося, разбира се, вината за някои депутати от ГЕРБ, които го поискаха в един момент.

Аз пак казвам – законът се различава, няма ден с ден, в който той да е еднакъв. И затова не считам, че трябва да ви дадем нещо, за което утре ще ви кажем “Това не е така”. Най-малкото, аз искам с министъра да сме го гледали, дето се казва член по член и той да е казал “Да, съгласен съм”. Иначе, в този вариант аз имам разлика. Това, че всеки си е слагал и си е хвърлял в работните групи по стандарта преди каквото си пожелае, докато юристите не кажат, че това работи, докато министърът не е казал “Това е необходимо и това така ще бъде”, аз не смятам, че трябва да дискутираме тези неща.Иначе, аз казах в началото, че в момента, в който го изчетем втори път, покажем го на министъра, преди да го качим на сайта аз ще искам вашето мнение.
Янка Такева: Интересува ме технологичното време.
Самуил Шейнин: Ето това е въпросът, това ни интересува – ще имаме ли време и колко време?
Янка Такева: Защото всички ние трябва да го обсъдм със структурите и аз трябва да кажа, че структурите на СБУ приемат закона.
Милена Дамянова: Това обсъждане при положение, че ние не сме качили на сайта нищо… Значи, вие кажете – има два варианта:

 • Или да ви го дадем предварително и да го гледате в по-тесен кръг;

 • Или - да го качим на сайта и тогава да го обсъждаме публично със структурите.

Двата варианта – който вие кажете. Значи, в момента, в който ние тръгнем из страната, ще се принудим да го качим на сайта. Аз ще приема всякакви предложения така, че да са добри.
Самуил Шейнин: Те не си противоречат.
Юлиян Петров: Аз искам да благодаря затова, че ще го получим преди да бъде публикувано на сайта на Министерство на образованието, но ми се иска вие да имате очакването, че ще получите конструктивни предложения и ми се иска да се погледне сериозно на тези предложения, които всички колеги тук ще дадат, - сигурен съм в това, - и те да повлияят на окончателния законопроект, да имате тази нагласа за тези предложения. Не искам да кажа да има някаква гаранция, но все пак да погледнете сериозно на тях и те да повлияят.
Милена Дамянова: Мисля, че няма вариант, в който да не сме гледали сериозно на тях. Доколкото имам информация от председателите на работните групи по стандарта, специално пък за педагогическите специалисти, не напразно съм поканила и г-жа Александрова и г-жа Андреева – стандартът и частта за педагогическите специалисти се разработва основно от социалните партньори – там сте мнозинство, както се казва.
Самуил Шейнин: Много добре разбрах г-жа Такева и напълно я подкрепям. Приемаме тази процедура – хубаво е вие да го прегледате и министърът да го одобри. След като ни го предоставите, дайте ни някакво технологично време. Ние сме част от вас. Следователно, нека ние да го видим, отново, ако нещо се наложи да се направи, и чак тогава да отиде на сайта да се гледа от всички останали. Защото ние не сме “всички останали”.
Милена Дамянова: Така е, но, ако вие искате широко обсъждане в страната, нали разбирате, че няма как ние да пуснем нещо, което не е публикувано на сайта. Г-жа Такева преди малко каза, че има предложения. Ако ще вървим по кръгли маси, ние, както виждате, не правим нито кръгли маси, нито обсъждания. Ако ще се събираме да правим кръгли маси и да го коментираме, аз не виждам нищо лошо просто да го публикуваме на сайта и да го обсъждаме както се случи със Закона за детето – може и така – няма да е на сайта на министерството две седмици, но ще е повече. Другият вариант е първоначалния, който ви предложих. Който (от двата варианта) приемете.

Г-н Томов.


Аспарух Томов: Аз бих искал да задам въпрос в друга посока. Статутът на педагогическите специалисти като проект беше дълго, дълго обсъждан.
Милена Дамянова: Това е втората точка.
Аспарух Томов: Аз щях да попитам друго. В началото, още преди тези консултации започнахме едни консултации по държавните образователни стандарти за инспектиране на образователната среда. Въпросът ми е:

 • Ще продължат ли тези консултации по този стандарт или прекъсваме с второто заседание по този стандарт?


Милена Дамянова: Има промяна в работната група по държавния образователен стандарт. Разбира се, че ще продължат консултациите, но в крайна сметка сега целият ресурс е съсредоточен, всички искаме да свършим по-бързо работата по закона. Аз мисля, че този стандарт се развива в добра посока, така, че ще имаме възможност да го представим, но нека да караме едно по едно, защото в момента ни се натрупаха оперативните програм – знаете, големи проекти, за много милиони, които искаме да стартират възможно най-скоро. Ето и този за учебните програми, за квалификация. Човешкият ресурс – хората, които работят и по закона и по стандартите, по проектите, за съжаление са едни и същи, откъдето идва цялото забавяне на процеса. В началото бяхме планирали гледането на проектите да се извърши април-май; сега по различни причини, които няма да коментирам, защото не е редно в присъствието и на “Структурни фондове” и на г-жа Евтимова да коментирам забавянето, но факт е, че много работи съвпаднаха – финализирането на проектите, финализирането на работата по законопроекта и по стандартите. Така че, мъничко да вземем въздух. В края на финансовата година – тук г-н Вълчев ми подсказва – много неща; няма как да правим всичко едновременно. Така че, ще продължим да работим.
Юлиян Петров: По процедурата, която вие предложихте аз може би ще направя едно предложение – хубаво е когато проектозакона ни го дадете примерно на нас в по-тесен кръг да го гледаме, - предполагам, че и колегите ще се съгласят - да се съберем пак, да обсъдим нашите предложения и евентуално, ако може една част от нашите предложения, които ние предварително сме обсъдили с колеги, да мине, и когато проектозаконът се качи на сайта да бъде след като е обсъден предварително в по-тесн кръг с колегите от Отрасловия съвет. Да не се качи веднага на сайта; първо да си мине през нас в по-тесен кръг; да се съберем, да обсъдим нещата, които ние предлагаме в законопроекта и чак токава вече да го качим на сайта за по-широко обсъждане.
Красимир Вълчев: Това е същото предложение, което г-жа Дамянова направи.
Юлиян Петров: Защото ние на това предварително обсъждане задължитлно ще си кажем нещата, които имаме като забележки и предложения по този проектозакон. Може би така трябва да стане процедурата.
Янка Такева: Аз имам един уточняващ въпрос, г-жо заместник-министър. Кога смята Министерство на образованието да го внесе в Министерски съвет и оттам да тръгне?

Милена Дамянова: Ние срока вече сме го изтървали – срокът беше 9 декември. Аз нямам много притеснения за това, че сме го изтървали, защото колкото по-добре си свършим работата предварително, това след това ще ни спести време. Така че, предпочитам предварително да го изчистим, отколкото да бързаме. Но – възможно най-скоро.
Янка Такева: Защото от срока, в който вие ще го внасяте, зависи нашето технологично време. Ако технологичното време на мен ми е една седмица ние да го гледаме и в тази седмица да се направи заседание на Отрасловия съвет, за да си кажем мнението и становището ние като социални партньори; и съответно след това един месец да може да се върти или три седмици да стои на сайта, за да си кажат мнението и становището; през това време аз да си събера да кажем моите ръководни органи, които вече са го прочели от сайта, които ще дойдат да ме упълномощят, да ми дадат мандат, че точно това ще защитя, или не трябва да защитавам еди коя си клауза а трябва еди какво си и т.н.; и това нещо стане да се внесе някъде в края на февруари, няма да има абсолютно никакъв проблем.
Юлиян Петров: Има време и за едното и за другото.
Милена Дамянова: Зависи от нас. Аз пак казвам – работим усилено. Аз лично ще работя и по празниците; колегите са в същия работен режим. Колкото по-бързо ние си свършим работата тук, толкова по-добре. Така че, мисля, че е разумен този срок. Ако искате, да приемем този подход. Доколкото разбирам, и вие така го възприемате – в по-тесен кръг да си го видим (прекъсната)
Янка Такева: Не “тесен кръг”, а в Отрасловия съвет.
Милена Дамянова: Аз това имам предвид.
Янка Такева: Да изчистим терминологията Отрасловият съвет, защото ние сме социалните партньори.
Милена Дамянова: Точно така. Ще имате време да го изчетете; след това ще си насрочим Отраслов съвет, ще го обсъдим.
Янка Такева: Когато ни го дадат, ние да имаме една седмица, защото за една седмица нашите експерти ще се справят; няма проблеми – идваме с нашите предложения на Отраслов съвет и си казваме нашите предложения. След това се пуска на сайта, след като се нанесат нашите предложения – надяваме се да се приемат.
Милена Дамянова: Дано да постигнете консенсус. За каквото постигнете консенсус на Отраслов съвет, ще го впишем.
Янка Такева: И един месец нашите структури да го гледат – аз мисля, че това е един добър срок. И края на февруари да се съберем.

Милка Славчева: Такева, след една седмица ние ще дойдем, ако министерството реши, че ще го обсъжда в Отраслов съвет, ще дойдем с мненията на колегите.
Янка Такева: Аз казах – има един месец за структурите.
Георги Шошев: Става въпрос за обществено обсъждане след като се качи на сайта, не само от структурите.
Янка Такева: Точно това е, защото ние ще вземем тяхното мнение и становище. Ще го гледаме преди да замине. Не може да не се гледа. Окончателният вариант минава през Отраслов съвет и отива в Министерски съвет, разбира се.
Милка Славчева: Кой е казал това? Задължително ли е?
Янка Такева: Задължително е. Казал го е Правилникът за работа на Отрасловия съвет.
Милена Дамянова: Единственото нещо, за което нямам спомен, защото тогава не бях заместник-министър, - петгодишните не знам дали сте ги обсъждали на Отраслов съвет.
Аспарух Томов: Обсъждали сме ги, разбира се.
(множество реплики)
Самуил Шейнин: Предлагам да прекратим обсъжданията по тази точка.
Янка Такева: Разбрахме. Значи, за проектозакона имаме два Отраслови съвета – единия първоначалния; след това окончателния; една седмица плюс един месец. Технологията е уточнена. Благодаря. Да се запише.

(реплики)

Когато станат готови.


Милена Дамянова: Аз пак ви казах – срокът, който е подаден за Министерски съвет вече сме в просрочка. Така че, оттук-нататък колкото по-бързо – ето, г-н Александров е тук, г-н Вълчев, г-жа Андреева – знаят, че работим и в събота и в неделя (само тази събота и неделя не сме работили).
(шумни реплики)
Мисля, че от нас зависи. Аз смятам, че това е добро предложение и то е в сферата на социалното партньорство. Така че, убедени сме – колкото повече си изчистим нещата предварително, толкова след това законопроектът ще премине по бързо в Народното събрание. Целта ни я знаете – следващата учебна година да започнем с нов закон.
Това е по точка 1.


  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница