Заседание на първи септември през две хиляди и осма година в състав: председател: емилия донковаДата11.01.2018
Размер33.29 Kb.


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
гр. С., 01.09.2008 г.

С. О. СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на първи септември през две хиляди и осма година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

ЧЛЕНОВЕ:1. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

2. ИЛИАНА СТАНКОВА

като разгледа докладваното от съдията ВЛАДИМИРОВ ч. гр. д. № 781 по описа за 2008 г. на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:


„ЧЕЗ Е. Б.” АД – гр. С., чрез пълномощника си, е обжалвало с искане за неговата отмяна определението, от 30.07.2008 г., по гр. д. № 172/2008 г. на П. Р. съд, с което е обезсилена заповед за изпълнение на парично задължение, по чл. 410 от ГПК, с длъжник П. И. П. с ЕГН . и кредитор „ЧЕЗ Е. Б.” АД, а производството по делото - прекратено. Претендират се сторените по делото разноски.

Изложени са оплаквания за неправилност на атакуваното определение. Сочи се, че подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение срещу длъжник, който е починал към горната дата, е последица на недобросъвестното договорно поведение на клиентите на електроразпределителното дружество- наследниците на П. И. П., поради което този факт не може да се ползва във вреда на „ЧЕЗ Е. Б.” АД. Излагат се доводи за приложимост по аналогия на чл. 429, ал. 2 от ГПК по отношение на заповедта за незабавно изпълнение. Поддържа се, че съдът издал заповедта за изпълнение, не е компетентен да я обезсилва на основания извън предвидените в разпоредбата на чл. 415, ал.2 от ГПК.

С. О. съд, след като прецени доказателства по делото с оглед изложеното в жалбата, намира следното:

Жалбата е подадена в законоустановения едноседмичен срок от съобщаване на атакуваното определение, от легитимирано лице, против подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

Разгледана по същество е и основателна. Съображенията са следните.

По заявление на „ЧЕЗ Е. Б.” е издадена заповед за изпълнение № 187/11.06.2008 г. срещу длъжника П. И. П. с ЕГН .. При връчване на заповедта е удостоверено, че длъжникът е починал. Това обстоятелство е установено с приложен препис - извлечение от акт за смърт № 808/27.12.2007 г. на СО – Район „С.”.

С обжалваното определение от 30.07.2008 г., по ч. гр. д. № 172/2008 г. на П. Р. съд, е обезсилена издадената заповед за изпълнение № 187/11.06.2008 г. Първостепенният съд е приел, че към подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение длъжникът, срещу когото е насочено, към този момент е бил вече починал и не е правоспособен, поради което постановената заповед за изпълнение се явява недопустим съдебен и следва да бъде обезсилена.

Законодателят е регламентирал – вж. разпоредбата на чл. 415, ал. 2 от ГПК, обезсилването на заповедта за изпълнениe от съда, който я постановил и това е в хипотезата на неподаване в срок на иск от страна на заявителя, при подадено в срок възражение от страна на длъжника. Единствено в този случай, съдът постановил заповедта за изпълнение разполага с правомощие служебно да я обезсили. Отмяната на съдебни актове от съда, който ги е постановил е институт приложим само по отношение на определенията, респ. разпорежданията на съда, които нямат самостоятелен характер и не слагат край на делото. Заповедта за изпълнение е съдебен акт, с който се дава разрешение по главния въпрос, в производството по чл. 410 и сл. от ГПК, поради което не подлежи на отмяна от съда, който я е издал, извън случаите на чл. 415, ал. 2 от ГПК.

В хипотези като настоящата, когато след постановяване на заповедта за изпълнение се установи, че длъжникът е починал преди подаване на заявлението, се препятства възможността за влизане в сила на същата. Това е така, защото е необходимо заповедта да се връчи на длъжника и да изтече двуседмичния срок от датата на връчване, в който срок да не е подадено възражение срещу заповедта. Невъзможността за влизане в сила на заповедта за изпълнение, ще доведе до невъзможност и за издаване на изпълнителен лист въз основа на нея и от тук - до наличието в правния мир на съдебен акт, чиито последици е невъзможно да настъпят. Ето защо, за да постигне целения резултат - признаване и принудително изпълнение на претендираното вземане, заявителят ще следва да го предяви по общия исков ред срещу наследниците на починалия длъжник.

С оглед на гореизложеното, настоящият съдебен състав счита, че обжалваното определение е незаконосъобразно и подлежи на отмяна.

Направеното искане за присъждане на разноски, предвид липсата на надлежна насрещна страна, следва да бъде оставено без уважение.

Воден от горното, окръжният съд


ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ определението от 30.07.2008 г., по гр. д. № 172/2008 г. на П. Р. съд, с което е обезсилена заповед за изпълнение на парично задължение № 187/11.06.2008 г., по чл. 410 от ГПК и производството по делото е прекратено.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ЧЕЗ Е. Б.” АД – гр.С. за присъждане на сторените по делото разноски.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на РБ в едноседмичен срок от връчването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.2.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница